Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o osobama ovlaštenim za prodaju i promicanje prodaje udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2008 Pravilnik o osobama ovlaštenim za prodaju i promicanje prodaje udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

730

Na temelju odredbe članka 193.L382563 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05; u daljnjem tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela je 14. veljače 2008. godine

PRAVILNIK

O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA PRODAJU I PROMICANJE PRODAJE UDJELA INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se:
– osobe ovlaštene za prodaju i promicanje udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom,
– uvjeti koji se odnose na njihovo poslovanje a u vezi s prodajom udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom i
– uvjeti vezani uz izvješćivanje o prodaji udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom.

Prodaja dionica ili udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom

Članak 2.

(1) Prodaju udjela u investicijskim fondovima s privatnom ponudom može obavljati isključivo društvo za upravljanje koje upravlja tim fondom.
(2) Društvo za upravljanje investicijskim fondom s privatnom ponudom dužno je u statutu i prospektu predvidjeti uvjete, način prodaje i promicanja prodaje udjela investicijskog fonda s privatnom ponudom.

Članak 3.

(1) Fizička osoba koja je stalno zaposlena u društvu za upravljanje, ovlaštena za prodaju i promicanje prodaje udjela u investicijskim fondovima s privatnom ponudom mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. poznavanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj),
2. posjedovanje najmanje srednje stručne spreme (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača, te ovjerena od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu) i
3. da nije pokrenut kazneni postupak za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, ovjerenim kao pod točkom 2. ovog stavka).
(2) Društvo za upravljanje obvezno je, pri dodjeli poslova prodaje udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom, provjeriti ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Izvješćivanje o prodaji

Članak 4.

Društvo za upravljanje je dužno izvijestiti Agenciju o stanju i promjenama u strukturi kvalificiranih ulagatelja, imatelja udjela u investicijskom fondu s privatnom ponudom bez odgode.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/4
Urbroj: 326-01/08-1
Zagreb, 14. veljače 2008.

Član Uprave
Ivica Letinić, v. r.

zatvori
Pravilnik o osobama ovlaštenim za prodaju i promicanje prodaje udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !