Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o održavanju, obnovi i preinakama na zrakoplovu i zrakoplovnom uređaju te tehničkoj kontroli i kontroli kvalitete obavljenih radova ("Narodne novine", br. XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 13.7.2001 Pravilnik o održavanju, obnovi i preinakama na zrakoplovu i zrakoplovnom uređaju te tehničkoj kontroli i kontroli kvalitete obavljenih radova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1034

Na temelju članka 157.L74946 točka 5. i članka 167.L74947 Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O ODRŽAVANJU, OBNOVI I PREINAKAMA NA ZRAKOPLOVU I ZRAKOPLOVNOM UREĐAJU TE TEHNIČKOJ KONTROLI I KONTROLI KVALITETE OBAVLJENIH RADOVA (Uvjeti i postupak izdavanja potvrde o udovoljenju prema 9A-JAR-145)

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se postupak i uvjeti pod kojima se moraju obavljati pregledi i provjere, popravci, zamjene i preventivno održavanje zrakoplova i zrakoplovnog uređaja (u daljnjem tekstu: održavanje), te obnove i preinake na zrakoplovu i zrakoplovnom uređaju kao i tehnička kontrola i kontrola kvalitete obavljenih radova;

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima mora udovoljavati pravna osoba za održavanje, obnovu, preinake i tehničku kontrolu održavanja zrakoplova i zrakoplovnog uređaja, izradu tehničko-tehnološke dokumentacije i operativno-tehnoloških postupaka (u daljnjem tekstu: organizacija za održavanje).

Pojmovi

Članak 2.

Za potrebe Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

JAA: Zajedničke europske zrakoplovne vlasti (Joint Aviation Authorities);

JAR-145: Izvornik pravilnika JAA pod nazivom JAR-145 Approved Maintenance Organizations;

9A-JAR-145: Hrvatsko izdanje pravilnika JAR-145, Section 1;

MOE: Priručnik organizacije za održavanje (Maintenance Organisation Exposition), u daljnjem tekstu MOE;

Potvrda o udovoljenju uvjeta organizacije za održavanje

Članak 3.

Potvrdu o udovoljenju za obavljanje radova održavanja zrakoplova, dijela ili uređaja zrakoplova mogu tražiti:

1) Organizacija za održavanje zrakoplova, dijela ili uređaja zrakoplova;

2) Operator zrakoplova s važećom svjedodžbom o sposobnosti (AOC);

3) Proizvođač zrakoplova.

Uvjeti kojima mora udovoljiti organizacija za održavanje

Članak 4.

(1) Organizacija za održavanje mora posjedovati, raspolagati, utvrditi, održavati i provoditi:

a) MOE;

b) sustav nadzora kvalitete;

c) osoblje;

d) radni prostor;

e) tehničke i tehnološke priručnike i podatke za održavanje;

f) opremu, alat i materijal za održavanje;

g) vođenje evidencije o postupcima održavanja.

(2) Ako organizacija za održavanje obavlja poslove za operatora koji svoju djelatnost obavlja isključivo na području Republike Hrvatske, tada MOE mora biti napisan na hrvatskom jeziku, a ako je operator uključen u međunarodni promet, tada MOE mora biti napisan i na jeziku koji je prihvatljiv za operatora. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može zahtijevati da i u tom slučaju dijelovi MOE budu prevedeni na hrvatski jezik.

(3) Operator koji posjeduje svjedodžbe o sposobnosti (AOC) može tražiti i izdvojenu potvrdu o udovoljenju ako u jednom priručniku obuhvati sadržaj prema JAR OPS 1 Odjeljak M i prema JAR-145.

(4) Priručnik iz stavka 3. mora sadržavati:

a) na naslovnoj strani (ili na drugom prikladnom mjestu) nositi oznaku MME/MOE, i

b) jasnu naznaku koji se odjeljci/pododjeljci odnose na MOE a koji na MME-odjeljak M.

(5) Uvjeti iz članka 4. stavak 1. kojima moraju udovoljavati organizacije za održavanje detaljnije su opisani u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

Ovlašteno osoblje organizacije za održavanje

Članak 5.

(1) Ovlašteno zrakoplovno-tehničko osoblje mora imati kvalifikaciju u skladu s odredbama Pravilnika o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno-tehničkog osoblja i zrakoplovnog osoblja tehničke pripreme.

(2) Ovlašteno rukovodeće osoblje organizacije za održavanje odobrava Ministarstvo na temelju radnog zahtjeva za odobravanje rukovodećeg osoblja koji se predaje na obrascu 9A-JAA-Obrazac 4. Obrazac 9A-JAA-Obrazac 4. tiskan je uz ovaj Pravilnik.

Najmanja organizacija za održavanje

Članak 6.

(1) Najmanja organizacija za održavanje udovoljava uvjetima ako ima najmanje jednog stalno zaposlenog s punim radnim vremenom, koji ispunjava bitne zahtjeve iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika i objedinjava funkcije odgovorne osobe, inženjera održavanja i osobe ovlaštene za vraćanje zrakoplova u uporabu.

(2) Potvrdu za vraćanje zrakoplova u uporabu ne može potpisati samo osoba iz stavka 1. ovog članka.

(3) Detaljniji opis najmanje organizacije za održavanje dan je u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje potvrde o udovoljenju

Članak 7.

(1) Zahtjev za izdavanje potvrde o udovoljenju podnosi se Ministarstvu na obrascu 9A-JAA-Obrazac 2 (ref. JAA Form Two: Application for initial grant/renewal/variation).

(2) Zahtjevu se mora priložiti MOE (u dva primjerka) i svi dokumenti koji iz njega proizlaze prema Dodatku 4.

(3) Izgled i sadržaj Obrasca iz stavka 1. ovoga članka dan je u privitku ovoga Pravilnika.

Postupak izdavanja potvrde o udovoljenju

Članak 8.

(1) U postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta ili proširenja ovlasti organizacije za održavanje, Ministarstvo će koristiti standardne postupke u zrakoplovstvu definirane u JAA-Administrative and Guidance Material, Section Two: Maintenance.

(2) Postupak pregleda organizacije za održavanje koja traži izdavanje, obnovu, produženje ili promjenu ovlasti iz potvrde o udovoljenju sukladno odredbama ovoga Pravilnika obavlja se temeljem obrasca: JAA-Obrazac Šest. (ref. JAA Form Six: Recommendation Report to Support JAR-145 Approval issue/renewal/continuation/variation.

Sadržaj potvrde o udovoljenju

Članak 9.

(1) Organizaciji za održavanje koja udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika, izdaje se potvrda o udovoljenju koja sadrži sljedeće podatke o:

a) Tvrtki i sjedištu organizacije za održavanje;

b) lokaciji gdje se obavljaju radovi održavanja;

c) opseg ovlasti;

d) datum izdavanja;

e) rok valjanosti potvrde o udovoljenju.

(2) Potvrda o udovoljenju se izdaje na vrijeme do najduže 3 godine.

(3) Opseg ovlasti obuhvaća:

a) opis objekta održavanja,

b) vrste aktivnosti održavanja,

c) razinu aktivnosti održavanja.

(4) Objekti održavanja mogu biti:

A) zrakoplovi, uključivo motor i pomoćni pogonski sustavi ugrađeni na zrakoplovu;

B) motori i pomoćni pogonski sustavi (APU) te komponente na istima;

C) komponente zrakoplova osim motora i pomoćnih pogonskih sustava;

D) posebne aktivnosti iz održavanja.

(5) Održavanje iz točke b) stavak 3. ovoga članka može biti: linijsko i bazno (održavanje u bazi = base maintenace).

(6) Razine održavanja iz točke c) stavak 3. ovoga članka mogu biti: mali popravci, veliki popravci i nova proizvodnja u okviru održavanja specificiranog u MOE.

(7) Razvrstavanje aktivnosti održavanja prema odredbama ovoga članka dani su u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Potvrda o udovoljenju

Članak 10.

Potvrdu o udovoljenju izdaje Ministarstvo na obrascu: »Svjedodžba o ovlaštenju organizacije održavanja«, 9A-JAA OBRAZAC TRI (ref. JAA From Three – Approval Certificate) koji je definiran ovim Pravilnikom i njegov je sastavni dio. Na strani 2 navedenog obrasca (lista odobrenih radova) definirane su ovlasti, za izvođenje pojedinih radova, osobi ovlaštenoj za održavanje.

Radovi baznog održavanja (base maintenance) u organizaciji za održavanje ovlaštenoj za linijsko održavanje

Članak 11.

Organizacija za održavanje ovlaštena za linijsko održavanje može izvoditi neke radove baznog održavanja kao na primjer: obavljanje zrakoplovnih naredbi (Airworthiness Directive – AD) i izvođenje servisnih biltena (Service Bulletin – SB), ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

a) da je na raspolaganju sva potrebna dokumentacija za izvršenje tih radova;

b) da je na raspolaganju sva potrebna oprema za izvršenje tih radova;

c) da je na raspolaganju osoblje koje je kvalificirano i sposobno izvršiti planirane radove;

d) da ima prethodno odobrenje Ministarstva ishođeno na osnovi prethodne analize i suglasnosti odgovorne osobe za kvalitetu radova (Quality Manager) u Organizaciji.

Odgovornost i odnosi između organizacije za održavanje i operatora

Članak 12.

(1) Organizacija za održavanje je odgovorna za obavljanje ovlaštenih aktivnosti održavanja zrakoplova i zrakoplovnog uređaja za određenog operatora, ali je konačna odgovornost za sigurnu uporabu i sustav održavanja zrakoplova na operatoru zrakoplova.

(2) Sadržaj, vrsta, razina održavanja i vođenje dokumentacije moraju biti točno definirani i razgraničeni između operatora zrakoplova i organizacije za održavanje za svaki tip zrakoplova, temeljem ugovora ili narudžbe za obavljanje radova.

Vraćanje zrakoplova u uporabu nakon završenog održavanja

Članak 13.

(1) Potvrda o vraćanju zrakoplova u uporabu: (Certificate Release to Service – CRS) mora biti zaključena i potpisana od ovlaštene osobe čime se potvrđuje da su obavljeni svi zahtijevani radovi održavanja sukladno postupcima iz svih priručnika organizacije za održavanje.

(2) Sadržaj potvrde o vraćanju zrakoplova u uporabu dan je u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

Nepotpuni – nezavršeni radovi održavanja

Članak 14.

(1) Ako iz nekog razloga organizacija za održavanje ne može obaviti propisane i zahtijevane radove održavanja u cijelosti, mora o tome izvijestiti operatora, koji je obvezan postupiti sukladno zahtjevima zrakoplovnih vlasti u čiji je registar zrakoplov upisan. Radovi koji nisu obavljeni moraju biti detaljno opisani u potvrdi o vraćanju u uporabu.

(2) U slučaju neotklanjanja kvara ili odgode radova održavanja iz stavka (1) a koji predstavlja ugrožavanje sigurnosti zračne plovidbe, potvrda o vraćanju u uporabu ne smije se izdati dok se spomenuto odstupanje potpuno ne otkloni. Ako u tom slučaju operator zrakoplova odbije otklanjanje takvog kvara ili obavljanje odgođenih radova, organizacija za održavanje mora izvijestiti Ministarstvo koje će obavijest proslijediti inozemnom registru u koji je zrakoplov upisan ako zrakoplov nije upisan u Registar civilnih zrakoplova Republike Hrvatske.

Obavještavanje o neplovidbenosti zrakoplova

Članak 15.

Organizacija za održavanje obvezna je obavještavati Ministarstvo, imatelja potvrde tipa zrakoplova, te operatora zrakoplova za kojeg obavlja održavanje o svim uočenim stanjima zrakoplova i zrakoplovnog uređaja koji ugrožavaju sigurnost zračne plovidbe. Obavijest mora biti dostavljena u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od tri dana od dana utvrđivanja navedenog stanja.

Ugovorni prijenos nadzora kvalitete radova

Članak 16.

(1) Obavljanje funkcije nadzora kvalitete radova može izvoditi:

a) ugovorno angažirana ovlaštena organizacija za održavanje; ili

b) ugovorno angažirana druga pravna ili fizička osoba, koje imaju odgovarajuće tehničko znanje, formalnu osposobljenost za takvu djelatnost i iskustvo vršenja kontrole kvaliteta radova.

(2) Ugovorno obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka moguće je ako ugovor odobri Ministarstvo.

(3) Ugovorni nadzor kvalitete mora obuhvatiti najmanje dva kontrolna pregleda-obilaska u 12 mjeseci (jedan najavljen i jedan nenajavljen).

Dokument za identificiranje plovidbenosti, ispravnosti i prikladnosti

Članak 17.

(1) Plovidbenost, ispravnost i prikladnost za uporabu identificiraju se na obrascu »Svjedodžba«, 9A-JAA Obrazac 1. (u daljnjem tekstu: Obrazac 1.) kojim se dokazuje ispravnost zrakoplovnog uređaja koji se koristi prilikom održavanja.

(2) Sadržaj i izgled Obrasca 1. dan je u privitku ovog Pravilnika i sastoji se od tri dijela: svjedodžbe, napomene na poleđini svjedodžbe i upute za popunjavanje obrasca.

Priznavanje certifikata ugrađenih dijelova zrakoplova i zrakoplovnih uređaja

Članak 18.

(1) Za svaki rezervni dio koji se ugrađuje na zrakoplov zahtijeva se standardni certifikat JAA Form One.

(2) Za dio, koji se ugrađuje na zrakoplov sukladno propisima FAA (SAD) ili TC-DOT (Kanada), prihvaća se FAA. Form 8130-3 odnosno TC CA Form 24-0078.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Popis dodataka

Članak 19.

(1) Dodaci 1. - 6. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a to su:

Dodatak 1. 9A-JAR-145: Ovlaštene organizacije za održavanje;

Dodatak 2. Definicije:

1) Sadržaj ovlasti ovlaštene organizacije za održavanje;

2) Definiranje linijskog održavanja;

3) Proizvodnja za potrebe održavanja;

Dodatak 3. Velika, mala i najmanja organizacija za održavanje;

Dodatak 4. Sadržaj Priručnika organizacije za održavanje – MOE;

Dodatak 5. Izjava odgovorne osobe;

Dodatak 6. Potvrda o vraćanju zrakoplova u upotrebu.

(2) Obrasci 1. - 4. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a to su:

9A-JAA Obrazac 1. Svjedodžba

9A-JAA Obrazac 2. Zahtjev za 9A-JAR-145 svjedodžbu

9A-JAA Obrazac 3. Svjedodžba o ovlaštenju organizacije održavanja

9A-JAA Obrazac 4. Podaci o rukovodećem osoblju.

Usklađenost s međunarodnim propisima

Članak 20.

(1) Ovaj Pravilnik je usklađen sa sljedećim međunarodnim propisima, standardima i preporukama:

a) ICAO dodatak – 6 International Civil Aviation Organization: Annex 6: Operation of the Aircraft, poglavlje 8.7: OVLAŠTENA ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA (ICAO Annex 6: Chapter 8.7. Approved maintenance organization);

b) ICAO ref: Osnovna preporuka (Guidance materijal) za izradu programa školovanja za stjecanje znanja i sposobnosti (to develop knowledge and skills in human performance) iz cirkulara: ljudskih sposobnosti Circular 216: Human Factors Digest

No. 1: Fundamental Human Factors Concepts; Circular 253: Human Factors Digest

No. 12: Human Factors in Aircraft Maintenace and Inspection;

c) Regulativa Europske zajednice: EU Regulation 3922/91: Usklađivanje tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka na području civilnog zrakoplovstva (Harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation);

d) JAR-145 – Ovlaštena organizacija za održavanje zrakoplova;

e) JAR – 66 – Licencirano zrakoplovno-tehničko osoblje.

Članak 21.

(1) U prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2005. za zrakoplovne uređaje i dijelove zrakoplova koji su izrađeni u državama koje ne primjenjuju propise JAA, FAA ili TC (DOT) (npr. Republika Češka, Poljska, Rusija, Ukrajina itd.) priznaju se certifikati komponenti u sukladnosti s njihovim nacionalnim zakonodavstvom, ali taj postupak mora biti posebno naveden u MOE i odobren od Ministarstva. Takvi certifikati moraju sadržavati smisaono identične podatke kao i 9A-JAA-Obrazac 1, JAA Form One, FAA Form 8130-3 ili TCCA Form 24-0078.

(2) Ukoliko organizacija za održavanje ovlaštena od strane FAA (SAD) ili TC-DOT (Kanada) nije na popisu organizacija za održavanje koje udovoljavaju JAR-145 zahtjevima, objavljenim u posljednjoj reviziji JAR-145, priznat će obrazac FAA-Form 8130-3 odnosno TCCA Form 24-0078 samo uz odobrenje Ministarstva. Takav postupak dopušten je samo u prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2005.

Članak 22.

(1) Organizacija za održavanje, koja je prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika ovlaštena za održavanje, mora se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2002.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve započete postupke u kojima nije, do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, izdana potvrda o udovoljenju.

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01-01-02/35
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 4. srpnja 2001.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, dipl. ing.,
v. r.

Dodatak 1

9A-JAR-145 Ovlaštene organizacije za održavanje

Izrađeno prema JAR-145, Sekcija 1

9A-JAR-145.1 – Općenito

(a) Bilo koji zrakoplov koji se koristi u komercijalnom zračnom prijevozu ne smije se koristiti bez potvrde o vraćanju u uporabu, koju izdaje ovlaštena organizacija za održavanje zrakoplova ili dijela zrakoplova namijenjenog za ugradnju na taj zrakoplov.

(b) Niti jedna organizacija ne smije dati potvrdu o vraćanju u uporabu zrakoplova koji se koristi u komercijalnom zračnom prijevozu osim ako ima odobrenje sukladno 9A-JAR-145 ili je usklađena s 9A-JAR-145.10(c). Ako to nije drugačije naznačeno u stavku (e), niti jedna organizacija ne smije održavati takve zrakoplove, dok to nije na odgovarajući način odobreno sukladno 9A-JAR-145, prihvaćeno sukladno 9A-JAR-145.10(c) ili ako ta organizacija radi pod sustavom kvalitete organizacije za održavanje odobrene ili dozvoljene sukladno 9A-JAR-145.

NAPOMENA: odobrenje 9A-JAR-145 nije potrebno za pretpoletni pregled.

(c) Niti jedna organizacija ne smije dati potvrdu za vraćanje u uporabu dijela koji je dio zrakoplova koji se koristi u komercijalnom zračnom prijevozu, osim ako je odobrena sukladno 9A-JAR-145 ili dozvoljena sukladno 9A-JAR-145.10(c). Ako to nije drugačije navedeno u stavku (e), organizacija ne smije održavati taj dio zrakoplova ako nije na odgovarajući način odobrena sukladno 9A-JAR-145, dozvoljena sukladno 9A-JAR-145.10(c), ili ako radi po sustavu kvalitete organizacije za održavanje odobrene ili prihvaćene sukladno 9A-JAR-145.

(d) Ovlaštenje organizaciji za održavanje može biti izdano za održavanje zrakoplova, dijela zrakoplova ili za oboje.

(e) Organizaciji koja radi po sustavu kvalitete organizacije za održavanje odobrene prema 9A-JAR-145 ili organizacije dozvoljene prema 9A-JAR-145.10(c), dozvoljen je rad samo prema 9A-JAR-145.65(a) te ne smije izvoditi preglede baznog održavanja (base maintainance) zrakoplova, kompletno radioničko održavanje, obnavljanje (overhaul) motora ili njegovog sklopa.

 

9A-JAR-145.3 – Pravosnažnost

Primjena uvjeta iz ovih dodataka određena je u prelaznim i završnim odredbama ovog Pravilnika

 

9A-JAR-145.5 – Definicije

Pojmovi koji se upotrebljavaju u Pravilniku 9A-JAR-145 imaju sljedeće tumačenje:

dio zrakoplova (Aircraft component)bilo koji sastavni dio zrakoplova koji obuhvaća sve dijelove uključujući i pogonski sustav i/ili bilo koju funkcionalnu opremu ili opremu za slučaj nužde;

inspekcija (inspection)provjera zrakoplova/dijela zrakoplova kako bi se utvrdila usklađenost s odobrenim normama;

komercijalni zračni prijevoz (Commercial Air Transport) – prevoženje putnika/tereta/pošte uz novčanu naknadu

lokacija (location) – mjesto (adresa) na kojem organizacija obavlja ili želi obavljati aktivnosti za koje je potrebno odobrenje 9A-JAR-145;

nadležno tijelo (Authority) – zrakoplovna vlast;

nadležno tijelo punopravne članice JAA (JAA full member Authority) – zrakoplovna vlast države koja je punopravni član JAA;

obnavljanje (overhaul) – temeljiti popravak zrakoplova/dijela zrakoplova inspekcijom i zamjenom dijelova sukladno odobrenom normom kako bi se produžilo vrijeme uporabe;

odobrene norme (approved standard)norme koje se zahtijevaju u proizvodnji/konstruiranju/održavanju/kvaliteti, odobrene od strane nadležnog tijela;

odobreni podaci (approved data) – svi podaci neophodni da se zrakoplov ili dio zrakoplova može održavati u uvjetima kojima se osigurava plovidbenost zrakoplova, ili uporabljivost djelatne opreme i opreme u slučaju nužde;

odobreno od nadležnog tijela (approved by the Authority)znači odobreno od strane nadležnog tijela izravno ili sukladno postupcima koje je nadležno tijelo propisalo;

odgovorni rukovoditelj (accountable manager)osoba koja ima ovlast osigurati da svako održavanje koje zahtijeva operator zrakoplova bude financirano i izvedeno prema normama određenim od strane nadležnog tijela. Odgovorni rukovoditelj može dati pismeno ovlaštenje drugoj osobi u organizaciji i u tom slučaju takva osoba postaje odgovorni rukovoditelj održavanja 9A-JAR-145;

održavanje (maintenence) – aktivnost ili kombinacija aktivnosti radi obnavljanja, popravka, inspekcije, zamjene, preinake ili popravljanja kvara zrakoplova ili dijela zrakoplova;

organizacija (organisation) – registrirana pravna osoba unutar odnosno izvan teritorija države članice JAA ili registrirana samostalna djelatnost. Takva se organizacija može nalaziti na više lokacija i može biti imaoc više od jednog JAR-145 ovlaštenja;

organizacija za održavanje (maintenance organisation) – organizacija za održavanje zrakoplova ili dijelova zrakoplova;

ovlaštenje za davanje potvrda prema 9A-JAR-145 (9A-JAR-145 certification authorisation) – ovlaštenje izdano ovlaštenom osoblju od strane ovlaštene organizacije za održavanje prema 9A-JAR-145, a prema kojem je ono ovlašteno potpisati potvrde vraćanje u uporabu prema 9A-JAR-145.50 za u ime organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 u okviru ograničenja navedenih u ovlaštenju;

ovlaštenje, ovlaštena organizacija – pojam podrazumijeva, ovisno o kontekstu rečenice ili opseg prava obavljanja radova održavanja ili upravni akt – Potvrdu o udovoljenju uvjeta prema ovom Pravilniku – u kojoj su potvrdi ta prava definirana

ovlašteno osoblje (certifying staff)osoblje kojem je ovlaštena organizacija za održavanje sukladno postupku odobrenom od strane nadležnog tijela dala ovlast za davanje potvrde o vraćanju u uporabu zrakoplova ili dijelova zrakoplova;

popravak (repair)dovođenje zrakoplova/dijela zrakoplova u ispravno stanje, stanje sukladno odobrenoj normi;

preinaka (modification) – prepravka zrakoplova ili dijela zrakoplova prema odobrenim normama;

pretpoletni pregled (pre-flight inspection)inspekcija provedena prije leta radi potvrde da je zrakoplov spreman za planirani let. Ona ne uključuje ispravljanje kvara;

priručnik organizacije za održavanje (Maintainance Organisation Exposition) – (MOE) – detaljan opis organizacije za održavanje iz kojeg je vidljiv sustav, postupci, opseg i vrsta radova, ovlašteno i odgovorno osoblje i njihova međusobna sveza i odgovornosti, kako bi se mogla utvrditi sukladnost i pratiti udovoljavanje zahtjevima iz ovlaštenja

zrakoplov (Aircraft) – avion, helikopter ili zračni brod;

 

9A-JAR-145.10 – Primjenjivost

(a) Ovaj JAR propisuje uvjete za izdavanje ovlaštenja organizacijama za održavanje i propisuje osnovna operativna pravila za ovlaštene organizacije za održavanje. Ovlaštenje će se, kada je izdano, primijeniti na cijelu organizaciju kojom upravlja odgovorni rukovoditelj.

(b) Organizacija koja se cijela ili djelomično nalazi unutar teritorija države punopravne članice JAA dobit će ovlaštenje za bilo koju lokaciju unutar ovih teritorija kad je to sukladno 9A-JAR-145.

(c) Organizacija koja se nalazi jednim svojim dijelom ili u cjelini izvan teritorija navedenih u stavku (b) dobit će ovlaštenje za bilo koju lokaciju izvan ovih teritorija samo ako je nadležno tijelo države punopravne članice JAA uvjereno u postojanje potrebe za takvim ovlaštenjem za održavanje zrakoplova/dijelova zrakoplova na toj lokaciji i kad je to sukladno 9A-JAR-145. Nadležno tijelo punopravne članice JAA može dozvoliti takvu organizaciju i na temelju ovlaštenja izdanog od nadležnog tijela države nečlanice ili nepunopravne članice JAA ako ta organizacija udovoljava posebnim JAA uvjetima za održavanje objavljenim kako bi se osigurala istovrijednost s 9A-JAR-145. Od tako dozvoljene organizacije može se zahtijevati da dokaže potrebu postojanja prije nego bude dozvoljena.

 

9A-JAR-145.15 – Zahtjev i izdavanje (potvrde o udovoljenju)

(a) Zahtjev za dobivanje ovlaštenja organizacije za održavanje ili za izmjenu postojećeg ovlaštenja mora biti napisan na obrascu i na način propisan od nadležnog tijela punopravne članice JAA i predan zajedno s potrebnim brojem kopija priručnika organizacije za održavanje ili pripadajućim izmjenama.

(b) Kandidat koji udovoljava zahtjevima 9A-JAR-145 i koji je platio pristojbe propisane od nadležnog tijela punopravne članice JAA stiče pravo na dobivanje ovlaštenja organizacije za održavanje.

9A-JAR-145.20 – Opseg ovlaštenja

Ovlaštenje je utvrđeno izdavanjem potvrde o udovoljenju/ovlaštenju organizaciji za održavanje od strane nadležnog tijela. Ovlaštenje sadrži i opseg važenja. Priručnik organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 mora precizirati posao koji je temelj ovlaštenja.

 

9A-JAR-145.25 – Uvjeti u vezi s objektima

(a) Odgovarajući objekti moraju biti osigurani za planirani rad, osobito vodeći računa o zaštiti od vremenskih uvjeta. Specijalizirane radionice i natkriveni prostori moraju na odgovarajući način biti odijeljeni kako bi se spriječila mogućnost pojave zagađenosti okoliša i radnog prostora.

(b) Primjereni uredski prostor treba biti osiguran za upravljanje poslovima planiranim u stavku (a) uključujući upravljanje kvalitetom, planiranje i tehničku arhivu.

(c) Radna okolina mora biti prikladna obavljanju zadatka a osobito posebnim uvjetima te mora biti takva da se ne ometa učinkovitost osoblja.

(d) Sigurni skladišni prostori moraju se osigurati za rezervne dijelove zrakoplova, opremu, alat i materijal. Uvjeti skladištenja trebaju osigurati odijeljenost ispravnih od neispravnih dijelova i materijala te opreme i alata. Oni moraju, sukladno uputama proizvođača, onemogućiti kvarenje i oštećivanje pohranjenih stvari. Dostup skladišnim prostorima treba biti dozvoljen samo ovlaštenom osoblju.

 

9A-JAR-145.30 – Uvjeti u svezi s osobljem

(a) Odgovorna osoba ili grupa osoba prihvatljiva nadležnom tijelu punopravne članice JAA mora biti imenovana i jamčiti da organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 udovoljava zahtjevima 9A-JAR-145. Ta osoba/grupa moraju izravno biti odgovorni odgovornom rukovoditelju, a koji mora biti prihvatljiv nadležnom tijelu punopravne članice JAA.

(b) Ovlaštena organizacija za održavanje prema 9A-JAR-145 mora sukladno ovlaštenju zaposliti dovoljan broj osoblja za planiranje, izvođenje, nadziranje i kontrolu rada.

(c) Stručnost osoblja uključenog u održavanje mora biti ustanovljena sukladno postupku i normi prihvatljivima nadležnom tijelu punopravne članice JAA.

(d) Ako nije drugačije navedeno u stavku (g), svaka organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 koja održava zrakoplov najveće dozvoljene mase polijetanja 5700 kg i više, mora imati:

(1) za linijsko održavanje zrakoplova, odgovarajuće ovlašteno osoblje kvalificirano za tip zrakoplova sukladno 9A-JAR-145.35 i JAR-66 podkategorijama B1 i B2. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može koristiti i odgovarajuće ovlašteno osoblje osposobljeno prema 9A-JAR-145.35 i JAR-66 kategorijom A, radi izvršenja manjih redovitih radova linijskoga održavanja i otklanjanje jednostavnih kvarova. Postojanje ovlaštenog osoblja kategorije A ne umanjuje potrebu za ovlaštenim osobljem podkategorije B1 i B2 JAR-66 jer se očekuje da osoblje podkategorija B1 i B2 JAR-66 ne treba uvijek biti nazočno na linijskoj stanici tijekom izvođenja manjih redovitih radova linijskoga održavanja ili otklanjanja jednostavnih kvarova;

(2) za bazno održavanje zrakoplova, odgovarajuće ovlašteno osoblje kvalificirano za tip zrakoplova sukladno 9A-JAR-145.35 i JAR-66 kategorijom C JAR-66. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora imati odgovarajuće ovlašteno osoblje za određeni tip zrakoplova osposobljeno sukladno 9A-JAR-145.35(b) i (e) i podkategorijama B1 i B2 JAR-66 koje će biti potpora ovlaštenom osoblju kategorije C. Organizacija ovlaštena za održavanje prema 9A-JAR-145 mora voditi registar svog kvalificiranog pomoćnog osoblja podkategorija B1 i B2 JAR-66. (Promijenjeno narančastom izmjenom 145/99/1).

(e) Rezervirano za ovlašteno osoblje za zrakoplove do 5700 kg maksimalne mase polijetanja. Da bi do vremena određenog u JAR-66 ovlašteno osoblje za zrakoplove do 5700 kg maksimalne mase polijetanja moglo nastaviti koristiti svoje ovlasti dobijene ovlaštenjem JAR-145, mora udovoljavati uvjetima važećih propisa nadležnog tijela države punopravne članice JAA čime jamče ili se pretpostavlja da jamče udovoljavanje zahtjevima JAR-145.

(f) Rezervirano za ovlašteno osoblje za zrakoplovne dijelove. Da bi do vremena određenog u JAR-66 ovlašteno osoblje za zrakoplovne dijelove moglo nastaviti koristiti svoje ovlasti dobijene ovlaštenjem JAR-145, mora udovoljavati uvjetima važećih propisa nadležnog tijela države punopravne članice JAA čime jamče ili se pretpostavlja da jamče udovoljavanje zahtjevima JAR-145.

(g) Unatoč stavku (d) organizacija za održavanje ovlaštena prema JAR 145 može uz zadovoljavanje svih navedenih uvjeta koristiti ovlašteno osoblje kvalificirano sukladno ovom stavku u sljedećim slučajevima:

(1) Organizacija za održavanje ovlaštena prema JAR-145 od strane nadležnog tijela punopravne članice u državi nečlanici JAA ili nepunopravnoj članici JAA dopuštena, može koristiti ovlašteno osoblje kvalificirano sukladno zrakoplovnim propisima države u kojoj je organizacija ovlaštena, uz uvjet da su nadležno tijelo punopravne članice JAA i odsjek za održavanje JAA uvjereni da takvi propisi jamče zadovoljavajuću obučenost sukladno JAR-66. Gdje je to naznačeno, dodatni uvjeti izdani od strane JAA moraju biti zadovoljeni kako bi se ostvarila istovjetnost.

(2) Rezervirano za organizaciju za održavanje ovlaštenu prema 9A-JAR-145 od države nečlanice – JAA dopuštenoj od nadležnih tijela punopravnih članica JAA sukladno 9A-JAR-145.10(c).

(3) Za ograničeno linijsko održavanje koje obavlja neka druga organizacija pod sustavom kvalitete organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 od nadležnog tijela punopravne članice JAA na teritoriju države koja nije članica ili nije punopravna članica JAA može koristiti ovlašteno osoblje obučeno sukladno nacionalnim zrakoplovnim propisima države na čijem se teritoriju nalazi, uz uvjet da su nadležno tijelo punopravne članice JAA i odsjek za održavanje JAA uvjereni da takvi propisi jamče zadovoljavajuću obučenost sukladno JAR-66. Gdje je to naznačeno, dodatni uvjeti izdani od strane JAA moraju biti zadovoljeni kako bi se ostvarila istovjetnost.

(4) Za ponavljajuću predpoletnu naredbu o plovidbenosti koju može sprovesti letačka posada, ovlaštena organizacija održavanja ovlaštena prema JAR-145 može nakon uspješno završene praktične obuke izdati ograničeno ovlaštenje zapovjedniku zrakoplova i/ili inženjeru leta da je sprovedu u zahtjevajućem standardu.

(5) U slučaju nepredviđenog slijetanja zrakoplova na lokaciju koja nema odgovarajuće ovlaštenu ili prihvaćenu 9A-JAR-145 organizaciju za održavanje, 9A-JAR-145 ovlaštena organizacija za održavanje koja se obvezala priskrbiti pomoć u održavanju može izdati jednokratnu JAR-145 potvrdu o ovlaštenju osobi koja mora imati najmanje 5 godina iskustva u održavanju i koja posjeduje valjanu ICAO dozvolu za održavanje zrakoplova s ovlaštenjem za tip zrakoplova za koji zahtijeva potvrdu pod uvjetom da organizacija za održavanje ovlaštena po 9A-JAR-145 dobiva i pohranjuje podatke o iskustvu i dozvoli. Svaki takav slučaj mora se prijaviti nadležnom tijelu punopravne članice JAA u roku od 7 dana od izdavanja takve potvrde o ovlaštenju. Nadležno tijelo punopravne članice JAA zahtijevat će za takvo održavanje provjeru ovlaštene organizacije za održavanje koja se obvezala priskrbiti pomoć u održavanju ako takvo održavanje može utjecati na sigurnost leta. (Promijenjeno narančastom izmjenom 145/99/1).

U svezi ovoga stavka nepredviđeno slijetanje znači da slijetanje zrakoplova operator nije mogao predvidjeti, budući da je kvar neočekivano nastao u, do tog vremena pouzdanom sustavu.

 

9A-JAR-145.35 – Ovlašteno osoblje (za ovjeravanje radova održavanja i potvrđivanje dokumentacije) (Certfying Staff)

(a) Odgovarajuće stavcima (d) do (g) 9A-JAR-145.30, organizacija održavanja ovlaštena prema JAR-145 treba osigurati da ovlašteno osoblje ima odgovarajuće znanje glede određenog zrakoplova i/ili dijela/dijelova kao i postupaka organizacije kako bi održala postupke pripadajuće organizacije prije izdavanja ili ponovnog izdavanja ovlaštenja prema 9A-JAR-145. Određeni zrakoplov i/ili dio/dijelovi zrakoplova podrazumijevaju zrakoplove i/ili dio/dijelove koji su naznačeni u posebnom ovlaštenju 9A-JAR-145.

(b) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora osigurati da je svo ovlašteno osoblje u razdoblju od dvije godine bilo uključeno najmanje 6 mjeseci u stvarno održavanje zrakoplova. U svezi s ovim stavkom stvarno održavanje zrakoplova podrazumijeva rad tog osoblja u održavanju zrakoplova i koristili povlastice ovlaštenja prema 9A-JAR-145 i/ili stvarno održavali barem neke sustave na tipovima zrakoplova navedenih u određenom ovlaštenju izdano prema 9A-JAR-145.

(c) Organizacija održavanja ovlaštena prema JAR-145 mora osigurati da u dvogodišnjim periodima ovlašteno osoblje ima stalno odgovarajuće obnavljanje znanja kako bi usvojilo najnovija saznanja primijenjene tehnologije, organizacionih postupaka i utjecaja ljudskog faktora.

(d) Organizacija održavanja ovlaštena prema JAR-145 treba utemeljiti program za neprekidno obnavljanje znanja i postupke kojima se osigurava sukladnost odgovarajućim stavcima JAR-145.35 koji su osnova za izdavanje ovlaštenja za ovlašteno osoblje prema JAR-145 i, ako je prikladno, postupke radi sukladnosti s JAR-66.

(e) Osim za jednokratne 9A-JAR-145 potvrdu o ovlaštenju iz stavka 9A-JAR-145.30(g)(5) organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora, prema postupcima prihvatljivim nadležnom tijelu punopravne članice JAA, svom predviđenom ovlaštenom osoblju ocijeniti stručnost, kvalifikaciju i sposobnosti za izvršenje planiranih dužnosti radi davanja potvrde o ovlaštenju prema 9A-JAR-145.

(f) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora izdati potvrdu o ovlaštenju prema 9A-JAR-145 u kojoj se jasno navodi opseg i ograničenja ovlaštenja osoblju koje imenuje kao ovlašteno osoblje u ime organizacije, uz udovoljavanje uvjeta iz stavaka (a), (c) i (e) te ako je potrebno dodatno i (b). Trajanje valjanosti ovlaštenja prema 9A-JAR-145 ovisi o trajanju udovoljavanja stavcima (a) i (c) te ako je potrebno i (b).

(g) Rukovoditelj ili osoba odgovorna za sustav kvalitete mora, u ime organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145, također biti odgovorna i za izdavanje ovlaštenom osoblju potvrda o ovlaštenju prema 9A-JAR-145. Takav rukovoditelj ili osoba može ovlastiti druge osobe za izdavanje potvrda o ovlaštenju prema 9A-JAR-145 sukladno postupku prihvatljivom nadležnom tijelu punopravne članice JAA.

(h) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora voditi dokumentaciju o svem ovlaštenom osoblju koja mora uključiti pojedinosti o svim dozvolama za održavanje zrakoplova izdanim prema JAR-66, svim završenim obukama i opsegu njihovog ovlaštenja prema 9A-JAR-145. Dokumentacija mora uključiti i ovlaštenja s ograničenjima te jednokratne potvrde o ovlaštenju izdane prema 9A-JAR-145.

(i) Ovlašteno osoblje mora imati kopiju potvrde o ovlaštenju izdane prema 9A-JAR-145. Kopija može biti dokument ili elektronskog oblika.

(j) Ovlašteno osoblje mora u razumnom vremenskom roku dati na uvid potvrdu o ovlaštenju prema 9A-JAR-145 svakoj ovlaštenoj osobi.

(Promijenjeno narančastom izmjenom 145/99/1).

 

9A-JAR-145.40 – Oprema, alat i materijal

(a) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora posjedovati neophodnu opremu, alat i materijal za izvođenje radova u opsegu odobrenja.

(b) Gdje je neophodno, alat, oprema i osobito kontrolna oprema moraju biti provjeravani i kalibrirani prema normama prihvatljivim nadležnom tijelu punopravne članice JAA toliko često koliko je potrebno da se osigura ispravnost i točnost. O kalibriranju i uobičajenom korištenju, organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora voditi dokumentaciju.

 

9A-JAR-145.45 – Odobreni podaci (vezani za plovidbenost zrakoplova)

(a) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora posjedovati i koristiti primjenjive aktualne odobrene podatke pri održavanju, uključujući preinake i popravke. Primjenjivo znači bitno za zrakoplov, dio zrakoplova ili postupak naveden u ovlaštenju organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145, odobrenju za redovito održavanje i bilo kojoj potvrdi o osposobljenosti (capability list).

(b) U smislu 9A-JAR-145 odobreni primjenjivi podaci podrazumijevaju:

(1) sve primjenjive zahtjeve, postupke, naredbe o plovidbenosti, radne upute ili obavijesti koje je izdalo nadležno tijelo JAA ili punopravne članice JAA;

(2) svaku primjenjivu naredbu o plovidbenosti koju izdaje nadležno tijelo države nečlanice JAA ili države koja nije punopravna članica JAA pri čemu je to tijelo nadležno za izdavanje prve potvrde tipa;

(3) sve primjenjive podatke, kao – ali ne isključivo, priručnike za održavanje i popravke izdane od organizacije ovlaštene od nadležnog tijela države punopravne članice JAA uključujući imaoca potvrde tipa i imaoca dodatne potvrda tipa te svaku drugu organizaciju ovlaštenu od nadležnog tijela za objavljivanje takvih obavijesti;

(4) sve primjenjive podatke, kao – ali ne isključivo, priručnike za održavanje i popravke izdane od organizacije ovlaštene od nadležnog tijela države nečlanice ili nepunopravne članice JAA pri čemu je to tijelo nadležno za izdavanje prve potvrde tipa, ako nadležno tijelo punopravne članice JAA nije odredilo drugačije;

(5) sve primjenjive norme, kao – ali ne isključivo, primijenjene norme održavanja koje izdaje nadležno tijelo, institut ili organizacija i koje je nadležno tijelo punopravne članice JAA prihvaća kao standard održavanja;

(6) Sve primjenjive podatke izdane sukladno stavku (c).

(c) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može samo preinačiti upute za održavanje sukladno postupku određenom u priručniku organizacije za održavanje kada se pokaže da takve izmijenjene upute za održavanje imaju za posljedicu jednake ili poboljšane norme održavanja a o tome mora biti obaviješten imaoc potvrde tipa. Upute za održavanje u ovom stavku podrazumijevaju upute kako provesti posao održavanja.

(d) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora osigurati da svi odobreni primjenjivi podaci budu pripravni za uporabu kada to osoblju za održavanje ustreba.

(e) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora osigurati da se odobreni podaci koje ona provjerava održavaju ažurnima. U slučaju da odobrene podatke provjerava i priskrbljuje operator/kupac, organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora dokazati da posjeduje pismeno odobrenje operatora/kupca da su svi odobreni podaci ažurni, posjeduje izmijenjene radne odredbe određene izmjenom odobrenih podataka koji se koriste ili može dokazati da su na popisu izmjena operatora/kupca.

 

9A-JAR-145.50 – Potvrđivanje održavanja

(a) Potvrda o vraćanju u uporabu mora biti izdana od strane prikladno ovlaštenog osoblja od organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 pod uvjetom da je cjelokupno potrebno održavanje zrakoplova ili dijela zrakoplova izvedeno od organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 sukladno postupcima određenim u 9A-JAR-145.70 priručniku organizacije za održavanje.

NAPOMENA: Za dio zrakoplova koji se održava izvan zrakoplova potrebno je izdati potvrdu o vraćanju u uporabu za takvo održavanje te drugu potvrdu o vraćanju koja se odnosi na njegovo ispravno ugrađivanje u zrakoplov kada je to potrebno.

(b) Potvrda o vraćanju u uporabu mora sadržavati osnovne pojedinosti o izvedenom održavanju, datum kada je održavanje izvršeno te podatke koji uključuju ovlaštenja organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 i ovlaštenog osoblja koje izdaje takvu potvrdu.

(c) Potvrde o vraćanju u uporabu dijela zrakoplova izdane prije datuma navedenog u 9A-JAR-145.3(a)(3) ili (5) od strane organizacija koje nisu odobrene prema 9A-JAR-145 ostaju valjane do 1. siječnja 2000. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora osigurati da se određeni dio može ugraditi u zrakoplov uz primjenu, u međuvremenu izdanih, različitih preinaka i/ili naredbi o plovidbenosti.

 

9A-JAR-145.55 – Dokumentacija o održavanju

(a) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora dokumentirati sve pojedinosti izvršenih radova u obliku koji je prihvatljiv nadležnom tijelu.

(b) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora osigurati za operatora kopiju svake potvrde o vraćanju zrakoplova u uporabu, zajedno s kopijom svih posebnih odobrenih podataka korištenih za popravke/preinake.

(c) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora pohraniti kopije cjelokupne dokumentacije s pojedinostima i svim pripadajućim odobrenim podacima u periodu dvije godine od datuma kada je zrakoplov ili dio zrakoplova, na koji se rad odnosi, vraćen u uporabu od strane organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145.

NAPOMENA: Kada operator zrakoplova ugovori da organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 vodi njegovu dokumentaciju o potvrdama za vraćanje zrakoplova u uporabu i svim pripadajućim odobrenim podacima, vrijeme čuvanja (retention period) je određeno u JAR-OPS 1(3) Pododjeljak M a ne u 9A-JAR-145.55(c). Do stupanja na snagu JAR-OPS 1(3), organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora se podvrgavati nacionalnim zrakoplovnim propisima izdanim od nadležnog tijela.

 

9A-JAR-145.60 – Izvješćivanje o uvjetima koji su doveli do neplovidbenosti

(a) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora prijaviti nadležnom tijelu i vlasniku potvrde tipa zrakoplova sva utvrđena stanja zrakoplova ili dijela zrakoplova koje je ona uočila i koji mogu ozbiljno ugroziti zrakoplov.

(b) Dokumentacija se mora voditi u obliku i na način propisan od nadležnog tijela te sadržavati sve bitne podatke o stanju zrakoplova koji su poznati organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145.

(c) Gdje je organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 ugovorila održavanje s operatorom koji ima odobrenje prema JAR-OPS da će održavati njegove zrakoplove, ovlaštena organizacija mora prijaviti i operatoru sva spomenuta utvrđena stanja zrakoplova ili dijela zrakoplova koja se tiču operatora.

(d) Dokumentacija mora biti dostavljena što je mogućno prije, ali u svakom slučaju, najkasnije u roku od tri dana od kada je organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 uočila stanje na koje se prijava odnosi.

9A-JAR-145.65 – Postupci održavanja i sustav
kvalitete

(a) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora uspostaviti postupke prihvatljive nadležnom tijelu kako bi se osiguralo kvalitetno održavanje i sukladnost sa svim bitnim uvjetima u 9A-JAR-145 koji moraju uključiti jasnu radnu odredbu ili ugovor koji moraju omogućiti da zrakoplov ili dio zrakoplova budu vraćeni u uporabu sukladno 9A-JAR-145.50.

(b) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora ustanoviti sustav kvalitete koji uključuje neovisnu kontrolu kvalitete (audit) kako bi se nadgledala ispravnost proizvoda i prikladnost postupaka za kvalitetno održavanje i plovidbenost zrakoplova/dijela zrakoplova. U najmanjim organizacijama neovisna kontrola kvalitete (audit) može ugovorno biti prenijeta na drugu organizaciju za održavanje ovlaštenu prema 9A-JAR-145 ili osobu s dokazanim zadovoljavajućim iskustvom u obavljanju kontrole kvalitete (audita) prihvatljive nadležnom tijelu. Provođenje neovisne kontrole kvalitete (audit) mora uključiti sustav povratne veze prema osobi ili grupi osoba navedenih u 9A-JAR-145.30(a) i obvezno odgovornom rukovoditelju kako bi se osigurala potrebna korektivna radnja. Ovi sustavi moraju biti prihvatljivi nadležnom tijelu.

 

9A-JAR-145.70 – Priručnik organizacije za
održavanje (Maintainance Organisation Exposition – MOE)

(a) Priručnik organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 mora sadržavati sljedeće podatke:

(1) izjavu potpisanu od odgovornog rukovoditelja koja potvrđuje da priručnik organizacije za održavanje i svi ostali priručnici određuju da organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 udovoljava zahtjevima 9A-JAR-145 i da će stalno udovoljavati;

(2) nazive radnih mjesta i imena odgovornih osoba prihvaćenih od nadležnog tijela sukladno 9A-JAR-145.30(a);

(3) dužnosti i odgovornosti odgovornih osoba navedenih u točki (2) uključujući teme koje oni mogu izravno rješavati s nadležnim tijelom u ime organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145;

(4) shemu organizacije koja prikazuje svezu odgovornosti odgovornih osoba navedenih u stavku (2);

(5) listu ovlaštenog osoblja za izdavanje potvrda;

(6) opći opis resursa radne snage;

(7) opći opis prostora na svakoj adresi navedenoj u ovlaštenju organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145;

(8) pojedinosti opsega rada organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 koje su bitne za opseg ovlaštenja;

(9) postupak prijave promjena sukladan 9A-JAR-145.85 u organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145;

(10) postupak provođenja izmjena u priručniku organizacije za održavanje;

NAPOMENA: Točke (1) do (10) u priručniku opisuju ustrojstvo upravljanja organizacijom za održavanje (MOE).

(11) postupke i sustav kvalitete organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145 kako je to propisano u člancima 9A-JAR:-145.25, -145.30, -145.35, -145.40, -145.45, -145.50, -145.55, -145.60, -145.65, -145.70, -145.75 i -145.80.

(12) popis operatora, ako ih ima, ovlaštenih prema JAR-OPS kojima organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 pruža uslugu održavanja zrakoplova;

(13) popis organizacija, ako ih ima, navedenih u 9A-JAR-145.75(b);

(14) popis postaja linijskog održavanja, ako ih ima, navedenih u 9A-JAR-145.75(d);

(15) popis ovlaštenih organizacija za održavanje utemeljenih na 9A-JAR-145 s kojima je sklopljen ugovor, ako ih ima.

(b) Podaci navedeni u stavcima (5) i (11) do (15), kada su dio priručnika organizacije za održavanje, mogu se voditi kao zasebni dokumenti ili kao zasebni elektronski podaci u upravnom dijelu spomenutog priručnika organizacije za održavanje i moraju biti dostupni kontroli.

(c) Priručnik organizacije za održavanje i sve pripadajuće izmjene moraju biti odobreni od strane nadležnog tijela.

 

9A-JAR-145.75 – Ovlasti organizacije za održavanje

Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može izvoditi samo sljedeće odobrene radove navedene u priručniku organizacije za održavanje odobrene prema 9A-JAR-145:

(a) održavati zrakoplov ili dio zrakoplova za koji ima ovlaštenje na mjestima naznačenim u potvrdi o ovlaštenju i/ili u priručniku organizacije za održavanje;

(b) organizirati održavanje zrakoplova ili dijela zrakoplova u okviru ograničenja 9A-JAR-145.1(e) za koje ima ovlaštenje u drugoj organizaciji koja radi po sustavu kvalitete organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145.

(c) održavati zrakoplov ili dio zrakoplova za koji je ovlaštena na bilo kojoj lokaciji obzirom na potrebu takvog održavanja koja se javlja kao neispravnost zrakoplova ili potreba povremenog linijskog održavanja obzirom na uvjete naznačene u postupku koji je prihvatljiv nadležnom tijelu i koji je uključen u priručniku organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145;

(d) održavati zrakoplov ili dio zrakoplova za koji ima ovlaštenje na lokaciji koja je označena kao mjesto linijskog održavanja opremljeno za manja održavanja i samo ako priručnik organizacije za održavanje dopušta takve radove i u popisu ima takvo mjesto;

(e) izdavati potvrde o vraćanju u uporabu glede paragrafa (a) do (d) po završetka održavanja sukladno 9A-JAR-145.50.

 

9A-JAR-145.80 – Uvjeti koji ograničavaju ovlast organizacije za održavanje

Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može održavati zrakoplov ili dio zrakoplova za koji ima ovlaštenje samo ako su svi neophodni prostori, oprema, alati, materijali, odobreni podaci i ovlašteno osoblje na raspolaganju.

 

9A-JAR-145.85 – Promjene u ovlaštenoj organizaciji za održavanje

(a) Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora obavijestiti nadležno tijelo o svakom prijedlogu za provođenje sljedećih promjena prije nego se ostvare, kako bi omogućilo nadležnom tijelu trajnu mogućnost ustanovljavanja sukladnosti s 9A-JAR-145 i, ako je to potrebno, izmjenu potvrde o ovlaštenju. Ako o predloženim izmjenama osoblja rukovodstvo nije znalo prije, mora o tome obavijestiti prvom prilikom:

(1) ime organizacije (tvrtka);

(2) lokacija organizacije (sjedište);

(3) dodatne lokacije organizacije;

(4) odgovorni rukovoditelj;

(5) sve odgovorne osobe navedene u članku 9A-JAR-145.30(a);

(6) prostor, oprema, alat, materijal, postupci, opseg rada i ovlašteno osoblje koji mogu utjecati na ovlaštenje.

(b) Nadležno tijelo može propisati uvjete pod kojima organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može raditi tijekom ovih promjena ili potvrdu o udovoljenju privremeno staviti van snage.

 

9A-JAR-145.90 – Produženje valjanosti ovlaštenja

Potvrda o udovoljenju kojoj nije istekao upisani rok valjanosti, a koja nije prije isteka roka valjanosti vraćena, zamijenjena, privremeno stavljena van snage ili poništena, ostaje važeća ako:

(a) organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 udovoljava 9A-JAR-145;

(b) nadležno tijelo ima ovlaštenje pristupa organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145 kako bi utvrdilo daljnju suglasnost s 9A-JAR-145;

(c) su plaćene sve pristojbe koje je propisalo nadležno tijelo. Neplaćanje daje nadležnom tijelu pravo da ovlaštenje suspendira ali ne i da ga automatski proglasi nevažećim.

 

9A-JAR-145.95 – Slučaj jednake sigurnosti

(a) Nadležno tijelo može osloboditi organizaciju ispunjavanja nekog uvjeta iz 9A-JAR-145 ako je uvjerena da postojeća situacija nije predviđena u 9A-JAR-145 a odnosi se na bilo koje dodatne uvjete koje nadležno tijelo smatra neophodnim da bi se osigurala razina jednake sigurnosti. Nadležno tijelo se mora složiti s ovim dodatnim uvjetima kako bi omogućilo daljnje priznavanje ovlaštenja.

(b) Nadležno tijelo može osloboditi organizaciju od ispunjavanja nekog uvjeta iz 9A-JAR-145 u pojedinačnom slučaju temeljem davanja dopuštenja za taj slučaj (case permission basis) samo uz primjenu dodatnih uvjeta koje nadležno tijelo smatra neophodnim da se osigura jednaka razina sigurnosti.

9A-JAR-145.100 – Ukidanje, zamrzavanje, ograniča-
vanje ili odbijanje obnavljanja potvrde o udovoljenju 9A-JAR 145

Nadležno tijelo punopravne članice JAA može, iz razumljivih razloga nakon odgovarajuće istrage, ukinuti, zamrznuti, ograničiti ili odbiti obnavljanje potvrde o 9A-JAR-145 ovlaštenju ako nije uvjereno da nosioc potvrde o ovlaštenju i dalje ispunjava uvjete 9A-JAR-145 obzirom na uvjete iz točke (a) ili (b) koji je prikladniji.

(a) Osim u slučaju navedenom u točki (b), prije ukidanja, zamrzavanja, ograničavanja ili odbijanja obnavljanja potvrde o 9A-JAR-145 ovlaštenju, nadležno tijelo mora prvo dati pismenu obavijest imaocu ovlaštenja najmanje 28 dana ranije o svojoj namjeri i razlozima te mora vlasniku dati mogućnost obrazlaganja (representation) a nadležno tijelo će obrazloženje razmotriti.

(b) U slučaju kad nadležno tijelo utvrdi da sigurno operiranje zrakoplovom može biti ugroženo, nadležno tijelo može uz odredbe točke (a) privremeno, djelomično ili potpuno, suspendirati potvrdu o 9A-JAR-145 ovlaštenju bez prethodne obavijesti dok postupak iz točke (a) nije proveden.

Dodatak 2

SADRŽAJ OVLASTI OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE, DEFINIRANJE LINIJSKOG ODRŽAVANJA I PROIZVODNJE ZA POTREBE ODRŽAVANJA

(A) SADRŽAJ OVLASTI OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE

– Sustav odobrenja za klasu i kategoriju ovlaštenja organizacija za održavanje prema 9A-JAR-145

Prema JAR-145, Appendix 1, 10. 07. 98.

1. Ako nije drugačije navedeno, za najmanje organizacije iz stavka 13, standardni oblik svih mogućnosti ovlaštenja prema 9A-JAR-145, prikazane su u tablici 1.

Organizacija može dobiti ovlaštenje od jedne klase i kategorije s ograničenjima do svih klasa i kategorija s ograničenjima.

2. Osim podataka u tablici 1 organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 treba u priručniku organizacije naznačiti i opseg radova zahtijevan u članku 9A-JAR-145.20. Zahtjevi iz članka 9A-JAR-145.70(a)(8) također se smatraju opsegom radova te s popisom mogućnosti (capability list) moraju biti navedeni. Vidi također stavak 11.

3. U ovlaštenju za klasu (klase) i kategoriju (kategorije) koje izdaje nadležno tijelo, opseg rada određen u priručniku organizacije za održavanje određuje precizne granice ovlaštenja. Stoga je neophodno da za klasu (klase) i kategoriju (kategorije) i opseg rada organizacije budu usklađeni.

4. Ovlaštenje kategorije A znači da organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može održavati zrakoplov ili bilo koji dio zrakoplova (uključujući motore/APU) samo ako su dijelovi ugrađeni na zrakoplov, osim kad su ti dijelovi radi održavanja privremeno uklonjeni u svrhu održavanja a takvo je uklanjanje izričito dopušteno u priručniku održavanja zrakoplova kako bi se olakšao pristup predmetu održavanja, a prema postupku provjeravanja navedenom u priručniku organizacije za održavanje koji je prihvatljiv nadležnom tijelu. U odjeljku s ograničenjima naznačen je opseg takvog održavanja prema širini ovlaštenja.

5. Ovlaštenje kategorije B znači da organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može održavati neugrađeni motor/APU i dijelove motora/APU samo za vrijeme kada ti dijelovi ugrađeni na motoru/APU samo ako su dijelovi ugrađeni na zrakoplov, osim kad su ti dijelovi radi održavanja privremeno uklonjeni u svrhu održavanja a takvo je uklanjanje izričito dopušteno u priručniku održavanja motora/APU kako bi se olakšao postupak održavanja. U odjeljku s ograničenjima naznačen je opseg takvog održavanja prema širini ovlaštenja. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 s ovlaštenjem kategorije B također može održavati ugrađeni motor tijekom baznog i linijskog održavanja a prema postupku provjeravanja navedenom u priručniku organizacije za održavanje koji je prihvatljiv nadležnom tijelu. Poglavlje 1.8 priručnika organizacije za održavanje o opsegu rada, mora sadržavati sve radnje koje je dozvolilo nadležno tijelo.

6. Ovlaštenje kategorije C znači da organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može održavati neugrađene dijelove (osim motora i APU) koji se namjeravaju ugraditi u zrakoplov ili motor/APU. U odjeljku s ograničenjima naznačen je opseg takvog održavanja prema širini ovlaštenja. Organizacija za održavanje prema 9A-JAR-145 s ovlaštenjem kategorije C također može održavati ugrađeni dio tijekom baznog i linijskog održavanja ili u prostoru za održavanje motora/APU a prema postupku provjeravanja navedenom u priručniku organizacije za održavanje koji je prihvatljiv nadležnom tijelu. Poglavlje 1.8 priručnika organizacije za održavanje o opsegu rada, mora sadržavati sve radnje koje je nadležno tijelo dozvolilo.

7. Ovlaštenje kategorije D je neovisno ovlaštenje koje se ne mora odnositi na određeni zrakoplov, motor ili drugi dio. Ovlaštenje D1 za provjeru bez razaranja (Non Destructiv Inspection – NDI) potrebno samo organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145 koja provjeru bez razaranja provodi kao posebne radove za drugu organizaciju. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 s ovlaštenjem kategorije A, B ili C, može bez posjedovanja ovlaštenja kategorije D1, provoditi provjeru bez razaranja na proizvodima koje održava sukladno priručniku organizacije za održavanje koji sadržava postupke provjere bez razaranja.

8. Ovlaštenje kategorije A je podijeljeno na bazno i linijsko održavanje. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 može biti ovlaštena posebno za bazno, posebno za linijsko ili za oboje. Potrebno je napomenuti da prostori i oprema linijskog održavanja koji su locirani u objektima baznog održavanja zahtijevaju ovlaštenje linijskog održavanja.

9. Namjera odjeljka s ograničenjima je omogućiti nadležnom tijelu maksimalnu prilagodljivost ovlaštenja određenoj organizaciji. Tablica 1 određuje vrste mogućih ograničenja i, kako je održavanje navedeno kao posljednja stavka u svakom ovlaštenju za klasu, prihvatljivo je staviti veći naglasak na vrstu održavanja nego na tip zrakoplova, motora ili proizvođača, u slučaju kad je to organizaciji prikladnije. Primjer navedenog može biti instaliranje elektronskih sustava i njihovo održavanje.

10. Tablica 1 odjeljuje seriju, tip i grupu u stupcu o ograničenjima kategorije A i B. Serija podrazumijeva određeni tip serije kao što je Airbus 300, 310 ili 319; Boeing 737-300; RB211-524 itd. Tip podrazumijeva određeni tip ili model kao što je Airbus 310-240 ili RB211-524 B4 itd. Svaki broj serije ili tipa može biti naveden. Grupa podrazumijeva na primjer Cessna zrakoplov s jednoklipnim motorom ili Lycoming motori bez punjača itd.

11. Kad se koristi duža lista mogućnosti koja je podložna češćim izmjenama, tada svaka izmjena mora biti sukladna postupku prihvatljivom nadležnom tijelu i uključen u priručnik organizacije za održavanje. Ovaj postupak mora navesti tko je odgovoran za provjeru izmjena liste mogućnosti i radnji potrebnih za izmjene. Te radnje uključuju osiguravanje sukladnosti s 9A-JAR-145 za proizvode ili usluge pridodane listi.

12. Tablica 2 navodi 100 ATA odjeljaka za razvrstavanje ovlaštenja kategorije C.

13. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 koja zapošljava samo jednu osobu koja planira i izvoditi cjelokupno održavanje može posjedovati samo ograničeni opseg ovlaštenja. Maksimalne dopustive granice su navedene u tablici u nastavku:

KLASA KATEGORIJA OGRANIČENJE

ZRAKOPLOV A2 AVIONI S KLIPNIM MOTORIMA DO 5700

KG LINIJSKO I BAZNO

ODRŽAVANJE

ZRAKOPLOV A2 AVIONI S TURBO MOTORIMA DO 5700 KG

LINIJSKO I BAZNO ODRŽAVANJE

ZRAKOPLOV A3 HELIKOPTERI JEDNOMOTORNI DO 2730 KG

LINIJSKO I BAZNO ODRŽAVANJE

MOTOR B2 KLIPNI DO 450 KS

ZRAKOPLOVNI DIJELOVI OSIM C1 DO C20 KAKO JE NAVEDENO U LISTI

KOMPLETNI MOTOR ILI APU MOGUĆNOSTI

SPECIJALIZIRANI SERVISI D1 PROVJERA BEZ U IZRADI

RAZARANJA

   

Treba napomenuti da svaka organizacija može biti ograničena od nadležnog tijela punopravne članice JAA u opsegu ovlaštenja ovisno o mogućnostima određene organizacije.

Tablica 1

KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJA

BAZNO

LINIJSKO

ZRAKOPLOV

A1 avioni/zračni

brodovi iznad 5700 kg

Treba navesti seriju ili tip aviona/zračnoga broda i/ili

zadatak održavanja

  

A2 avioni/zračni

brodovi do 5700 kg

Treba navesti proizvođača

aviona/zračnog broda i/ili grupu ili seriju ili tip i/ili zadatak održavanja

  

A3 helikopteri

Treba navesti proizvođača

helikoptera ili grupu ili seriju ili tip i/ili zadatak održavanja

  

MOTORI

B1 Turbinski

Treba navesti seriju ili tip motora i/ili zadatke

održavanja

B2 Klipni

Treba navesti proizvođača motora ili skup ili seriju

ili tip i/ili zadatke održavanja

B3 APU

Treba navesti proizvođača motora ili seriju ili tip

i/ili zadatke održavanja

KOMPONENTE

(OSIM KOMPLETNIH

MOTORA ILI APU)

C1 Klimatizacija i

održavanje pritiska

Treba navesti tip zrakoplova ili proizvođača

zrakoplova ili proizvođača dijela zrakoplova ili

određeni dio i/ili pozvati se na listu mogućnosti u

priručniku i/ili zadatke održavanja.

C2 Automatika leta

C3 Komunikacija i

navigacija

C4 Vrata i otvori

C5 Električni sustav

C6 Oprema

C7 Motor-APU

C8 Komande leta

C9 Gorivo –

zmaj zrakoplova

C10 Helikopter – rotor

C11 Helikopter – prijenos

C12 Hidraulika

C13 Instrumenti

C14 Podvozje

C15 Kisik

C16 Elise

C17 Zračni sustav

C18 Zaštita od

leda/kiše/požara

C19 Prozori

C20 Struktura

SPECIJALIZIRANE
USLUGE

D1 Provjera bez razaranja

Treba navesti pojedinačne ili skup usluga

  

Tablica 2

KLASA

OVLAŠTENJE

ATA ODJELJAK

DIJELOVI (OSIM

KOMPLETNOG MOTORA

ILI APU)

C1 Klimatizacija i

održavanje pritiska

21

C2 Automatika leta

22

C3 Komunikacija i navigacija

23–34

C4 Vrata i otvori

52

C5 Električni sustav

24–33

C6 Oprema

25–38–45

C7 Motor – APU

49–71–72–73–74–75–76–77–78–

79–80–81–82–83

C8 Komande leta

27–55–57.40–57.50–57.60–57.70

C9 Gorivo –

zmaj zrakoplova

28

C10 Helikopter – rotor

62–64–66–67

C11 Helikopter – prijenos

63–65

C12 Hidraulika

29

C13 Instrumenti

31

C14 Podvozje

32

C15 Kisik

35

C16 Elise

61

C17 Zračni sustav

36–37

C18 Zaštita od leda/kiše/požara

26–30

C19 Prozori

56

C20 Struktura

53–54–57.10–57.20–57.30

   

(B) DEFINIRANJE LINIJSKOGA ODRŽAVANJA

Prema: Leaflet No. JAR-145 Definition of Line Maintenance

Linijsko održavanje je svako održavanje koje mora biti izvedeno prije leta kako bi se osiguralo da je zrakoplov spreman za planirani let. Ono može uključiti:

– otkrivanje grešaka;

– popravak kvarova;

– zamjena dijela uz uporabu vanjskih instrumenata za provjeru ako je to potrebno. Zamjena dijela može uključiti dijelove kao što su motori i elise;

– redovito održavanje i/ili provjere uključujući vizualni nadzor koji može otkriti nezadovoljavajuće stanje/odstupanje ali ne zahtijeva opsežan i detaljan pregled. Ono također može uključiti unutarnju strukturu, sustave i pogonske sklopove koji su vidljivi pri otvaranju pristupnih otvora/vrata;

– manje popravke i preinake koji ne zahtijevaju veće rasklapanje i koji se mogu obaviti jednostavnim sredstvima.

U privremenim i povremenim slučajevima rukovoditelj kvalitete može prihvatiti da poslove baznog održavanja izvede organizacija za linijsko održavanje pod uvjetom da su svi zahtjevi zadovoljeni. NAA će propisati uvjete pod kojima ovi radovi mogu biti izvršeni.

Zadaci održavanja koji ne spadaju u ove kriterije smatraju se baznim održavanjem.

Napomena: Zrakoplovi koji su održavani sukladno progresivnom programu za tip moraju biti pojedinačno ispitani u svezi s ovim člankom. U principu, odluka o dozvoljavanju izvođenja nekih progresivnih provjera se donosi na temelju prosudbe da se svi radovi u okviru određene provjere mogu izvesti sukladno utvrđenim normama na označenoj postaji linijskog održavanja.

 

(C) PROIZVODNJA ZA POTREBE ODRŽAVANJA

Prema: Leaflet No. 9 JAR-145 Maintenance Manufacturing Interface

1. Proizvodnje za potrebe održavanja u Organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145

Ako organizacija za održavanje mora proizvesti dijelove tijekom popravka ili preinake, pod određenim uvjetima ovo je dopustivo samo za popravke i preinake koji nisu u suprotnosti s važećim zahtjevima. Normalno da se zahtijeva da za proizvodnju dijelova od strane organizacije za održavanje poduzeće za to posjeduje određeno ovlaštenje.

Organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145 također je dopuštena proizvodnja ograničenog broja dijelova ako:

(a) su proizvodnja, inspekcija sklopova i testiranje, jasno unutar tehničkih i proceduralnih sposobnosti organizacije za održavanje ovlaštene prema 9A-JAR-145;

(b) su svi potrebni podaci za proizvodnju dijela odobreni od strane JAA-NAA, imatelja ovlaštenja za tip, imatelja ovlaštenja organizacije za konstruiranje, ili imatelja dodatnog ovlaštenja za tip.

2. Ograničenja

2.1. Dijelovi proizvedeni u organizaciji za održavanje ovlaštenoj prema 9A-JAR-145 mogu se koristiti samo u toj organizaciji, za obnavljanje, održavanje, preinake, ili popravke zrakoplova ili dijelova, koja obavlja taj rad u vlastitim prostorima. Dozvola za ovakvu proizvodnju ne dozvoljava opću, ili proizvodnju za druge korisnike ako dijelovi nisu kvalificirani za odobrenje na JAA obrascu 1. Zabranjuje se isporuka proizvodnje ili viška proizvedenih dijelova drugima, radi čega ovako proizvedeni dijelovi moraju biti i fizički odijeljeni.

Napomena 1: Podugovarač ovlaštene organizacijom mora se smatrati dijelom te organizacije.

Napomena 2: Proizvodnja dijelova, izmijenjenih sklopova itd. za daljnju opskrbu i/ili prodaju mora biti izvedena suglasno odgovarajućem ovlaštenju organizacije za proizvodnju.

2.2. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora izdati potvrdu da su obnavljanja, popravci, preinake, zamjene, nadzor i provjere izvedeni suglasno odobrenim normama/specifikacijama/uvjetima za zrakoplov i/ili dijelove koji su navedeni u ovlaštenju.

2.3. Organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 mora svoje aktivnosti izvoditi sukladno odobrenim priručnicima, nacrtima i propisima a sva dokumentacija mora biti odobrena od nadležnog tijela.

2.4. Podaci navedeni u stavku 1(b) mogu sadržavati postupke popravka koji uključuju proizvodnju nestandardnih dijelova. Kada su podaci o ovim dijelovima dovoljni za proizvodnju, dijelovi se mogu proizvesti prema ovlaštenju 9A-JAR-145. Podaci koji se moraju osigurati, uključuju proizvodne brojeve dijelova, dimenzije, materijal, procese, i sva druga posebna tehnika proizvodnje, posebna specifikacija sirovina ili/i uvjeti nadzora, te potrebne proizvodne mogućnosti ovlaštene organizacjie. Ove mogućnosti moraju biti sadržane u priručniku organizacije. Kada se u odobrenju zahtijevaju posebni postupci proizvodnje ili nadzora kojih nema u odobrenju ovlaštene organizacije, organizacija za održavanje ovlaštena prema 9A-JAR-145 ne smije proizvoditi dio osim ako to imaoc odobrenja tipa (TC) ili dodatnog odobrenja tipa (STC) to posebno odobri.

Napomena: Do primjene osnovnih zahtjeva za preinake i popravke odobreni podaci moraju biti razvijani prema nacionalnim zrakoplovnim propisima države članice JAA u kojoj se nalazi organizacija ovlaštena prema 9A-JAR-145, sukladno operatorovom ovlaštenju JAA-NAA.

2.5. Primjeri proizvodnje na temelju 9A-JAR-145 ovlaštenja mogu, ali nije ograničeno, uključiti sljedeće:

a) proizvodnju cilindričnih čahura, cijevnih priključaka i metalnih pločica;

b) proizvodnju sekundarnih elemenata strukture i oplate zrakoplova;

c) proizvodnju savitljivih užadi komadi leta;

d) proizvodnju savitljivih i krutih cijevi;

e) proizvodnju električne kablaže i sklopova;

f) oblikovane ili strojno izrađene metalne površine oplate za popravak.

Svi gore navedeni proizvedeni dijelovi moraju biti usklađeni s podacima navedenim u priručnicima za obnovu ili popravak, šemama za preinake i servisnim obavijestima, ili moraju biti odobreni od nadležnog tijela.

Napomena: Nije prihvatljivo proizvesti bilo koji dio sklopa za ugradnju bez inženjerskog nacrta koji sadržava sve potrebne postupke proizvodnje i koji je prihvatljiv JAA-NAA.

2.6. Kad imatelj odobrenja tipa ili ovlaštena proizvodna organizacija daje na raspolaganje potpune podatke koji nisu navedeni u priručniku zrakoplova ili servisnim obavijestima ali osiguravaju proizvodne nacrte navedene u listi dijelova, nije predviđeno da proizvođač tih dijelova ima ovlaštenje prema JAR 145 osim ako nije dogovoreno drugačije s JAA NAA sukladno postupku navedenom u priručniku ovlaštene organizacije (vidi 9A-JAR-145, dodatak 2, odjeljak 2, stavak 2.9.).

3. Nadzor i identifikacija dijelova

Svaki proizvedeni dio mora biti odvojeno i neovisno podvrgnut kontroli prije provjere njegove ugradnje. Kontrola mora ustanoviti punu sukladnost bitnim proizvođačkim podacima, a sam dio mora nedvojbeno biti identificiran kao odgovarajući dio za uporabu nakon što je ustanovljena sukladnost s odobrenim podacima. Odgovarajuća se dokumentacija mora voditi o svim ovim proizvodnim postupcima uključujući termičku obradu i završnu provjeru. Svi dijelovi, osim gdje nema dovoljno prostora, moraju nositi proizvodni broj dijela koji ga jasno povezuje s podacima o proizvodnji/nadzoru. Osim proizvodnog broja, oznaka 9A-JAR-145 organizacije mora biti označen na tom dijelu kao dokaz o povezanosti.

4. Slučaj kada radove održavanja obavlja proizvođač zrakoplova

Da bi se dopustilo održavanje zrakoplova/dijela zrakoplova, poslije kojeg se on koristi u komercijalnom zračnom prijevozu, organizacija za proizvodnju mora posjedovati ovlaštenje prema 9A-JAR-145 udovoljavajući zahtjevima u 9A-JAR-145.1(b) i (c).

Na primjer:

– rad koji garantira ovlaštena organizacija za proizvodnju.

– rad koji zahtijeva posebna znanja, zaštićeni postupak, posebni alat.

– održavanje tijekom popravka kvara nastalog radi zloporabe ili pogrešnog rukovanja korisnika.

Kada operator zrakoplov ili dio zrakoplova uporabi u komercijalnom zračnom prijevozu ti radovi jasno potpadaju pod 9A-JAR-145.

Radi pojašnjenja, novoproizvedeni zrakoplov ili dio zrakoplova mora biti održavan od organizacije ovlaštene prema 9A-JAR-145 počevši od datuma koji odgovara jednom od sljedećih slučajeva:

(a) kad je vlasništvo nad zrakoplovom ili dijelom zrakoplova preneseno s proizvodne organizacije na drugu osobu u svrhu komercijalnog zračnog prijevoza;

(b) kad je zrakoplov ili dio zrakoplova predmet sporazuma o najmu ili zakupu između proizvodne organizacije i druge osobe u svrhu komercijalnog zračnog prijevoza;

(c) kad proizvodna organizacija odluči operirati zrakoplovom ili koristiti dio zrakoplova u svrhu komercijalnog zračnog prijevoza.

Napomena: Pri postupku da proizvodna organizacija bude ovlaštena prema 9A-JAR-145 kao organizacije za održavanje, imatelj ovlaštenja proizvodne organizacije može koristiti dijelove organizacije za proizvodnju kao što su prostori, postupci, osoblje i elementi sustava koji se odnose na održavanje, ako tako odluči i odredi u priručniku ovlaštene orgaizacije za održavanje.

1. Tehnički direktor može biti odgovorna osoba ako je član uprave tvrtke i udovoljava drugim uvjetima za odgovornu osobu. Uobičajeno je da ova funkcija ima naziv dopredsjednik (tehnički).

2. Osoblje za audit kvalitete mora biti neovisno o rukovoditelju održavanja zrakoplova. Osoblje za izdavanje potvrda o vraćanju u uporabu može davati izvještaje direktno rukovoditelju kvalitete.

3. Osoblje za tehničku dokumentaciju može davati izvještaje direktno rukovoditelju zrakoplovnog (radioničkog) održavanja.

(C) NAJMANJA ORGANIZACIJA PREMA JAR-145

1. Najmanja 9A-JAR-145 organizacija.

1.1. Podrazumjeva se da će najmanja organizacija za održavanje održavati ograničeni broj manjih zrakoplova, ili dijelova zrakoplova, koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu. Temeljem toga, manji zrakoplovi ne zahtijevaju istu razinu mogućnosti, opremljenosti i složenih postupaka održavanja kao velike organizacije.

1.2. Utvrđeno je da će 9A-JAR-145 odobrenje biti zahtijevano za dva različita tipa malih organizacija, od kojih je prva namijenjena baznom održavanju malih zrakoplova u hangaru, a druga za održavanje dijelova zrakoplova u radionici, npr. klipnih motora malih snaga, radio opreme itd. Mnoge nacionalne zrakoplovne vlasti složile su se da je davanje malim radionicama za održavanje dijelova zrakoplova vrlo ozbiljno jer zahtjevi JAR-145 moraju biti primijenjeni s malo dosljednosti u odnosu na zadovoljavanje standarda za komercijalni zračni prijevoz. Neke su olakšice neophodne za određene male organizacije ovlaštene prema 9A-JAR-145. Stavci 1.3 i 2 se odnose na organizacije koje vodi samo jedna osoba, a stavak 3 se odnosi na organizacije u kojima je u održavanje uključeno najviše 5 osoba.

1.3. Kada je samo jedna osoba zaposlena na puno radno vrijeme kako je propisano u stavku 2.1. (koja obavlja funkciju izdavanja potvrda i sve ostale) organizacije prema 9A-JAR-145 mogu koristiti alternativne mogućnosti ograničene na slijedeće:

Razred A2: bazno i linijsko održavanje aviona mase manje od 5700 kg (samo klipni motori);

Razred A3: bazno i linijsko održavanje jednomotornih helikoptera mase manje od 2730 kg;

Razred B2: klipni motori maksimalne snage manje od 450 HP;

Razred C: dijelovi zrakoplova;

Razred D1: provjere bez razaranja.

Napomena 1: Definicija linijskog održavanja je navedena u Dodatku br.: 2.

Napomena 2: Popravci i preinake po nahođenju nadležnog tijela.

Molimo obratiti pozornost da sljedeći odjeljci uključuju samo bitne članke 9A-JAR-145 koji se odnose na alternative. Za članke 9A-JAR-145 koji nisu navedeni podrazumijeva se da im treba potpuno udovoljavati.

2. Organizacije koje održavaju razred aviona, helikoptera, motora ili dijelova u okviru ograničenja navedenih u stavku 1.3.

2.1. 9A-JAR-145.30 (b); minimalni uvjet je jedna osoba koja radi puno radno vrijeme i koja ispunjava uvjete nacionalnih zrakoplovnih propisa za osoblje koje izdaje potvrde te obavlja funkciju odgovornog rukovoditelja, inženjera održavanja i osoblja za izdavanje potvrda. Niti jedna druga osoba ne smije izdati potvrdu o vraćanju u uporabu, te se ne smije obavljati nikakvo održavanje ukoliko nije nazočna.

Funkciju nadzora kvalitete, navedenu u 9A-JAR-145.65(b), može sporazumno preuzeti organizacija odgovarajuće ovlaštena prema 9A-JAR-145 ili osoba s odgovarajućim tehničkim znanjem i opsežnim iskustvom glede provjere kvalitete (audita) koja nije zaposlena na puno radno vrijeme, pri čemu je potreban sporazum s nacionalnim zrakoplovnim nadležnim tijelom.

Napomena: Puno radno vrijeme u svrhu 9A-JAR-145 podrazumijeva ne manje od 35 sati tjedno osim tijekom dopusta.

2.2. 9A-JAR-145.30(d); uvjeti početne obuke za osobu iz stavka 2.1. moraju biti sukladni trenutno važećim uvjetima nacionalnog zrakoplovnog nadležnog tijela. Daljnje usavršavanje osoblja za izdavanje potvrda najmanjih organizacija mora biti određena u priručniku organizacije i prihvaćeno od nacionalnog zrakoplovnog nadležnog tijela, ako je to prikladno. Ovo može obuhvaćati plaćeno neprisustvovanje radu radi pohađanja aerotehničkog tečaja za manje iskusno ovlašteno osoblje, seminare ili kraće tečajeve koje održavaju ovlaštene organizacije za poduku iskusnog osoblja. Inženjer za provjeru kvalitete koji radi na ugovor može održavati interne tečajeve o značajnim temama u vrijeme kada je manji intenzitet posla. Usavršavanje mora obuhvatiti postignuća u tipu proizvoda koji se održava, pregled problematičnih područja organizacije i tumačenje najnovijih JAR regulativa koje se odnose na održavanje. Ovo treba biti bitan doprinos daljnjem usavršavanju pri čemu ovlaštena organizacija mora zadržati sve podatke o polaznicima tečaja, datumima i provedenome vremenu.

2.3. 9A-JAR-145.35; ako je osnova ovlaštenja samo jedna ovlaštena osoba koja koristi ugovor o nadzoru kvalitete, ispunjen obrazac 4 prihvaćen od nacionalnog zrakoplovnog nadležnog tijela je dostatan za vođenje podataka o ovlaštenoj osobi. Sa samo jednom ovlaštenom osobom izdvojeni podaci o ovlaštenju su nepotrebni jer se 9A-JAA obrascem 3 određuje to ovlaštenje. Odgovarajuća izjava o tom slučaju mora biti sastavni dio Priručnika.

2.4. 9A-JAR-145.65(b); ako sustav neovisnog nadzora kvalitete vodi organizacija ili osoba koja ne smije izvoditi održavanje, neophodno je u priručniku navesti postupak da će biti obavljena najmanje dva nadzora svakih 12 mjeseci.

Organizacija prema 9A-JAR-145 koja se obvezala na nadzor kvalitete ili osoba naznačena u stavku 2.1. mora radi toga obaviti najmanje dva nadzora u periodu od 12 mjeseci a odgovornost je ove organizacije prema 9A-JAR-145 ili osobe izvesti nadzor temeljem jedne najavljene i jedne nenajavljene posjete ovlaštenoj organizaciji za održavanje zrakoplova ovlaštenoj prema 9A-JAR-145.

Odgovornost je organizacije za održavanje zrakoplova ovlaštene prema 9A-JAR-145 uskladiti se s nalazima ugovorene organizacije za nadzor ovlaštene prema 9A-JAR-145 ili osobe, osim ako je nacionalno zrakoplovno nadležno tijelo odredilo drugačije.

2.5. PAŽNJA: Ako ugovorna organizacija prema 9A-JAR-145 ili spomenuta osoba izgubi ili se odrekne svoga ovlaštenja, ovlaštenje organizacije za održavanje zrakoplova izdano prema 9A-JAR-145 bit će obustavljeno dok nadležno tijelo ne odobri novi ugovor.

3. Preporučeni operativni postupak za organizaciju za održavanje ovlaštenu prema 9A-JAR-145 utemeljenu na najviše 5 osoba uključenih u održavanje.

Napomena: Osobe uključene u održavanje su određene u 145.30(c) kao što su: osobe za planiranje, mehaničari, kontrolori i ovlašteno osoblje.

3.1. 9A-JAR-145.30(b); minimalni uvjet su dvije osobe zaposlene na puno radno vrijeme koje ispunjavaju uvjete nacionalnog zrakoplovnog nadležnog tijela za ovlašteno osoblje, pri čemu jedna od njih mora obavljati funkciju odgovornoga rukovoditelja a druga obavlja funkciju inženjera audita kvalitete.

Puno radno vrijeme u svrhu 9A-JAR-145 podrazumijeva obično ne manje od 35 sati tjedno izuzev tijekom dopusta.

Bilo koja osoba može preuzeti odgovornosti odgovornog rukovoditelja uz uvjet da u potpunosti udovoljava zahtjevu u 9A-JAR-145.5, ali voditelj održavanja (tehničar/inženjer održavanja) mora biti ovlaštena osoba kako bi zadržao neovisnost inženjera za audit kvalitete u izvođenju tih provjera. Ništa ne sprečava bilo kojeg tehničara/inženjera održavanja da preuzme zadatke održavanja pod uvjetom da voditelj održavanja izdaje potvrdu o vraćanju u uporabu.

Inženjer audita kvalitete mora imati jednake kvalifikacije i status inženjera održavanja radi vjerodostojnosti, osim ako ima dokumentiranu praksu u osiguravanju kvalitete zrakoplova. U tom slučaju može od strane nadležnog tijela biti prihvaćeno smanjenje potrebnih kvalifikacija za održavanje.

U slučaju kada se nadležno tijelo složi da je nepraktično da organizacija imenuje osobu za nadzor kvalitete, ta se funkcija može sporazumno ugovoriti sukladno stavku 2.

3.2. 9A-JAR-145.30(d); uvjeti početne obuke za osobe navedene u stavku 3.1 moraju biti u suglasnosti s trenutno važećim nacionalnim uvjetima. Daljnje usavršavanje treba biti izvedeno od inženjera za audit kvalitete, osim ako je za tu svrhu organizacija odlučila koristiti drugu organizaciju ovlaštenu prema 9A-JAR-145 ili ustanovu za osposobljavanje. Usavršavanje mora obuhvatiti postignuća u tipu proizvoda koji se održava, pregled problematičnih područja organizacije i tumačenje najnovijih JAR regulativa koje se odnose na održavanje.

Dodatak 4.

PRIRUČNIK ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA – MOE (MOE – Maintenance Organisation Exposition)

Prema: (9A-JAR-145, Section 2, Appendix 2)

Sadržaj Priručnika

0 DIO: USTROJ OPERATORA (JAR-OPS OPĆA ORGANIZACIJA)

Ovaj dio prikazuju ovlaštene organizacije za održavanje koje su u sastavu operatora.

1. DIO: UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM ZA ODRŽAVANJE

1.1 Izjava odgovornog rukovodioca u ime organizacije.

1.2 Rukovodno osoblje.

1.3 Dužnosti i odgovornosti rukovodnog osoblja.

1.4 Shema ustroja organizacije.

1.5 Popis ovlaštenog osoblja.

1.6 Resursi radne snage.

1.7 Opći opis prostora na svim lokacijama koje treba odobriti.

1.8 Planirani opseg rada organizacije.

1.9 Postupak obavještavanja nadležnog tijela o promjenama aktivnosti / ovlaštenja / lokacije / osoblja u organizaciji.

1.10 Postupci izmjene priručnika organizacije uključujući i delegirane postupke.

DIO 2: POSTUPCI ODRŽAVANJA

2.1 Postupci procjene dobavljača i postupci provjere podugovora.

2.2 Prijem/pregled dijelova zrakoplova i materijala od vanjskih podugovarača.

2.3 Smještaj, označavanje i izdavanje dijelova zrakoplova i materijala radi održavanja zrakoplova.

2.4 Prihvat alata i opreme.

2.5 Kalibracija alata i opreme.

2.6 Uporaba alata i opreme od strane osoblja (uključujući specijalne alate).

2.7 Norme čistoće prostora održavanja.

2.8 Upute za održavanje i njihov odnos prema uputama proizvođača zrakoplova/dijelova zrakoplova uključujući ažuriranost i dostupnost istih osoblju.

2.9 Postupak popravka.

2.10 Udovoljavanje programu za održavanje zrakoplova.

2.11 Postupak prema naredbama o plovidbenosti (Airworthiness Directive).

2.12 Postupak neobveznih preinaka (Optional Modification).

2.13 Uporaba dokumentacije o održavanju i njeno kompletiranje.

2.14 Kontrola tehničkih zapisa.

2.15 Popravljanje neispravnosti nastalih tijekom baznog održavanja.

2.16 Postupak vraćanja u uporabu.

2.17 Podaci za JAR-OPS operatora.

2.18 Izvješćivanje o neispravnostima JAA / operatoru / proizvođaču.

2.19 Uskladištenje neispravnih dijelova zrakoplova.

2.20 Prosljeđivanje neispravnih dijelova vanjskim podugovaračima.

2.21 Kontrola sustava kompjutorskog vođenja podataka.

2.22 Opis posebnih postupaka održavanja kao što su postupci pri radu motora (engine running), postupci za tlačne testove na zrakoplovu (pressure run), postupci za tegljenje zrakoplova, postupci taksiranja zrakoplova.

 

DIO L2: DODATNI POSTUPCI LINIJSKOG ODRŽAVANJA

L2.1 Provjera dijelova zrakoplova, alata, opreme, itd. linijskog održavanja.

L2.2 Postupci servisiranja / opskrbe gorivom /odleđivanja itd. pri linijskom održavanju.

L2.3 Provjera neispravnosti i ponavljajućih neispravnosti pri linijskom održavanju.

L2.4 Upisi u tehničku knjižicu zrakoplova u linijskom održavanju.

L2.5 Postupak uporabe vlastitih i posuđenih dijelova u linijskom održavanju.

L2.6 Postupak vraćanja neispravnih dijelova skinutih sa zrakoplova u linijskom održavanju.

 

DIO 3: POSTUPCI SUSTAVA KVALITETE

3.1 Audit kvalitete organizacijskih postupaka.

3.2 Audit kvalitete zrakoplova.

3.3 Audit kvalitete nezavršenih postupaka popravljanja.

3.4 Kvalifikacija ovlaštenog osoblja i postupci usavršavanja.

3.5 Dokumentacija o ovlaštenom osoblju.

3.6 Osoblje za audit kvalitete.

3.7 Osposobljeni kontrolori.

3.8 Osposobljeni mehaničari.

3.9 Kontrola postupaka odstupanja od zadanih radova održavanja zrakoplova ili dijela zrakoplova.

3.10 Postupak kontrole dopuštenog odstupanja od zadanih radova.

3.11 Postupak kontrole specijaliziranih aktivnosti kao što je NDT, zavarivanje (welding) itd.

3.12 Kontrola proizvođačevih i drugih radnih timova koji sudjeluju u održavanju.

 

DIO 4

4.1 Ugovorni JAR-OPS operatori.

4.2 Postupci JAR-OPS operatora i dokumentacija.

4.3 Kompletiranje dokumentacije JAR-OPS operatora.

 

DIO 5: DODACI

5.1 Uzorci dokumenata.

5.2 Popis podugovarača kako je propisano u 9A-JAR-145.75(b).

5.3 Popis lokacija linijskoga održavanja kako je propisano u 9A-JAR-145.75(d)

5.4 Popis ugovornih organizacija kako je propisano u 9A-JAR-145.75(d).

 

DIO 6: JAR-OPS POSTUPCI ODRŽAVANJA

Ovaj je odjeljak rezerviran za one 9A-JAR-145 ovlaštene organizacije za održavanje koje su ujedno JAR-OPS operatori.

 

Dodatak 5

IZJAVA ODGOVORNE OSOBE
CORPORATE COMITMENT BY THE ACCOUNTABLE MANAGER

 

Ovaj organizacijski priručnik organizacije održavanja (MOE) zrakoplova određuje organizaciju i postupke po kojima –––––––––––––––––––––––– (ime organizacije) ––––––––––– izvodi sve aktivnosti održavanja zrakoplova u svojem djelovanju. Na osnovu toga priručnika je izdano odobrenje UZP RH.

This maintenance organisation Exposition (MOE) defines the organization and procedures of the aircraft maintenance according to which –––––––––––––––––––– (name of organisation) –––––––––––– performs all maintenance activities on the aircraft in the operation. The CAA Croatia approval is based upon this manual.

Ovi postupci su odobreni od ispod potpisanog i moraju biti u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i uključivati 9A-JAR standarde, kad se radni proces počne izvoditi u skladu s tim odobrenjem.

These procedures are approved by the undersigned and must be complied with the Air Traffic Law and 9A-JAR standards shall be implemented as appropriate when the working process is being progressed in accordance with this approval.

Podrazumijeva se da ti postupci ne isključuju nužnost izvođenja aktivnosti u skladu s novim ili dopunjavanim sustavom regulative zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, ako bi nova ili dopunjena regulativa bila u suprotnosti s tim postupcima.

It is accepted that these procedures do not override the necessity of complying with any new or amended regulation of the air traffic in Republic of Croatia where these or amended regulations are in conflict with these procedures.

Podrazumijeva se, da UZP RH odobrava tu organizaciju održavanja dok je evidentno da su postupci i standardi u skladu sa zakonom i zahtjevima iz priručnika. Nadalje se podrazumijeva da UZP RH ima pravo opozvati, promijeniti ili ukinuti dano odobrenje ako se ne poštuju propisani postupci ili se propisani standardi održavanja ne održavaju.

It is understood that the CAA Croatia will approve this organisation whilst the CAA Croatia is satisfied that the procedures are being followed and work standards maintaned. It is further understood that the CAA Croatia reserves the right to suspend, vary or cancel the subject approval if the CAA Croatia has evidence that procedures are not followed or standards not upheld.

 

Mjesto/Place:___________________Datum/Date__________
Odgovorna osoba/Accountable Manager

Potpis/Sign: ___________________

Ime/Name: ____________________

Ime poduzeća/For the company: ________________________

Dodatak 6

POTVRDA O VRAĆANJU ZRAKOPLOVA
U UPORABU
(CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE)

 

U priručniku organizacije za održavanje MOE/MME mora biti definirana izjava (obrazac) za vraćanje zrakoplova u uporabu: Certificate of Realase to Service.

Izjava/Statement: »Potvrda da su svi izvršni radovi izvedeni sukladno Zakonu o zračnom prometu i zahtjevima 9A-JAR-145 te sukladno navedenom zrakoplov je spreman za povratak u uporabu« / »Certificates that the work specifi was carried out in accordance with 9A-JAR-145 and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service.«

Podaci koje mora sadržavati izjava:

– Registarska oznaka zrakoplova / Registration mark

– Operator/prijevoznik/naručioc / Airline / Aircraft operator / Customer

– Proizvođač zrakoplova / Aircraft Manufacturer

– Proizvođačev serijski broj / Serijski broj zrakoplova / Manufacturer serial number / Fuselage serial number

– Proizvođač motora / Proizvođač propelera / Engine manufacturer / Propeler manufacturer

– Tip motora / Tip propelera / Engine Type / Propeler Type

– Serijski broj motora / serijski broj propelera / Engine S/N/Propeler S/N

– Radni nalog stranke / naručioca / identifikacija naručenih radova / Customer work order / work Package Identification

– Vrsta radova održavanja / Type of maintenance

– Veza s odobrenim podacima aktivnosti održavanja / Reference to approved Maintenance date used

– Odloženi radovi – podaci o listi odložnih radova / For deffered Items List

– Veza s podacima o testiranju dijelova koji su bili u uporabi / Reference to Associated Maintenance Test Records

– Životni vijek / Interval za generalnu obnovu / operativna ograničenja / Life / Overhaul / Operational Limitations

– Opis ograničenja / Description of Limitation

– Narađeni sati ili ciklusi zrakoplova u trenutku izvedenih radova / Aircraft FH and FC accumulated when Maintenance completed

– Ime ovlaštene organizacije / Name of 9A-JAR 145 AMO

– Broj odobrenja ovlaštene organizacije / Organisation Approval Reference Number

– Mjesto / Datum / Place / Date

– Štampano ime autorizirane osobe / funkcija / Potpis / Printed name of authorized Person / Authorisation Reference of authorised Person / Signature of authorised person

 

Slika položena vodoravno

SVJEDODŽBA – 9A-JAA Obrazac 1
(AUTHORISED RELEASE CERTIFICAT – 9A-JAA FORM ONE)

ODGOVORNOST KORISNIKA/UGRADITELJA
(USER / INSTALLER RESPONSIBILITIES)

Napomena:

(Note)

1. Važno je shvatiti da postojanje samo ovog dokumenta ne daje automatski pravo za ugradnju dijela / komponente / sklopa.

(It is important to understand that the exsistence of the Document alone does not automatically constitute authorityx to install the part /component / assembly).

2. Kada korisnik / servis (koji ugrađuje dio) radi u skladu sa zakonima Zrakoplovnih vlasti države različitim od Zrakoplovnih vlasti iz polja 2 nužno je da korisnik / ugrađivač osigura da njegove Zrakoplovne vlasti prihvaćaju dijelove / komponente / sklopove odobrene od Zrakoplovnih vlasti navedenih u polju 2.

(Where user / installer works in accordance with the national regulations of an Airworthiness Authority specified in block 2 it is essential that the user / installer ensures that his / her Airworthiness Authority accepts parts / components / assemblies from the Airworthiness Authority specified in block 2.)

3. Polja 14 i 19 ne čine odobrenje za ugradnju. U svim slučajevima knjiga održavanja zrakoplova mora sadržati odobrenje za ugradnju izdano u skladu s propisima države iz koje je korisnik / servis (koji ugrađuje dio) i prije toga zrakoplov ne smije letjeti.

(Statements 14 and 19 do not constitute installation certification. In all cases the maintenance record must contain an installation certification issued in accordance with national regulations by the user / installer before the aircraft may be flown.)

Poleđina obrasca 9A-JAA Obrazac 1

 

 Dodatak obrascu 1

9A-JAA Obrazac 1

(referenca: JAR 145: SEKCIJA 2; Appendix 3: The Authorised Release Certificate – JAA FORM ONE)

DEFINICIJA DOKUMENTA:

Ovaj dokument identificira plovidbenost (airworthiness) i prikladnost (eligibility) dijela /komponente/ sklopa (part/komponent/assemblies), što je u daljnjem tekstu definirano kao dio (part) nakon završenih aktivnosti održavanja na dijelu.

NAPOMENA: Isti obrazac se upotrebljava pri proizvodnji dijelova, sukladno Pravilniku o proizvodnji zrakoplova i njihovih dijelova.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA 9A-JAA-Obrazac 1

Uputstvo za ispunjavanje ovog obrasca je posve identično originalnom uputstvu za popunjavanje obrasca JAA FORM ONE.

Rubrika 3: Jednocifreni broj mora biti unaprijed natipkan /printan/ zbog certifikacijske kontrole u pretraživanju; Unaprijed otipkan broj nije potreban u slučaju računalnog oblikovanja dokumenta, ukoliko je računalno programirano za određivanje tog broja.

Rubrika 4: Puno ime i naziv organizacije, koja ovim certifikatom vraća u uporabu predmetni dio/dijelove; Ova rubrika može biti unaprijed printana; Simboli su dopušteni ali samo unutar ove rubrike.

Rubrika 5:Namjena rubrike je definirati radni nalog/ugovor/fakturu/račun ili neki drugi unutarnji proces koji omogućava brzi slijed.

Rubrika 6:ISPUNJAVANJE NIJE OBAVEZNO – omogućava jednostavnu povezanost s napomeni u rubrici 13 s upotrebom predmetnih brojeva (item numbers);

Rubrika 7:Naziv ili opis dijela; upotreba podataka iz kataloga dijelova (IPC) je obvezna;

Rubrika 8:Kataloški broj (part number PN) prema katalogu dijelova (IPC) mora biti definiran;

Rubrika 9:OPCIJSKA UPORABA RUBRIKE: popis certificiranih/homologiranih proizvoda, za koje je dio certificiran za ugradnju; dopušteni upisi su:

a) pojedinačno zrakoplov/motor/propeler ili APU ili serija proizvoda

b) različito (Various), ako je poznato da je dio certificiran za ugradnju na više modela ili certificiranih proizvoda;

c) Nepoznato (Unknown), ako je certificiranost dijela u smislu ugradnje nepoznata-tu kategoriju najčešće upotrebljavaju organizacije za održavanje:

NAPOMENA: Informacija u rubrici 9 nije ovlast za ugradnju predmetnog dijela za ugradnju na zrakoplov, motor, propeler, APU; Korisnik/servis (koji ugrađuje dio), mora potvrditi obzirom na dokumentaciju kao što je katalog dijelova, servisni bilten, itd. da je dio certificiran za konkretnu ugradnju.

Rubrika 10: Popis brojeva dijelova, koji se potvrđuju za vraćanje u uporabu;

Rubrika 11:Serijski broj dijela (Serial Number SN) ili nabavni broj (Batch Number): Ukoliko nije od važnosti niti jedna od navedenih mogućnosti, potrebno je upisati N/A (not applicable);

Rubrika 12:Status dijela mora biti precizno naveden, dopušteni podaci za upis su:

OVERHAULED (generalno obnovljeno): Obnova dijela/komponente/sklopa s pregledom, testiranjem i zamjenama u sukladnosti s odobrenim standardom zbog produženja roka rada;

INSPECTED/TESTED (pregledano/testirano): Provjera dijela/komponente sklopa zbog ispunjavanja zahtjeva za izvršenje odobrenog standarda;

modified (modificirano): Modifikacija dijela/komponente/sklopa sukladno odobrenom standardu;

REPAIRED (popravljeno): obnova dijela/komponente/sklopa dovođenjem u uporabno stanje (serviceable condition) sukladno odobrenom standardu;

RETREATED (obnovljeno): obnova, koja se upotrebljava na gumama obzirom na odobreni standard;

REASSEMBLED (sastavljen): ponovno sastavljena komponenta sukladno odobrenom standardu (npr. propeler nakon transporta),

Rubrika 13: JE OBAVEZNA: mora sadržati informaciju, koja je neposredna (direktna) ili s referencom na tehnološku dokumentaciju, koja sadržava pojedinačne podatke ili ograničenja dijela/lova, koji se vraćaju u uporabu i koji su neophodni korisniku, da s punom odgovornošću potvrdi konačni plovidbeni status dijela; informacija mora biti jasna i potpuna (sadržaj dokumentacije, plovidbeno-tehnički zahtjevi – AD, popravci, modifikacije, zamjene dijelova, status dijelova s ograničenim životnim vijekom itd.); u slučaju da nema nikakve informacije potrebno je upisati NONE.

Rubrika 14, 15, 16, 17 i 18: SE NE SMIJU UPOTREBLJAVATI U OKVIRU OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ODRŽAVANJA; ove rubrike su posebno predviđene za ovlaštene proizvodne organizacije;

Rubrika 19: Udovoljava zahtjevu 9A-JAR 145.50: izjava o vraćanju u uporabu; ova izjava »ukoliko nije drugačije definirano u rubrici 13« podrazumijeva:

a) primjer, kada održavanje nije izvršeno do kraja (not completed);

b) primjer, kada aktivnost održavanja odstupa od 9A-JAR-145;

c) primjer, kada je aktivnost održavanja izvršena u sukladnosti s nekim drugim standardom koji odstupa od 9A-JAR-145;

Navedeni slučajevi ili njihova kombinacija mora biti navedena u rubrici 13.

Rubrika 20: Potpis licencirane osobe, koja ima ovlast ovlaštene organizacije za potpisivanje obrasca.

Rubrika 21: Referentni broj ovlaštene/odobrene organizacije na registar ovlaštenih organizacija Republike Hrvatske.

Rubrika 22: Natipkano/printano ime osobe, koja je potpisana u rubrici 20 i broj ovlasti te osobe.

Rubrika 23: Datum potpisa u rubrici 19; datum vraćanja u uporabu (release to service).

NAPOMENA: servis/ugradioc dijela mora obavezno poštivati/ispuniti zahtjev iz točke 3 na strani 2 obrasca jedan (form one).




  
zatvori
Pravilnik o održavanju, obnovi i preinakama na zrakoplovu i zrakoplovnom uređaju te tehničkoj kontroli i kontroli kvalitete obavljenih radova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !