Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 19.11.2007 Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3447

Na temelju članka 43.L359442 stavka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04. i 138/06.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA I POSTUPKU ZATVARANJA JAVNE CESTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se opravdani slučajevi za zatvaranje javne ceste te postupak zatvaranja javne ceste.

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na zatvaranje javne ceste prema odluci koju, temeljem posebnog propisa, donosi ministar mora, turizma, prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove.
(2) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se za zatvaranje javne ceste zbog održavanja športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na javnoj cesti koje, temeljem posebnog propisa, odobrava nadležna policijska uprava odnosno ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 3.

Pod zatvaranjem javne ceste, prema ovom Pravilniku, smatra se uspostava zabrane ili ograničenja prometa svih ili pojedinih vrsta vozila na određenoj javnoj cesti ili dijelu javne ceste za određene dane ili u određenom vremenskom razdoblju.

II. OPRAVDANI SLUČAJ ZA ZATVARANJE JAVNE CESTE

Članak 4.

(1) Opravdani slučajevi za zatvaranje javne ceste, prema ovom Pravilniku, su:
– izvođenje radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije javne ceste koje nije moguće izvesti bez zatvaranja javne ceste;
– izvođenje drugih radova ili obavljanje aktivnosti na ili uz javnu cestu koje utječu na sigurnost odvijanja prometa odnosno koje nije moguće izvesti bez zatvaranja javne ceste;
– zbog prometne nesreće, odrona ili pada kamenja i stijena, stabala, snježnih lavina ili drugog izvanrednog događaja;
– iznenadno oštećenje kolnika, cestovnog trupa, mostova, propusta, tunela, cestovnih objekata i građevina te ostalih dijelova javne ceste zbog kojih je ugrožena sigurnost odvijanja prometa;
– vremenske pojave koja bitno utječu na sigurnost odvijanja prometa kao što je olujni vjetar, ledena kiša, snijeg nošen olujnim vjetrom koji stvara snježne zapuhe, obilna i dugotrajna kiša koja izaziva bujično tečenje vode ili izlijevanje vodotoka iz korita preko kolnika;
– požari uz javnu cestu;
– elementarne nepogode.
(2) Osim slučajeva navedenih u stavku 1. ovoga članka, opravdani slučaj za zatvaranje javne ceste i preusmjeravanje prometa smatra se i drugi predviđeni događaj koji utječe na sigurnost i protočnost prometa na javnoj cesti.

III. POSTUPAK ZATVARANJA JAVNE CESTE

Članak 5.

Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., županijska uprava za ceste, Upravno tijelo Grada Zagreba odnosno korisnik koncesije (u daljnjem tekstu: nadležni subjekt) ovlašteni su u opravdanim slučajevima navedenim u članku 4.#clanak4 ovoga Pravilnika, zatvoriti javnu cestu kojom upravljaju odnosno provesti postupak za njeno zatvaranje.

Članak 6.

(1) Odluku o zatvaranju javne ceste donosi nadležni subjekt iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika, samostalno.
(2) Nadležni subjekt o odluci iz stavka 1. ovoga članka, mora obavijestiti Upravu cestovnog prometa i Inspekciju za ceste Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, nadležnu policijsku upravu i javnost.

Članak 7.

(1) Zatvaranje javne ceste, u opravdanom slučaju, može zatražiti i druga pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnošenjem zahtjeva nadležnom subjektu.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o lokaciji, vrsti i količini radova zbog kojih se predlaže zatvaranje javne ceste te način izvođenja i vrijeme trajanja radova.

Članak 8.

(1) U postupku rješavanja zahtjeva iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika nadležni subjekt iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika će:
– ocijeniti razloge i opravdanost zatvaranja javne ceste;
– preispitati mogućnosti za preusmjeravanja promete na druge javne ceste.
(2) Ako se kod zatvaranja javne ceste promet mora preusmjeriti na ceste kojima upravlja drugi nadležni subjekt, izdavatelj odluke o zatvaranju javne ceste mora ishoditi i odgovarajuću suglasnost drugog nadležnog subjekta.

Članak 9.

(1) Nakon provedenog postupka, nadležni subjekt iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika izdat će podnositelju zahtjeva odluku o zatvaranju javne ceste.
(2) U odluci iz stavka 1. ovoga članka, nadležni subjekt iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika utvrdit će uvjete pod kojima će se zatvoriti javna cesta, a osobito:
– odrediti optimalno vrijeme zatvaranja javne ceste,
– odrediti javne ceste na koje se može preusmjeriti promet,
– utvrditi uvjete za uspostavu privremene regulacije prometa;
– odrediti vrijeme u kojem cesta mora biti otvorena i dovedena u prvobitno stanje;
– ishoditi od drugog subjekta iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika prethodnu suglasnost za zatvaranje javne ceste,
– obavijestiti o zatvaranju javne ceste nadležne subjekte iz stavka 2. članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika,
– odrediti način obavještavanja javnosti.

Članak 10.

Po prestanku razloga koji su doveli do zatvaranja javne ceste potrebno je javnu cestu dovesti u prvobitno stanje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cestaL359444 (»Narodne novine« br. 73/98).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-05/42
Urbroj: 530-07-07-1
Zagreb, 29. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !