Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00) ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 13.09.2010 Pravilnik o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2872

Na temelju članka 275.L609213 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OCJENI SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (izdanje 00)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju tehnički zahtjevi koje mora ispunjavati novi ili rabljeni traktor za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: traktor) prije njegovoga prvog stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj, postupak ocjene sukladnosti traktora, postupak i metode ispitivanja traktora, oblik i sadržaj potvrde o sukladnosti traktora i izjave o sukladnosti traktora, uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za provođenje postupka ocjene sukladnosti traktora, te naknade koje se naplaćuju za provođenje postupka ocjene sukladnosti traktora.

Članak 2.

(1) Obvezi ocjene sukladnosti u smislu članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika podliježu svi traktori koji se uvoze ili koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, osim traktora koji su izuzeti od postupka prema članku 19.#clanak19 ovoga Pravilnika.

(2) Ocjena sukladnosti traktora je postupak kojim Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđuje da su, ovim Pravilnikom propisani tehnički zahtjevi koji se odnose na traktor, ispunjeni.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »traktor za poljoprivredu i šumarstvo« je motorno vozilo opremljeno kotačima s najmanje dvije osovine koji ima konstrukcijsku brzinu veću od 6 km/h i čija je glavna funkcija da vuče, gura, nosi ili pokreće određena oruđa, strojeve ili prikolice namijenjene poljoprivredi, odnosno radu u šumi.

2. »traktorska prikolica« (u daljnjem tekstu: prikolica) označava svaku prikolicu za poljoprivredu ili šumarstvo namijenjenu uglavnom prijevozu tereta ili konstruiranu da je vuče traktor za poljoprivrednu i šumarsku namjenu; u tu kategoriju spadaju i prikolice kod kojih dio tereta nosi vučno vozilo; svako vozilo koje je priključeno na traktor i trajno nosi oruđe smatra se prikolicom za poljoprivredu ili šumarstvo ako je omjer tehnički dopuštene ukupne mase i mase vozila u neopterećenom stanju veći ili jednak od 3,0 i ako to vozilo nije konstruirano za obradu materijala.

3. »ocjena sukladnosti tipa traktora« je postupak potvrđivanja sukladnosti tipa traktora kao cjeline sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika, a provodi se za nove traktore koji se serijski proizvode ili uvoze u Republiku Hrvatsku.

4. »ocjena sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora« je postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog traktora sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika, a provodi se za rabljene i nove traktore koje dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili ih uvozi pravna ili fizička osoba za svoje potrebe.

5. »rabljeni traktor« je svaki traktor za poljoprivredu i šumarstvo od čije je prve registracije prošlo najmanje 3 mjeseca i koji ima najmanje 50 radnih sati ili traktor koji nije registriran a ima najmanje 100 radnih sati.

6. »ovlaštena pravna osoba« je pravna osoba koja na temelju rješenja iz članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika obavlja poslove ocjene sukladnosti traktora.

Članak 4.

Kategorije traktora određene su na sljedeći način:

(1) Kategorija T: traktori na kotačima;

(a) Kategorija T1: traktori na kotačima, konstrukcijske brzine od 6 do 40 km/h, s razmakom kotača barem na jednoj osovini većim od 1150 mm, mase (praznog traktora u voznom stanju) veće od 600 kg i razmakom do tla manjim od 1000 mm.

(b) Kategorija T2: traktori na kotačima, konstrukcijske brzine od 6 do 40 km/h, s razmakom kotača manjim od 1150 mm, mase (praznog traktora u voznom stanju) veće od 600 kg i razmakom do tla manjim od 600 mm. Kada je odnos visine težišta traktora (mjereno od tla) i razmaka kotača svake osovine veći od 0,90 najveća dopuštena (konstrukcijska) brzina ne smije iznositi više od 30 km/h.

(c) Kategorija T3: traktori na kotačima, najveće konstrukcijske brzine koja nije veća od 40 km/h i mase neopterećenoga traktora u voznom stanju koja nije veća od 600 kg.

(d) Kategorija T4: traktori na kotačima posebne namjene (traktori s visokom prohodnosti, traktori velike širine, traktori s malim razmakom od tla), najveće konstrukcijske brzine koja nije veća od 40 km/h.

(e) Kategorija T5: traktori na kotačima konstrukcijske brzine veće od 40 km/h.

(2) Kategorija C: traktori na gusjenicama;

(a) Traktori na gusjenicama čiji su pogon i upravljanje s beskrajnim gusjenicama i čije su kategorije C1 do C5 određene analogno kategorijama T1 do T5.

(3) Kategorija R: traktorske prikolice;

(a) Kategorija R1: prikolice, kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 1500 kg.

(b) Kategorija R2: prikolice, kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 1500 kg, ali nije veći od 3500 kg.

(c) Kategorija R3: prikolice, kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 3500 kg, ali nije veći od 21000 kg.

(d) Kategorija R4: prikolice, kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 21000 kg.

(4) Svaka kategorija prikolica nosi indeks 'a' ili 'b', ovisno od brzine prikolice:

– 'a' za prikolice, najveće konstrukcijske brzine manje ili jednake 40 km/h,

– 'b' za prikolice, najveće konstrukcijske brzine veće od 40 km/h.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA NOVE TRAKTORE

Članak 5.

Novi traktor kategorije T ispunjava tehničke zahtjeve ako:

(a) traktor posjeduje certifikat o homologaciji vozila prema Pravilniku o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine«, broj 16/09), odnosno Direktivi 2003/37/EZ (postupak europske homologacije);

ili

(b) traktor ispunjava zahtjeve svih pojedinačnih pravilnika o vozilima (TPV-ima) ovisno od kategorije kojoj traktor pripada.

Članak 6.

Popis pojedinačnih pravilnika koje novi traktor kategorije T mora ispunjavati sastavni je dio Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Nova traktorska prikolica kategorije Rb (najveće konstrukcijske brzine veće od 40 km/h) mora ispunjavati tehničke zahtjeve pojedinačnih pravilnika koji se odnose na kočnice, uređaje za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju i spojni element s priključnim vozilom, a propisani su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA RABLJENE TRAKTORE

Članak 8.

Tehnički zahtjevi koje mora ispunjavati rabljeni traktor kategorije T odnose se na zaštitnu konstrukciju, kočnice, uređaje za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju, sigurnosna stakla, retrovizore i buku, a propisani su u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Rabljena traktorska prikolica kategorije Rb (najveće konstrukcijske brzine veće od 40 km/h) ispunjava tehničke zahtjeve ako je u skladu s propisima pojedinačnih pravilnika iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

IV. POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI I ISPITIVANJA TRAKTORA

Članak 10.

Ocjena sukladnosti traktora kao cjeline provodi se kao:

(a) ocjena sukladnosti tipa traktora;

(b) ocjena sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.

Članak 11.

(1) Ispitivanje traktora radi ocjene sukladnosti provodi se prema odredbama pojedinačnih pravilnika (TPV-a) iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Ispitivanja može provoditi pravna osoba ovlaštena prema odredbama ovoga Pravilnika, o čemu izdaje propisane izvještaje. Određena ispitivanja može provoditi i pravna osoba ovlaštena prema propisima za homologaciju tipa vozila.

(2) U postupku ispitivanja traktora dopuštene su i druge metode ispitivanja koje daju iste rezultate, pa se tako u postupku ocjene sukladnosti traktora priznaju:

(a) izvještaji o ispitivanju koji su u skladu s odgovarajućim odredbama UNECE Pravilnika;

(b) izvještaji o ispitivanju prema zahtjevima OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) normi, koje je izdao ovlašteni laboratorij;

(c) izvještaji o ispitivanju tehničkih službi koji su u skladu s odgovarajućim odredbama EEZ/EZ Direktiva.

(3) Popis istovrijednih propisa koji se priznaju u postupcima ispitivanja novih traktora sastavni je dio Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Popis istovrijednih propisa koji se priznaju u postupcima ispitivanja rabljenih traktora sastavni je dio Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Traktor mora imati definiranu izlaznu snagu na priključnom vratilu, svojstva hidrauličkog podizača s pomoću trozglobne poteznice, promjere okretanja traktora, težište i vučnu snagu. Navedene tehničke karakteristike traktora mogu se ispitivati i prema postupcima navedenim u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

V. OCJENA SUKLADNOSTI TIPA TRAKTORA

Članak 13.

(1) Zahtjev za provedbu postupka ocjene sukladnosti tipa traktora podnosi dobavljač Zavodu na obrascu zahtjeva čiji je oblik i sadržaj propisan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev se prilaže:

(a) izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem traktora s prijevodom na hrvatski jezik ili izvornik potvrde proizvođača traktora da postoji takav ugovor;

(b) dokaz o plaćenoj naknadi za provođenje postupka ocjene sukladnosti tipa traktora;

(c) tehnička dokumentacija za traktor s proizvođačevim dokazima o njihovoj vjerodostojnosti;

(d) pojedinačna homologacijska odobrenja ili kopija europske homologacije.

(3) Pregled traktora uzorka obavlja ovlaštena pravna osoba o čemu izdaje izvještaj.

(4) Ako je zahtjev podnesen za više varijanti ili izvedbi jednog tipa traktora s većim međusobnim razlikama, ovlaštena pravna osoba može zatražiti od dobavljača da dopremi dodatne traktore uzorke za pregled.

(5) Za tip traktora koji zadovoljava tehničke zahtjeve propisane u članku 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, Zavod temeljem izvještaja iz stavka 3. ovoga članka izdaje potvrdu o sukladnosti tipa traktora, a u protivnom donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa traktora.

(6) Dobavljač koji posjeduje potvrdu o sukladnosti tipa traktora izdaje izjavu o sukladnosti traktora kojom se korisniku jamči sukladnost traktora s tipom traktora potvrđenim u Republici Hrvatskoj. Jedan primjerak izjave ostaje dobavljaču. Izjavu o sukladnosti traktora potpisuje odgovorna osoba dobavljača. Dobavljač dostavlja Zavodu jednom godišnje podatke o izdanim izjavama o sukladnosti traktora. Podaci se dostavljaju Zavodu najkasnije do 31. 1. tekuće godine za proteklu godinu.

(7) Za dopunu već izdane potvrde o sukladnosti tipa traktora (zbog mogućih izmjena na predmetnom tipu traktora) postupak se provodi kao i za novi tip traktora.

(8) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

VI. OCJENA SUKLADNOSTI POJEDINAČNOG TRAKTORA

Članak 14.

(1) Zahtjev za provedbu postupka ocjene sukladnosti pojedinačnog traktora podnosi dobavljač izravno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev se prilaže:

(a) za nove traktore: – proizvođačeva tehnička dokumentacija za traktor,

– »COC« dokument (europska potvrda o sukladnosti) ili izvještaji o ispitivanju prema zahtjevima iz ovoga Pravilnika,

(b) za rabljene traktore: – prometna dozvola i druga tehnička dokumentacija.

(3) Pregledom dokumentacije i traktora, a po potrebi i ispitivanjem ovlaštena pravna osoba utvrđuje sukladnost traktora s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Pregledom dokumentacije ovlaštena pravna osoba utvrđuje zadovoljava li traktor odredbe ovoga Pravilnika o čemu izdaje izvještaj. Traktor koji ne zadovoljava propisane zahtjeve, ne može se uvesti u Republiku Hrvatsku.

(5) Ako se pregledom utvrdi da traktor ne zadovoljava propisane zahtjeve iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika zbog nedostataka koji se mogu otkloniti, dopuštena je zamjena/ugradba odgovarajućih dijelova/opreme traktora. Nakon izvršenog ponovnog pregleda traktora ovlaštena pravna osoba će dopuniti izvještaj o ispunjavanju propisanih zahtjeva. Ako traktor zadovoljava sve propisane zahtjeve ovlaštena pravna osoba izdaje potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora. U protivnom uskraćuje se izdavanje takve potvrde.

(6) Ovlaštena pravna osoba mjesečno dostavlja Zavodu podatke o izdanim potvrdama o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.

VII. POTVRDA I IZJAVA O SUKLADNOSTI TRAKTORA

Članak 15.

(1) Prilikom uvoznog carinjenja traktora, uvoznik (fizička ili pravna osoba) mora priložiti izjavu o sukladnosti traktora ili potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora ili izvještaj o provjeri sukladnosti traktora.

(2) Kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije traktora u Republici Hrvatskoj, vlasnik traktora obavezan je priložiti izjavu o sukladnosti traktora ili potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora.

(3) Oblik i sadržaj obrasca potvrda o sukladnosti tipa traktora, izjava o sukladnosti traktora i potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora propisani su u prilozima 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.

VIII. UVJETI koje mora ispunjavati PRAVNA OSOBA za provedbu postupka ocjene suKLaDnosti TRAKTORA

Članak 16.

(1) Za provedbu postupka ocjene sukladnosti traktora odnosno za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku ispitivanja traktora prema ovom Pravilniku, pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) u sudskom registru biti registrirana za obavljanje poslova ocjene sukladnosti traktora;

(b) raspolagati odgovarajućim radioničkim prostorom u kojem je moguće obavljanje pregleda i ispitivanja traktora, a taj prostor mora zadovoljiti uvjete s obzirom na vanjske dimenzije traktora, da je u njemu moguć nesmetan rad djelatnika koji obavljaju pregled traktora i druge stručne i tehničke poslove za koje je pravna osoba ovlaštena;

(c) raspolagati odgovarajućom opremom za ispitivanje traktora prema zahtjevima ovoga Pravilnika te odgovarajućim uredskim prostorom;

(d) imati zaposlenog najmanje jednog radnika VII/I stupnja stručne spreme strojarskog, poljoprivrednog ili prometnog smjera i jednog radnika IV stupnja stručne spreme strojarskog ili prometnog smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku provjere sukladnosti i jednog radnika najmanje IV stupnja stručne spreme za obavljanje administrativnih poslova;

(e) ako pravna osoba ima više ispitnih mjesta, na svakom ispitnom mjestu mora imati najmanje dva radnika IV stupnja stručne spreme strojarskog, prometnog ili elektro smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku ocjenjivanja sukladnosti pojedinačnog traktora;

(f) na svakom ispitnom mjestu osigurati uvjete za obavljanje poslova za koje je ovlaštena;

(g) osigurati uvjete za obavljanje stručno-tehničke provjere i ispitivanja na traktorima ili vozilima s obzirom na učinkovitost, sigurnost i zaštitu okoliša sukladno zahtjevima ovoga Pravilnika.

(2) Zavod će, na zahtjev pravne osobe koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, izdati rješenje za obavljanje poslova provedbe postupka ocjene sukladnosti traktora odnosno za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku ispitivanja traktora prema ovom Pravilniku.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 17.

Pravna osoba mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Ako pravna osoba kojoj je izdano rješenje za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta iz članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika, Zavod će ukinuti rješenje.

(2) Ako pravna osoba koja ima više ispitnih mjesta prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta iz članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika za jedno ili više ispitnih mjesta za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, Zavod će ukinuti rješenje u dijelu koji se odnosi na ta ispitna mjesta.

IX. IZUZEĆA OD POSTUPKA

Članak 19.

(1) Ocjena sukladnosti traktora ne provodi se za:

(a) Traktor za poljoprivredu i šumarstvo muzejske vrijednosti kojim se smatra traktor stariji od 40 godina, uz izjavu da se traktor neće registrirati i koristiti u obrađivanju zemlje.

(b) Traktore koji nisu predviđeni za vožnju u cestovnom prometu i neće biti registrirani (traktori kategorija C i T4).

(c) Traktorske prikolice kategorije Ra (najveće konstrukcijske brzine manje ili jednake od 40 km/h).

(d) Šumarske radne strojeve kao što su: skideri, forvarderi, harvesteri, šumarske dizalice i žičare.

(2) Zahtjev za izuzeće od postupka ocjene sukladnosti podnosi se Zavodu samo za traktore iz točke (a) stavka 1. ovoga članka.

X. NAKNADE

Članak 20.

(1) U postupku ocjene sukladnosti traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

(a) Naknada za pokriće troškova za izdavanje Potvrde o sukladnosti tipa traktora u iznosu od 4.000,00 kn.

(b) Naknada za pokriće troškova dopune potvrde o sukladnosti tipa traktora u iznosu od 1.000,00 kn.

(c) Naknada za pokriće troškova stručnog pregleda dokumentacije i traktora u postupku ocjene sukladnosti tipa traktora te izdavanja izvještaja o provjeri traktora u iznosu od 1.500,00 kn.

(d) Naknada za pokriće troškova u slučaju dopune potvrde o sukladnosti tipa traktora u iznosu od 500,00 kn. U taj iznos nije uključen trošak mogućih ispitivanja.

(e) Naknada za pokriće troškova pregleda dokumentacije i traktora u postupku ocjene sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora, troškova izdavanja izvještaja i troškova izdavanja potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora iznosi 450,00 kn, u što nije uključen trošak mogućih ispitivanja.

(2) Naknade iz točaka (a) i (b) ovoga članka podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun, broj: 1001005-1863000160.

(3) Naknade iz točaka (c), (d) i (e) ovoga članka podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno ovlaštenoj pravnoj osobi, a u njih nije uključen iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV).

(4) Za poslove uspostavljanja i održavanja informatičkog sustava, provođenja stručnog i tehničkog nadzora nad zakonitim provođenjem ocjene sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora te na temelju utvrđenog stanja predlaganja i poduzimanja mjera u ovim poslovima i dr., ovlaštena pravna osoba izdvojit će 10% od naplaćene naknade za obavljanje ovih poslova Zavodu.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika provode postupak ocjene sukladnosti traktora dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00) (»Narodne novine«, broj 75/01, 89/01 i 4/02).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/15

Urbroj: 558-04-02-02/1-10-2

Zagreb, 3. rujna 2010.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG 1.

POPIS PROPISA ZA OCJENU SUKLADNOSTI NOVIH TRAKTORA KATEGORIJA T i R

Naziv

RH

Pravilnik(6)

Istovrijedni propisi(6)

Kategorija traktora

UN ECE

OECD

EEZ/EZ

T1

T2

T3

T5

Rb

Najveća ukupna masa

TPV 301

74/151/EEZ

X

X

X

X

Registracijska pločica

TPV 301

74/151/EEZ

X

X

X

X

Spremnik goriva

TPV 301

74/151/EEZ

X

X

X

X

Dodatni utezi

TPV 301

74/151/EEZ

X

X

(X)

Zvučno upozorni uređaj

TPV 301

R 28

74/151/EEZ

X

X

X

X

Razina buke (vanjska)

TPV 301

R 51

74/151/EEZ

X

X

X

(X)

Najveća brzina

TPV 302

74/152/EEZ

X

X

X

(X)

Platforme za teret

TPV 302

74/152/EEZ

X

X

(X)

Retrovizori

TPV 303

74/346/EEZ

X

X

X

(X)

Vidno polje i brisači vjetrobranskog stakla

TPV 304

R 79

74/347/EEZ

X

X

X

(X)

Uređaj za upravljanje

TPV 305

74/321/EEZ

X

X

X

X

Elektromagnetska kompatibilnost

TPV 306

R 10

74/322/EEZ

X

X

X

X

Uređaji za kočenje

TPV 307

76/342/EEZ

X

X

X

TPV 109

R 13

71/320/EEZ

X(4)

X

Sjedala za putnike

TPV 308

76/763/EEZ

X

X

Razina buke (unutarnja)

TPV 309

Code 5

77/311/EEZ

X

X

X

X

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS)

TPV 310

Code 3

77/536/EEZ

X

X

X

X

Vozačko sjedalo

TPV 312

78/764/EEZ

X

X

X

X

Ugradba uređaja za osvjetljavanje

TPV 313

R 86

78/933/EEZ

X

X

(X)

Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 314

(5)

79/532/EEZ

X

X

X

X

Naprave za vuču i za vožnju unatrag

TPV 315

79/533/EEZ

X

X

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (statičko ispitivanje)

TPV 316

Code 4

79/622/EEZ

X

X

X

Radni prostor pristup do vozačkog mjesta

TPV 317

80/720/EEZ

X

X

X

X

Priključna vratila

TPV 318

86/297/EEZ

X

X

X

X

Stražnja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)

TPV 319

Code 7

86/298/EEZ

X

(X)

Ugradba naprava za upravljanje

TPV 320

86/415/EEZ

X

X

X

(X)

Prednja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)

TPV 321

Code 6

87/402/EEZ

X

(X)

Dimenzije i mase prikolice

TPV 322

89/173/EEZ

X

X

X

(X)

Sigurnosna stakla

TPV 322

89/173/EEZ

X

X

X

TPV 145

R 43

92/22/EEZ

X

Regulator brzine

TPV 322

89/173/EEZ

X

X

X

(X)

Zaštita dijelova motora

TPV 322

89/173/EEZ

X

X

X

(X)

Vučna spojnica

TPV 322

89/173/EEZ

X

X

X

(X)

Propisane pločice

TPV 322

89/173/EEZ

X

X

X

X

Spojnica za kočnicu na prikolici

TPV 322

89/173/EEZ

X

X

X

(X)

Emisija štetnih sastojaka

TPV 323

R49/R96

2000/25/EZ

X

X

X

X

Gume (1)

[TPV …]

X

X

X

X

Stabilnost (1)

[TPV …]

Sidrišta sigurnosnih pojasa (3)

TPV 119

76/115/EEZ

X

X

X

X

Sigurnosni pojasi

TPV 131

77/541/EEZ

X(4)

Prijenos za vožnju unatrag i brzinomjer

TPV 117

75/443/EEZ

X(4)

Sustavi za zaštitu protiv prskanja

TPV 134

91/226/EEZ

X(4)

Uređaji za ograničavanje

brzine

TPV 147

92/24/EEZ

X(4)

Stražnja zaštitna konstrukcija (1)

[TPV …]

X(4)

Bočna zaštita

TPV 142

89/97/EEZ

X(4)

Ugradba svjetlosno-signalne opreme

TPV 120

R 48

75/756/EEZ

X

Spojni element s priključnim vozilom

TPV 150

R 55

94/20/EEZ

X

Legenda:

X = primjenjuje se u postojećem obliku

(X) = primjenjuje se u izmjenjenom i dopunjenom obliku (2)

[TPV] = potreban je poseban pravilnik

– = ne primjenjuje se

(1) Donošenje pravilnika za gume, stabilnost i zaštitne stražnje konstrukcije, nije uvjet je za ocjenu sukladnosti tipa traktora

(2) Ocjena sukladnosti tipa traktora može se dodijeliti samo prema Pravilniku u izmjenjenom i dopunjenom obliku.

(3) Najmanji broj sidrišnih točaka zahtijevanih za traktore kategorija T1,T2, T3 je dva, određen u Dodatku 1. Priloga I. Pravilnika TPV 119 za naprijed okrenuta središnja sjedala vozila kategorije N3. Ispitna opterećenja utvrđena u točkama 5.4.3. i 5.4.4. Priloga I. tog Pravilnika za vozila kategorije N3 primjenjuju se za traktore tih kategorija.

(4) Moraju biti ispunjeni svi zahtjevi TPV; Zahtijevana ispitivanja moraju biti napravljena u cijelosti; Po prethodnoj dozvoli DZM ispitivanja može obaviti proizvođač, koji može izdati potvrdu o ispitivanju.

(5) Prihvaćaju se izvještaji prema UN ECE pravilnicima: R1, R3, R4, R6, R7, R8, R19, R20, R23, R38, R98

(6) Prihvaćaju se i sve novije izmjene i dopune pravilnika/direktiva od navedenih.

PRILOG 2.

POPIS PROPISA ZA OCJENU SUKLADNOSTI RABLJENIH TRAKTORA KATEGORIJA T i R

Naziv

RH

Pravilnik(*)

Istovrijedni propisi (*)

Kategorija traktora

UN ECE

OECD

EEZ/EZ

T1

T2

T3

T5

Rb

Retrovizori

TPV 303

74/346/EEZ

X

X

X

X

-

Uređaji za kočenje

TPV 307

76/342/EEZ

X

X

X

-

-

TPV 109

R 13

71/320/EEZ

-

-

-

X

X

Razina buke (unutarnja)

TPV 309

Code 5

77/311/EEZ

X

X

X

X

-

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS)

TPV 310

Code 3

77/536/EEZ

X

X

X

X

-

Ugradba uređaja za osvjetljavanje

TPV 313

R 86

78/933/EEZ

X

X

-

X

-

Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 314

(**)

79/532/EEZ

X

X

X

X

-

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (statičko ispitivanje)

TPV 316

Code 4

79/622/EEZ

X

-

X

X

-

Stražnja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)

TPV 319

Code 7

86/298/EEZ

-

X

-

-

-

Prednja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)

TPV 321

Code 6

87/402/EEZ

-

X

-

-

-

Sigurnosna stakla

TPV 322

89/173/EEZ

X

X

X

-

-

TPV 145

R 43

92/22/EEZ

-

-

-

X

-

Ugradba svjetlosno-signalne opreme

TPV 120

R 48

76/756/EEZ

-

-

-

-

X

Spojni element s priključnim vozilom

TPV 150

R 55

94/20/EEZ

-

-

-

-

X

Legenda:

X = primjenjuje se u postojećem obliku

– = ne primjenjuje se

(*) = prihvaćaju se i sve novije izmjene i dopune pravilnika/direktiva od navedenih.

(**) = prihvaćaju se izvještaji prema propisima: R1, R3, R4, R6, R7, R8, R19, R20, R23, R38, R98

PRILOG 3.

POPIS POSTUPAKA PREMA KOJIMA SE ISPITUJU TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRAKTORA

HR norme za ispitivanje traktora:

– HRN ISO 7216:2000, Akustika – Poljoprivredni traktori i šumski traktori na kotačima i samovozni strojevi – Mjerenje buke emitirane pri kretanju

– HRN ISO 789-1:2001, Poljoprivredni traktori – Postupci ispitivanja – 1. dio – Ispitivanje izlazne snage na priključnom vratilu

– HRN ISO 789-2:2001, Poljoprivredni traktori – Postupci ispitivanja – 2. dio – Ispitivanje hidrauličkog podizača s pomoću trozglobne poteznice

– HRN ISO 789-3:2001, Poljoprivredni traktori – Postupci ispitivanja – 3. dio – Promjeri okretanja traktora

– HRN ISO 789-6:2001, Poljoprivredni traktori – Postupci ispitivanja – 6. dio – Težište

– HRN ISO 789-9:2001, Poljoprivredni traktori – Postupci ispitivanja – 9. dio – Ispitivanje vučne snage traktora

OECD normirani kodovi za traktore:

Code 1*[1]: OECD Standard Code for the Official Testing of Agricultural and Forestry Tractor Performance

(OECD normirani kod za službeno ispitivanje svojstava traktora za poljoprivredu i šumarstvo)

Code 2: OECD Standard Code for the Official Testing of Agricultural and Forestry Tractor Performance

(OECD normirani kod za službeno ispitivanje svojstava traktora za poljoprivredu i šumarstvo)

Code 3: OECD Standard Code for the Official Testing of Protective Structures on Agricultural and Forestry Tractor – Dynamic Tests

(OECD normirani kod za službeno ispitivanje zaštitne konstrukcije na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo – dinamičko ispitivanje)

Code 4: OECD Standard Code for the Official Testing of Protective Structures on Agricultural and Forestry Tractor – Static Tests

(OECD normirani kod za službeno ispitivanje zaštitne konstrukcije na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo – statičko ispitivanje)

Code 5: OECD Standard Code for the Official Measurment of Noise at the Driving Position(s)on Agricultural and Forestry Tractors.

(OECD normirani kod za službeno ispitivanje razine buke koju osjeća vozač traktora na traktorima za poljoprivredu i šumarstvo)

Code 6: OECD Standard Code for the Official Testing of Front-mounted Protective Structures on Narrow-wheeled Agricultural and Forestry Tractors

(OECD normirani kod za službeno ispitivanje prednje zaštitne konstrukcije na uskim traktorima s kotačima za poljoprivredu i šumarstvo)

Code 7: OECD Standard Code for the Official Testing of Rear-mounted Protective Structures on Agricultural and Forestry Tractor

(OECD normirani kod za službeno ispitivanje stražnje zaštitne konstrukcije na uskim traktorima s kotačima za poljoprivredu i šumarstvo)

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.

[1]* Primjenjuje se samo za rabljene traktore

zatvori
Pravilnik o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !