Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. XX/08, XX/09, XX/10, XX/12, XX/14, XX/14, XX/15, XX/16)
označi tražene riječi printaj stranicu
154 29.12.2008 Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

4201

Na temelju članka 70.L424964 stavka 5. točke 2. i članka 84.L424965 stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju izračun i visina naknada te način plaćanja naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: naknade).

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. nositelj dozvole: fizička ili pravna osoba koja posjeduje dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra,

2. podnositelj zahtjeva: fizička ili pravna osoba koja je podnijela zahtjev za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra,

3. primarna dodjela: postupak dodjele adresa i brojeva kojim Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije dodjeljuje adrese i/ili brojeve operatorima na uporabu,

4. skupina brojeva: skup brojeva koji uključuje sve brojeve koji imaju isti broj znamenaka i istu namjenu prema Planu numeriranja.

Godišnja provjera i utvrđivanje visine naknada

Članak 3.

(1) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) redovito, a najmanje jedanput godišnje, provjerava način izračuna naknada, te nakon izvršene provjere dostavlja ministarstvu nadležnom za elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prijedlog izmjena načina izračuna i visine naknada.

(2) Nakon svake provjere načina izračuna naknada te utvrđivanja prijedloga visine naknada Agencija može predložiti Ministarstvu jediničnu cijenu za uporabu brojeva i radiofrekvencijskog spektra, koeficijent upravljanja skupinom brojeva, koeficijent proširenja brojevnog prostora, koeficijent potražnje brojeva, koeficijent raspoloživosti brojeva, koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa, najmanje duljine trasa, koeficijent pokrivenosti područja i stanovništva te druge koeficijente na temelju kojih se izračunavaju naknade.

(3) Ministarstvo provodi javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna ovoga Pravilnika u skladu s odredbama članka 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon).

(4) Prigodom utvrđivanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Agencija će osobito voditi računa o sljedećem:

1. načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije,

2. načelima poticanja djelotvorne uporabe i osiguravanja djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom, adresnim i brojevnim prostorom,

3. opravdanim visinama naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra,

4. razmjernom odnosu naknada za pravo uporabe adresa i brojeva te naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra,

5. zahtjevima tržišta i poznatim troškovima uporabe u radiofrekvencijskim pojasima koji se mogu upotrebljavati za istu primjenu,

6. naknadama u skladu s javnim natječajima ili javnim dražbama za različite radiofrekvencijske pojase koji se mogu upotrebljavati za istu primjenu.

(5) Pri donošenju izmjena i dopuna ovoga Pravilnika ministar nadležan za elektroničke komunikacije osobito će voditi računa o prijedlogu Agencije iz stavka 1. ovoga članka te o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima zaprimljenim tijekom javne rasprave, poštujući pritom načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije te regulatorna načela i ciljeve iz članka 5. Zakona.

II. NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA I BROJEVA

Visina naknade za pravo uporabe adresa i brojeva

Članak 4.

(1) Visina godišnje naknade za pravo uporabe brojeva u skupini brojeva izračunava se prema izrazu:

(a × b × c × d / e)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu brojeva utvrđena u članku 5.#clanak5 stavku 1. ovoga Pravilnika,

2. b: koeficijent upravljanja skupinom brojeva utvrđen u skladu s Tablicom 1. iz članka 5.#clanak5 stavka 2. ovoga Pravilnika,

3. c: koeficijent proširenja brojevnog prostora za skupinu brojeva utvrđen u skladu s Tablicom 2. iz članka 5.#clanak5 stavka 3. ovoga Pravilnika,

4. d: koeficijent potražnje brojeva u skupini brojeva utvrđen u skladu s člankom 5.#clanak5 stavkom 4. ovoga Pravilnika,

5. e: koeficijent raspoloživosti brojeva u skupini brojeva utvrđen u skladu s člankom 5.#clanak5 stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se operatoru na njegov zahtjev dodijeli više od jednog broja iz skupine brojeva, tada se visina naknade izračunava kao umnožak jedinične cijene a i broja dodijeljenih brojeva iz skupine brojeva.

Vrijednosti jedinične cijene i koeficijenata

Članak 5.

(1) Jedinična cijena a za uporabu brojeva iznosi 1,70 kuna.

(2) Koeficijent upravljanja skupinom brojeva b utvrđen je u Tablici 1. na sljedeći način:

Tablica 1.

Br.

Uporaba nacionalnih brojeva ili kratkih kodova iz skupine brojeva

Koeficijent upravljanja skupinom brojeva

1.

Javna nepokretna telefonska mreža

1

2.

Javna pokretna telefonska mreža

0,16

3.

Usluge s dodanom vrijednosti

1,5

(3) Koeficijent proširenja brojevnog prostora c za skupinu brojeva utvrđen je u Tablici 2., ovisno o broju znamenaka koje sadrži broj u toj skupini, na sljedeći način:

Tablica 2.

Br.

Broj znamenaka nacionalnog broja ili kratkog koda u skupini brojeva

Koeficijent proširenja brojevnog prostora za skupinu brojeva

1.

9

0,1

2.

8

1

3.

7

10

4.

6

100

5.

5

100.000

6.

4

1.000.000

7.

3

10.000.000

8.

2

100.000.000

(4) Koeficijent potražnje brojeva u skupini brojeva d iznosi 0,75.

(5) Koeficijent raspoloživosti brojeva u skupini brojeva e iznosi 0,75.

III. NAKNADA ZA PRAVO UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Naknada za usmjerene veze točka-točka bez prenosivih krajnjih postaja

Članak 6.

(1) Moguća uporaba usmjerenih veza točka-točka bez prenosivih krajnjih postaja obuhvaća, ali se ne ograničuje na mikrovalne veze te elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos (ENG/OB) u radiofrekvencijskom području iznad 1 GHz.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za duljinu trase i radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(0,75 × a × b × maksimum (1, minimum (5, c/d)))

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika,

3. c: najmanja duljina trase izražena u kilometrima za radiofrekvencijski pojas u skladu s Tablicom 5. iz članka 14.#clanak14 stavka 3. ovoga Pravilnika,

4. d: duljina trase izražena u kilometrima i određena zemljopisnim odrednicama krajnjih točaka iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra,

5. maksimum(x, y) funkcija daje najveću vrijednost argumenata,

6. minimum(x, y) funkcija daje najmanju vrijednost argumenata.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Ako podnositelj zahtjeva ili nositelj dozvole upotrebljava tri ili više susjednih kanala u istom radiofrekvencijskom potpojasu uz uporabu horizontalne i vertikalne polarizacije za svaki pojedinačni kanal, plaća 50% visine naknade utvrđene stavkom 2. i 3. ovoga članka.

Naknada za usmjerene veze točka-točka s prenosivim krajnjim postajama

Članak 7.

(1) Moguća uporaba usmjerenih veza točka-točka s prenosivim krajnjim postajama, koje rade kao nepokretne postaje, obuhvaća, ali se ne ograničuje na prijenosne mikrovalne veze te elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos (ENG/OB).

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i zemljopisno područje utvrđeno u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(0,75 × a × b × c)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika,

3. c: koeficijent pokrivanja područja, pri čemu je c=4 za područje koje pokriva do 10 jedinica područne (regionalne) samouprave, i c=20 za područje koje pokriva 11 ili više jedinica područne (regionalne) samouprave ili cijelo područje Republike Hrvatske.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra za elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos (ENG/OB) plaća se 20% visine naknade utvrđene stavkom 2. i 3. ovoga članka.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za satelitske veze

Članak 8.

(1) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra koji upotrebljava zemaljska postaja u satelitskoj službi širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(3,5 × a × b)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže za vlastite potrebe

Članak 9.

(1) Moguća uporaba pokretne mreže ili veze točka-točka za vlastite potrebe, koja upotrebljava radiofrekvencijski spektar ispod 1 GHz, obuhvaća, ali se ne ograničuje na prijenos govora, podataka, reporterske veze, telemetriju, sustav za pozivanje osoba (paging) i javni pristup za zatvorene skupine korisnika.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra (dupleks ili poludupleks) širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(15 × a × b × c × d)

gdje je:

1) a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2) b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika,

3) c: koeficijent efektivne izračene snage,

4) d: koeficijent efektivne visine antene.

(3) Koeficijent efektivne izračene snage iznosi:

1) 1,0 ako je efektivna izračena snaga manja od 5 W,

2) 1,5 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 5 W, a manja od 10 W,

3) 2,0 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 10 W, a manja od 25 W,

4) 2,5 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 25 W, a manja od 50 W,

5) 3,0 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 50 W.

(4) Koeficijent efektivne visine antene iznosi:

1) 1 ako je efektivna visina antene manja od 500 m,

2) 2 ako je efektivna visina antene jednaka ili veća od 500 m.

(5) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra (simpleks) širine pojasa od 1 MHz, te u slučaju kada se mreža sastoji samo od krajnjih postaja koje upotrebljavaju dupleksne ili poludupleksne kanale, za radiofrekvencijski pojas i pokrivanje područja utvrđeno u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(15 × a × b × e)

gdje je:

1) a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2) b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika,

3) e: koeficijent pokrivenosti područja.

(6) Koeficijent pokrivenosti područja e iz stavka 5. točke 3. ovoga članka iznosi:

1) 1 za područje sastavljeno od jedne jedinice područne (regionalne) samouprave,

2) 4 za područje sastavljeno od dvije do šest jedinica područne (regionalne) samouprave,

3) 7 za područje sastavljeno od sedam ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, ili cijelo područje Republike Hrvatske.

(7) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(8) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj telemetrijskoj mreži plaća se 75% visine naknade utvrđene prema stavku 2., 5. i 7. ovoga članka.

(9) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj zemaljskoj mreži za zatvorene skupine korisnika plaća se 30% visine naknade utvrđene prema stavku 2., 5. i 7. ovoga članka.

(10) Visina naknade za krajnje radijske postaje u pokretnoj zemaljskoj mreži za zatvorene skupine korisnika iznosi 100,00 kn po radijskoj postaji.

(11) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra za elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos (ENG/OB) plaća se 20% visine naknade utvrđene stavkom 2., 5. i 7. ovoga članka.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne pokretne komunikacijske mreže druge i treće generacije

Članak 10.

(1) Ukupna visina godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži druge i treće generacije (GSM i UMTS) sastoji se od tri dijela: naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra, naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra i naknade za pokretne radijske postaje u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivenost stanovništva utvrđenu u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(20 × a × b × c)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika,

3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14.#clanak14 stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Visina naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u prvoj godini iznosi 50.000.000,00 kuna.

(5) U drugoj i svakoj sljedećoj godini nositelj dozvole plaća naknadu za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u iznosu od 0,5% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu u prethodnoj kalendarskoj godini.

(6) Izvješće o iznosu ukupnoga godišnjeg bruto prihoda iz stavka 5. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu nositelj dozvole obvezan je dostaviti Agenciji najkasnije do kraja veljače tekuće godine.

(7) Visina naknade za svaku pokretnu radijsku postaju u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži druge i treće generacije u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge iznosi 120,00 kuna godišnje.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže točka-više točaka

Članak 11.

(1) Moguća uporaba radiofrekvencijskog spektra u mreži točka-više točaka obuhvaća, ali se ne ograničuje na radiokomunikacijske službe u tehnološki neutralnim radiofrekvencijskim pojasima, na širokopojasni bežični pristup i bežični sustav za distribuciju videosignala (MVDS).

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivenost stanovništva utvrđenu u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(1,1 × a × b × c) × (1 + d)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika,

3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14.#clanak14 stavka 4. ovoga Pravilnika,

4. d: koeficijent koji iznosi 0,2 za prvu godinu valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, 0,4 za drugu godinu, 0,6 za treću godinu, 0,8 za četvrtu godinu i 1 za svaku sljedeću godinu valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen isti radiofrekvencijski spektar u zemljopisnim područjima koja se preklapaju ili su susjedna, visina naknade izračunava se za ukupno zemljopisno područje.

(5) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen isti radiofrekvencijski spektar u zemljopisnim područjima koja se ne preklapaju ili nisu susjedna, visina naknade izračunava se kao zbroj naknada za pojedina zemljopisna područja.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za zrakoplovnu i pomorsku službu te službu plovidbe unutarnjim vodama

Članak 12.

Visina naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za zrakoplovnu i pomorsku službu te službu plovidbe unutarnjim vodama u radiofrekvencijskim pojasima namijenjenima za te službe utvrđena je u Tablici 3. na sljedeći način:

Tablica 3.

Br.

Vrsta radijske postaje

Godišnja naknada
(u kunama)

1.

Radijska postaja na Zemlji koja služi za radionavigaciju, identifikaciju, određivanje položaja, signalizaciju, mjerenje i slično

120,00

2.

Radijska postaja na zrakoplovu koja služi za radionavigaciju, identifikaciju, određivanje položaja, signalizaciju, mjerenje i slično

120,00

3.

Radijska postaja na plovilu koja služi za radionavigaciju, identifikaciju, određivanje položaja, signalizaciju, mjerenje i slično

120,00

4.

Radijska postaja na Zemlji

250,00

5.

Radijska postaja na zrakoplovu

250,00

6.

Radijska postaja na plovilu

250,00

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji

Članak 13.

(1) Moguća uporaba radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji obuhvaća prijenos, odašiljanje i/ili prijam radijskog i/ili televizijskog signala i drugih podataka koji se prenose putem radiodifuzijskih sustava.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za sve radijske postaje koje u skladu s ugovorom o koncesiji i/ili u skladu s dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra odašilju u istoj radiodifuzijskoj mreži, utvrđuje se prema predviđenom području pokrivanja svih odašiljača u toj radiodifuzijskoj mreži, radiofrekvencijskom pojasu i sustavu odašiljanja, te se izračunava prema izrazu:

(30 × a × b × c × k × r)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14.#clanak14 stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Pravilnika,

3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14.#clanak14 stavka 4. ovoga Pravilnika,

4. k: koeficijent određen vrstom sustava odašiljanja i iznosi:

a) 0,025 za analognu radiodifuziju (VHF pojas I i III, UHF pojas IV i V),

b) 0,1 za digitalnu radiodifuziju, za sustave koji upotrebljavaju širine pojasa veće od 1,6 MHz (VHF pojas III, UHF pojas IV i V),

c) 0,25 za digitalnu radiodifuziju, za sustave koji upotrebljavaju širine pojasa manje ili jednake 1,6 MHz (VHF pojas III i L pojas),

d) 0,5 za analognu VHF radiodifuziju (VHF pojas II),

e) 1,5 za analognu i digitalnu LF, MF i HF radiodifuziju (pojasi 148,5 kHz – 283,5 kHz, 526,5 kHz – 1.606,5 kHz, 3.950 kHz – 26.100 kHz).

5. r: koeficijent koji je za analognu radiodifuziju iz točke 4. podtočke a) ovoga stavka utvrđen u skladu s Tablicom 7. iz članka 14.#clanak14 stavka 6. ovoga Pravilnika, za analognu radiodifuziju iz točke 4. podtočke d) ovoga stavka utvrđen je u skladu s Tablicom 8. iz članka 14.#clanak14 stavka 7. ovoga Pravilnika, a za sve druge vrijednosti koeficijenta k iz točke 4. ovoga stavka iznosi 1.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati s obzirom na najveću širinu pojasa kojim se koristi radiodifuzijska mreža.

(4) Ako se radiodifuzijska mreža odašiljača za odašiljanje radijskog ili televizijskog programa u analognim radiodifuzijskim sustavima upotrebljava na način da se na istim radijskim frekvencijama odašilje radijski ili televizijski program dvaju ili više nakladnika radija ili televizije, visina naknade utvrđuje se za svakog nakladnika posebno, razmjerno ukupnom trajanju odašiljanja njihova programa tijekom tjedna.

Vrijednosti jedinične cijene i koeficijenata

Članak 14.

(1) Jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra a iznosi 500,00 kuna.

(2) Koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b utvrđen je u Tablici 4. na sljedeći način:

Tablica 4.

Br.

Donja frekvencija (GHz)

Gornja frekvencija (GHz)

Koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa

1.

0,862

8

2.

0,862

1,710

4

3.

1,710

3,410

2

4.

3,410

10,000

1

5.

10,000

14,500

0,8

6.

14,500

24,500

0,4

7.

24,500

42,500

0,2

8.

42,500

0,01

(3) Najmanja duljina trase za radiofrekvencijske pojase utvrđena je u Tablici 5. na sljedeći način:

Tablica 5.

Br.

Donja frekvencija (GHz)

Gornja frekvencija (GHz)

Najmanja duljina
trase (km)

1.

0,862

35

2.

0,862

1,710

30

3.

1,710

10,000

25

4.

10,000

14,500

12

5.

14,500

19,700

5

6.

19,700

0

(4) Iznimno od vrijednosti utvrđene u Tablici 5. iz stavka 3. ovoga članka, za linkove koji upotrebljavaju modulacijske postupke s najmanje 64 stanja i brzine prijenosa od najmanje 70 Mbit/s, najmanja duljina trase u radiofrekvencijskom pojasu 1,71 GHz – 10 GHz iznosi 20 km.

(5) Koeficijent pokrivenosti stanovništva c utvrđen je u Tablici 6. na sljedeći način:

Tablica 6.

Br.

Donja granica broja stanovnika

Gornja granica broja stanovnika

Koeficijent pokrivenosti stanovništva

1.

5.000

0,03

2.

5.001

10.000

0,04

3.

10.001

30.000

0,10

4.

30.001

50.000

0,20

5.

50.001

100.000

0,40

6.

100.001

300.000

1,00

7.

300.001

500.000

2,00

8.

500.001

1.000.000

4,00

9.

1.000.001

3.000.000

10,00

10.

3.000.001

20,00

(6) Koeficijent r za analognu radiodifuziju (VHF pojas I i III, UHF pojas IV i V) utvrđen je u Tablici 7. na sljedeći način:

Tablica 7.

Br.

Koeficijent pokrivenosti stanovništva

Koeficijent r za pojedine godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina i svaka sljedeća godina

1.

0,03

5,56

4,42

3,28

2,14

1,00

2.

0,04

8,33

6,50

4,67

2,83

1,00

3.

0,10

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

4.

0,20

3,75

3,06

2,38

1,69

1,00

5.

0,40

2,71

2,28

1,85

1,43

1,00

6.

1,00

1,58

1,44

1,29

1,15

1,00

7.

2,00

1,04

1,03

1,02

1,01

1,00

8.

4,00

0,65

0,73

0,82

0,91

1,00

9.

10,00

0,32

0,49

0,66

0,83

1,00

10.

20,00

0,21

0,41

0,60

0,80

1,00

(7) Koeficijent r za analognu VHF radiodifuziju (VHF pojas II) utvrđen je u Tablici 8. na sljedeći način:

Tablica 8.

Br.

Koeficijent pokrivenosti stanovništva

Koeficijent r za pojedine godine od dana stupanja

na snagu ovoga Pravilnika

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina i svaka sljedeća godina

1.

0,03

2,22

1,92

1,61

1,31

1,00

2.

0,04

6,67

5,25

3,83

2,42

1,00

3.

0,10

4,00

3,25

2,50

1,75

1,00

4.

0,20

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

5.

0,40

2,17

1,88

1,58

1,29

1,00

6.

1,00

1,27

1,20

1,13

1,07

1,00

7.

2,00

0,83

0,88

0,92

0,96

1,00

8.

4,00

0,52

0,64

0,76

0,88

1,00

9.

10,00

0,25

0,44

0,63

0,81

1,00

10.

20,00

0,17

0,38

0,58

0,79

1,00

IV. NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Način plaćanja naknade za pravo uporabe adresa i brojeva

Članak 15.

(1) Za svaku raspoloživu adresu ili broj, koji je dodijeljen operatoru primarnom dodjelom, plaća se naknada u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju računa koji izdaje Agencija.

(2) Visina naknade za uporabu adresa ili brojeva utvrđuje se izračunom na godišnjoj razini u skladu s člankom 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.

(3) Agencija će, nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 72. stavka 2. Zakona, u roku od 30 dana donijeti odluku o primarnoj dodjeli adresa ili brojeva.

(4) Naknada za prvu godinu uporabe adresa ili brojeva obuhvaća razdoblje od dana donošenja odluke o primarnoj dodjeli adresa ili brojeva do kraja tekuće kalendarske godine, i utvrđuje se razmjerno trajanju razdoblja uporabe adresa ili brojeva.

(5) Agencija izdaje račun operatoru za prvu godinu uporabe adresa ili brojeva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz stavka 4. ovoga članka, s rokom dospijeća plaćanja od 30 dana od dana dostave tog računa.

(6) Za drugu i svaku sljedeću godinu uporabe adresa ili brojeva Agencija izdaje operatoru jedinstveni račun za sve adrese i brojeve, koje operator upotrebljava na početku te kalendarske godine, s rokom dospijeća plaćanja od 30 dana od dana dostave tog računa.

(7) Operator je obvezan dostaviti Agenciji dokaz o uplati naknade u roku od petnaest dana od dana uplate naknade.

(8) Ako operator ne dostavi dokaz o uplati naknade u roku od 30 dana od dana dospijeća računa, Agencija će operatoru dostaviti pisanu opomenu.

(9) Ako naknada nije plaćena ni nakon isteka roka određenog u opomeni iz stavka 8. ovoga članka, Agencija će donijeti odluku o potpunom ili djelomičnom oduzimanju dodijeljenih adresa ili brojeva u skladu s člankom 75. Zakona, te izdati operatoru račun za nepodmireno dugovanje.

(10) Ako se naknada ne plati u propisanom roku, zaračunavaju se zakonske zatezne kamate.

(11) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se.

Izuzimanje od plaćanja naknade za pravo uporabe adresa i brojeva

Članak 16.

Naknada za pravo uporabe adresa i brojeva ne plaća se za:

– pravo uporabe adresa,

– pravo uporabe brojeva za pozivanje hitnih službi,

– pravo uporabe brojeva koji su pozivni brojevi posebnih službi i usluga (kratki kodovi), osim za kratke kodove koji omogućuju pozive prema imeniku pretplatnika ili odabir operatora.

Način plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 17.

(1) Za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra plaća se godišnja naknada u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju računa koji izdaje Agencija.

(2) Naknada za prvu godinu uporabe radiofrekvencijskog spektra plaća se unaprijed, najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(3) U slučaju izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra s rokom valjanosti kraćim od jedne godine, visina naknade razmjerno se umanjuje.

(4) Za drugu i svaku sljedeću godinu valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra Agencija izdaje račun s rokom dospijeća plaćanja od dvadeset dana nakon isteka prethodnog razdoblja za koje je naknada plaćena.

(5) Naknadu za pokretne radijske postaje iz članka 10.#clanak10 stavka 7. ovoga Pravilnika operator javne pokretne komunikacijske mreže plaća mjesečno u visini 1/12 iznosa utvrđene godišnje naknade za sve pokretne radijske postaje u svojoj mreži, i to najkasnije do tridesetog u mjesecu za prethodni mjesec. Operator ima pravo prenijeti tu naknadu na pretplatnikov mjesečni račun za pružene usluge.

(6) Podnositelj zahtjeva ili nositelj dozvole obvezan je dostaviti Agenciji dokaz o uplati naknade u roku od petnaest dana od dana uplate naknade.

(7) Ako podnositelj zahtjeva ili nositelj dozvole ne dostavi dokaz o uplati naknade u roku od 30 dana od dana dospijeća računa, Agencija će podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dostaviti pisanu opomenu.

(8) Ako naknada nije plaćena ni u roku od 90 dana od dana dospijeća računa iz stavka 4. ovoga članka, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s člankom 93. Zakona, te izdati nositelju dozvole račun za nepodmireno dugovanje.

(9) Ako se naknada ne plati u propisanom roku, zaračunavaju se zakonske zatezne kamate.

(10) Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija u skladu s člankom 93. stavkom 1. točkom 9. Zakona prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra za sljedeće obračunsko razdoblje.

(11) Ako nositelj dozvole upotrebljava i radiofrekvencijski pojas za koji nije pribavio odgovarajuću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Agencija će donijeti odgovarajuće rješenje o plaćanju naknade dospjele u razdoblju uporabe radiofrekvencijskog spektra bez odgovarajuće dozvole.

(12) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja razdoblja uporabe radiofrekvencijskog spektra bez odgovarajuće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, visina naknade, koja će se utvrditi rješenjem Agencije iz stavka 11. ovoga članka, ne može biti manja od visine odgovarajuće godišnje naknade propisane ovim Pravilnikom.

(13) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se.

Izuzimanje od plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 18.

Naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra ne plaća se pri uporabi:

– u skladu s člankom 86. Zakona,

– na temelju opće dozvole iz članka 87. Zakona,

– za potrebe izvanbolničke hitne medicinske pomoći,

– za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu,

– u svrhu znanstvenih, istraživačkih i obrazovnih projekata isključivo u nekomercijalne svrhe,

– radijskih postaja u amaterskoj službi,

– radiofarova za označivanje položaja u nuždi za osobnu uporabu (PLB),

– bežičnih mikrofona,

– isključivo prijamnih radijskih postaja,

– pričuvnih radijskih postaja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postojeće koncesije i dozvole

Članak 19.

(1) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se ako je za dodijeljeni dio radiofrekvencijskog spektra obračunsko razdoblje za izračun visine naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra počelo teći prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada u visini i rokovima dospijeća utvrđenima prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Iznimno, ako je visina naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena ugovorom o koncesiji, plaća se naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra u visini i prema uvjetima utvrđenima tim ugovorom o koncesiji.

(3) Nakon isteka obračunskog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka visina naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra utvrdit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencijaL424967 (»Narodne novine«, broj 49/04., 57/04., 93/05. i 106/07.),

– Pravilnik o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnostiL424968 (»Narodne novine«, broj 26/05. i 106/07.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/08-02/85

Urbroj: 530-10-08-1

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !