Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti ("Narodne novine", br. XX/06, XX/12, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
143 29.12.2006 Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

3249

Na temelju članka 44.L322305 stavka 4. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju samostalne djelatnosti obrta iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. stavka 3. Zakona koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 44. Zakona.

2. POREZNI OBVEZNIK

Članak 2.

(1) Obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu jest fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. stavka 3. Zakona i koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i

2. da samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu, i

3. da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dohodak i porez na dohodak ne mogu se utvrđivati u paušalnom iznosu fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak. Iznimno, u smislu ovoga Pravilnika, obavljanjem djelatnosti trgovine ne smatra se djelatnost fizičkih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti proizvodnje koje svoje proizvode prodaju na tržištu.

(3) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona od kojih dohodak utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 19. do 24. Zakona, ne mogu istodobno po osnovi tih djelatnosti dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu.

(4) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost stavka 1. ovoga članka od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak obvezno utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 19. do 24. Zakona i od koje dohodak i porez na dohodak ne može utvrđivati u paušalnom iznosu prema stavku 1. ovoga članka, obvezan je i dohodak od djelatnosti koji je utvrđivao u paušalnom iznosu početi utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. Zakona i to istodobno s početkom obavljanja nove djelatnosti.

(5) Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost iz stavka 1. ovoga članka od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu prema stavku 1. ovoga članka, obavljanje nove djelatnosti smatra se, u smislu ovoga Pravilnika, proširenjem samostalne djelatnosti od koje se utvrđuje dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 47. stavkom 1. Zakona.

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ne donosi se novo rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu odnosno doneseno rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika ostaje na snazi.

3. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG DOHOTKA

Članak 3.

(1) Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika i članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitaka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%.

(2) Godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka jest i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza.

(3) Porezno priznati izdaci iz stavka 1. ovoga članka uključuju sve nastale izdatke i iznos izdatka za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja po posebnim propisima.

(4) U slučaju nastanka porezne obveze (početka obavljanja samostalne djelatnosti) odnosno prestanka porezne obveze (prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ili prestanka uvjeta za utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak u paušalnom iznosu) tijekom poreznog razdoblja, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika.

(5) U slučaju privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti koja je prijavljena nadležnom tijelu kod kojega je djelatnost registrirana i nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku određenom propisima o obrtu odnosno samostalnom obavljanju djelatnosti i Zakonom, godišnji paušalni dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti i to u korist poreznog obveznika, a porezna se obveza za to razdoblje ne utvrđuje.

4. UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG POREZANA DOHODAK

Članak 4.

(1) Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem i to primjenom poreznih stopa iz članka 8. Zakona na godišnji paušalni dohodak utvrđen člankom 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

(2) Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka povećava se i za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(3) Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak iz stavka 1. ovoga članka podijeli na dvanaest (12) mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

(4) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka osobito se utvrđuje iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi do donošenja novog rješenja.

(6) U skladu s člankom 41. točkom 2. Zakona, rješenjem utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan, pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.

(7) Ako tijekom poreznog razdoblja prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz članka 44. stavka 6. Zakona i članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, Porezna uprava ukinuti će rješenje o godišnjem dohotku i porezu na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 47. stavkom 1. Zakona. Rješenje se izdaje najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

5. SMANJENJE PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

Članak 5.

Porezni obveznici iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika koji samostalne djelatnosti obavljaju na područjima posebne državne skrbi, na otocima prve skupine i brdsko–planinskim područjima, plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Pravilnika u visini:

1) 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za djelatnost koja se obavlja na području posebne državne skrbi prve skupine i Gradu Vukovaru te na otocima prve skupine,

2) 50% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za djelatnost koja se obavlja na području posebne državne skrbi druge skupine,

3) 75% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za djelatnost koja se obavlja na području posebne državne skrbi treće skupine i brdsko-planinskim područjima.

6. PLAĆANJE PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

Članak 6.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak sukladno članku 4.#clanak4 stavku 3. ovoga Pravilnika.

7. POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE

Članak 7.

(1) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige iz članka 23. Zakona, osim evidencije o prometu – Obrazac KPR u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

(2) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je u evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka evidentirati iznose naplaćene u gotovini i iznose naplaćene bezgotovinskim putem.

(3) Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

8. PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

Članak 8.

(1) Porezni obveznik koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza od obavljanja samostalne djelatnosti te koji počinje obavljati samostalnu djelatnost za koju će utvrđivati paušalni dohodak i plaćati paušalni porez na dohodak i prirez, obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

(2) Prijava u registar poreznih obveznika iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku osam (8) dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, a kod prelaska sa utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

(3) Ako tijekom poreznog razdoblja za koje je porez utvrđen u paušalnom iznosu porezni obveznik prestane obavljati samostalnu djelatnost odnosno ako prestanu uvjeti propisani člankom 2.#clanak2 ovoga Pravilnika ili samostalna djelatnost počinje mirovati (privremena obustava samostalne djelatnosti), porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu o prestanku odnosno privremenoj obustavi u roku osam (8) dana od dana nastanka promjene.

(4) Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka dostaviti:

1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,

2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

(5) U slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka, porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Iznimno od članka 8.#clanak8 stavka 2. ovoga Pravilnika, prijava u registar poreznih obveznika za 2007. godinu kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak podnosi se do 31. siječnja 2007. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/115
Urbroj: 513-07-21-01/06-6
Zagreb, 15. prosinca 2006.

Ministar financija

Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !