Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju – (“Narodne novine”, br. 45/83, 32/84, 96/84, XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 31.03.1995 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6.L33370 točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 21. ožujka 1995. donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju

Članak 1.

U Pravilniku o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranjuL33372 ("Narodne novine", br. 45/83, 32/84 i 96/94) u članku 14. stavku 2. riječi: "Uputnicu za određene medicinske pretrage, koje će se izvršiti na teret sredstava Republičkog fonda, izdaje predsjednik invalidske komisije. Uputnica se izdaje u dva primjerka, od kojih se jedan daje stranci, a drugi se ulaže u spis." brišu se. Stavak 3. mijenja se i glasi: "(3) U slučaju ostvarivanja prava na temelju invalidnosti osobe kojoj je posljednje zaposlenje bilo u zemlji s kojom je zaključen međunarodni ugovor ili sporazum o socijalnom osiguranju i koja se vratila u zemlju, postupit će se na način propisan u stavku 2. ovoga članka." U stavku 4. riječi: "st. 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "stavka 1."

Članak 2.

Članak 25a. mijenja se i glasi: "Kada je invalidska komisija utvrdila potrebu kontrolnog pregleda, osim iz razloga utvrđenih u članku 25. ovoga pravilnika ili kada se obavlja ponovni pregled na zahtjev liječnika koji liječi osiguranika, predsjednik invalidske komisije odredit će, prema potrebi, dopunu medicinske i druge dokumentacije od tog liječnika. Ako se ponovni pregled obavlja na zahtjev osiguranika, što se tiče medicinske dokumentacije, postupit će se na način propisan u članku 14. stavku 2. ovoga pravilnika."

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/95-01/1269

Urbroj: 341-99-01/95-9

Zagreb, 21. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.

zatvori
Pravilnik o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !