Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/03, XX/09 - čl. 1. Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 30.7.1999. Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 13. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 1/97 - proči?ćeni tekst), ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i ?umarstva donosi

PRAVILNIK

O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOÐENJA EVIDENCIJE O IZVR?ENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA

Članak 1.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode namirnice i predmete opće uporabe obvezne su obavljati ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica odnosno predmeta opće uporabe u svom laboratoriju ili u laboratoriju zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe koje su ovla?tene za ispitivanje tih proizvoda u opsegu i uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika obvezne su prije stavljanja proizvoda u promet obaviti ispitivanja čiji se opseg i uvjeti određuju zavisno o vrsti namirnica i predmeta opće uporabe.

Članak 3.

Opseg ispitivanja proizvoda utvrđuje se prema sljedećoj tablici:


_______________________________________________________________________________

Vrsta namirnica i 				Ispitivanja 
predmeta opće uporabe 
_______________________________________________________________________________

- meso (u komadu, 			salmonelle, antibiotici, sulfonamidi, 
 polovice, četvrtine) 			senzorska svojstva 

- mljeveno meso 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
 mljeveno oblikovano 			pretrage 
 meso i mehanički 
 iskošeno meso peradi 

- meso peradi, komadi 			senzorska svojstva, salmonelle, 
 i trupovi 				antibiotici, sulfonamidi 

- iznutrice 				senzorska svojstva, salmonelle, teški 
					metali 

- mesni proizvodi 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage nitriti, polifosfati, (Pb, Sn i 
					Zn u konzervi), kolesterol, 
					benzo(a)pyren u dimljenim 
					proizvodima 

- mlijeko 				senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, antibiotici 

- mliječni proizvodi 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, antibiotici (polifosfati u 
					topljenim sirevima), listerija u 
					sirevima s plemenitim plijesnima 

- sladoled i kolači 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, bojila, arome, konzervansi, 
					antibiotici 

- jaja i proizvodi 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage 

- žitarice i mlinski 			senzorska svojstva, mikotoksini, 
 proizvodi 				pesticidi, PCB-i, teški metali, 
					parazitološke pretrage 

- kruh, peciva 				senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage 

- tjestenine 				senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, bojila, konzervansi 

- svježe voće i povrće 			senzorska svojstva, pesticidi, teški 
					metali i nitrati 

- proizvodi od voća i 			pesticidi, Pb, Cd, As, Hg (samo 
 povrća 				proizvodi koji su u konzervama) 
					senzorska svojstva, mikrobiološke 
					pretrage, konzervansi, bojila 

- ribe i proizvodi 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
 					pretrage, pesticidi, PCB-i, Pb, Cd, 
					As, Hg, Met-Hg, kod plave ribe 
					histamin, paraziti 

- rakovi, školjke, 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
 mekušci 				pretrage, pesticidi, PCB-i, Pb, Cd, As, 
					Hg, Met-Hg, paraziti 

- hrana iz restorana 			senzorska svojstva, mikrobiološke 
 javne prehrane 			pretrage 

- voda za piće 				Sukladno tablici 1. i 2. Pravilnika o 
					zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 
					("Narodne novine" 46/94 i 49/97) 

- posuđe i pribor 			izgled, obrada, globalna migracija, 
					specifična migracija teških metala i 
					aditiva, monomeri, bojila 

- ambalaža 				globalna migracija, specifične 
					migracije metala i aditiva, 
					identifikacija lakova i ljepila, 
					monomeri, PCB-i 

- dječje igračke			izgled i obrada, teški metali, bojila 

- sredstva za održava- 			mikrobiološke pretrage, pH, teški 
 nje osobne higijene, 			metali, bojila 
 njegu i uljepšavanje 

- sredstva za 				pH, bojila, ekotoksikološka ispitivanja 
 održavanje čistoće			i biorazgradljivost 

- duhanski proizvodi 			senzorska svojstva, teški metali, 
					pesticidi, konzervansi, nikotin u dimu 
					cigarete i katran 
_______________________________________________________________________________

Članak 4.

Ispitivanja namirnica, odnosno predmeta opće uporabe iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika predstavljaju minimalne obveze proizvođača.

Učestalost ispitivanja se određuje na način da se osigura zdravstvena ispravnost sirovina, međuproizvoda i gotovih proizvoda, a na temelju podataka o ulazu sirovina, tehnolo?kom procesu i obimu proizvodnje.

Članak 5.

Svaka pravna i fizička osoba iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika obvezna je o izvr?enim ispitivanjima voditi evidencije.

Evidencije o izvr?enim senzorskim, mikrobiolo?kim i kemijskim ispitivanjima sirovina i gotovih proizvoda moraju biti prilagođene prirodi proizvodnje i vrsti namirnica odnosno predmeta opće uporabe.

Evidencije iz stavka 2. ovog članka mogu se voditi u obliku laboratorijskog dnevnika, kartoteke ili datoteke računala, a moraju obvezno sadr?avati datume i brojeve kontroliranih serija sirovina i gotovih proizvoda s datumima izvr?enih ispitivanja i metode ispitivanja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/0055
Urbroj: 534-04-03-99-0001
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Ministar
prof. dr. sc. ?eljko Reiner,
v. r.
zatvori
Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !