Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o općim uvjetima i tarifi za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata ("Narodne novine", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 22.4.2003 Pravilnik o općim uvjetima i tarifi za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

803

Na temelju članka 6.L85667 stavka 3. i članka 9.L85668 stavka 1. Uredbe o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 27/2003), Ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OPĆIM UVJETIMA I TARIFI ZA SKLADIŠTENJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju opći uvjeti koje moraju ispuniti skladištar i obveznik osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: obveznik osiguranja zaliha) pri sklapanju međusobnog ugovora o skladištenju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: obveznih zaliha) u vlasništvu obveznika osiguranja zaliha.

(2) Ostali uvjeti operativno-tehničke naravi koji se odnose na skladištenje i čuvanje obveznih zaliha bit će detaljno uređeni ugovorom o skladištenju obveznih zaliha (u daljnjem tekstu: ugovor o skladištenju).

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Uredbom o obveznim zalihama nafte i naftnih derivataL85670 (»Narodne novine«, broj 27/2003).

II. OBVEZE SKLADIŠTARA

Članak 3.

(1) Skladištar je pravna osoba koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj, te je od Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti ishodila dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata.

(2) Skladištar je obvezan poznavati svojstva povjerenih mu obveznih zaliha na skladištenje i način njihova čuvanja te imati stručne djelatnike, odgovarajuću i ispravnu opremu, spremnike, instalacije i instrumente potrebne za zaštitu kakvoće i količine povjerenih mu obveznih zaliha sukladno važećim propisima koji uređuju to područje.

(3) Prije sklapanja ugovora o skladištenju skladištar mora pribaviti odobrenje ministarstva nadležnog za energetiku o izboru mjesta skladišta.

Članak 4.

Sklapanjem ugovora o skladištenju skladištar se obvezuje da će primiti na skladištenje obvezne zalihe energenata u vlasništvu obveznika osiguranja zaliha, te obavljati sve potrebne manipulacije i sukladno tome uredno pripremati i dostavljati potrebnu prateću dokumentaciju, a osobito da će:

1. izvršiti pripremu spremnika i pripadajućih instalacija za siguran i pouzdan prijem obveznih zaliha;

2. osigurati skladištenje u odvojenim spremnicima s uređajima koji su pogodni za pretakanje u transportne uređaje te imaju na sebi umjerene mjerne uređaje;

3. zaprimiti i skladištiti obvezne zalihe, koje mu je povjerio obveznik osiguranja zaliha, u spremničkom prostoru utvrđenom u ugovoru o skladištenju, pažnjom dobrog gospodarstvenika;

4. iskladištiti obvezne zalihe putem auto-istakališta, željezničkog istakališta i brodskog istakališta, a u skladu s ovjerenim pisanim nalozima obveznika osiguranja zaliha;

5. skladištiti obvezne zalihe na način da se očuvaju osobine uskladištenih energenata;

6. voditi jasnu i preglednu evidenciju obveznih zaliha (ulaz, izlaz, stanje) na način da je stanje skladišta i traženo stanje obveznih zaliha moguće dokazati kako u knjigama tako i fizički na temelju stanja knjiga te ispostavljati ulazno-izlaznu dokumentaciju, a u skladu s važećim zakonskim propisima;

7. voditi brigu o tehničkoj ispravnosti spremničkog prostora, opreme instalacija i instrumenata;

8. poduzimati sve potrebne radnje kako bi se izbjeglo svako moguće oštećenje ili gubitak obveznih zaliha, nastalo kao posljedica nemara, nepažnje ili tehničke neispravnosti instalacija, opreme, rezervoarskog prostora i ostalih instrumenata, jer u protivnom bit će odgovoran obvezniku osiguranja zaliha za štetu koju on pretrpi;

9. osigurati od uobičajenih rizika obvezne zalihe zaprimljene na skladištenje;

10. osigurati ministarstvu nadležnom za energetiku odnosno nadzornom tijelu slobodan pristup skladištima te stavljanje na uvid cjelokupne potrebne dokumentacije.

Članak 5.

(1) Po potpisivanju ugovora o skladištenju skladištar je dužan obvezniku osiguranja zaliha izdati potvrdu o skladištenju obveznih zaliha, te izdanu potvrdu bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o skladištenju dostaviti ministarstvu nadležnom za energetiku.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. naziv obveznika osiguranja zaliha koji je uskladištio obvezne zalihe;

2. količinu obveznih zaliha koje se skladište;

3. razdoblje na koje je sklopljen ugovor o skladištenju;

4. mjesto skladištenja;

5. vrstu energenta koji se skladišti;

6. zapreminu skladišnog prostora (spremnika) u mł;

7. popis spremnika prema broju;

8. tvornički broj spremnika-evidencijski broj;

9. potpis odgovorne osobe skladištara.

(3) Potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u prilogu je ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

(1) Skladištar mora jasno i pregledno voditi dokumentaciju iz koje je nedvojbeno vidljivo stanje skladišta i stanje obveznih zaliha.

(2) Skladištar mora najmanje jednom mjesečno mjeriti količine obveznih zaliha u skladištima.

(3) Mjerenje obveznih zaliha objavljuju ovlašteni predstavnici skladištara i obveznika osiguranja zaliha.

(4) Ako se pri mjerenju utvrdi manjak u količini obveznih zaliha, skladištar mora utvrđeni manjak prijaviti ministarstvu nadležnom za energetiku te obvezniku osiguranja zaliha, najkasnije sljedećeg dana nakon obavljenog mjerenja.

III. OBVEZE OBVEZNIKA OSIGURANJA ZALIHA

Članak 7.

Sklapanjem ugovora o skladištenju obveznik osiguranja zaliha se obvezuje:

1. pravodobno, u pisanom obliku dostaviti skladištaru dinamiku prijema i otpremu obveznih zaliha sa svim potrebnim podacima;

2. pravodobno najaviti skladištaru dolazak obveznih zaliha i to 4 dana prije dolaska (orijentaciono vrijeme) te 2 dana prije dolaska (točno vrijeme).

3. sve eventualne otpreme autocisternama, željeznicom i brodovima najaviti ovjerenim pisanim nalozima;

4. za sve obvezne zalihe koje se daju na skladištenje, priložiti potreban certifikat o kvaliteti;

5. isplatiti skladištaru cijenu usluge utvrđenu tarifom iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika i sukladno načinu plaćanja utvrđenim ovim Pravilnikom i ugovorom o skladištenju.

IV. OBVEZE POREZNOG OBVEZNIKA – UVOZNIKA (OBVEZNIKA OSIGURANJA ZALIHA)

Članak 8.

(1) Na uvoz, obračun i plaćanje posebnoga poreza na naftne derivate, te prijavljivanje skladišta obveznih zaliha nafte i naftnih derivata primjenjuju se odgovarajuće odredbe o uvozu, obračunu, plaćanju, prijavljivanju te smještaju naftnih derivata u veleprodajna skladišta sukladno Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate.

(2) Porezni obveznici-uvoznici, u smislu Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, dužni su u izvješća propisana Zakonom o posebnom porezu na naftne derivate unijeti i posebno iskazati podatke o stanju zaliha, obračunu, vrsti i količini naftnih derivata uskladištenih na ime obveznih zaliha, izdvojenih u količini propisanoj Uredbom o obveznim zalihama nafte i nafnih derivata.

Članak 9.

(1) O manjku u količini obveznih zaliha iz članka 6.#clanak6 stavka 4. ovoga Pravilnika obveznik osiguranja zaliha dužan je podnijeti izvješće Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, odnosno nadležnoj carinarnici u svrhu obračuna posebnoga poreza za mjesec u kojem je manjak dokumentirano utvrđen.

(2) Na manjak u količini obveznih zaliha poseban porez plaća porezni obveznik – uvoznik prema Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate.

V. NAČIN PLAĆANJA UGOVORENE CIJENE

Članak 10.

(1) Najviša tarifa za preuzimanje skladištenja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata je 0,035 kn/l za mjesec dana.

(2) Tarifa iz stavka 1. ovoga članka sadrži troškove skladištenja i manipulacije obveznim zalihama.

Članak 11.

(1) Skladištar se obvezuje najkasnije do 5. u mjesecu ispostaviti obvezniku osiguranja zaliha račun za uslugu izvršenu u prethodnom mjesecu, a na temelju tarife iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika.

(2) Skladištar se obvezuje ispostaviti račun obvezniku osiguranja zaliha u kunskom iznosu na dan nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa.

(3) Dužničko-vjerovnički odnos nastaje zadnjeg dana u mjesecu za koji se ispostavlja račun.

(4) Obveznik osiguranja zaliha će isplatiti skladištaru cijenu na temelju tarife iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika i na osnovu ispostavljenog računa uz koji je skladištar dužan priložiti ovjerenu evidenciju o obavljenim uslugama, u roku od 30 dana od dana primitka računa.

(5) Skladištar ima pravo zaračunati obvezniku osiguranja zaliha zakonsku zateznu kamatu na neplaćanje računa u propisanom roku.

(6) Račun mora biti izrađen u 3 primjerka pri čemu svaki primjerak obvezno mora biti označen s »izvornik«, »preslika 1« i »preslika 2«.

Članak 12.

Račun iz prethodnoga članka ovoga Pravilnika mora sadržavati:

– broj i datum računa,

– potpis odgovorne osobe skladištara,

– broj i datum ugovora,

– detaljan opis (vrstu i obim) obavljene usluge,

– jedinične cijene i ukupnu cijenu,

– posebno iskazan PDV,

– vrijeme obavljanja usluge,

– druge podatke određene važećim propisima,

– druge podatke određene ugovorom o skladištenju.

VI. NADZOR NAD OBVEZNIM ZALIHAMA

Članak 13.

Skladištar i obveznik osiguranja zaliha u ugovor o skladištenju moraju ugraditi odredbu prema kojoj će se nadzor (količine i kvalitete) obveznih zaliha u skladištarevu skladištu obavljati sukladno Uredbi o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Ministar
dr. sc. Ljubo Jurčić, v. r.

  

Prilog: Obrazac Potvrde o skladištenju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

POTVRDA

O SKLADIŠTENJU OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

I. Opći podaci o skladištaru:

 1. NAZIV SKLADIŠTARA: _________________________________________________

 2. SJEDIŠTE: _____________________________________________________________

 3. ADRESA: ______________________________________________________________

 4. ODGOVORNA OSOBA: __________________________________________________

 5. MATIČNI BROJ: ________________________________________________________

 6. ŽIRO-RAČUN: __________________________________________________________

 7. BROJ I DATUM IZDAVANJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
ENERGETSKE DJELATNOSTI: ____________________________________________

 8. VAŽENJE DOZVOLE ZA

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI: _______________________________

 9. NAZIV OBVEZNIKA OSIGURANJA ZALIHA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR O

SKLADIŠTENJU: ________________________________________________________

10. DATUM SKLAPANJA I TRAJANJE UGOVORA O SKLADIŠTENJU: ______________

11. POTPIS ODGOVORNE OSOBE SKLADIŠTARA: _______________

12. PEČAT:

 

II. Podaci o obveznim zalihama koje se skladište:

Redni

broj

Vrsta

energenata

Adresa

skladišta

Količina

obveznih

zaliha

Popis

spremnika

prema

broju

Tvornički broj

spremnika -

evidencijski

broju

Zapremina

spremnika u m3

       
       
       
       
       
       
       
 
zatvori
Pravilnik o općim uvjetima i tarifi za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !