Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 18.5.1999 Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju stavka 3. članka 3. Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (»Narodne novine« br. 131/98.), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU SLIJEPE OSOBE ZA KRETANJE UZ POMOĆ PSA VODIČA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se način i uvjeti te program osposobljavanja slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča, uvjeti za polaganje ispita o osposobljenosti slijepe osobe i psa vodiča, uvjeti kori?tenja psa vodiča, te obrazac i sadr?aj radne iskaznice i slu?bene evidencije.

II. UVJETI ZA OSPOSOBLJAVANJE SLIJEPE OSOBE ZA KRETANJA UZ POMOĆ PSA VODIČA

Članak 2.

Osposobljavanje slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča provodi Hrvatska udruga za ?kolovanje pasa vodiča i mobilitet (u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 3.

Za kretanje uz pomoć psa vodiča mo?e se osposobiti svaka slijepa osoba koja:

- je punoljetna,

- je obučena za kretanje s bijelim ?tapom, te

- nema drugih tjelesnih ili mentalnih o?tećenja ili du?evnih bolesti zbog kojih bi joj bilo onemogućeno kretanje uz pomoć psa vodiča.

Članak 4.

Zahtjev za osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča slijepa osoba podnosi Udruzi na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac br. 1.).

Članak 5.

Udruga poziva kandidata na osposobljavanje za kori?tenje psa vodiča prema redoslijedu pristiglih zahtjeva (listi čekanja), a ovisno o raspolo?ivim od?kolovanim psima vodičima.

Članak 6.

Udruga kontinuirano uzgaja, odabire i ?koluje pse vodiče slijepih i to svake godine u onom broju kojeg utvrdi Programom i financijskim planom Udruge.

III. PROGRAM I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA SLIJEPE OSOBE ZA KRETANJE UZ POMOĆ PSA VODIČA

Članak 7.

Program osposobljavanja slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča utvrđuje Udruga prema va?ećim standardima i kriterijima Međunarodne federacije ?kola za pse vodiče slijepih, a obuhvaća:

- vje?tine savladavanja orijentacije i mobiliteta,

- savladavanje govornih i fizičkih naredbi kojima se kontrolira i navodi psa u kretanju,

- savladavanje ispravnog razumijevanja reakcije psa vodiča, i

- savladavanje svakodnevne brige i njege psa.

Članak 8.

?kolovanje psa vodiča traje od 6 do 9 mjeseci, a provode ga instruktori za ?kolovanje pasa vodiča i mobilitet (u daljnjem tekstu: instruktori).

Po savladavanju programa pas pola?e ispit za psa vodiča pred Stručnim povjerenstvom Udruge.

Članak 9.

Program osposobljavanja traje jedan mjesec.

Osposobljavanje kandidata provodi instruktor i to sa svakim kandidatom i za njega odabranim psom vodičem pojedinačno (u daljnjem tekstu: radna jedinica).

Kandidat savladava program obuke iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika.

IV. UVJETI ZA POLAGANJE ISPITA O OSPOSOBLJENOSTI PSA VODIČA I SLIJEPE OSOBE

Članak 10.

Po savladanom programu osposobljavanja slijepa osoba s psom vodičem pristupa ispitu za provjeru znanja.

Članak 11.

Ispit iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika slijepa osoba pola?e pred Stručnim povjerenstvom kojega osniva Udruga.

Članak 12.

Stručno povjerenstvo se sastoji od tri člana i to:

- stručnog predstavnika Udruge - instruktora,

- stručnog suradnika - peripatologa, i

- predstavnika Hrvatskog kinolo?kog saveza.

Radom stručnog povjerenstva rukovodi predsjednik kojeg Udruga imenuje između članova stručnog povjerenstva.

Članak 13.

Na ispitu se procjenjuje:

- stupanj osposobljenosti iz orijentacije i mobiliteta s psom vodičem,

- vladanje govornim i fizičkim komandama kojima se kontrolira i upućuje psa vodiča,

- sposobnost ispravnog prepoznavanja, tumačenja i slijeđenja reakcije psa vodiča, i

- stupanj samostalnosti u brizi i njezi psa.

Članak 14.

Konačna procjena osposobljenosti radne jedinice donosi se jednoglasnom odlukom svih članova stručnog povjerenstva.

Članak 15.

Kandidat koji ne zadovolji uvjete iz članka 13.#clanak13 ovog Pravilnika ima pravo, nakon dodatne obuke, jo? jednom pristupiti ispitu.

Kandidat koji ni drugi puta ne zadovolji na ispitu, gubi pravo polaganja ispita s istim psom.

Članak 16.

Odluka Stručnog povjerenstva je konačna i na nju se ne mo?e ulagati prigovor.

V. UVJETI KORI?TENJA PSA VODIČA

Članak 17.

Slijepa osoba koja je sa psom vodičem polo?ila ispit pred Stručnim povjerenstvom stječe pravo kori?tenja psa vodiča slijepe osobe na temelju ugovora sklopljenog s Udrugom.

Članak 18.

Ugovorom o kori?tenju ?kolovanog psa vodiča slijepe osobe utvrđuje se:

- da je korisnik ispunio uvjete za kori?tenje psa vodiča,

- da je pas vodič u vlasni?tvu Udruge, uz iskazivanje njegove vrijednosti u novcu,

- obveze korisnika u odnosu na psa vodiča i Udrugu, kao i obveze Udruge prema korisniku i psu vodiču (kontrola rada, pomoć u slučaju potrebe, »umirovljenje« psa i dr.), i

- uvjete prestanka prava na kori?tenje psa vodiča.

VI. OBRAZAC I SADR?AJ RADNE ISKAZNICE I SLU?BENE EVIDENCIJE

Članak 19.

Na temelju odluke Stručnog povjerenstva o osposobljenosti radne jedinice Udruga donosi rje?enje o pravu slijepe osobe da sa psom vodičem koristi prijevozna sredstva javnog prijevoza i ima slobodan pristup na javna mjesta.

Temeljem rje?enja iz stavka 1. ovog članka Udruga izdaje radnu iskaznicu (Obrazac br. 2.).

Iskaznica je veličine 160¤100 mm na preklop, izrađena je od tvrdog ?utog papira, tiskana malim slovima.

Članak 20.

Udruga vodi slu?benu evidenciju radnih jedinica putem evidencijskih kartona (Obrazac br. 3.).

Članak 21.

Obrazac i sadr?aj radne iskaznice i obrazac i sadr?aj slu?bene evidencije otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/99-01/103
Urbroj: 524-01-99-6
Zagreb, 23. travnja 1999.

Ministar
Joso ?kara, v. r.

OBRAZAC BR. 1


    ZAHTJEV
    za osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa
    vodiča

1. IME I PREZIME ____________________________________ DATUM ROÐENJA ____________________________________ ADRESA _____________________ TELEFON ______________ 2. ZVANJE ____________ RADNO MJESTO __________________ 3. ZAPOSLEN/A a)NE b)DA 4. POSLODAVAC _______________________________________ 5. VRSTA OŠTEĆENJA VIDA a) sljepoća b) slabovidnost 6. NAVEDITE OSTATAK VIDA _____________________________ 7. NAVEDITE, AKO IMATE, DRUGO TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENJE ILI DUŠEVNU BOLEST ___________________________________________________ 8. DA LI SE SAMOSTALNO KREĆETE? a) s bijelim štapom DA - NE b) sa psom vodičem DA - NE c) s videćim vodičem DA - NE Datum Potpis __________ __________

OBRAZAC BR. 2

 PODACI O PSU		

 IME:		
 _______________________   

 PASMINA:		
 ____________________________ 

 SPOL:
 ____________________________

 BOJA:
 ____________________________
		
 OSOBITI ZNAKOVI:	
 ____________________________  

 DATUM ŠTENJENJA:
 ____________________________  

 HR/TETOVIR BROJ:
 ____________________________  

 BROJ ZDRAVSTVENE
 ISKAZNICE:
 ____________________________  
	
	    -2-		
 VLASNIK:
 ____________________________  

 DATUM POLAGANJA ISPITA:
 ____________________________  
 
 DATUM IZDAVANJA ISKAZNICE:
 ____________________________  


 

 OVJERA UDRUGE:

	


	
	  

		
		

		-3-

 PODACI O SLIJEPOJ OSOBI

 IME:
 ____________________________ 

 PREZIME:
 ____________________________ 

 ADRESA:
 ____________________________ 

 TELEFON:
 ____________________________ 

 BROJ OSOBNE ISKAZNICE:
 ____________________________ 
	
	 

		
		

		 -4-


 IZVOD iz Zakona o kretanju 
 slijepe osobe uz pomoć psa 
 vodiča ("Narodne novine" 
 br.131/98.) 

Članak 4.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoz- nih sredstava u javnom prije- vozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

Članak 5.

Slijepa osoba sa psom vodičem ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza, bez obzira na smjer i dužinu puta, niti ulaznicu za korištenje prosto- ra i objekata koji su utvrđe- ni kao javna mjesta.
-5-


 IZVOD iz Zakona o kretanju 
 slijepe osobe uz pomoć psa 
 vodiča ("Narodne novine" 
 br. 131/98.)

Članak 10.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja sli- jepoj osobi sa psom vodičem o- nemogući korištenje javnih mje- sta, javnih prijevoznih sred- stava i čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarna sukladno ovom Zakonu.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja slijepoj o- sobi sa psom vodičem onemogući korištenje javnih mjesta, jav- nih prijevoznih sredstava i čekaonica zdravstvenih ustano- va i ljekarna sukladno ovom Zakonu.
-6-

   
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA UDRUGA ZA
ŠKOLOVANJE PASA
VODIČA I MOBILITET
RADNA
ISKAZNICA
					OBRAZAC BR. 3
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE
PASA VODIČA I MOBILITET
ZAGREB, A. ŠENOE 34/III

				_________________
				evidencijski broj 

		EVIDENCIJSKI KARTON

Podaci iz iskaznice:
Iskaznica br. _______ donesena na temelju Rješenja _______
Podaci o psu:
Ime:	__________________________________________________
Pasmina: _________________________________________________
Spol: ____________________________________________________	
Boja: ____________________________________________________	
Osobiti znakovi: _________________________________________	
Datum štenjenja: _________________________________________	
HR/tetovir broj: _________________________________________
Datum polaganja ispita:	__________________________________
Datum izdavanja iskaznice: _______________________________

Podaci o slijepoj osobi:
Ime:	__________________________________________________
Prezime: _________________________________________________
Adresa:	__________________________________________________
Telefon: _________________________________________________	
Broj osobne iskaznice: ___________________________________	

				  Ovjera udruge   
				__________________


(prednja strana)
Kontrolni pregledi:

GODINADATUMOVJERAPOTPIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(poleđina Evidencijskog kartona)
zatvori
Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !