Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza za promet sredstvima za zaštitu bilja ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
21 18.2.2008 Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza za promet sredstvima za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

638

Na temelju članka 42.L382196 stavka 3. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROMET SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju granični prijelazi za promet sredstvima za zaštitu bilja preko državne granice i propisuje način provođenja nadzora nad uvozom sredstava za zaštitu bilja koje obavlja fitosanitarni inspektor u skladu s ovlaštenjima iz članka 46. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja.

Članak 2.

(1) Sredstva za zaštitu bilja smiju se uvoziti u Republiku Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza određenih ovim Pravilnikom.
(2) Nadzor nad uvozom sredstava za zaštitu bilja obavlja se na graničnim prijelazima iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.
(3) Sredstva za zaštitu bilja koja se izvoze iz Republike Hrvatske ili koja se provoze preko carinskog područja Republike Hrvatske ne podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije.

Članak 3.

Za uvoz sredstava za zaštitu bilja do pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji određuju se sljedeći granični prijelazi:
1. Cestovni granični prijelazi:
1.1. Bajakovo
1.2. Bregana
1.3. Goričan
1.4. Karasovići
1.5. Macelj
1.6. Metković
1.7. Rupa
1.8. Stara Gradiška
2. Željeznički granični prijelazi:
2.1. Zagreb ranžirni kolodvor – Dobova
3. Pomorski granični prijelazi:
3.1. Ploče
3.2. Rijeka
4. Zrakoplovni granični prijelazi:
4.1. Zagreb.

Članak 4.

Za uvoz sredstava za zaštitu bilja nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji određuju se sljedeći granični prijelazi:
1. Cestovni granični prijelazi:
1.1. Bajakovo
1.2. Karasovići
1.3. Metković
1.4. Stara Gradiška
2. Pomorski granični prijelazi:
2.1. Ploče
2.2. Rijeka
3. Zrakoplovni granični prijelaz:
3.1. Zagreb.

Članak 5.

(1) Vlasnici rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja, ili od njih odgovarajućim dokumentom ovlašteni uvoznici upisani u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja, carinski otpremnici koje oni ovlaste, prijevoznici ili druge osobe koje uvoze sredstvo za zaštitu bilja obvezni su nadležnom fitosanitarnom inspektoru na ulaznom graničnom prijelazu odmah po prispijeću sredstva za zaštitu bilja koje se uvozi podnijeti prijavu za uvoz sredstva za zaštitu bilja radi obavljanja nadzora.
(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju osigurati fitosanitarnom inspektoru nesmetan pristup svim dijelovima pošiljke sredstva za zaštitu bilja.
(3) Sredstvo za zaštitu bilja koje se uvozi prijavljuje se za nadzor u uredovno vrijeme fitosanitarne inspekcije.
(4) Prijava za uvoz sredstva za zaštitu bilja podnosi se u pisanom obliku, na Obrascu 1., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz prijavu se prilaže sva ostala dokumentacija koja prati sredstvo za zaštitu bilja.

Članak 6.

(1) U postupku nadzora sredstva za zaštitu bilja koje se uvozi fitosanitarni inspektor provjerava:
1. nalazi li se sredstvo za zaštitu bilja u Upisniku registriranih sredstava za zaštitu bilja, odnosno ima li sredstvo za zaštitu bilja valjano rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja;
2. je li pravna ili fizička osoba upisana u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja;
3. ostalu dokumentaciju koja prati sredstvo za zaštitu bilja;
4. je li sredstvo za zaštitu bilja označeno etiketom na hrvatskom jeziku.
(2) Do uspostave Upisnika iz točke 2. stavka 1. ovoga članka fitosanitarni inspektor provjerava ima li pravna ili fizička osoba koja uvozi sredstvo za zaštitu bilja ovlaštenje vlasnika rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja za uvoz određenog sredstva.
(3) Iznimno od odredbi točke 1. do 4. stavka 1. ovoga članka, ako je za sredstvo za zaštitu bilja koje se uvozi izdano rješenje o dozvoli na temelju članka 31. ili 32. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, fitosanitarni inspektor provjerava ima li sredstvo za zaštitu bilja valjano rješenje o dozvoli za istraživanje i razvoj ili valjano rješenje o izvanrednoj dozvoli te, uvozi li se sredstvo za zaštitu bilja u skladu s uvjetima iz navedenih rješenja o dozvolama.

Članak 7.

(1) Ako fitosanitarni inspektor u postupku nadzora utvrdi da sredstvo za zaštitu bilja udovoljava propisanim zahtjevima iz članka 42. stavka 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika dopustit će uvoz sredstva za zaštitu bilja i na ispravu koja služi za pokretanje carinskog postupka napisat će sljedeće: »UVOZ DOPUŠTEN«, navesti mjesto i datum nadzora te staviti svoj potpis i pečat.
(2) Ako u postupku nadzora utvrdi da sredstvo za zaštitu bilja ne udovoljava propisanim zahtjevima iz članka 42. stavka 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i članka 6.#clanak6 stavka 1. točke 1. i 2. i stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika, fitosanitarni će inspektor izdati rješenje u skladu s člankom 46. točkom 4 ili 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, kojim će zabraniti uvoz sredstva za zaštitu bilja. Na ispravu koja služi za pokretanje carinskog postupka napisat će sljedeće: »UVOZ ZABRANJEN«, navesti mjesto i datum nadzora te staviti svoj potpis i pečat.
(3) Utvrdi li u postupku nadzora nepravilnosti glede dokumentacije ili označavanja sredstva za zaštitu bilja a koje je moguće naknadno otkloniti, fitosanitarni će inspektor u skladu s člankom 46. stavkom 6. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja privremeno zabraniti uvoz sredstva za zaštitu bilja do otklanjanja nedostataka ili nepravilnosti.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka fitosanitarni će inspektor uz suglasnost carinske službe dopustiti prijevoz sredstva za zaštitu bilja do određenog mjesta, odnosno određenog carinskog skladišta u unutrašnjosti zemlje, gdje će nakon otklanjanja nepravilnosti nadležni fitosanitarni inspektor obaviti nadzor. Na ispravu koja služi za pokretanje carinskog postupka napisat će sljedeće: »NADZOR NIJE OBAVLJEN«. Dopušta se prijevoz pod carinskim nadzorom do … (odredište). Odmah nakon prispijeća obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora u... (sjedište).

Članak 8.

Sredstvo za zaštitu bilja može se cariniti samo ako je fitosanitarni inspektor u skladu s člankom 7.#clanak7 stavkom 1. ovoga Pravilnika dopustio uvoz.

Članak 9.

Fitosanitarna inspekcija vodi evidencije o uvozu i zabrani uvoza sredstava za zaštitu bilja. Evidencije se vode u pisanom ili elektroničkom obliku.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne graniceL382198 (»Narodne novine«, br. 22/04, 25/04, 60/04, 101/04 i 67/05) u dijelu koji se odnosi na sredstva za zaštitu bilja.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/7
Urbroj: 525-01-08-1
Zagreb, 7. veljače 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza za promet sredstvima za zaštitu bilja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !