Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 16.4.2007 Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita

MINISTARSTVO OBRANE

1330

Na temelju članka 10.L333387 stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02 i 58/02) i članka 210.L333389 stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04.) donosim

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU VOJNIH OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način osposobljavanja vojnih osoba za vozače motornih vozila, način polaganja vozačkih ispita, plan i program osposobljavanja, prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema za realizaciju programa osposobljavanja, evidencija i dokumentacija koja se vodi pri osposobljavanju vozača.

Članak 2.

U Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) za vozače motornih vozila osposobljavaju se vojne osobe (djelatne vojne osobe, ročnici, pričuvnici i kadeti), te službenici i namještenici raspoređeni u Oružane snage u skladu s potrebama Oružanih snaga (u daljnjem tekstu: kandidati za vozače).

II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA

Članak 3.

Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila u Oružanim snagama provodi se po Planu i programu osposobljavanja vojnih osoba za vozače motornih vozila kojeg donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga na prijedlog ustrojstvene jedinice nadležne za obuku.
Plan i program iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća sadržaje iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom, Poznavanje i održavanje vojnih nebojnih vozila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
Osposobljavanje kandidata i polaganje vozačkih ispita provodi se kao programski jedinstven nastavni proces u Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega (u daljnjem tekstu: SzOiDL) i to za vozače motornih vozila kategorije A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E i G.

Članak 4.

Plan i program osposobljavanja vojnih osoba za vozače motornih vozila u dijelu koji se odnosi na osposobljavanje iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći temelji se na Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače i Programu vozačkog ispita koje na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.

Članak 5.

Plan i program iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika sastoji se od Plana i programa za:
– osposobljavanje ročnika, pričuvnika i kadeta,
– osposobljavanje djelatnih vojnih osoba,
– osposobljavanje za vojnostručne specijalnosti (VSSp),
– sigurnu vožnju i terensku vožnju,
– završnu vojnu obuku.

Članak 6.

Uz Plan i programa iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika SzOiDL osigurat će:
– stručnog voditelja i potreban broj stručnih osoba u radnom odnosu koji su potrebni za uspješno ostvarivanje Plana i programa,
– predavače koji ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje toga posla,
– potreban broj instruktora vožnje,
– ovlaštene ispitivače,
– potreban broj vozila odgovarajuće kategorije,
– radne prostorije, prometno vježbalište ili odgovarajuću prometnu površinu, nastavna sredstva, pomagala i opremu u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Stručni voditelji, predavači, instruktori vožnje i ovlašteni ispitivači moraju ispunjavati uvjete stručne osposobljenosti propisane Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača u autoškolama i instruktora vožnje odnosno Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti ovlaštenih ispitivača koje na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama donosi ministar unutarnjih poslova te imati propisane dozvole (licence) koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 8.

Nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći kandidati su dužni položiti prije pristupanja ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastavni predmet iz stavka 1. ovoga članka polaže se u skladu s programom što ga utvrđuje ministar zdravstva i socijalne skrbi.

III. UVJETI ZA IZVOĐENJE NASTAVE I OBUKE

Članak 9.

Učionica za izvođenje nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila mora imati:
1. vlastiti ulaz koji ne služi kao prolaz u druge prostorije,
2. ukupnu površinu ne manju od 25 m2,
3. radnu površinu po osobi 1,5 m2,
4. radnu površinu za predavača najmanje 8 m2,
5. uređaj za zagrijavanje i dobro osvjetljenje
6. odgovarajući namještaj i opremu i to:
– ormare za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju,
– radne stolove, školske klupe i stolice,
– školsku ploču ili odgovarajuću plohu za pisanje s mogućnošću okretanja, veličine najmanje 1 m2 ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m2 ili više.
Pored učionice u istom građevinskom objektu mora biti sanitarni čvor s jednim muškim i ženskim WC-om i umivaonikom.

Članak 10.

Za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Poznavanje i održavanje vojnih nebojnih vozila, SzOiDL mora imati minimum nastavnih sredstava i pomagala i to:
I. Propise koji uređuju područje osposobljavanja kandidata za vozača:
Zakon o sigurnosti prometa na cestama, provedbene propise donesene na temelju toga Zakona i druge propise iz područja cestovnog prometa i sigurnosti u prometu.
II. Stručnu literaturu:
o osposobljavanju kandidata za vozača vozila A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, G kategorije,
o uređajima na vozilima koji su značajni za sigurnost u cestovnom prometu, te o djelovanju raznih nepovoljnih činitelja na odvijanje cestovnog prometa,
iz područja psihologije prometa, prometne tehnike, andragogije i metodike obuke vožnje,
testove znanja koji se koriste tijekom nastave.
III. Nastavna sredstva i pomagala:
Prijenosno računalo ili grafoskop ili dijaprojektor ili projektor ili televizor i videorekorder (player),
tahograf,
komplet propisane opreme vozila,
interaktivni CD ili grafofolije ili dijapozitive ili videofilmove ili druge filmove koji po sadržaju obuhvaćaju nastavni plan i program iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom,
prometne znakove i signalizaciju na cestama, panoe,
maketa za pokazivanje prometnih situacija i prometnih pravila ili magnetska ploča s prometnim elementima,
maketa svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uređaja vozila s vlastitim izvorom svjetlosti.
IV. Motorna vozila za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Članak 11.

Za izvedbu obuke iz predmeta Upravljanje vozilom, SzOiDL mora raspolagati dostatnim brojem tehnički ispravnih vozila koja udovoljavaju uvjetima u prometu na cestama i uvjetima određenim Programom vozačkog ispita i to:
1. za A kategoriju vozila – motocikl,
2. za B kategoriju vozila – osobni automobil,
3. za C1 kategoriju vozila – teretni automobil, do 7 500 kg najveće dopuštene mase,
4. za C1+E, vučna vozila kategorije C1 i priključna vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg, s time da najveća dopuštena masa tako nastale kombinacije vučnog i priključnog vozila ne smije prelaziti 12 000 kg,
5. za C kategoriju vozila – teretni automobil, čija je najveća dopuštena masa iznad 7 500 kg,
6. za C+E, skupine vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg.
Uz vozila iz stavka 1. ovoga članka SzOiDL mora osigurati zaštitnu kacigu s ugrađenim komunikatorom koji omogućava vezu između kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje u pratećem vozilu.

Članak 12.

Vozila B, C1, C1+E, C, i C+E kategorije za izvođenje nastave iz predmeta Upravljanje vozilom moraju imati:
1. udvojene komande na spojci i radnoj kočnici, o čemu se mora pribaviti potvrda o ispitivanju konstrukcijskih osobina tih uređaja,
2. četiri vozačka zrcala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila na vozilima C1 i C kategorije i skupa vozila,
3. aparat za gašenje požara,
4. L·pločicu.

Članak 13.

Pločica »L« ima oblik kvadrata, dimenzije 150 x 150 mm, plave je boje i na njoj je bijelom bojom ispisano slovo »L«, i postavlja se:
na motociklu i mopedu – na stražnjoj strani vozila, neposredno ispod ili iznad registarske pločice,
na priključnom vozilu – jedna pločica na stražnjoj strani vozila s lijeve strane,
na radnom stroju – jedna pločica na prednjoj strani, a druga na stražnjoj strani vozila, neposredno s lijeve strane registarske pločice.

Članak 14.

Za izvođenje obuke iz predmeta Upravljanje vozilom, SzOiDL mora osigurati odgovarajuću prometnu površinu s ucrtanim elementima ili prometno vježbalište.
Odgovarajuća prometna površina za izvođenje vježbi iz upravljanja vozilom sastoji se od jedne ili dvije površine od najmanje 500 m2, jedna od dvije površine mora imati kolnik širine najmanje 5 m i dužine najmanje 50 m.
Prometno-tehnički elementi odgovarajuće prometne površine moraju omogućavati uvježbavanje svih osnovnih radnji s vozilom kao što su:
kretanje i zaustavljanje pri raznim brzinama,
polukružno okretanje vozilom,
parkiranje,
vožnja unatrag,
vožnja između čunjeva (»slalom vožnja«)
vožnja u krugu,
vožnja po osmici,
intenzivno kočenje i zaustavljanje.
Vježbe kretanja uz nagib za sve kategorije vozila i vježbe polukružnog okretanja vozila C1, C kategorije i skupa vozila, mogu se izvoditi i na javnim cestama sa slabijim intenzitetom prometa.
Prometno vježbalište sastoji se od jedne ili više površina u istom mjestu, koje nisu javna cesta, a imaju sljedeće prometno-tehničke elemente:
1. kolnik s dvije prometne trake za promet vozila u oba smjera širine najmanje 5 m, a dužine najmanje 250 m,
2. raskrižja na kojima je moguće izvoditi vježbe upravljanja vozilom u situaciji:
kad su ceste iste važnosti,
kad se prometom upravlja prometnim znakovima, a posebno prometnim svjetlima,
kad se promet odvija na raskrižju s kružnim tokom prometa.
3. površine za uvježbavanje:
kretanje unaprijed – unatrag,
parkiranja odnosno garažiranja vozila,
promjene smjera kretanja (pletenica),
promjene smjera kretanja vožnjom unaprijed i unatrag (naizmjenični boksovi),
kretanja u zavoju i na uzastopnim zavojima različitog polumjera (izvođenje »osmice«),
kretanja po skliskom kolniku,
kretanja po oštećenom kolniku,
vožnje na suženju ceste,
vožnje pri izvođenju radova na cesti,
vožnje na neasfaltiranoj cesti,
vožnje na uzbrdici i nizbrdici ceste,
prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini.
Prometno-tehnički elementi prometnog vježbališta, osim za uvježbavanje vožnje na neasfaltiranoj cesti i vožnje pri izvođenju radova na cesti, moraju biti izgrađeni s kolničkim zastorom (asfalt, beton, kocka i slično) prema tehničkim propisima za izgradnju ceste.

Članak 15.

Za izvođenje obuke iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora postojati minimum prometno-tehničkih uvjeta koji omogućuju:
jednu od radnji s vozilom na motorni pogon (polukružno okretanje, paralelno, okomito ili koso parkiranje, vožnja osmice, vožnja unazad),
pokretanje vozila na uzdužnom nagibu (unaprijed ili unazad),
dinamičko uključivanje u prometnicu s pravom prednosti prolaska,
prestrojavanje i razvrstavanje vozilom u pokretu i neposredno pred raskrižjem,
skretanje ulijevo i pravilan izbor izlazne prometne trake,
vožnja i ubrzavanje vozila do maksimalno dozvoljene brzine ili brzine koja ovisi o prometnim i kolničkim uvjetima uz odgovarajuću promjenu stupnja prijenosa, od najnižeg do najvišeg i obratno uz korištenje kočenja motorom, te upotrebom kočnice i spojke,
skretanje ulijevo na raskrižju iz glavne ulice (ceste) u sporednu,
radnju križanja vozilom na cesti s prednošću prolaska,
radnje vozilom na raskrižju na kojem se promet upravlja prometnim svjetlima.

Članak 16.

Dimenzije i prometno-tehnički elementi poligona iz članka 14.#clanak14 i 15.#clanak15 ovoga Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 17.

Kandidat može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije:
1. najranije dva mjeseca prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom te kategorije,
2. ako ima potvrdu o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti (zdravstvena sposobnost) za upravljanje vozilom određene kategorije ili vrste vozila,
3. ako može samostalno rješavati ispitne testove.
Kandidatu se obvezno izdaje knjižica kandidata za vozače (karton vožnje).

Članak 18.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije ili vrste vozila, koji se prethodno osposobljavao za vozača jedne od kategorija ili vrste vozila, dužan je priložiti valjanu vozačku dozvolu, odnosno uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za vozača.

Članak 19.

Obuka iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila je obvezna i organizira se u skupinama od najviše 30 kandidata, ovisno o uvjetima iz članka 9.#clanak9 ovoga Pravilnika.
U tijeku dnevnog radnog vremena jednoj skupini mogu se održati najviše četiri sata iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.

Članak 20.

Obuka iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom je obvezna, a može započeti s kandidatom koji je prethodno položio ispit iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava iz stavka 1. ovoga članka izvodi se prvih deset sati po jedan sat, individualno.
Nakon desetog sata nastava se može izvoditi i kao blok sat, za sve kategorije vozila. Blok sat može se izvoditi s jednim ili s dva kandidata u vozilu B, C1, C, C1+E i C+E kategorije.

Članak 21.

Tijekom dnevnog radnog vremena instruktor vožnje može izvoditi nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom najviše 8 (osam) nastavnih sati.
Za vrijeme trajanja nastave instruktor vožnje mora imati vozačku dozvolu, dozvolu instruktora vožnje i nalog za osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Kandidat koji se osposobljava mora imati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije ili vrste vozila za koju se osposobljava, u izvorniku ili ovjerenoj preslici i knjižicu kandidata za vozača (karton vožnje).

IV. ORGANIZIRANJE, PROVEDBA I POLAGANJE VOZAČKIH ISPITA

Članak 22.

Kandidate za polaganje vozačkog ispita određuju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga u skladu s potrebama službe.
Vozački ispit čini jedinstvenu programsku cjelinu i provodi se u skladu s Programom vozačkog ispita.

Članak 23.

Vozački ispit provodi Ispitno povjerenstvo koje se sastoji od tri (3) člana koje imenuje zapovjednik SzOiDL iz reda ovlaštenih ispitivača, stručnih voditelja, predavača ili instruktora vožnje.
Čelnik Ispitnog povjerenstva može biti samo osoba koja ima licencu za ovlaštenog ispitivača.

Članak 24.

Ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta može pristupiti kandidat koji je prethodno osposobljen prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može prijaviti kandidat koji je uspješno svladao sadržaj nastavnog programa i koji je navršio godine života potrebne za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio.
Instruktor vožnje potvrđuje svojim potpisom u knjižici kandidata za vozača (karton vožnje) da je kandidat uspješno svladao sadržaj nastavnog predmeta prema stavku 1. ovoga članka.

Članak 26.

Ovlašteni ispitivač je obvezan prije početka provedbe ispita iz pojedinog nastavnog predmeta uvidom u važeću osobnu ispravu utvrditi identitet kandidata.
Ovlašteni ispitivač neće dopustiti polaganje ispita:
1. kandidatu koji nije osposobljen u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,
2. kandidatu koji ometa normalnu provedbu ispita ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima.
Kandidatu iz stavka 2. ovoga članka omogućit će se ponovo polaganje ispita u roku koje odredi Ispitno povjerenstvo.

Članak 27.

Ovlašteni ispitivač utvrđuje uspjeh na ispitu prema kriterijima koji su sastavni dio Programa vozačkog ispita.
Uspjeh kandidata na ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta ocjenjuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«.
Kandidat koji nije zadovoljan ocjenom ima pravo prigovora.
Prigovor se podnosi Ispitnom povjerenstvu koje o istom odlučuje odmah nakon završenog ispita.

Članak 28.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat polaže pismeno (testom) obvezno prije početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Ispit iz stavka 1. ovoga članka traje 45 minuta.
Testove iz stavka 1. ovoga članka priprema Ispitno povjerenstvo, a pohranjuje i čuva SzOiDL.

Članak 29.

Provjera znanja i vještina kandidata, te ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može se provoditi na prometnim površinama koje imaju minimum prometnih uvjeta iz članka 14.#clanak14 i 15.#clanak15 ovoga Pravilnika.

Članak 30.

Ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može pristupiti kandidat koji je zadovoljio na ispitu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Članak 31.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom traje dok ovlašteni ispitivač ne ocijeni da je kandidat osposobljen za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu na cesti.
Trajanje ispita za pojedinu kategoriju ili vrstu vozila određuje se Planom i programom iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Članak 32.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se, u pravilu, na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao.
Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora biti tehnički ispravno, opremljeno i označeno u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, te čisto i uredno.
Za vrijeme ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, na vozilima C1 i C ili C1+E i C+E kategorije, vučno ili vučno i priključno vozilo moraju imati nadgrađe, odnosno ceradu na arnjevima.

Članak 33.

Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, koje za vrijeme provedbe ispita uoči i unese u ispitni list.

Članak 34.

Kandidatu koji je osposobljen za vozača u Oružanim snagama SzOiDL izdaje uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, a vozačku dozvolu izdaje ovlaštena policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu polaganja vozačkog ispita.
Policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ovlaštenoj za izdavanje vozačkih dozvola SzOiDL dostavlja po službenoj dužnosti zahtjeve za izdavanje vozačkih dozvola.
Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:
1. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu koje ne smije biti starije od jedne godine;
2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest (6) mjeseci;
3. dvije istovjetne fotografije podnositelja zahtjeva veličine 30 x 35 mm;
4. u slučaju promjene kategorije vozačke dozvole vozačka dozvola koju kandidat posjeduje.

V. DOPUNSKO OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA NA ZAVRŠNOJ VOJNOJ OBUCI

Članak 35.

Kandidati osposobljeni za vozače motornih vozila u SzOiDL ili izvan Oružanih snaga, u drugoj fazi obuke, pri stažiranju po postrojbama osposobljavaju se na motornim vozilima u skladu s položenim kategorijama (A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E).

Članak 36.

Osposobljavanje vozača u drugoj fazi obuke dijeli se na:
1. doobuku,
2. preobuku,
3. obuku u okviru provedbe vozačkih zadaća po postrojbama
4. obuku terenske i sigurne vožnje.

Članak 37.

Doobuka i preobuka u postrojbama Oružanih snaga provodi se u skladu s Pravilnikom o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima u Oružanim snagama.

Članak 38.

Završna vojna obuka u okviru provedbe vozačkih zadaća u postrojbama Oružanih snaga obvezan je dio obuke vozača-ročnika, a provodi se tijekom služenja vojnog roka.
Sadržaj i učestalost obuke u okviru provedbe vozačkih zadaća u postrojbama Oružanih snaga ovise o namjeni, ulozi i zadaćama svake pojedine postrojbe.
O osposobljavanju vozača pri stažiranju u postrojbama Oružanih snaga vodi se evidencija propisana Planom i programom završne vojne obuke.

Članak 39.

U skladu s Planom i programom osposobljavanja vojnih osoba za vozače motornih vozila u SzOiDL vozači se osposobljavaju za sigurnu i terensku vožnju.

VI. EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJA

Članak 40.

SzOiDL vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o osposobljenosti kandidata za vozače i polaganju vozačkih ispita.
Službena evidencija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:
1. matične knjige
2. rasporeda obuke
3. popisa kandidata za vozače.

Članak 41.

Dokumentaciju o vozačkom ispitu čini:
1. ispitni test iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,
2. ispitni list iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,
3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
4. uvjerenje o položenoj prvoj pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Članak 42.

Dokumentaciju o osposobljenosti kandidata za vozača čini:
1. uvjerenje o osposobljenosti kandidata iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom
2. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
3. knjižica kandidata za vozača (karton vožnje).

Članak 43.

Matična knjiga čuva se trajno, a raspored obuke, popis kandidata za vozače i ostala dokumentacija tri godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozače.
Oblik i sadržaj matične knjige, rasporeda obuke, uvjerenja o osposobljenosti kandidata iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i knjižice kandidata za vozača tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 2., 3., 4., 5. i 6.).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Provedbu vozačkih ispita iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, do stjecanja uvjeta za provedbu vozačkih ispita u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 45.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i način polaganja vozačkih ispitaL333391 (»Narodne novine« broj 22/93).

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-04/3
Urbroj: 512-01-07-1
Zagreb; 4. travnja 2007.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

PRILOG 1.

DIMENZIJE I PROMETNO-TEHNIČKI ELEMENTI POLIGONA ZA POČETNU OBUKU U UPRAVLJANJU MOTORNIM VOZILOM

1. Kolnik
2. Raskrižje ceste iste važnosti
3. Raskrižje regulirano prometnim znacima
4. Raskrižje regulirano svjetlosnom signalizacijom
5. Raskrižje s kružnim tokom, »prometna kružnica«
6. Površina za kretanje naprijed – natrag
7. Površina za polukružno okretanje kretanjem naprijed – natrag
8. Površina za uvježbavanje parkiranja
9. Pletenica
10. Naizmjenični boksovi
11. Uzastopni zavoji različitih promjera »osmica«
12. Klizavi kolnik
13. Oštećeni kolnik
14. Suženje ceste
15. Radovi na cesti
16. Šljunčani kolnik
17. Vožnja na usponu i padu
18. Prijelaz željezničke pruge u razini
19. Osmica za okretanje motocikla
20. Prometno vježbalište, »poligon«

1. KOLNIK

2. RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI

3. RASKRIŽJE REGULIRANO PROMETNIM ZNACIMA

4. RASKRIŽJE REGULIRANO SVJETLOSNOM SIGNALIZACOJOM

5. RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETNA KRUŽNICA

6. POVRŠINA ZA KRETANJE NAPRIJED – NAGRAG

7. POVRŠINA ZA POLUKRUŽNO OKRETANJE KRETANJEM NAPRIJED – NATRAG

8. POVRŠINA ZA UVJEŽBAVANJE PARKIRANJA

9. PLETENICA

10. NAIZMJENIČNI BOKSOVI

11. UZASTOPNI ZAVOJI RAZLIČITIH PROMJERA »OSMICA«

12. KLIZAVI KOLNIK

13. OŠTEĆENI KOLNIK

14. SUŽENJE CESTE

15. RADOVI NA CESTI

16. TUCANIČKI KOLNIK

17. VOŽNJA NA USPONUI PADU

18. PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE U RAZINI

19. »OSMICA« ZA OKRETANJE MOTOCIKLA


 

20. »POLIGON« – PROMETNO VJEŽBALIŠTE

PRILOG 2.

Prva unutarnja stranica matične knjige                                 
                                 

                                       
   
PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

 
zatvori
Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !