Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice namijenjenog jačanju infrastrukture inspekcije za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja i biljnih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
140 25.11.2009 Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice namijenjenog jačanju infrastrukture inspekcije za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja i biljnih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3426

Na temelju članka 84.L480640 stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POBLIŽIM UVJETIMA ZA DODJELU FINANCIJSKOG DOPRINOSA ZAJEDNICE NAMIJENJENOG JAČANJU INFRASTRUKTURE INSPEKCIJE ZA OBAVLJANJE FITOSANITARNIH PREGLEDA BILJA I BILJNIH PROIZVODA KOJI SE UNOSE IZ TREĆIH ZEMALJA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju pobliži uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice namijenjenog poboljšanju opreme i objekata potrebnih za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja i biljnih proizvoda na mjestima koja nisu krajnja odredišta.

Članak 2.

Zahtjev za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice namijenjenog poboljšanju opreme i objekata na mjestima na kojima se obavljaju fitosanitarni pregledi pri uvozu, nadležna uprava:

a) podnosi u pisanom obliku;

b) naslovljava na Komisiju Europskih zajednica (u daljnjem tekstu: Komisija), Opća uprava za zdravlje i zaštitu potrošača, B-1049 Brisel, Belgija;

c) šalje do 1. lipnja tekuće godine, da bi se mogao razmotriti do kraja te iste godine;

d) prilaže dokaz o nabavi opreme i/ili objekta u okviru odgovarajućeg programa, uključujući sljedeće podatke:

– lokaciju mjesta za obavljanje fitosanitarnih pregleda na kojima će oprema i/ili objekti biti postavljeni;

– opis mjesta fitosanitarnog pregleda s podacima o zaposlenom osoblju, popis opreme te podacima o bilju i biljnim proizvodima koji prevladavaju na tim mjestima pregleda;

– obrazloženje za nabavu i/ili poboljšanje opreme i/ili objekata;

– tehnički opis opreme i/ili objekata koje je potrebno nabaviti i/ili poboljšati;

– detaljnu procjenu troškova (isključujući PDV i pristojbe) za planiranu nabavu i/ili poboljšanje opreme i/ili objekata iz druge alineje ovog podstavka i

e) uzima u obzir opremu i/ili objekte navedene u Prilogu, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, izuzimajući potrošna dobra.

Članak 3.

(1) Nadležna uprava će Komisiji, na njezin zahtjev, poslati svaku dodatnu informaciju koja je potrebna radi razmatranja zahtjeva.

(2) Kad Komisija odobri program iz članka 2. podstavka d) ovoga Pravilnika, o tome izvješćuje nadležnu upravu. Odobrenje Komisije sadrži podatke o udjelu financijskog doprinosa Zajednice, uvjete pod kojima se financijski doprinos odobrava i maksimalno odobreni iznos.

(3) Nadležna uprava može podnijeti zahtjev za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, ako ukupni iznos opravdanih godišnjih troškova po jednom programu nije manji od 25 000 EUR.

(4) Program iz članka 2. podstavka d) ovoga Pravilnika može se odnositi na više mjesta na kojima se obavlja fitosanitarni pregled.

Članak 4.

Radi ostvarivanja prava na isplatu sredstava financijskog doprinosa Zajednice za odobreni program, nadležna uprava obvezna je:

a) nabaviti i/ili poboljšati opremu i/ili objekte navedene u programu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u godini koja slijedi nakon godine u kojoj je dobiveno odobrenje Komisije iz članka 3.#clanak3 stavka 2. ovoga Pravilnika;

b) platiti troškove programa najkasnije 6 mjeseci od njegova završetka;

c) podnijeti Komisiji zahtjev za isplatu financijskog doprinosa u EUR, najkasnije šest mjeseci nakon završetka programa, a najkasnije do 30. rujna u godini koja slijedi nakon godine u kojoj je program bio proveden;

d) uz zahtjev za isplatu, priložiti odgovarajući dokaz o plaćanjima, npr. računi za izvršeno plaćanje.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: NP 320-20/08-01/156

Urbroj: 525-02-2-0025/09-8

Zagreb, 18. studenoga 2009.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

Oprema

1. Stereoskopski binokular

2. Optički mikroskop

3. Digitalni vlagomjer

4. Digitalni fotoaparat

5. Digitalna kamera

6. Frižider

7. Ostala oprema slične namjene

Objekti

1. Trajni ili pokretni uredi

2. Inspekcijski stol (pokretna oprema za pregled)

3. Ostali objekti slične namjene

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije 997/2002/EC od 11. lipnja 2002. o utvrđivanju podrobnih pravila za primjenu odredbi u svezi raspodjele financijskog doprinosa Zajednice zemljama članicama namijenjenog jačanju infrastrukture inspekcije za zdravstvene provjere bilja i biljnih proizvoda koje dolazi iz trećih zemalja

zatvori
Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice namijenjenog jačanju infrastrukture inspekcije za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja i biljnih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !