Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga ("Narodne novine", br. XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

131

Temeljem odredbi članka 43.L429087 i 53.L429088 Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08 i 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI I POMOĆNIH USLUGA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

(1) U svrhu osiguravanja pravilnog i učinkovitog poslovanja, te svođenja rizika poslovanja na najmanju moguću mjeru, ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju organizacijski zahtjevi za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, obzirom na:

1. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima,

2. upravljanje rizicima,

3. internu reviziju,

4. mjere za sprečavanje sukoba interesa,

5. mjere za neprekidno poslovanje,

6. izdvajanje poslovnih procesa,

7. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije,

8. zaštitu imovine klijenata investicijskog društva,

9. osobne transakcije relevantnih osoba,

10. dodatne organizacijske zahtjeve za investicijska društva koja izrađuju i distribuiraju investicijska istraživanja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitalaL429090 (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08);

3. Viši rukovoditelj je osoba koja stvarno vodi poslovanje investicijskog društva;

4. Financijski analitičar je relevantna osoba koja izrađuje suštinu investicijskog istraživanja;

5. Transakcije financiranja vrijednosnih papira znače pozajmljivanje dionica ili drugih financijskih instrumenata, repo ugovore ili reverse repo ugovore, ili druge transakcije koje uključuju kupnju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu prodaju (buy-sell back transakcije) ili druge transakcije koje uključuju prodaju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu kupnju (sell-buy back transakcije);

6. Dodatni poticaj kako je definiran Pravilnikom o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prema klijentima;

7. Relevantni propisi u smislu ovog Pravilnika su Zakon i pravilnici doneseni temeljem Zakona.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na kreditne institucije s odobrenjem za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga i društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koja pružaju investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja iz članka 5. stavak 1. točke 4. i 5. Zakona.

II. OPĆI ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Opći organizacijski zahtjevi

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva kao i vrstu i opseg investicijskih usluga i aktivnosti koje pruža i obavlja:

1. propisati, primjenjivati i redovno ažurirati interne akte kojima se uređuje postupak donošenja odluka i organizacijska struktura iz kojih je vidljiv način donošenja odluka i odgovornosti za te odluke,

2. osigurati da su sve relevantne osobe upoznate sa svim procedurama koje su dužne primjenjivati u svrhu pravilnog obavljanja svojih dužnosti te da kada obavljaju više dužnosti u investicijskom društvu, svaku od njih obavljaju neovisno, savjesno i profesionalno,

3. ustrojiti, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajući sustav interne kontrole koji osigurava poštivanje internih odluka i procedura na svim razinama investicijskog društva,

4. zapošljavati osobe s kvalifikacijama, znanjima i iskustvom potrebnim za obavljanje povjerenih im dužnosti,

5. ustrojiti, primjenjivati i redovito ažurirati učinkovit sustav internog izvještavanja i komunikacije na svim odgovarajućim razinama unutar investicijskog društva,

6. uredno čuvati odgovarajuće evidencije o internoj organizaciji i organizaciji poslovanja investicijskog društva.

(2) Investicijsko društvo dužno je, vodeći računa o vrsti podataka, ustrojiti, primjenjivati i redovito ažurirati sustave i procedure koji osiguravaju sigurnost, cjelovitost i tajnost podataka.

(3) Investicijsko društvo dužno je ustrojiti, primjenjivati i redovito ažurirati mjere za neprekidno poslovanje, koje uključuju:

1. postupanje u izvanrednim okolnostima,

2. pohranu sigurnosnih kopija svih zapisa koja omogućuje nesmetano pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u izvanrednim okolnostima,

3. ako nesmetano pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u izvanrednim okolnostima nije moguće, pravodobnu uspostavu funkcija i pristupa podacima i pravodobni nastavak pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti.

(4) Investicijsko društvo dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati računovodstvene politike i postupke koje omogućavaju pravodobnu dostavu financijskih izvještaja sukladno Zakonu, a koji odražavaju istinit i vjeran prikaz financijske situacije investicijskog društva i koji su u skladu s važećim računovodstvenim standardima i pravilima.

(5) Investicijsko društvo dužno je redovno pratiti i po potrebi ažurirati i unapređivati vlastite sustave poslovanja, interne kontrole i politike i postupke iz stavka 1. do 4. ovog članka.

Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 5.

(1) Investicijsko društvo dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva kao i vrstu i opseg investicijskih usluga i aktivnosti koje pruža i obavlja:

1. propisati, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajuće politike i postupke u svrhu utvrđivanja rizika neusklađenosti poslovanja investicijskog društva s relevantnim propisima kao i drugih povezanih rizika,

2. provoditi odgovarajuće mjere i postupke u svrhu svođenja rizika iz stavka 1. ovog članka na najmanju moguću mjeru.

(2) Investicijsko društvo dužno je ustrojiti trajnu, učinkovitu i neovisnu funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, zaduženu za obavljanje sljedećih poslova:

1. praćenje i redovnu procjenu primjerenosti i učinkovitosti mjera i postupaka iz stavka 1. ovog članka,

2. praćenje i redovnu procjenu aktivnosti investicijskog društva koje se odnose na uočene propuste investicijskog društva u poštivanju i pridržavanju obveza u skladu sa relevantnim propisima,

3. savjetovanje uprave i drugih relevantnih osoba odgovornih/zaduženih za pružanje i obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti o načinu primjene relevantnih propisa.

(3) Investicijsko društvo je dužno osigurati da funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ispunjava obveze iz stavka 2. ovog članka uredno i neovisno, na način da:

1. osigura potrebne ovlasti, sredstva, stručno znanje i pristup svim relevantnim podacima,

2. imenuje osobu zaduženu za praćenje usklađenosti s relevantnim propisima, a koja je odgovorna za funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i izvješćivanje sukladno članku 10.#clanak10 stavak 4. ovog Pravilnika,

3. osigura da relevantne osobe uključene u funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ne budu uključene u obavljanje usluga ili aktivnosti koje nadziru,

4. osigura da način određivanja plaća i dodatnih poticaja relevantnih osoba uključenih u funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ne umanjuje niti je izgledno da bi moglo umanjivati njihovu objektivnost.

(4) Investicijsko društvo nije dužno ispunjavati uvjete iz točke 3. i 4. stavka 3. ovog članka ako može dokazati:

1. da navedene obveze nisu razmjerne s obzirom na vrstu, opseg i složenost poslovanja društva i vrstu i opseg investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja, te

2. da i bez pridržavanja navedenih uvjeta funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima obveze iz stavka 2. ovog članka ispunjava uredno i neovisno.

(5) Za izuzeće od primjene odredbi točke 3. i 4. stavak 3. ovog članka, sukladno stavku 4. ovog članka, potrebno je prethodno odobrenje Agencije.

Upravljanje rizicima

Članak 6.

(1) Investicijsko društvo je dužno uspostaviti sustav upravljanja rizicima razmjerno vrsti, opsegu i složenosti investicijskih usluga i aktivnosti koje pruža i obavlja, a najmanje mora uključivati:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,

2. organizacijski ustroj s definiranim ovlastima i odgovornostima za upravljanje rizicima,

3. proces upravljanja rizicima,

4. djelotvoran sustav unutarnjih kontrola.

(2) Investicijsko društvo dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja značajnih rizika povezanih s uslugama i aktivnostima, poslovnim procesima i sustavima investicijskog društva i, kad je to moguće, utvrđivanja prihvatljivog stupnja rizika.

(3) Strategije upravljanja rizicima moraju odražavati temeljni odnos investicijskog društva prema rizicima kojima je ili bi moglo biti izloženo u poslovanju radi sprječavanja nedosljednosti, nejasnoća i neuravnoteženosti pri upravljanju, a najmanje moraju uključivati:

1. ciljeve i opća načela prepoznavanja, preuzimanja i upravljanja rizicima,

2. načela izvođenja postupka ocjenjivanja potrebnog internog kapitala.

(4) Politike upravljanja rizicima moraju omogućiti realizaciju strategija upravljanja rizicima, a najmanje moraju uključivati:

1. određivanje sklonosti preuzimanju rizika za pojedine rizike,

2. metodologiju utvrđivanja i mjerenja odnosno procjenjivanja rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju,

3. postupke za ovladavanje i praćenje rizika,

4. mjere u slučaju odstupanja od primjene usvojenih politika i postupaka,

5. mjere u slučaju kriznih situacija,

6. organizacijska pravila odvijanja procesa upravljanja rizicima, uključujući i njegov opis,

7. pravila rada sustava unutarnjih kontrola,

8. pravila provođenja postupka ocjenjivanja internog kapitala.

(5) Investicijsko društvo dužno je na osnovu strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika donijeti učinkovite postupke i mjere upravljanja rizicima.

(6) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti proces upravljanja rizicima koji uključuje redovito i pravovremeno utvrđivanje, mjerenje, odnosno procjenjivanje, ovladavanje i praćenje rizika, uključujući izvještavanje o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

(7) Investicijsko društvo dužno je pratiti i ocjenjivati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika i postupaka upravljanja rizicima, te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste relevantnih osoba.

Članak 7.

(1) Investicijsko društvo dužno je na temelju strategija i politika upravljanja rizicima razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja kao i vrsti i opsegu investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja, uspostaviti postupak ocjenjivanja internog kapitala koji obuhvaća sljedeće:

1. utvrđivanje rizika,

2. mjerenje ili procjenu pojedinog rizika i određivanje pripadajućih iznosa internih kapitalnih zahtjeva,

3. određivanje ukupnog internog kapitala,

4. usklađivanje potrebnog kapitala i potrebnog internog kapitala.

(2) Utvrđivanje svih rizika i određivanje njihove značajnosti treba biti zasnovano na sveobuhvatnoj procjeni rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, a koji su svojstveni vrsti, opsegu i složenosti investicijskih usluga i aktivnosti koje investicijsko društvo pruža i obavlja. Postupak utvrđivanja rizika treba uključivati i procjenu financijskog stanja investicijskog društva i vanjskog okruženja u kojem posluje i obuhvatiti buduća kretanja i promjene.

(3) Investicijsko društvo može koristiti različite pristupe izračuna internih kapitalnih zahtjeva za različite vrste rizika, a pri tome je dužno definirati odgovarajuću metodologiju mjerenja i procjene svakog pojedinog rizika koja omogućava agregiranje primjenjivih mjera i procjena rizika.

(4) Investicijsko društvo dužno je pri određivanju potrebnog internog kapitala, uvažavajući raspoloživost internog kapitala, definirati interne ciljeve u uvjetima redovitog poslovanja i u uvjetima izvanrednih okolnosti, te odrediti kojom kategorijom kapitala će pokrivati potrebni interni kapital.

(5) Investicijsko društvo dužno je uskladiti potrebni interni kapital i kapital kao i navesti njihove sličnosti i razlike. Ako se postupkom ocjenjivanja internog kapitala utvrdi da je iznos potrebnog internog kapitala manji od minimalnog iznosa kapitala iz članaka 176. do 178. Zakona, investicijsko društvo dužno je održavati iznos kapitala veći ili jednak kapitalnim zahtjevima u skladu s odredbama članaka 176. do 178. Zakona.

(6) Investicijsko društvo dužno je formalizirati, dokumentirati i redovito provjeravati postupak ocjenjivanja internog kapitala koji mora biti sastavni dio sustava upravljanja investicijskim društvom. Unutarnja revizija investicijskog društva dužna je najmanje jednom godišnje provesti ocjenu prikladnosti postupka ocjenjivanja adekvatnosti internog kapitala.

(7) Investicijsko društvo dužno je postupak ocjenjivanja internog kapitala i njegove raspodjele provoditi najmanje jednom godišnje, a u slučaju značajnih promjena u tijeku godine i češće, te o samom postupku ocjenjivanja internog kapitala i svakoj njegovoj promjeni izvijestiti Agenciju.

Članak 8.

(1) Investicijsko društvo dužno je, kada je to primjereno i razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja kao i vrsti i opsegu investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja, ustrojiti neovisnu funkciju upravljanja rizicima sa sljedećim dužnostima:

1. provedbu strategija, politika, postupaka i mjera iz članaka 6.#clanak6 i 7.#clanak7 ovog Pravilnika,

2. izvještavanje i savjetovanje viših rukovoditelja, sukladno članku 10.#clanak10 stavku 4. ovog Pravilnika.

(2) Investicijsko društvo koje nije u obvezi ustrojiti neovisnu funkciju upravljanja rizicima sukladno stavku 1. ovog članka, dužno je, na zahtjev Agencije, dokazati da strategije, politike, postupci i mjere upravljanja rizicima udovoljavaju uvjetima propisanim člancima 6. i 7. ovog Pravilnika.

Interna revizija

Članak 9.

(1) Investicijsko društvo dužno je, kada je to primjereno i razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja društva kao i vrsti i opsegu investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja ustrojiti zasebnu funkciju interne revizije te osigurati neovisnost te funkcije od ostalih funkcija i aktivnosti investicijskog društva.

(2) Funkcija interne revizije iz stavka 1. ovog članka odgovorna je za:

1. donošenje, provođenje i ažuriranje revizijskog plana kako bi se ispitala i procijenila primjerenost i učinkovitosti sustava, mehanizama i mjera interne kontrole investicijskog društva,

2. davanje preporuka temeljem rezultata dobivenih postupanjem sukladno točki 1. ovog stavka,

3. provjere usklađenosti s preporukama iz točke 2. ovog stavka,

4. izvješćivanje u svezi poslova interne revizije, sukladno članku 10.#clanak10 stavak 4. ovog Pravilnika.

Odgovornost viših rukovoditelja

Članak 10.

(1) Investicijsko društvo dužno je prilikom internog određivanja funkcija, za poslovanje investicijskog društva u skladu s odredbama Zakona i propisima donesenih na temelju Zakona, osigurati odgovornost viših rukovoditelja i kada je to primjereno osoba koje obnašaju nadzornu funkciju u društvu.

(2) U smislu ovog članaka »nadzorna funkcija« označava funkciju u investicijskom društvu koja je odgovorna za nadzor viših rukovoditelja.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su pratiti i periodično ocjenjivati učinkovitost politika, mjera i postupaka donesenih u svrhu praćenja poslovanja investicijskog društva u skladu s relevantnim propisima te poduzimati odgovarajuće mjere u cilju rješavanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju.

(4) Investicijsko društvo dužno je osigurati da osobe iz stavka 1. ovog članka redovito, a najmanje jednom godišnje, primaju pisana izvješća sukladno člancima 5., 7. i 9. ovog Pravilnika, koja sadržavaju podatke o eventualno poduzetim mjerama za otklanjanje nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju.

Postupanje po pritužbama klijenata

Članak 11.

(1) Investicijsko društvo dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati učinkovite i transparentne procedure za prihvatljivo i ažurno postupanje društva po pritužbama malih ulagatelja i potencijalnih malih ulagatelja.

(2) Investicijsko društvo dužno je čuvati dokumentaciju o svim pritužbama i mjerama koje su temeljem njih poduzete, na način i u rokovima propisanima ovim Pravilnikom.

Vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije

Pohrana poslovne dokumentacije

Članak 12.

(1) Svu poslovnu dokumentaciju i podatke koje je dužno izrađivati i prikupljati sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona, investicijsko društvo dužno je čuvati najmanje 5 godina nakon isteka poslovne godine na koju se ti podaci odnose.

(2) Poslovnu dokumentaciju u kojoj su propisana međusobna prava i obveze investicijskog društva i klijenta temeljem ugovora o pružanju usluga ili uvjete pod kojima investicijsko društvo pruža usluge klijentu, investicijsko društvo dužno je čuvati najmanje 5 godina po isteku poslovne godine u kojoj je raskinut ugovorni odnos s klijentom ili u kojoj je investicijsko društvo na drugi način prestalo pružati usluge klijentu.

(3) Investicijsko društvo dužno je, na zahtjev Agencije i u svrhu provođenja nadzora, čuvati poslovnu dokumentaciju ili dio nje dulje od roka propisanog stavcima 1. i 2. ovog članka.

(4) Agencija određuje razdoblje iz stavka 3. ovog članka s obzirom na vrstu financijskog instrumenta ili transakcije.

(5) Na zahtjev Agencije, društvo je dužno čuvati poslovnu dokumentaciju i podatke u rokovima propisanim stavkom 1. ovog članka, i nakon što nastupe razlozi za prestanak važenja odobrenja za rad iz članka 19. Zakona.

Članak 13.

(1) Poslovna dokumentacija i podaci koje je društvo dužno čuvati sukladno članku 12.#clanak12 ovog Pravilnika moraju se čuvati na mediju koji omogućuje pohranu podataka dostupnu Agenciji u svakom trenutku, u obliku i na način koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. dokumentacija i podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu, te se čuvaju na način koji osigurava trajnost zapisa,

2. Agencija mora biti u mogućnosti pristupiti dokumentaciji i podacima, kao i rekonstruirati sve ključne faze obrade svake transakcije,

3. mora biti omogućeno jednostavno utvrđivanje svih ispravaka ili izmjena, kao i sadržaj dokumentacije i podataka prije takvih ispravaka ili izmjena,

4. mora niti onemogućena svaka manipulacija dokumentacijom i podacima ili njihova preinaka na bilo koji drugi način.

(2) Sigurnosne kopije svih podataka i dokumentacije investicijsko društvo dužno je čuvati izvan poslovnih prostorija investicijskog društva, na način i u rokovima propisanim člankom 12.#clanak12 ovog Pravilnika.

(3) Popis poslovne dokumentacije i podataka koje su investicijska društva dužna čuvati temeljem odredbi Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona nalazi se u Prilogu I. ovog Pravilnika.

(4) Pri pružanju investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, a temeljem naloga klijenta zadanog telefonom, telefaksom ili elektronskim putem, investicijsko društvo je dužno sačuvati izvorni zapis svih zaprimljenih i prihvaćenih naloga, iz kojeg je razvidno i vrijeme zaprimanja i prihvaćanja istih.

Vođenje evidencija o nalozima i transakcijama

Članak 14.

VOĐENJE EVIDENCIJA O NALOZIMA KLIJENATA I ODLUKA O TRGOVANJU

(1) Investicijsko društvo je dužno bez odgode evidentirati svaki prihvaćeni nalog klijenta i svaku odluku o trgovanju donesenu u sklopu investicijske usluge upravljanja portfeljem.

(2) Podaci u svezi naloga i odluke o trgovanju iz stavka 1. ovog članka koje je investicijsko društvo dužno evidentirati su (uzimajući u obzir primjenjivost na pojedini nalog ili odluku o trgovanju):

1. ime i prezime/tvrtka ili druga oznaka klijenta,

2. ime i prezime/tvrtka ili druga oznaka mjerodavne osobe koja djeluje u ime klijenta,

3. pojedinosti propisane točkama 3., 4. do 8. Tablice 1. iz Priloga II. ovog Pravilnika,

4. prirodu naloga, kada se ne radi o nalogu za kupnju ili prodaju,

5. vrstu naloga,

6. druge pojedinosti, uvjete i posebne upute klijenta o načinu izvršenja naloga,

7. datum i točno vrijeme prihvaćanja naloga ili odluke o trgovanju od strane investicijskog društva.

Članak 15.

VOĐENJE EVIDENCIJE O TRANSAKCIJAMA

(1) Investicijsko društvo je dužno po izvršenju naloga, ili po zaprimanju potvrde da je nalog izvršen ako investicijsko društvo prenosi nalog drugoj osobi na izvršenje, bez odgode evidentirati sljedeće podatke o izvršenoj transakciji:

1. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku klijenta,

2. pojedinosti propisane u Tablici 1. iz Priloga II. ovog Pravilnika,

3. ukupnu cijenu (jedinična cijena i količina),

4. prirodu transakcije, kad se radi o transakciji koja nije kupovna ili prodajna,

5. ime i prezime fizičke osobe koje je izvršila transakciju ili koja je odgovorna za njeno izvršenje.

(2) Kada investicijsko društvo prenosi nalog drugoj osobi na izvršenje dužno je, nakon što izvrši prijenos naloga, bez odgode evidentirati sljedeće podatke:

1. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku klijenta čiji nalog je prenesen na izvršenje,

2. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku osobe kojoj je nalog prenesen na izvršenje,

3. uvjete naloga koji je prenesen na izvršenje,

4. datum i točno vrijeme prijenosa naloga.

(3) Odredbe ovog članka odnose se i na transakcije izvršene temeljem odluke o trgovanju donesene u sklopu investicijske usluge upravljanja portfeljem.

Članak 16.

U smislu odredbi ovog Pravilnika o vođenju evidencija o nalozima i transakcijama:

1. vrsta naloga označava status naloga kao limitiranog, tržišnog ili druge posebne vrste naloga,

2. priroda naloga (kada se ne radi o nalogu za kupnju ili prodaju) ili transakcije (kad se radi o transakciji koja nije kupovna ili prodajna) označava naloge za upis vrijednosnih papira ili upis vrijednosnih papira, ili pravo na izvršenje opcije ili izvršenje opcije ili sličan nalog klijenta ili transakciju.

Izdvajanje poslovnih procesa

Članak 17.

POSLOVNI PROCESI NUŽNI ZA NEPREKIDNO I UREDNO PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

(1) Poslovni procesi nužni za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti su poslovni procesi investicijskog društva kod kojih bi greške ili propusti pri izvršavanju znatno naštetile:

1. neprekidnom udovoljavanju uvjeta i obveza investicijskog društva propisanih Zakonom ili propisima donesenim na temelju Zakona,

2. financijskoj stabilnosti investicijskog društva, ili

3. kontinuitetu u pružanju usluga i obavljanju aktivnosti.

(2) Poslovi koji se u smislu stavka 1. ovog članka ne smatraju poslovnim procesima nužnim za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti su primjerice:

1. pružanje savjetodavnih usluga investicijskom društvu, pružanje ostalih usluga koje ne čine dio investicijskog poslovanja investicijskog društva, uključujući pravno savjetovanje investicijskog društva, osposobljavanje zaposlenika investicijskog društva, fakturiranje i osiguranje prostorija i zaposlenika investicijskog društva,

2. standardizirane usluge, uključujući usluge informiranja o tržištu i pružanje informacija o cijenama.

Članak 18.

UVJETI ZA IZDVAJANJE POSLOVNIH PROCESA NUŽNIH ZA NEPREKIDNO I UREDNO PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ILI SAMIH INVESTICIJSKIH USLUGA ILI AKTIVNOSTI

(1) Kada investicijsko društvo izdvoji poslovne procese iz članka 17.#clanak17 stavak 1. ovog Pravilnika ili bilo koju investicijsku uslugu ili aktivnosti dužno je s pružateljem usluga sklopiti pisani ugovor kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Kada investicijsko društvo pružatelju usluga izdvoji poslovne procese iz članka 17.#clanak17 stavak 1. ovog Pravilnika ili bilo koju investicijsku uslugu ili aktivnost, ono ostaje u punoj mjeri odgovorno za pridržavanje odredbi Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona.

(3) Izdvajanje poslovnih procesa iz članka 17.#clanak17 stavak 1. ovog Pravilnika ili bilo koje investicijske usluge ili aktivnosti ne smije imati za posljedicu:

1. prijenos odgovornosti viših rukovoditelja investicijskog društva na druge osobe,

2. promjenu odnosa i obveza investicijskog društva prema klijentima,

3. promjenu uvjeta pod kojima je investicijskom društvu izdano odobrenje za rad.

(4) Investicijsko društvo dužno je stručno i s dužnom pažnjom pristupiti sklapanju, praćenju provedbe ili raskidu ugovora o izdvajanju poslovnih procesa nužnih za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga ili/i obavljanje investicijskih aktivnosti ili ugovora o izdvajanju investicijskih usluga ili aktivnosti.

(5) Prilikom izdvajanja poslovnih procesa nužnih za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga ili/i obavljanje investicijskih aktivnosti ili izdvajanja investicijskih usluga ili aktivnosti, investicijsko društvo dužno je:

1. voditi računa o tome da pružatelj usluga ima znanje, sposobnost, sredstva i potrebna odobrenja za profesionalno obavljanje povjerenih usluga,

2. uspostaviti metode za procjenu učinkovitosti pružatelja usluga u svezi izdvojenih poslovnih procesa,

3. voditi računa o tome da pružatelj usluga na odgovarajući način nadzire izvršavanje povjerene usluge te da na primjeren način upravlja rizicima povezanim s izdvajanjem poslovnih procesa,

4. poduzimati primjerene mjere ako postoji vjerojatnost da pružatelj usluga nije u mogućnosti preuzete usluge pružati učinkovito i u skladu s relevantnim propisima,

5. raspolagati znanjem i iskustvom koje omogućava učinkovit nadzor i upravljanje rizicima koji su povezani s izdvojenim poslovnim procesima te takve poslovne procese nadzirati i upravljati povezanim rizicima,

6. osigurati da pružatelj usluga pravovremeno izvještava investicijsko društvo o svim okolnostima koje mogu utjecati na učinkovito obavljanje povjerenih usluga u skladu s relevantnim propisima,

7. predvidjeti mogućnost raskida ugovora o izdvajanju poslovnih procesa nužnih za neprekidno i uredno pružanje investicijskih usluga ili/i obavljanje investicijskih aktivnosti ili ugovora o izdvajanju investicijskih usluga ili aktivnosti na način koji neće negativno utjecati na kontinuitet i kvalitetu usluga koje investicijsko društvo pruža svojim klijentima,

8. osigurati suradnju pružatelja usluga s Agencijom u svezi s izdvojenim poslovnim procesima investicijskog društva,

9. osigurati da investicijsko društvo, revizori i Agencija ili drugo odgovarajuće nadležno tijelo imaju pristup svim prostorijama i dokumentaciji pružatelja usluga u svezi s izdvojenim poslovnim procesima,

10. osigurati da pružatelj usluga čuva povjerljive podatke u svezi investicijskog društva i njegovih klijenata,

11. investicijsko društvo i pružatelj usluga će, kad je to potrebno, s obzirom na uslugu koja je povjerena pružatelju usluga izraditi, primjenjivati i redovito ažurirati rezervni plan za povrat podataka u slučaju pada glavnog sistema i periodično testiranje iz resursne podrške.

Članak 19.

Kada su investicijsko društvo i pružatelj usluga članovi grupe mogu, u svrhu ispunjavanja uvjeta iz članka 18.#clanak18 do 21.#clanak21 ovog Pravilnika, uzeti u obzir stupanj kontrole investicijskog društva nad pružateljem usluga ili mogućnost utjecaja investicijskog društva na postupke pružatelja usluga.

Članak 20.

Investicijsko društvo dužno je na zahtjev i u roku koji odredi Agencija dostaviti svu dokumentaciju i podatke vezane za izdvajanje poslovnih procesa.

Pružatelj usluga sa sjedištem u trećoj državi

Članak 21.

(1) Kada investicijsko društvo izdvaja investicijsku uslugu upravljanja portfeljem malog ulagatelja pružatelju usluga iz treće države, dužno je, uz odredbe propisane člancima 18. do 20. ovog Pravilnika pridržavati se i sljedećih uvjeta:

1. voditi računa o tome da pružatelj usluga ima odobrenje nadležnog tijela države sjedišta pružatelja usluga za pružanje te investicijske usluge,

2. voditi računa o tome je li pružatelj usluga subjekt nadzora nadležnog tijela države sjedišta,

3. voditi računa o tome postoji li odgovarajući sporazum o suradnji između Agencije i nadležnog tijela koje nadzire pružatelja usluge.

(2) Ako neki od uvjeta iz stavka 1. ovog članka nije zadovoljen, investicijsko društvo može izdvojiti investicijske usluge pružatelju usluga sa sjedištem u trećoj državi samo ako o navedenom ugovoru prethodno obavijesti Agenciju te ako to Agencija ne zabrani u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti.

(3) Agencija će na svojim internetskim stranicama objaviti uvjete pod kojima je sukladno stavku 2. ovog članka moguće izdvajanje investicijskih usluga.

(4) Uvjeti iz stavka 3. ovog članka sadržavaju:

1. primjere slučajeva u kojima bi Agencija vjerojatno zabranila ugovor o izdvajanju investicijskih usluga, sukladno odredbama stavka 2. ovog članka, ako koji uvjet iz stavka 1. točka 1. do 3. ovog članka nisu ispunjeni,

2. obrazloženje razloga zbog kojih Agencija smatra da bi u navedenim slučajevima izdvajanje investicijskih usluga predstavljalo nepridržavanje obveza iz članaka 18.#clanak18 do 20.#clanak20 ovog Pravilnika.

(5) Agencija će na svojim internetskim stranicama objaviti popis nadležnih tijela iz trećih država s kojima ima potpisan sporazum o suradnji, sukladno stavku 1. točka 3. ovog članka.

Zaštita imovine klijenata investicijskog društva

Članak 22.

ZAŠTITA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I NOVČANIH SREDSTAVA KLIJENATA

U svrhu zaštite prava klijenta u svezi s financijskim instrumentima i novčanim sredstvima koja klijentima pripadaju, investicijsko društvo je dužno:

1. voditi evidencije i račune na način koji omogućava da bez odgode u svakom trenutku može razlučiti imovinu koju drži za jednog klijenta od imovine ostalih klijenata i imovine samog investicijskog društva,

2. redovito i točno ažurirati evidencije i račune, a posebice one koje se odnose na financijske instrumente i novčana sredstva klijenta,

3. redovno usklađivati evidencije na internim računima i u podacima samog investicijskog društva s računima i podacima trećih strana koje drže predmetnu imovinu klijenata,

4. poduzimati potrebne mjere kojima će se osigurati da su financijski instrumenti klijenta deponirani kod treće strane sukladno članku 23.#clanak23 ovog Pravilnika, odvojeni od financijskih instrumenata investicijskog društva i financijskih instrumenata trećih osoba, na način da se isti vode na odvojenim računima u evidencijama treće strane ili da se na drugi način osigura ista razina zaštite,

5. poduzimati potrebne mjere kojima će se osigurati da se novčana sredstva klijenta deponirana sukladno odredbama članka 24.#clanak24 ovog Pravilnika, drže na računu različitom od vlastitog računa samog investicijskog društva,

6. organizacijski se ustrojiti na način kojim se rizik od zlouporabe sredstava, prijevare, neadekvatnog administriranja, neprimjerenog vođenja evidencija ili nemara, a što može rezultirati gubitkom ili umanjenjem vrijednosti sredstava klijenta ili gubitkom ili smanjenjem prava u svezi sa sredstvima klijenta, svodi na najmanju moguću mjeru.

Članak 23.

DEPONIRANJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA KLIJENATA

(1) Pri odabiru treće strane na čijim će računima deponirati financijske instrumente koje drži za klijenta kao i pri odabiru aranžmana za držanje i pohranu financijskih instrumenta klijenta, investicijsko društvo je dužno stručno i s dužnom pažnjom voditi računa o:

1. stručnosti i tržišnom ugledu treće strane,

2. zakonom propisanim uvjetima ili tržišnim praksama koji se odnose na držanje financijskih instrumenata, a koji mogu negativno utjecati na prava klijenta, te

3. periodički preispitivati odabir treće strane i navedenih aranžmana.

(2) Kada investicijsko društvo namjerava deponirati financijske instrumente klijenta kod treće strane u državi u kojoj je pohrana financijskih instrumenta za račun druge osobe predmet posebnih propisa i nadzora, dužno je financijske instrumente klijenta deponirati isključivo kod treće strane koja podliježe navedenim propisima i nadzoru.

(3) Investicijsko društvo može deponirati financijske instrumente koje drži za klijenta kod treće strane u trećoj državi u kojoj držanje i pohrana financijskih instrumenata za račun druge osobe nisu propisani samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. priroda financijskog instrumenta ili investicijske usluge povezane s navedenim instrumentom zahtijevaju da ih se deponira kod treće strane u trećoj državi,

2. profesionalni ulagatelj pisanim putem zahtijeva od investicijskog društva deponiranje svojih financijskih instrumenata kod treće strane u predmetnoj trećoj državi.

Članak 24.

DEPONIRANJE NOVČANIH SREDSTAVA KLIJENTA

(1) Po primitku novčanih sredstava klijenta, investicijsko društvo dužno je položiti ih bez odgode na račun ili račune otvorene u tu svrhu kod:

1. središnje banke,

2. kreditne institucije,

3. banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, ili

4. kvalificiranog novčanog fonda.

(2) Kvalificirani novčani fond u smislu ovog Pravilnika je subjekt za zajedničko ulaganje s odobrenjem za rad izdanim sukladno Zakonu o investicijskim fondovima ili odgovarajućim propisima donesenim temeljem Direktive 85/611/EEZ, ili koji je subjekt nadzora i, kada je primjenjivo, ima odobrenje za rad izdano od nadležnog tijela sukladno propisima države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a koji ispunjava sljedeće zahtjeve:

1. primarni cilj ulaganja fonda je održavanje neto vrijednosti imovine subjekta bilo stalno na nominalnoj vrijednosti (neto bez dobiti) ili na vrijednosti inicijalnog kapitala ulagatelja plus dobit,

2. mora u svrhu postizanja zahtjeva iz točke 1. ovog stavka, ulagati isključivo u instrumente tržišta novca visoke kvalitete koji:

a) imaju dospijeće ili dospijeće ostatka vrijednosti od najviše 397 dana, ili

b) mora vršiti redovno usklađivanje prinosa u skladu s takvim dospijećem, i s ponderiranim prosječnim dospijećem od 60 dana,

3. u svrhu postizanja zahtjeva iz točke 1. ovog stavka može vršiti pomoćna ulaganja u depozite kod kreditnih institucija,

4. mora osiguravati likvidnost kroz namiru istog ili sljedećeg dana.

(3) Instrument tržišta novca neće se smatrati instrumentom visoke kvalitete u smislu točke 2. stavka 2. ovog članka, ako nije kao takav ocijenjen od mjerodavne rejting agencije.

(4) U smislu stavka 3. ovog članka, rejting agencija smatra se mjerodavnom ako utvrđuje kreditne rejtinge u pogledu novčanih fondova redovito i na profesionalnoj osnovi te ako je prihvatljiva institucijama vanjske procjene kredita u okviru članka 81(1) Direktive 2006/48/EEZ.

(5) Kada investicijsko društvo deponira novčana sredstva klijenta na način propisan stavkom 1. točke 1. do 4. ovog članka dužno je pri odabiru subjekata iz navedenih točaka stavka 1. ovog članka, kao i pri odabiru aranžmana za držanje navedenih sredstava stručno i s dužnom pažnjom:

1. voditi računa o stručnosti i tržišnom ugledu navedenih subjekata u svrhu zaštite prava klijenta,

2. voditi računa o svim zakonom propisanim uvjetima ili tržišnim praksama u svezi držanja novčanih sredstava klijenta, a koji mogu negativno utjecati na prava klijenta, te

3. periodički preispitivati odabir subjekta i navedenih aranžmana.

(6) Investicijsko društvo ne smije bez prethodne pisane suglasnost klijenta njegova sredstva držati u kvalificiranom novčanom fondu u smislu ovog članka.

Članak 25.

KORIŠTENJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA KLIJENATA

(1) Investicijsko društvo može pristupiti transakcijama financiranja vrijednosnih papira u svezi financijskih instrumenata koje drži za klijenta ili na drugi način koristiti navedene financijske instrumente za vlastiti račun ili za račun drugog klijenta investicijskog društva, samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. klijent je prethodno dao izričitu suglasnost za korištenje njegovih financijskih instrumenata pod točno određenim uvjetima,

2. korištenje financijskih instrumenata klijenata mora biti ograničeno na točno određene uvjete s kojima se klijent usuglasio.

(2) Mali ulagatelj svoju izričitu suglasnost iz točke 1. stavka 1. potvrđuje potpisom.

(3) Investicijsko društvo može pristupiti transakcijama kojima se financiraju vrijednosni papiri u svezi financijskih instrumenata koje drži za klijenta na zbirnom računu kod treće strane ili koristiti navedene financijske instrumente klijenta koji se drže na zbirnom računu za vlastiti račun ili za račun drugog klijenta investicijskog društva, samo ako je uz uvjete propisane stavkom 1. ovog članka ispunjen i najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. svaki od klijenata čiji se financijski instrumente drže zajedno na zbirnom računu mora dati izričitu prethodnu suglasnost, na način propisan točkom 1. stavka 1. ovog članka,

2. investicijsko društvo mora ustrojiti sustav kontrole koji osigurava da se koriste isključivo financijski instrumenti klijenata koji su dali izričitu prethodnu suglasnost, u skladu s točkom 1. stavka 1. ovog članka.

(4) Investicijsko društvo dužno je voditi evidenciju koja uključuje:

1. pojedinosti o klijentu po čijoj uputi je korištenje financijskih instrumenata bilo provedeno,

2. količina korištenih financijskih instrumenata, razvrstano po klijentima koji su dali prethodnu suglasnost za korištenje njihovih financijskih instrumenata.

(5) Podaci iz stavka 4. ovog članka moraju se voditi na način koji će omogućavati ispravnu alokaciju mogućih gubitaka.

Članak 26.

IZVJEŠĆA VANJSKIH REVIZORA

Investicijsko društvo dužno je osigurati da njegov vanjski revizor najmanje jednom godišnje dostavi Agenciji izvješće o prikladnosti mjera iz članka 42. Zakona i članaka 22.#clanak22 do 25.#clanak25 ovog Pravilnika.

III. SUKOB INTERESA

Članak 27.

SUKOBI INTERESA POTENCIJALNO ŠTETNI ZA KLIJENTE

Investicijsko društvo dužno je prilikom utvrđivanja vrsta sukoba interesa do kojeg može doći prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga i čije postojanje može štetiti interesima klijenta, uzeti u obzir barem okolnost nalaze li se investicijsko društvo ili relevantna osoba, ili osoba posredno ili neposredno povezana s investicijskim društvom putem kontrole u jednoj od sljedećih situacija, bilo kao rezultat pružanja investicijskih ili pomoćnih usluga ili obavljanja investicijskih aktivnosti ili iz drugih razloga:

1. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba mogli bi ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na štetu klijenta,

2. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba ima interes ili korist od ishoda usluge pružene klijentu ili transakcije izvršene za račun klijenta, a koji se razlikuju od interesa klijenta (u navedenom ishodu),

3. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba ima financijski ili neki drugi motiv za pogodovanje interesima drugog klijenta ili grupe klijenata na štetu interesa klijenta,

4. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba obavlja isti posao kao i klijent,

5. investicijsko društvo ili koja od navedenih osoba prima ili će primiti od osobe koja nije klijent dodatni poticaj u svezi usluge pružene klijentu, u vidu novca, roba ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu.

Članak 28.

POLITIKA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA

(1) Investicijsko društvo dužno je u pisanom obliku izraditi te primjenjivati i redovito ažurirati učinkovitu politiku upravljanja sukobom interesa.

(2) Politika iz stavka 1. ovog članka mora biti primjerena veličini i organizacijskom ustroju investicijskog društva, kao i prirodi, opsegu i složenosti poslova koje investicijsko društvo obavlja.

(3) Kada je investicijsko društvo član grupe, politika upravljanja sukobom interesa mora sadržavati sve okolnosti koje su poznate investicijskom društvu ili su mu s obzirom na okolnosti morale biti poznate a koje mogu dovesti do sukoba interesa koji proizlazi iz strukture i poslovnih aktivnosti drugih članova grupe.

(4) Politika iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće:

1. utvrđene okolnosti koje predstavljaju ili koje mogu dovesti do sukoba interesa na štetu jednog ili više klijenta, a vezano za pojedinu investicijsku uslugu, aktivnost i pomoćnu uslugu izvršenu od strane ili za investicijsko društvo,

2. postupke kojih se investicijsko društvo mora pridržavati i mjere koje mora primjenjivati za upravljanje navedenim sukobom interesa.

(5) Prilikom utvrđivanja postupaka i mjera iz točke 2. stavka 4. ovog članka, investicijsko društvo dužno je osigurati da relevantne osobe uključene u različite poslovne aktivnosti, a koje uključuju mogući sukob interesa iz točke 1. stavka 4. ovog članka, obavljaju te aktivnosti neovisno uzevši u obzir veličinu i poslovne aktivnosti investicijskog društva i grupe kojoj investicijsko društvo pripada, kao i značaj rizika od štete za interese klijenata.

(6) Mjere i postupci iz točke 2. stavka 4. ovog članka moraju, u svrhu osiguranja potrebnog stupnja neovisnosti propisanog stavkom 5. ovog članka, uključivati sljedeće:

1. učinkovite postupke za sprječavanje ili kontrolu razmjene podataka između relevantnih osoba uključenih u različite poslovne aktivnosti koji uključuju sukob interesa, a kada bi razmjena podataka mogla naštetiti interesima jednog ili više klijenata,

2. odvojeni nadzor nad relevantnim osobama čija primarna funkcija uključuje poslovne aktivnosti za klijenta ili pružanje usluga klijentima čiji interesi mogu doći u sukob ili koje na drugi način zastupaju različite interese koji mogu biti u sukobu, uključujući i interese samog investicijskog društva,

3. uklanjanje svake neposredne povezanosti između primanja relevantnih osoba koje su većim dijelom uključene u jednu poslovnu aktivnosti i primanja ili dobiti koju ostvare druge relevantne osobe većim dijelom uključene u drugu poslovnu aktivnost kada do sukoba interesa može doći u svezi s tim aktivnostima,

4. mjere kojima se bilo kojoj osobi sprječava ili ograničava neprimjeren utjecaj na način na koji relevantne osobe obavljaju i pružaju investicijske ili pomoćne usluge ili aktivnosti,

5. mjere kojima se sprječava ili kontrolira istovremeno ili uzastopno sudjelovanje relevantnih osoba u različitim investicijskim ili pomoćnim uslugama ili investicijskim aktivnostima, kada takvo sudjelovanje može imati negativan utjecaj na upravljanje sukobom interesa.

(7) Ukoliko donošenje ili postupanje po jednoj ili više mjera i postupaka ne osigurava traženi stupanj neovisnosti, investicijsko društvo je dužno donijeti zamjenske ili dodatne mjere i postupke koji su potrebni i prikladni za navedenu svrhu.

Izvješćivanje klijenta o sukobu interesa

Članak 29.

(1) U slučajevima kada mjere i postupci iz članka 38. Zakona nisu dovoljne da bi se u razumnoj mjeri osiguralo sprječavanje nastanka rizika za interese klijenta, investicijsko društvo je dužno, prije pružanja usluge, na trajnom mediju, nedvosmisleno priopćiti klijentu vrstu i/ili izvor sukoba interesa.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati, uzimajući u obzir razvrstavanje klijenata, dovoljno podataka temeljem kojih će klijent biti u mogućnosti donijeti odluke vezane uz investicijske ili pomoćne usluge u okviru kojih se pojavljuje sukob interesa.

Članak 30.

ČUVANJE PODATAKA O USLUGAMA ILI AKTIVNOSTIMA U KOJIMA SE JAVLJA SUKOB INTERESA

Investicijsko društvo je dužno čuvati i redovito ažurirati podatke o investicijskim ili pomoćnim uslugama ili aktivnostima koje je obavilo ili su obavljeni u ime ili za račun investicijskog društva, a u kojima se sukob interesa koji može imati štetne posljedice za interese jednog ili više klijenata pojavio ili se u slučaju poslova koji su u tijeku može pojaviti.

IV. OSOBNE TRANSAKCIJE

Članak 31.

POJAM OSOBNE TRANSAKCIJE

U smislu ovog Pravilnika, osobna transakcija je transakcija s financijskim instrumentom koju izvrši relevantna osoba ili se izvrši u ime i/ili za račun relevantne osobe, ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

1. relevantna osoba djeluje izvan djelokruga aktivnosti koje obavlja kao relevantna osoba,

2. transakcija je izvršena za račun neke od sljedećih osoba:

a) relevantne osobe,

b) osobe s kojom je relevantna osoba u rodbinskoj vezi ili s kojom je usko povezana u smislu Zakona,

c) osobe čiji je odnos s relevantnom osobom takve naravi da relevantna osoba ima izravan ili neizravan materijalni interes od ishoda transakcije, a koji nije provizija ili naknada za izvršenje transakcije.

Članak 32.

OSOBNE TRANSAKCIJE

(1) Investicijsko društvo dužno je utvrditi, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajuće mjere sa ciljem sprječavanja aktivnosti navedenih u stavku 2. ovog članka, u slučajevima koji se odnose na:

1. Relevantnu osobu koja sudjeluje u aktivnostima koje mogu dovesti do sukoba interesa, ili

2. Relevantnu osobu koja, temeljem aktivnosti koju obavlja u ime i/ili za račun investicijskog društva, ima pristup povlaštenim ili drugim povjerljivim informacija koje se odnose na klijenta ili na transakciju s klijentom ili za klijenta,

(2) Aktivnosti koje se trebaju spriječiti mjerama investicijskog društva su sljedeće:

1. zaključivanje osobne transakcije ako takva transakcija ispunjava barem jedan od sljedećih uvjeta:

a. navedenoj osobi je sklapanje osobne transakcije zabranjeno temeljem Dijela četvrtog Zakona,

b. sklapanje osobne transakcije uključuje zlorabljenje ili nepropisno otkrivanje povlaštenih informacija ili drugih povjerljivih podataka koji se odnose na klijenta ili transakcija s klijentom ili za račun klijenta,

c. sklapanje osobne transakcije je u sukobu ili postoji vjerojatnost da dođe u sukob s obvezama investicijskog društva u skladu s člancima 5. do 135. Zakona

2. savjetovanje ili nagovaranje druge osobe na sklapanje transakcije s financijskim instrumentima, na način koji prelazi ovlaštenja relevantne osobe ili je izvan odredbi ugovora o pružanju usluga, u slučaju da se na osobne transakcije relevantne osobe odnose odredbe točke 1. ovog stavka, članka, članka 34.#clanak34, stavka 2. točke 1. i 2. ovog Pravilnika ili članka 82. stavka 3. Zakona.

3. otkrivanje bilo kojeg podatka ili mišljenja drugoj osobi, osim u okviru redovnog ovlaštenja ili u okviru ugovora o pružanju usluga, ako relevantna osoba zna ili je trebala znati da će kao posljedicu tog otkrivanja ta druga osoba poduzeti ili je izgledno da će poduzeti neki od sljedećih koraka:

a. sklopiti transakciju s financijskim instrumentima, koja bi, kad bi bila osobna transakcija relevantne osobe, bila obuhvaćena točkom 1. ovog stavka, člankom 34.#clanak34, stavak 2. točke 1. ili 2. ovog Pravilnika ili člankom 82. stavak 4. Zakona.

b. savjetovati ili nagovarati treću osobu na sklapanje takve transakcije.

(3) Mjere iz stavka 2. ovog članka moraju posebice osigurati sljedeće:

1. da su svim relevantnim osobama investicijskog društva poznata ograničenja vezana uz osobne transakcije i mjere investicijskog društva koje se odnose na osobne transakcije i otkrivanje u skladu sa stavkom 1. ovog članka,

2. da je investicijsko društvo bez odgode obaviješteno o svim osobnim transakcijama koje su zaključile relevantne osobe, bilo putem obavijesti o navedenoj transakciji ili putem postupaka koji investicijskom društvu omogućuju utvrđivanje postojanja takvih transakcija,

3. kada društvo izdvaja poslovne procese, da pružatelj usluga voditi evidenciju osobnih transakcija relevantnih osoba te da na zahtjev bez odgode podatke o osobnim transakcijama dostavi investicijskom društvu,

4. da se vode evidencije o svim osobnim transakcijama, kako o onima o kojima je investicijsko društvo izvješteno tako i o onima koje je na drugi način utvrdilo, sukladno točki 2. stavka 2. ovog članka, a koje moraju uključivati sva odobrenja ili zabrane u svezi osobnih transakcija.

(4) Stavci 1. do 3. ovog članka ne primjenjuju se na sljedeće vrste osobnih transakcija:

1. osobne transakcije izvršene u sklopu pružanja usluge upravljanja portfeljem, kada ne postoji prethodna komunikacija u svezi transakcije između osobe ovlaštene za upravljanje portfeljem klijenta i relevantne osobe ili druge osobe za čiji račun je transakcija izvršena,

2. osobne transakcije s udjelima u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ili udjelima/jedinicama u drugim subjektima za zajednička ulaganja koji su subjekt nadzora sukladno propisima zemalja članica, ako je navedenim propisima propisan istovjetan nivo disperzije rizika, kada relevantna osoba i svaka druga osoba za čiji račun je transakcija izvršena nije uključena u upravljanje navedenim subjektom.

V. DODATNI ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA KOJA IZRAĐUJU I/ILI DISTRIBUIRAJU INVESTICIJSKA ISTRAŽIVANJA

Članak 33.

(1) U smislu ovog Pravilnika investicijsko istraživanje je istraživanje ili druga vrsta izvještaja koja sadrži izričitu ili prešutnu preporuku ili prijedlog u svezi investicijske strategije koja se odnosi na jedan ili više financijskih instrumenata ili izdavatelja financijskih instrumenata, a koje može uključivati vrijednosni sud o sadašnjoj ili budućoj vrijednosti tih instrumenata, namijenjeno distribucijskim kanalima ili javnosti i ako se na navedena istraživanja ili izvještaje odnose sljedeći uvjeti:

1. da je označeno ili opisano kao investicijsko istraživanje, ili sličnim izrazima, ili na drugi način predstavljeno kao objektivno ili nezavisno objašnjenje materije sadržane u preporuci,

2. ako je preporuku o kojoj je riječ izradilo investicijsko društvo za klijenta, to neće predstavljati pružanje usluge investicijskog savjetovanja u smislu Zakona.

(2) Preporuka iz članka 471. Zakona koja se odnosi na financijske instrumente u smislu Zakona, ali koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka smatrat će se promidžbenom komunikacijom u smislu Zakona, te je investicijsko društvo koje ih izrađuje i distribuira dužno jasno navesti kao promidžbenu komunikaciju.

(3) Investicijsko društvo dužno je osigurati da preporuka iz stavka 2. ovog članka sadrži jasno istaknutu izjavu da nije izrađena u skladu sa zakonskim zahtjevima koji osiguravaju neovisnost investicijskog istraživanja te da ne podliježe zabrani trgovanja prije distribuiranja investicijskog istraživanja.

(4) Ako je preporuka iz stavka 2. ovog članka dana usmeno, mora sadržavati izjavu učinka istovjetnog izjavi iz stavka 3. ovog članka.

Članak 34.

(1) Investicijsko društvo koje izrađuje i/ili za izradu priprema investicijsko istraživanje koje je namijenjeno ili je vjerojatno da će isto naknadno biti dostavljeno klijentima predmetnog investicijskog društva ili javnosti (temeljem vlastite odgovornosti investicijskog društva ili temeljem odgovornosti članice grupe) dužno je osigurati primjenu svih mjera i postupaka iz članka 28.#clanak28 stavaka 5. do 7. ovog Pravilnika vezano za financijske analitičare uključene u izradu investicijskih istraživanja i druge relevantne osobe čija odgovornost ili poslovni interesi mogu doći u sukob s interesima osoba kojima se investicijsko istraživanje dostavlja.

(2) Investicijsko društvo iz stavka 1. ovog članka dužno je donijeti mjere u svrhu ispunjenja sljedećih uvjeta:

1. financijski analitičari i druge relevantne osobe ne smiju se upuštati u osobne transakcije ili trgovati financijskim instrumentima na koje se odnosi investicijsko istraživanje, niti bilo kojim povezanim financijskim instrumentom kada imaju saznanje o vjerojatnom izboru trenutka ili o sadržaju tog investicijskog istraživanja, koje nije javno dostupno ili nije dostupno klijentima i nije ga moguće jednostavno izvesti iz dostupnih informacija. Isto tako, u takvom slučaju i pod takvim uvjetima ne smiju se upuštati niti u trgovanje u ime i/ili za račun bilo koje druge osobe, uključujući i investicijsko društvo, osim kada to čine u svojstvu održavatelja tržišta u dobroj vjeri i u redovnom toku održavanja tržišta ili kada izvršavaju samoinicijativni nalog klijenta. Kada primatelji investicijskog istraživanja dobiju razumnu mogućnost djelovanja temeljem tog istraživanja, navedena zabrana prestaje.

2. u okolnostima koje nisu obuhvaćene točkom 1. ovog stavka, financijski analitičari i druge relevantne osobe uključene u izradu investicijskog istraživanja, ne smiju poduzimati osobne transakcije s financijskim instrumentom na koji se investicijsko istraživanje odnosi ili s njim povezanim financijskim instrumentom, suprotno trenutnim preporukama, osim u iznimnim okolnostima uz prethodnu suglasnost osoba koje u investicijskom društvu obnašaju pravnu funkciju ili funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima,

3. investicijsko društvo, financijski analitičar ili druga relevantna osoba uključena u izradu investicijskog istraživanja ne smije prihvatiti dodatne poticaje od osoba sa značajnim interesom u predmetu investicijskog istraživanja,

4. investicijsko društvo, financijski analitičar ili druga relevantna osoba uključena u izradu investicijskog istraživanja ne smiju izdavateljima jamčiti povoljan ishod istraživanja,

5. ako nacrt investicijskog istraživanja sadrži preporuku ili ciljanu cijenu, izdavatelju, relevantnoj osobi, drugim osobama, izuzev financijskog analitičara ne smije se, prije objave investicijskog istraživanja, dozvoliti uvid u nacrt investicijskog istraživanja, bilo u svrhu provjere točnosti činjeničnih navoda navedenih u tom izvješću ili s nekim drugim razlogom, osim u svrhu provjere usklađenosti s pravnim obvezama investicijskog društva.

(3) U smislu stavka 2. ovog članka »povezani financijski instrument« označava financijski instrument, na čiju cijenu izravno utječu kretanja cijena nekog drugog financijskog instrumenta koji je predmet investicijskog istraživanja, i uključuje izvedenicu toga drugog financijskog instrumenta.

(4) Investicijsko društvo koje javnosti ili klijentima distribuira investicijsko istraživanje koje je izradila druga osoba izuzeto je od primjene stavka 1. ovog članka kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. osoba koja je izradila investicijsko istraživanje nije član grupe kojoj pripada investicijsko društvo,

2. investicijsko društvo u znatnoj mjeri ne izmijeni preporuke sadržane u investicijskom istraživanju,

3. investicijsko društvo ne predstaviti investicijsko istraživanje kao da ga je ono samo izradilo,

4. investicijsko društvo je utvrdilo da autor istraživanja podliježe istovjetnim zahtjevima, poput zahtjeva predviđenih ovim Pravilnikom, u svezi provođenja navedenog istraživanja ili da je autor istraživanja uspostavio politiku koja određuje takve zahtjeve.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/6

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG I

POPIS POSLOVNE DOKUMENTACIJE I PODATAKA

Vrsta evidencije

Predmet evidencije (okvirni)

Vrijeme (razdoblje) kada podaci potrebni za evidenciju moraju nastati (okvirno)

Identitet i kategorizacija svakog klijenta

– identitet svakog klijenta

– podaci dostatni za potkrijepiti kategorizaciju klijenta kao malog ulagatelja, profesionalnog ulagatelja i/ili kvalificiranog nalogodavatelja

s početkom poslovnog odnosa s klijentom ili nakon promjene kategorizacije klijenta (temeljem svake revizije)

Ugovor s klijentom

– evidencija sukladno članku 58. Zakona

prije početka pružanja usluga klijentu po prvi put

Pojedinosti o klijentu sukladno članku 68. Zakona

– podaci o znanju i iskustvu klijenta ili potencijalnog klijenta, financijskoj situaciji i investicijskim ciljevima, relevantnim za pojedinu uslugu ili proizvod, koje je investicijsko društvo prikupilo sukladno odredbama članka 68. Zakona

u trenutku pružanja savjeta ili u trenutku kada se određuje osoba koja je ovlaštena upravljati portfeljem klijenta

Pojedinosti o klijentu sukladno članku 69. Zakona

– podaci o znanju i iskustvu klijenta ili potencijalnog klijenta, relevantnim za pojedinu uslugu ili proizvod, koje je investicijsko društvo prikupilo sukladno odredbama članka 69. Zakona

po pružanju relevantne usluge

Evidencija sukladno članku 112.

– podaci sukladno članku 112. Zakona

navedenu evidenciju investicijsko društvo dužno je čuvati sukladno člankom 112. Zakona

Pridružena transakcija, koja uključuje:

-dva ili više naloga klijenta, ili

- jedan ili više naloga klijenta i vlastiti nalog investicijskog društva

– identitet svakog klijenta,

– podatak je li cjelokupna transakcija ili samo njen dio izvršena temeljem investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točka 4. Zakona i

– svaki relevantni omjer kao i osnova za određivanje alokacije

po izvršenju pridružene transakcije i prije izvršenja transakcije kada je razmotrena osnova za određivanje alokacije

Alokaciju pridružene transakcije što uključuje izvršenje naloga klijenta

– datum i vrijeme alokacije,

– predmetni financijski instrument,

– identitet svakog klijenta,

– iznos alociran svakom klijentu

na datum kada je transakcija alocirana

Re-alokacija

– osnova i razlog svake re-alokaciju

u vrijeme re-alokacije

Prihvaćen ili zaprimljen nalog

ili odluka o trgovanju donesena u sklopu usluge upravljanja portfeljem

– evidencija iz članka 14. Pravilnika

bez odgode, po prihvaćanju naloga ili donošenju odluke

Nalozi izvršeni za račun klijenata

- evidencija iz članka 15. stavak 1. Pravilnika

U vrijeme izvršenja naloga

Transakcije izvršene za vlastiti račun

- evidencija iz članka 15. stavak 1. Pravilnika

Bez odgode po izvršenju transakcije

Prijenos prihvaćenog naloga

- evidencija iz članka 14. i 15. stavak 2. Pravilnika

Bez odgode po prihvaćanju i prijenosu naloga i bez odgode po zaprimanju potvrde o izvršenju naloga

Povremena izvješća klijentima

– podaci koji dokazuju sadržaj i slanje periodičkih izvješća klijentima u svezi pruženih usluga (ili u vidu kopije ili na način koji omogućava rekonstrukciju)

Na dan kada je isto poslano

Financijski instrumenti klijenta koje drži investicijsko društvo

– evidencija iz članka 42. Zakona i članka 22. točke 1. i 2.

Po zaprimanju takvih financijskih instrumenata

Financijski instrumenti klijenta koji su na raspolaganju za korištenje sukladno odredbama ovog pravilnika i one koji se koriste

– točan naziv financijskih instrumenata klijenta koje je moguće pozajmljivati, koji su bili pozajmljivani, kao i podaci koji potvrđuju pristanak klijenta

(također i sukladno zahtjevima iz članka 42. stavak 2. Zakona i članka 25. stavak 4. kada je primjereno)

Kada su instrumenti postali dostupni za korištenje i kada su korišteni

Novčana sredstva klijenta

– dovoljno podataka koji će pokazati i obrazložiti transakcije investicijskog društva i obveze sukladno članku 15. Pravilnika

(obratiti pozornost na zahtjeve propisane člankom 42. stavak 3. Zakona i člankom 22. točkama 1.i 2. Pravilnika

Bez odgode po zaprimanju i isplati novčanih sredstava

Promidžbena komunikacija

(osim one u usmenom obliku)

– primjerak svake promidžbene komunikacije koju je investicijsko društvo uputilo malim ulagateljima ili potencijalnim malim ulagateljima

U vrijeme kada investicijsko društvo po prvi put učini dostupnom promidžbenu komunikaciju

Investicijsko istraživanje

– svaki predmet/tema investicijskog istrađživanja, iz članka 33. stavak 1. Pravilnika, koje je investicijsko društvo učinilo dostupnom u pisanom obliku

U vrijeme kada investicijsko društvo prvi puta učinilo dostupnim predmet, odnosno temu investicijskog istraživanja

Poslovna i interna organizacija investicijskog društva

– evidencija iz članka 4. stavak 1. Pravilnika

Ustrojavanjem i svakom izmjenom poslovne i interne organizacije investicijskg društva

Procedure postupanja u svezi praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

– temeljne procedure postupanja u svezi praćenja usklađenosti s relevantnim propisima iz članka 5. stavak 1. Pravilnika

Utvrđivanjem ili pri svakoj izmjeni procedura

Usluge ili aktivnosti koje mogu dovesti do štetnog sukob interesa

– usluge i aktivnosti iz članka 27. Pravilnika

U vrijeme kada je sukob interesa utvrđen

Izvještaji u svezi praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

– svaki izvještaj višim rukovoditeljima iz članka 5., sukladno članku 10. stavak 4. Pravilnika

U vrijeme predmetnog izvještaja

Izvještaji u svezi upravljanja rizicima

– svaki izvještaj višim rukovoditeljima iz članka 8. stavak 1. točka 2, sukladno članku 10. stavak 4. Pravilnika

U vrijeme predmetnog izvještaja

Izvještaji u svezi interne revizije

– svaki izvještaj višim rukovoditeljima iz članka 9. stavak 2. točka 4. sukladno članku 10. stavak 4. Pravilnika

U vrijeme predmetnog izvještaja

Evidencija u svezi praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

– svaka pritužba iz članka 11. Pravilnika

Po zaprimanju pritužbe

Postupanje po pritužbama

– mjere poduzete u svrhu rješavanja pritužbe, sukladno članku 11. Pravilnika

Po poduzimanju mjere

Evidencija osobnih transakcija

– podaci iz članka 32. stavak 3. točka 4. Pravilnika

Kada je obavijest o osobnoj transakciji investicijsko društvo zaprimilo ili kada ih je investicijsko društvo utvrdi na drugi način

Evidencija o podacima danim klijentima u svezi dodatnih poticaja

- podaci dani klijentima sukladno članku 5 Pravilnika o pravilima poslovnog ponašanja,

Kada su podaci dani

Investicijski savjeti malim ulagateljima

– činjenica da je pružen investicijski savjet

– financijski instrument koji je preporučen

Po davanju investicijskog savjeta

PRILOG II

Tabela 1.

POPIS PODATAKA U SVRHU IZVJEŠTAVANJA

Podatak

Opis

1.

Trgovinski dan

Trgovinski dan kada je transakcija izvršena

2.

Vrijeme trgovanja

Vrijeme kada je transakcija izvršena

3.

Pokazatelj kupnje/prodaje

Identifikacija radi li se o kupovnoj ili prodajnoj transakciji, sa stanovišta investicijskog društva koje podnosi izvještaj

4.

Identifikacijska oznaka instrumenta

(ISO 10962)

Sastoji se od:

– jedinstvene oznake (koju utvrđuje nadležno tijelo – ako isto postoji – kojem se podnosi izvješće) kojom se vrši identifikacija financijskog instrumenta koji je predmet transakcije,

– ako predmetni financijski instrument nema jedinstvenu identifikacijsku oznaku, izvješće mora sadržavati naziv instrumenta ili, u slučaju izvedenog ugovora, karakteristike ugovora

5.

Jedinična cijena

Cijena po jednom vrijednosnom papiru ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak

6.

Označavanje cijene

Valuta u kojoj se izražava cijena. Ako je, u slučaju obveznice ili drugog oblika sekuritiziranog duga, cijena izražena kao postotak, potrebno je uključiti tak postotak

7.

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u transakciju

8.

Označavanje količine

Naznaka je li količina broj jedinica financijskih instrumenata, nominalna vrijednost obveznica ili broj izvedenih ugovora

9.

Druga ugovorna strana

Identifikacija druga ugovorna strana u transakciji; identifikacija se sastoji od:

– kada je druga ugovorna strana investicijsko društvo, jedinstvena oznaka (unique code) za to društvo (koju utvrđuje nadležno tijelo – isto ako postoji – kojem se izvješće podnosi),

– kada je druga ugovorna strana uređeno tržište ili MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana predmetnih mjesta trgovanja, jedinstvena usklađena identifikacijska oznaka za to tržište, MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana (kao što je navedeno na popisu kojeg objavljuje nadležno tijelo matične države članice tog subjekta),

– kada druga ugovorna strana nije investicijsko društvo, uređeno tržište, MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana, njena se identifikacija vrši pomoću oznake »korisnik usluge/klijent« investicijskog društva koje je izvršilo transakciju

10.

Identifikacija mjesta izvršenja

Identifikacija mjesta na kojem je izvršena transakcija. Ta se identifikacija sastoji od:

– kada je mjesto izvršenja mjesto trgovanja: njegovu jedinstvenu usklađenu identifikacijsku oznaku,

– u ostalim slučajevima: oznake »OTC«

zatvori
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !