Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", br. XX/09, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 22.05.2009 Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1385

Na osnovi odredbe članka 33.L448107 stavka 5. i članka 80.L448108 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08.), članka 26.L448110 točke 21. i članka 28.L448111 stavka 1. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 4. sjednici održanoj 11. svibnja 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O OVLASTIMA I NAČINU RADA KONTROLORA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se ovlasti i način rada ovlaštenih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) za obavljanje nadzora nad:

1. poslovanjem ugovornih subjekata Zavoda u skladu s preuzetim obvezama osnovom sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, zakonskim i podzakonskim propisima, te međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju

2. zakonitim i pravodobnim ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Zavoda pri ugovornim subjektima Zavoda, odnosno ustrojstvenim jedinicama Zavoda

3. korištenjem bolovanja osiguranika

4. provođenjem međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje

5. zakonitošću rada, te svrhovitošću i pravodobnom izvršavanju obveza radnika ustrojstvenih jedinica Zavoda.

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuju se ovlaštene osobe za provođenje nadzora iz stavka 1. ovog članka (u daljnjem tekstu: kontrolori Zavoda), njihove nadležnosti, organizacija i način rada, planiranje rada i poslovi nadzora, te tiskanica i izgled službene iskaznice kontrolora Zavoda.

Članak 2.

(1) Nadzor iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovog Pravilnika obavlja se:

1. pri zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima privatne prakse koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

2. pri isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor isporuci ortopedskih i drugih pomagala

3. pri ustrojstvenim jedinicama Zavoda.

(2) Pod nadzorom iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka podrazumijevaju se poslovi vanjskog nadzora, a iz točke 3. poslovi unutarnjeg nadzora.

Članak 3.

(1) Nadzor ugovornih subjekata Zavoda iz članka 2.#clanak2 točke 1. i 2. ovog Pravilnika obavljaju kontrolori Zavoda u skladu s posebnim ovlastima ravnatelja Zavoda (u daljnjem tekstu: ovlašteni kontrolori Zavoda), kontrolori regionalnih odjela za nadzor i kontrolu u područnim uredima Zavoda u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku (u daljnjem tekstu: regionalni odjeli), te kontrolori Zavoda u područnim uredima Zavoda.

(2) Nadzor ustrojstvenih jedinica Zavoda iz članka 2.#clanak2 točke 3. ovog Pravilnika obavljaju ovlašteni kontrolori Zavoda.

II. NADZORNI POSLOVI I VRSTE NADZORA

Članak 4.

Nadzorni poslovi obuhvaćaju postupke i radnje kojima se provodi nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, općih i pojedinačnih akata, nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda, kao i primjenu propisanih mjera u slučaju nezakonitog i nepravilnog poslovanja, odnosno nepridržavanja ugovornih obveza.

Članak 5.

(1) Nadzorni poslovi mogu biti redovni (planirani) i izvanredni.

(2) Redovni nadzorni poslovi planiraju se planom i programom rada za kalendarsku godinu, kojim se utvrđuju poslovi nadzora u nadležnosti ovlaštenih kontrolora Zavoda, regionalnih odjela, te kontrolora područnih ureda Zavoda, a donosi ga ravnatelj Zavoda na prijedlog pomoćnika ravnatelja za nadzor i kontrolu najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

(3) Izvanredni nadzorni poslovi obavljaju se prema nalogu ravnatelja Zavoda, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja, odnosno rukovoditelja područnog ureda Zavoda.

(4) Izvanredni nadzorni poslovi mogu se obavljati i na osnovi pisanog zahtjeva ugovornog subjekta Zavoda, poslodavca u slučaju kontrole opravdanosti bolovanja, te osigurane osobe Zavoda u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a nalog za nadzor daje ovlaštena osoba iz stavka 3. ovog članka ovisno čijem području poslova pripada podnijeti zahtjev za nadzor.

(5) Nalogom iz stavaka 3. i 4. ovog članka mora biti određen subjekt nadzora, predmet nadzora, vrijeme i mjesto nadzora, izvršitelji nadzora i rok do kojeg se mora dostaviti izvješće o nadzoru, te podatak kome se izvješće dostavlja.

(6) Redovni nadzorni poslovi, te iznimno izvanredni obavljaju se uz prethodnu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije kako bi potonji bio obavljen u što kraćem vremenu i bez prekida procesa rada.

(7) U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru, pronevjeru, krađu, odnosno o obavljanju drugih aktivnosti koje nisu u skladu s važećim propisima, nadzorni poslovi obavljaju se bez prethodne najave.

Članak 6.

(1) Nadzorni poslovi, u pravilu, sastoje se od pripreme, nadzora i zaključka.

(2) Priprema nadzornih poslova obuhvaća postupke i radnje prije samog nadzora, a obuhvaćaju prikupljanje podataka i dokumentacije koje su predmet nadzora.

(3) Nadzor podrazumijeva neposredni uvid u poslovanje nadziranog subjekta Zavoda, koji obuhvaća pregled dokumentacije, prostora, opreme i radnika, te načina rada.

(4) Zaključak je završni dio nadzornih poslova koji čini zapisnik o izvršenom nadzoru i pisano izvješće s prijedlogom mjera.

(5) Sadržaj dokumentacije iz stavka 3. ovog članka koja je predmet nadzora propisat će posebnom odlukom Upravno vijeće Zavoda.

Članak 7.

Nadzor poslovanja ugovornih subjekata i ustrojstvenih jedinica Zavoda obuhvaća nadzor poslovanja u tekućoj kalendarskoj godini, a po potrebi može obuhvaćati i prethodno vremensko razdoblje u skladu s nalogom ravnatelja Zavoda ili po njemu ovlaštene osobe.

Članak 8.

Kontrolori Zavoda obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, općim aktima Zavoda, ugovorima sklopljenim s ugovornim subjektima Zavoda, te prema nalogu ravnatelja Zavoda, odnosno drugog ovlaštenog radnika Zavoda iz članka 5.#clanak5 stavka 3. ovog Pravilnika.

III. OVLASTI I OBVEZE KONTROLORA ZAVODA

1. Provođenje poslova vanjskog nadzora

Članak 9.

Poslovi vanjskog nadzora iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovog Pravilnika obuhvaćaju kontrolu:

1. postupanja ugovornih subjekata Zavoda u skladu s međunarodnim ugovorima, zakonskim i podzakonskim propisima, te općim aktima Zavoda u svezi s pružanjem ugovorene zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda

2. istinitosti (točnosti) podataka koje ugovorni subjekti dostavljaju Zavodu i evidentiraju u svojim knjigovodstvenim i drugim evidencijama, a koji su značajni za ugovorne odnose sa Zavodom.

Članak 10.

(1) Kontrolori Zavoda u obavljanju poslova vanjskog nadzora iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika nadziru izvršavanje zakonskih obveza i preuzetih ugovornih obveza subjekata iz članka 2.#clanak2 stavka 1. točke 1. i 2. ovog Pravilnika, namjensko trošenje sredstava ugovorenih za provođenje zdravstvene zaštite, te zakonito i pravodobno ostvarivanje prava osiguranih osoba Zavoda na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) Osim nadzora iz stavka 1. ovog članka kontrolori Zavoda nadziru da li je postupanje ugovornih izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom i općima aktima Zavoda u dijelu koji se odnosi na pravilno izdavanje uputnica za bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, recepata za lijekove utvrđene osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda, putnih naloga radi korištenja zdravstvene zaštite za osigurane osobe Zavoda, te utvrđivanja prava na bolovanje osiguranika Zavoda.

(3) U okviru nadzora iz stavaka 1. i 2. ovog članka kontrolori Zavoda imaju pravo pregleda i provjere pravne, financijske, medicinske i druge dokumentacije, kao i neposrednog uvida u način rada ugovornog subjekta.

(4) Postupak nadzora radi utvrđivanja činjenica iz stavka 1. i 2. ovog članka kada je u pitanju ostvarivanje prava osigurane osobe na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i ostvarivanja prava na bolovanje može obuhvatiti i pregled osigurane osobe Zavoda koji obavlja kontrolor Zavoda – doktor medicine, odnosno stomatologije.

(5) U postupku provođenja nadzora nad ostvarivanjem prava na bolovanje kontrolori Zavoda, osim provođenja nadzora u ordinaciji izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, imaju pravo obaviti i kućnu posjetu, odnosno neposrednu kontrolu u kući osiguranika.

2. Provođenje poslova unutarnjeg nadzora

Članak 11.

Poslovi unutarnjeg nadzora obuhvaćaju nadzor nad radom radnika unutarnjih ustrojstvenih jedinica Zavoda, a posebice:

1. zakonitost rada i postupanja

2. postupanje u skladu s međunarodnim ugovorima

3. rješavanje u upravnim stvarima

4. djelotvornost, ekonomičnost i svrhovitost rada

5. svrhovitost organizacije rada unutarnjih organizacijskih jedinica Zavoda, posebice poštivanje propisanih postupaka prigodom odobravanja prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja i davanja naloga za isplatu prava na novčane naknade

6. osposobljenost radnika Zavoda za obavljanje poslova radnog mjesta na koja su raspoređeni

7. odnos radnika Zavoda prema osiguranim osobama Zavoda, te drugim osobama s kojima komuniciraju u obavljanju povjerenih im poslova, kao i prema drugim radnicima Zavoda.

IV. NAČIN OBAVLJANJA NADZORNIH POSLOVA

Članak 12.

(1) Kontrolori Zavoda obvezni su odmah na mjestu nadzora sačiniti zapisnik o provedenim radnjama i utvrđenom činjeničnom stanju.

(2) Ako se tijekom provođenja nadzora ukaže potreba za hitnim poduzimanjem mjera, kontrolor Zavoda daje usmeni nalog za otklanjanje uočenih nepravilnosti, što se obvezno evidentira u zapisniku.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži podatak o:

1. kontrolorima Zavoda koji provode nadzor

2. subjektu nadzora

3. predmetu nadzora

4. vremenu i mjestu nadzora,

5. osobama koje su prisustvovale nadzoru i njihovoj funkciji kod nadziranog subjekta

6. točnom i kratkom opisu tijeka i sadržaja u postupku nadzora izvršenih radnji, danim izjavama, priloženim dokumentima, predmetima i sl.

7. primjedbama danim na zapisnik od strane nadziranog subjekta.

(4) Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje subjektu kod kojeg je proveden nadzor, a potpisuju ga kontrolor Zavoda i ovlaštena osoba nadziranog subjekta.

(5) U slučaju da ovlaštena osoba nadziranog subjekta ne želi potpisati zapisnik, o tome se stavlja službena bilješka u zapisnik, a jedan primjerak zapisnika ostavlja se u poslovnoj prostoriji nadziranog subjekta.

(6) Kod jednostavnijih nadzora, koji se provode u manjem opsegu i ne obuhvaćaju cjeloviti nadzor izvršavanja ugovornih obveza, kontrolor Zavoda obvezan je na mjestu nadzora sačiniti zapisnik o provedenim radnjama i utvrđenom činjeničnom stanju, s prijedlogom mjera i rokom za ulaganje prigovora na zapisnik i predložene mjere, a bez obveze sačinjavanja izvješća o provedenom nadzoru iz članka 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

Članak 13.

(1) Nakon obavljenog nadzora kontrolori Zavoda obvezni su u roku od 8 do 15 dana od dana provedenog nadzora, ovisno o veličini nadziranog subjekta, sastaviti izvješće o provedenom nadzoru, prikupljenim dokazima i utvrđenom činjeničnom stanju, sa zaključcima i prijedlozima mjera za daljnje postupanje.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se nadziranom subjektu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana sastavljanja, uz obveznu uputu kome i u kojem roku nadzirani subjekt može uložiti prigovor na izvješće.

(3) Na izvješće nadzirani subjekt ima pravo uložiti prigovor rukovoditelju područnog ureda Zavoda iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika čiji su kontrolori obavljali nadzor, odnosno ako su nadzor obavili ovlašteni kontrolori Zavoda pomoćniku ravnatelja za nadzor i kontrolu u roku od 8 dana od dana njegova zaprimanja.

(4) Osnovanost prigovora iz stavka 3. ovog članka ocjenjuje se na način da se navodi iz prigovora prihvaćaju u cijelosti ili djelomice, a u slučaju potpunog ili djelomičnog neprihvaćanja prigovora izriče se odgovarajuća mjera, te o tome pisanim putem izvješćuje nadzirani ugovorni subjekt.

(5) Nakon provedene kontrole ugovornih subjekata Zavoda u smislu članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika, te provedenog postupka iz stavka 4. ovog članka, o rezultatu provedenog nadzora obvezno se izvješćuje službu za ugovaranje zdravstvene zaštite Direkcije Zavoda.

Članak 14.

(1) O provedenim kontrolama, te izrečenim mjerama vode se evidencije u područnim uredima Zavoda, regionalnim odjelima iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovog Pravilnika, te pri pomoćniku ravnatelja za nadzor i kontrolu koji o potonjem obvezno dostavlja mjesečno izvješće ravnatelju Zavoda.

(2) Pomoćnik ravnatelja Zavoda iz stavka 1. ovog članka obvezno sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o provedenim redovnim i izvanrednim nadzorima, kao i izrečenim mjerama, te ga upućuje Upravnom vijeću Zavoda.

1. Kontrolori područnog ureda Zavoda

Članak 15.

(1) Kontrolori u područnim uredima Zavoda obavljaju nadzor nad ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, kao i drugih prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, te ugovornih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala, osim nadzora ugovornih subjekata koji obavljaju kontrolori Zavoda iz članaka 17.#clanak17 i 19.#clanak19 ovog Pravilnika.

(2) Uz poslove iz stavka 1. ovog članka kontrolori Zavoda kontinuirano obavljaju kontrolu dostavljenih računa i izvješća ugovornih subjekata Zavoda s područja njihove nadležnosti.

(3) U provođenju nazora kontrolori Zavoda iz stavka 1. ovog članka sastavljaju zapisnik i izvješće u skladu s odredbama članaka 12.#clanak12 i 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

(4) Primjerak izvješća i kopiju zapisnika o provedenom nadzoru kontrolori Zavoda iz stavka 1. ovog članka dostavljaju rukovoditelju područnog ureda Zavoda koji ga je obvezan dostaviti nadziranom subjektu u roku iz članka 13.#clanak13 stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 16.

(1) Kada je u izvješću, a nakon provedenog postupka iz članka 13.#clanak13 stavka 4. ovog Pravilnika, zbog lakše povrjede ugovornih obveza predložena mjera pisane opomene i/ili novčana kazna, rukovoditelj područnog ureda Zavoda provodi mjeru u skladu sa sklopljenim ugovorom s ugovornim subjektom i o tome obavještava pomoćnika ravnatelja za nadzor i kontrolu.

(2) Kada se radi o težoj povrjedi ugovornih obveza za koju je u skladu s ugovornim obvezama u izvješću iz stavka 1. ovog članka predložena mjera opomene pred raskid ugovora ili raskida ugovora, te novčana kazna, rukovoditelj područnog ureda Zavoda proslijedit će izvješće, zbog provedbe mjera, ravnatelju Zavoda i pomoćniku ravnatelja za nadzor i kontrolu.

(3) Mjere iz stavka 2. ovog članka izriče ravnatelj Zavoda.

2. Kontrolori regionalnih odjela

Članak 17.

(1) Kontrolori regionalnih odjela provode nadzor nad ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, kao i drugih prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda:

1. općih i specijalnih bolnica, poliklinika, ustanova za hitnu medicinsku pomoć, ljekarničkih ustanova, te županijskih zavoda za javno zdravstvo

2. ugovornih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala

3. ugovornih subjekata iz članaka 15.#clanak15 i 19.#clanak19 ovog Pravilnika po posebnom nalogu ravnatelja Zavoda ili po njemu ovlaštene osobe iz članka 5.#clanak5 stavka 3. ovog Pravilnika.

(2) Uz poslove iz stavka 1. ovog članka, kontrolori Zavoda kontinuirano obavljaju kontrolu dostavljenih računa i izvješća ugovornih subjekata Zavoda za nadzor kojih su nadležni, kao i ugovornih subjekata koje nadziru ovlašteni kontrolori Zavoda.

(3) O provođenju nadzora kontrolori Zavoda iz stavka 1. ovog članka sastavljaju zapisnik i izvješće u skladu s odredbama članaka 12.#clanak12 i 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

(4) Primjerak izvješća i kopija zapisnika o provedenom nadzoru dostavlja se rukovoditelju područnog ureda Zavoda prema sjedištu nadziranog ugovornog subjekta Zavoda.

(5) Rukovoditelj područnog ureda Zavoda iz stavka 4. ovog članka obvezan je izvješće dostaviti nadziranom subjektu u roku iz članka 13.#clanak13 stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 18.

(1) Kada je u izvješću, a nakon provedenog postupka iz članka 13.#clanak13 stavka 4. ovog Pravilnika, zbog lakše povrjede ugovornih obveza predložena mjera pisane opomene i/ili novčana kazna, rukovoditelj područnog ureda Zavoda iz članka 17.#clanak17 stavka 4. ovog Pravilnika provodi mjeru u skladu sa sklopljenim ugovorom s ugovornim subjektom i o tome obavještava pomoćnika ravnatelja za nadzor i kontrolu.

(2) Kada se radi o težoj povrjedi ugovornih obveza, za koju je u skladu s ugovornim obvezama u izvješću iz stavka 1. ovog članka predložena mjera opomene pred raskid ugovora ili raskida ugovora, te novčana kazna, rukovoditelj područnog ureda Zavoda proslijedit će izvješće zbog provedbe mjera ravnatelju Zavoda i pomoćnika ravnatelja za nadzor i kontrolu.

(3) Mjere iz stavka 2. ovog članka izriče ravnatelj Zavoda.

3. Ovlašteni kontrolori Zavoda

Članak 19.

(1) Ovlašteni kontrolori Zavoda provode nadzor:

1. u ugovornim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska

2. pri ugovornim isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala

3. pri ugovornim subjektima iz članaka 15.#clanak15 i 17.#clanak17 ovog Pravilnika po posebnom nalogu ravnatelja Zavoda ili po njemu ovlaštene osobe

4. u ustrojstvenim jedinicama Zavoda.

(2) O provođenju nadzora kontrolori Zavoda iz stavka 1. ovog članka sastavljaju zapisnik i izvješće u skladu s odredbama članaka 12.#clanak12 i 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

(3) Primjerak izvješća i kopija zapisnika o provedenom nadzoru dostavlja se pomoćniku ravnatelja za nadzor i kontrolu i rukovoditelju područnog ureda na čijem je području sjedište ugovornog subjekta, a u slučaju nadzora iz stavka 1. točke 4. ovog članka primjerak izvješća i kopiju zapisnika dostavlja se ravnatelju Zavoda, pomoćniku ravnatelja za nadzor i kontrolu, pomoćniku ravnatelja Zavoda u čijoj je nadležnosti ustrojstvena jedinica Zavoda u kojoj je proveden nadzor, te rukovoditelju područnog ureda Zavoda ako je nadzor proveden u ustrojstvenim jedinicama područnog ureda Zavoda.

Članak 20.

(1) Mjere predložene u izvješću nakon provedenog nadzora iz članka 19.#clanak19 stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika, te nakon provedenog postupka iz članka 13.#clanak13 stavka 4. ovog Pravilnika, bez obzira na njihovu težinu, izriče ravnatelj Zavoda.

(2) Za lakše povrjede ugovornih obveza iz članka 19.#clanak19 stavka 1. točke 2. i 3. ovog Pravilnika predložene mjere pisane opomene i/ili novčane kazne izriče rukovoditelj područnog ureda Zavoda na čijem je području sjedište ugovornog subjekta i o tome obavještava pomoćnika ravnatelja za nadzor i kontrolu.

(3) Za teže povrjede ugovornih obveza za koje je u skladu s ugovornim obvezama u izvješću iz stavka 1. ovog članka predložena mjera opomene pred raskid ugovora ili raskida ugovora, te novčane kazne ravnatelj Zavoda izriče predloženu mjeru.

Članak 21.

Mjere predložene u izvješću nakon provedenog nadzora iz članka 19.#clanak19 stavka 1. točke 4. ovog Pravilnika, bez obzira na njihovu težinu, izriče ravnatelj Zavoda.

V. KONTROLORI ZAVODA

Članak 22.

(1) Kontrolori Zavoda radnici su Zavoda koji ispunjavaju uvjete glede stručne spreme i potrebnog radnog iskustva utvrđenog općim aktom o unutarnjoj organizaciji Zavoda.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka kontrolori Zavoda obvezno moraju imati položen državni stručni ispit.

Članak 23.

(1) U obavljanju nadzora kontrolori Zavoda imaju pravo pregleda uvjeta rada, opreme, prostora i kadrova, pravne i medicinske dokumentacije, te dokumentacije o računovodstveno – financijskom poslovanju nadziranih subjekata radi utvrđivanja poštivanja ugovornih obveza, te zakonitosti i svrhovitosti korištenja sredstava Zavoda za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i ostvarivanja prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) Ugovorni subjekti Zavoda, odnosno ustrojstvene jedinice Zavoda obvezne su kontrolorima Zavoda omogućiti provedbu odredbe stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

(1) Radi dokazivanja identiteta kontrolora Zavoda i ovlasti za obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovog Pravilnika, kontrolorima Zavoda izdaje se posebna iskaznica.

(2) Iskaznica iz stavka 1. ovog članka izrađena je na punijem papiru bijele boje, dimenzija 84 x 53 mm i zaštićena omotom od prozirne plastične mase.

(3) Sadržaj i oblik iskaznice iz stavka 2. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Direkciji Zavoda.

(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u posebno opravdanim i pojedinačnim slučajevima, a u skladu s posebnom ovlasti ravnatelja Zavoda za provođenje nadzora u skladu s ovim Pravilnikom, radnik Zavoda identitet i ovlast za nadzor dokazuje osobnom iskaznicom i odlukom o ovlasti ravnatelja Zavoda.

Članak 25.

(1) Kontrolor Zavoda koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, obvezan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

(2) Kontrolor Zavoda kojemu prestane radni odnos u Zavodu ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto obvezan je vratiti iskaznicu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od dana rasporeda na drugo radno mjesto.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Kontrolori Zavoda koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nemaju položen državni stručni ispit obvezni su ga položiti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Kontrolor Zavoda koji u roku iz stavka 1. ovog članka ne položi državni stručni ispit, istekom tog roka više nema pravo obavljati poslove kontrolora Zavoda.

Članak 27.

(1) Služba za nadzor i kontrolu Direkcije Zavoda iz članka 3.L448113 Pravilnika o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 80/07.), prestaje s radom 1. lipnja 2009. godine.

(2) Radnici Službe iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se na odgovarajuće poslove u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u skladu s njihovom stručnom spremom.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranjeL448115 (»Narodne novine« broj 80/07.).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/123

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !