Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice za provedbu fitosanitarnih mjera ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 10.12.2009 Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice za provedbu fitosanitarnih mjera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3589

Na temelju članka 84.L488419 stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POBLIŽIM UVJETIMA ZA DODJELU FINANCIJSKOG DOPRINOSA ZAJEDNICE ZA PROVEDBU FITOSANITARNIH MJERA[1]

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju pobliži uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom podnošenja zahtjeva radi dodjele financijskog doprinosa Zajednice za pokriće troškova nastalih provedbom neophodnih fitosanitarnih mjera.

Zahtjev za financijski doprinos

Članak 2.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 23(4), podstavka 1. Direktive 2000/29/EZ, nadležna uprava Republike Hrvatske obvezna je podnijeti pisani zahtjev najkasnije do 30. travnja tekuće godine za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice za provedbu fitosanitarnih mjera u skladu s člankom 23(5) Direktive 2000/29/EZ. Zahtjev se šalje na adresu: Komisija europskih zajednica, Generalna uprava za zaštitu zdravlja i potrošača, B – 1049, Brisel, Belgija.

(2) Zahtjev mora sadržavati informacije o programu iskorjenjivanja štetnog organizma radi kojeg se traži financijski doprinos za provedbu fitosanitarnih mjera, a osobito:

a) opće informacije o pojavi određenog štetnog organizma, uključujući pojedinosti o datumu kad se posumnjalo na njegovu prisutnost ili kad je njegova prisutnost potvrđena, te razlog zbog kojeg se pretpostavlja da je došlo do njegove pojave;

b) podatke o neophodnim mjerama koje su poduzete ili se planiraju poduzeti radi suzbijanja određenog štetnog organizma, predviđenom trajanju tih mjera i, kad je to moguće, postignutim rezultatima, stvarnim ili procijenjenim troškovima koji su nastali ili će nastati, te podatke o udjelu troškova koji su pokriveni ili će se pokriti iz proračunskih sredstava. Sufinancirani program može trajati najviše dvije godine nakon datuma otkrivanja pojave određenog štetnog organizma, osim u opravdanim slučajevima, kad je moguće podnijeti još dva dodatna zahtjeva, za svaku godinu zasebno.

Dokumentacija

Članak 3.

(1) Radi razmatranja zahtjeva iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika, nadležna uprava obvezna je podnijeti dokumentaciju, koja za svaku godinu programa uključuje sljedeće:

a) kopiju izvješća o prisutnosti ili pojavi određenog organizma u skladu s člankom 16(1) ili (2) Direktive 2000/29/EZ;

b) informacije o inspekcijskim pregledima, testiranju i drugim mjerama poduzetim radi utvrđivanja prirode i opsega pojave određenog štetnog organizma, uključujući i informaciju o metodi koja se koristila pri provedbi tih mjera;

c) službeni dokument kojim je određeno tretiranje, kao što su uništenje, dezinfekcija, dezinfestacija, sterilizacija i druga tretiranja koja je potrebno obaviti, te službeni opis i ocjenu njihove uspješnosti/rezultata, uključujući opis metoda korištenih pri provedbi tih tretiranja;

d) u slučaju plaćanja odšteta za financijske gubitke, isključujući gubitke prihoda, koji su nastali radi zabrana i/ili ograničenja navedenih u točki c) članka 23(2) Direktive 2000/29/EZ, službenu izjavu o plaćanjima koja jesu ili će biti izvršena i način izračuna;

e) informacije o identitetu pošiljke sukladno odredbama članka 23(4) Direktive 2000/29/EZ ili, ako to nije moguće, razloge zbog kojih nije moguće utvrditi identitet.

(2) Dokumentaciji iz stavka 1. ovoga članka nadležna uprava obvezna je priložiti popis iznosa troškova bez PDV-a i ostalih pristojbi, koji su isplaćeni ili će biti isplaćeni za provedbu neophodnih mjera suzbijanja određenog štetnog organizma, te dio tih iznosa koji je pokriven iz proračunskih sredstava. Za svaku od navedenih mjera obvezno je priložiti sljedeće odgovarajuće podatke:

a) za inspekcijske preglede i analize, zbirnu tablicu navodeći, između ostalog, datume, mjesta i jedinične troškove;

b) za tretiranja iz stavka 1. podstavka c) ovoga članka, popis posjeda ili mjesta na kojima je provedeno tretiranje te količinu bilja koje je tretirano ili veličinu površina na kojima je provedeno tretiranje;

c) za plaćanja iz stavka 1. podstavka d) ovoga članka, listu korisnika.

Dodatna informacija

Članak 4.

Nadležna uprava će Komisiji, na njezin zahtjev, dostaviti svaku dodatnu informaciju koja je potrebna radi razmatranja zahtjeva.

Minimalni iznos financijske pomoći

Članak 5.

Nadležna uprava može podnijeti zahtjev za dodjelu financijske pomoći Zajednice u skladu s člankom 6.#clanak6 ovoga Pravilnika ako ukupni iznos opravdanih godišnjih troškova koji su nastali provedbom programa nije manji od 25.000 EUR.

Zahtjev za isplatu financijske pomoći

Članak 6.

(1) Kad Komisija odobri program iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika, o tome izvješćuje nadležnu upravu. Odobrenje Komisije sadrži podatke o iznosu financijskog doprinosa Zajednice, uvjete pod kojima se financijski doprinos odobrava i maksimalno odobreni iznos.

(2) Nadležna uprava podnosi Komisiji zahtjev za isplatu financijskog doprinosa u EUR najkasnije do 30. rujna u godini koja slijedi nakon godine u kojoj je dobiveno odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uz zahtjev za isplatu financijskog doprinosa iz stavka 2. ovoga članka nadležna uprava je obvezna priložiti odgovarajuće dokumentirane dokaze ili potvrde o plaćanjima, kao što su računi i priznanice.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/307

Urbroj: 525-02-2-0023/09-2

Zagreb, 2. prosinca 2009.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) 1040/2002 od 14. lipnja 2002. kojom se utvrđuju podrobna pravila za primjenu odredbi u svezi s dodjelom financijskog doprinosa Zajednice za provedbu kontrole u području biljnoga zdravstva, koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EZ) 738/2005 od 13. svibnja 2005.

zatvori
Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice za provedbu fitosanitarnih mjera
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !