Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
80

3604

Na temelju članka 5.L417302 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« 158/2003, 79/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi:

PRAVILNIK

O POKRETNOJ TLAČNOJ OPREMI

I. PODRUČJE PRIMJENE I NAZIVI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi za sigurnost pokretne tlačne opreme namijenjene za cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući stavljanje na tržište, ponovno stavljanje u uporabu i ponovno korištenje.

(2) Ovaj se Pravilnik odnosi na:

(a) novu pokretnu tlačnu opremu navedenu u članku 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, prilikom stavljanja na tržište.

(b) Ponovnu ocjenu sukladnosti postojeće pokretnu opreme pod tlakom navedene u članku 2.#clanak2 ovoga Pravilnika koja zadovoljava zahtjeve navedene u propisima koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari.

(c) Ponovno korištenje i periodičke preglede za pokretnu tlačnu opremu iz točke (a) i

(b) ovoga članka

(3) Ovaj se Pravilnik ne odnosi na:

– Pokretnu tlačnu opremu navedenu u propisima koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari koja se koristi isključivo za prijevoz opasnih tvari između Republike Hrvatske i trećih zemalja.

– Pokretnu tlačnu opremu podložnu načelima općeg izuzeća koja je namijenjena za prijevoz malih količina i za posebne namjene navedenu u propisima koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari.

– Aerosolne raspršivače (UN broj 1950) i plinske boce za opremu za disanje.

Članak 2.

Nazivi koji se upotrebljavaju u smislu odredaba ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Pokretna tlačna oprema« su:

– sve posude (boce, velike boce, spremnici pod tlakom, kriogene posude, svežnjevi boca) prema definicijama iz propisa koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari,

– sve cisterne, uključujući demontažne cisterne, pokretne cisterne, cisterne na vagonima cisternama, cisterne na vozilima cisternama, cisterne ili spremnike na baterijskim vozilima i vagonima,

koje se koriste za transport plinova klase 2 navedenih u propisu kojim se uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari i za prijevoz određenih opasnih tvari drugih klasa navedenih u Dodatku VI ovoga Pravilnika, uključujući ventile i drugi pribor na cisternama koji se koristi kod prijevoza.

2. »Oznaka sukladnosti« je oznaka propisana člankom 10. i Dodatkom VII. ovoga Pravilnika.

3. »Postupci ocjene sukladnosti« su postupci dani u Dodatku IV., dio I. ovoga Pravilnika.

4. »Ponovna ocjena sukladnosti« je postupak ponovne ocjene sukladnosti pokretne tlačne opreme, na zahtjev vlasnika ili njegovog ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj ili posjednika, koja je proizvedena i stavljena u uporabu prije početka primjene ovoga Pravilnika.

5. »Ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti« je tijelo za ocjenu sukladnosti pokretne tlačne opreme ovlašteno od ministarstva nadležnog za gospodarstvo u skladu s člankom 8. i Dodatkom I. i II. ovoga Pravilnika.

6. »Odobreno tijelo za ocjenu sukladnosti« je tijelo za ocjenu sukladnosti pokretne tlačne opreme odobreno od Ministarstva nadležnog za gospodarstvo u skladu s člankom 9. i Dodatkom I. i III. ovoga Pravilnika.

II. OCJENA SUKLADNOSTI NOVE POKRETNE TLAČNE OPREME

Članak 3.

(1) Nove posude i nove cisterne moraju ispunjavati zahtjeve propisa koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari. Njihovu sukladnost sa zahtjevima tih propisa potvrđuje ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti isključivo prema postupcima potvrđivanja sukladnosti danim u Dodatku IV., dio I. i Dodatku V. ovoga Pravilnika.

(2) Novi ventili i ostali tlačni pribor koji se koriste pri transportu moraju ispunjavati zahtjeve propisa koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari.

(3) Ventili i ostali tlačni pribor koji imaju izravnu sigurnosnu funkciju kod pokretne tlačne opreme, naročito sigurnosni ventili, ventili za punjenje i pražnjenje te ventili na bocama, moraju biti izvrgnuti postupku ocjene sukladnosti koji je najmanje jednako strog kao i onaj primijenjen na posudu ili cisternu na koju će biti montirani.

Takvi ventili i ostali tlačni pribor koji se koriste kod prijevoza mogu biti izvrgnuti drugačijem postupku ocjene sukladnosti, odvojeno od onoga za spremnik ili cisternu.

(4) Ukoliko propisi koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari ne sadrže detaljne tehničke zahtjeve za ventile i tlačni pribor iz stavka 3. ovoga članka, takvi ventili i ostali tlačni pribor moraju zadovoljiti zahtjeve Pravilnika o tlačnoj opremi i sukladno članku 10. tog Pravilnika biti podvrgnuti postupku ocjene sukladnosti za tlačnu opremu kategorije II, III ili IV ovisno o tome pripada li spremnik ili cisterna kategoriji 1., 2. ili 3. prema Dodatku V. ovoga Pravilnika.

(5) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište ili u uporabu nove pokretne tlačne opreme iz članka 1.#clanak1, stavka 2a. ovoga Pravilnika koja je u skladu s ovim Pravilnikom i koja nosi oznaku sukladnosti koja potvrđuje da je bila podvrgnuta ocjenjivanju sukladnosti kako je propisano člankom 10.#clanak10, stavkom 1. i stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(6) U svrhu sigurne i pravilne uporabe pokretne tlačne opreme na teritoriju Republike Hrvatske, Izjava o sukladnosti i upute za uporabu i održavanje moraju biti na hrvatskom jeziku.

Članak 4.

(1) Na teritoriju Republike Hrvatske mogu se stavljati na tržište, u promet i uporabu nove posude i njihovi ventili i drugi tlačni pribor koji se koristi u prijevozu čiju je sukladnost potvrdilo odobreno tijelo za ocjenu sukladnosti.

(2) Pokretna tlačna oprema čiju je sukladnost potvrdilo odobreno tijelo za ocjenu sukladnosti ne smije nositi oznaku sukladnosti propisanu člankom 10.#clanak10, stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(3) Odobreno tijelo za ocjenu sukladnosti smije djelovati isključivo za grupaciju čiji je dio.

(4) Postupci ocjenjivanja sukladnosti koje primjenjuje odobreno tijelo za ocjenu sukladnosti su moduli A1, C1, F i G iz Dodatka IV., dio I. ovoga Pravilnika.

III. PONOVNA OCJENA SUKLADNOSTI POSTOJEĆE POKRETNE TLAČNE OPREME

Članak 5.

(1) Ponovnu ocjenu sukladnost pokretne tlačne opreme iz članka 1.#clanak1 stavka 2b.ovoga Pravilnika sa zahtjevima propisa koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari provodi ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti prema propisanim postupcima za ponovno ocjenjivanje sukladnosti danim u Dodatku IV., dio II. ovoga Pravilnika.

(2) Za opremu proizvedenu u serijama ponovno ocjenjivanje sukladnosti posuda uključujući i njihove ventile i drugi tlačni pribor koji se koristi pri transportu može provesti odobreno tijelo za ocjenu sukladnosti pod uvjetom da ponovno ocjenjivanje sukladnosti tipa provede ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti.

(3) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište ili u uporabu, pokretne tlačne opreme iz stavka 2. ovoga članka koja je u skladu s ovim Pravilnikom, te koja nosi oznaku sukladnosti koja potvrđuje da je bila podvrgnuta ocjenjivanju sukladnosti kako je to propisano člankom 10.#clanak10, stavkom 1. ovoga Pravilnika.

IV. PERIODIČKI PREGLEDI I PONOVNA UPORABA POKRETNE TLAČNE OPREME

Članak 6.

(1) Periodičke preglede posuda iz članka 1. stavka 2c., uključujući ventile i tlačni pribor koji se koriste u prijevozu, provode ovlaštena ili odobrena tijela za ocjenu sukladnosti prema postupcima propisanim u Dodatku IV, dio III. ovoga Pravilnika.

(2) Periodičke preglede cisterni, uključujući ventile i drugi tlačni pribor koji se koriste u prijevozu provodi ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti prema postupcima propisanim u Dodatku IV., dio III., Modul 1. ovoga Pravilnika.

(3) Na teritoriju Republike Hrvatske periodičke preglede cisterni mogu obavljati odobrena tijela za ocjenu sukladnosti priznata za izvođene periodičkih pregleda cisterni, a koja djeluju pod nadzorom ovlaštenog tijela za ocjenu sukladnosti, prema postupku danom u Dodatku IV., dio III., Modul 2. ovoga Pravilnika koji se odnosi na periodičke preglede putem osiguranja kvalitete.

(4) Periodički pregledi pokretne tlačne opreme iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Pravilnika mogu se obaviti u bilo kojoj državi članici Europske unije.

(5) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti uporaba (uključujući punjenje, skladištenje, pražnjenje i ponovno punjenje) pokretne tlačne opreme koja je navedena u članku 1., stavku 2. i koja zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika i nosi oznaku sukladnosti.

V. POSEBNI ZAHTJEVI

Članak 7.

(1) Boce moraju biti obojene prema zahtjevima norme HRN EN 1089-3.

Pokretna oprema pod tlakom koja se ugrađuje u aparate određene namjene može biti obojana u skladu s namjenom za koju je aparat izrađen.

(2) Pokretna tlačna oprema smije se puniti samo s fluidom za koji je namijenjena.

(3) Sve boce moraju imati oznaku vlasnika. Punionica boca smije puniti samo boce koje su u njezinom vlasništvu ili u vlasništvu osobe s kojom su sklopile ugovor o punjenju.

(4) Osoba koja puni bocu mora istu provjeriti prije, za vrijeme i poslije punjenja. Kad se utvrdi da boca ne osigurava sigurnosne zahtjeve, punionica koja puni bocu mora takovu pokretnu opremu pod tlakom isključiti iz uporabe.

(6) Na teritoriju Republike Hrvatske pokretna oprema pod tlakom mora zadovoljiti minimalnu temperaturu okoline:Tmin= – 20°C

VI. TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI I PERIODIČKE PREGLEDE

Članak 8.

Ovlaštena tijela

(1) Provedbu postupaka:

– Ocjene sukladnosti nove pokretne tlačne opreme u skladu s Dodatkom IV., dio I. ovoga Pravilnika.

– Ponovne ocjene sukladnosti postojeće pokretne tlačne opreme sa zahtjevima iz dodataka propisa koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari, a u skladu s Dodatkom IV., dio II. ovoga Pravilnika.

– Periodičkih pregleda pokretne tlačne opreme u skladu s Dodatkom IV., dio III., Modul 1 ovoga Pravilnika.

– Nadzora u skladu s Dodatkom IV., dio III., Modul 2 ovoga Pravilnika.

mogu obavljati ovlaštena tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja Ministra nadležnog za gospodarstvo ukoliko ispunjavaju kriterije propisane u Dodatku I. i II. ovoga Pravilnika i ukoliko su akreditirana prema odgovarajućim hrvatskim normama.

(2) Ministar nadležan za gospodarstvo povući će rješenje ako utvrdi da tijelo za ocjenu sukladnosti više ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za ovlaštena tijela za ocjenu sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti pokretne tlačne opreme u »Narodnim novinama«.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izvještava Europsku komisiju (u daljnjem tekstu Komisija) i ostale države članice o tijelima koja je ovlastilo, prema članku 11. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, za provedbu postupaka ocjene sukladnosti pokretne tlačne opreme i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija, kao i o onima koja više ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika. Komisija objavljuje i obnavlja u Službenom listu Europske zajednice popis prijavljenih ovlaštenih tijela za periodičke preglede pokretne tlačne opreme zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima.

Članak 9.

Odobrena tijela

(1) Provedbu postupaka

– periodičkih pregleda posuda, uključujući njihove ventile i drugi tlačni pribor koji se koristi u prijevozu, iz prve alineje članka 2.#clanak2, stavka1. ovoga Pravilnika.

– ponovne ocjene sukladnosti postojećih posuda, uključujući njihove ventile i drugi tlačni pribor koji se koristi u prijevozu, koje su sukladne tipu za koji je ponovno ocjenjivanje sukladnosti provelo ovlašteno tijelo kako bi utvrdilo trajnu sukladnost s odgovarajućim zahtjevima propisa koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari prema postupcima određenim u Dodatku IV., dio III., Modul 1 ovoga Pravilnika,

mogu obavljati odobrena tijela za ocjenu sukladnosti pokretne tlačne opreme na temelju rješenja Ministra nadležnog za gospodarstvo ukoliko ispunjavaju kriterije propisane u Dodatku I. i III. ovoga Pravilnika i ukoliko su akreditirana prema odgovarajućim hrvatskim normama.

(2) Ministar nadležan za gospodarstvo povući će rješenje ako utvrdi da odobreno tijelo više ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis odobrenih tijela za ocjenu sukladnosti u »Narodnim novinama«.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izvještava Komisiju i ostale države članice o tijelima, koja je odobrilo prema članku 11. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, za provedbu postupaka ocjene sukladnosti pokretne tlačne opreme i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija, kao i o onima koja više ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika. Komisija objavljuje i obnavlja u Službenom listu Europske zajednice popis potvrđenih odobrenih tijela za periodičke preglede pokretne tlačne opreme zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima.

VII. OZNAČAVANJE POKRETNE TLAČNE OPREME

Članak 10.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe za označavanje posuda i cisterni dane u propisima koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari, na posude i cisterne koje zadovoljavaju zahtjeve propisane u članku 3.#clanak3, stavku 1. i članku 5.#clanak5 stavku 1. ovoga Pravilnika mora se staviti oznaka sukladnosti propisana u Dodatku IV., dio I. ovoga Pravilnika čiji je oblik dan u Dodatku VII. ovoga Pravilnika. Oznaka sukladnosti mora biti postavljena vidljivo i neizbrisivo. Iza oznake sukladnosti slijedi identifikacijski broj ovlaštenog tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo ocjenu sukladnosti posude ili cisterne.

Prilikom ponovne ocjene sukladnosti iza oznake sukladnosti slijedi identifikacijski broj ovlaštenog ili odobrenog tijela za ocjenu sukladnosti.

(2) Novi ventili i drugi tlačni pribor s izravnom sigurnosnom funkcijom mora nositi oznaku sukladnosti prema Dodatku VII. ovoga Pravilnika ili onu prema Dodatku VI. Pravilnika o tlačnoj opremi. Ta oznaka ne mora biti popraćena identifikacijskim brojem tijela koje je provelo ocjenu sukladnosti ventila i tlačnog pribora koji se koristi u prijevozu.

Drugi ventili i pribor ne podliježu nikakvim posebnim zahtjevima za označavanje.

(3) Ne dovodeći u pitanje zahtjeve za označavanje posuda i cisterni dane u propisima koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari, prilikom periodičkih pregleda sva pokretna tlačna oprema iz članka 6.#clanak6 stavka 1. ovoga Pravilnika mora nositi identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo periodički pregled opreme kako bi se naznačilo da se ona može nastaviti koristiti.

(4) Nakon ocjene sukladnosti i ponovne ocjene sukladnosti i nakon periodičkog pregleda, identifikacijski broj ovlaštenog ili odobrenog tijela za ocjenu sukladnosti mora biti na njegovu odgovornost stavljen vidljivo i neizbrisivo. Identifikacijski broj će staviti tijelo za ocjenu sukladnosti ili proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili vlasnik ili njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj, ili posjednik.

(5) Zabranjeno je stavljati na pokretnu tlačnu opremu oznake čiji bi sadržaj ili oblik mogli navesti treće strane da ih značenjem ili oblikom zamijene s oznakom sukladnosti propisanom ovim Pravilnikom. Dozvoljeno je stavljanje svih drugih oznaka na pokretnu opremu pod tlakom, pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika.

VIII. ZAŠTITNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da bi pokretna tlačna oprema koja nosi oznaku sukladnosti mogla pri prijevozu i/ili uporabi, uz propisano održavanje i uporabu u svrhe za koju je namijenjena, ugroziti sigurnost ljudi te, gdje je to primjereno, domaćih životinja ili imovine, zabraniti će ili ograničiti stavljanje takve pokretne tlačne opreme na tržište, u prijevoz i uporabu odnosno povući takvu opremu s tržišta, iz prijevoza i uporabe i o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo navodeći razloge za poduzete mjere.

(2) Kada pokretna tlačna oprema koja ne zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika nosi oznaku sukladnosti propisanu člankom 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, nadležno inspekcijsko tijelo poduzeti će mjere protiv osobe(a) koje su neosnovano stavile oznaku sukladnosti.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje Komisiju o poduzetim mjerama iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama i donesenim odlukama objavljivanjem istih u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka sukladnosti iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika neopravdano stavljena, vlasnik ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj dužni su uskladiti pokretnu tlačnu opremu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Kada vlasnik ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj ne postupi na način kako je to propisano stavkom 1. ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere da se ograniči ili zabrani stavljanje na tržište, u prijevoz i uporabu takve pokretne tlačne opreme te osigurati da se ona povuče s tržišta ili prijevoza i uporabe u skladu s postupcima propisanim u članku 11.#clanak11 ovoga Pravilnika.

IX. OGRANIČENJA I NADZOR

Članak 13.

Svaka odluka kojom se ograničava stavljanje na tržište, u prijevoz i uporabu ili kojom se zahtijeva povlačenje s tržišta iz prijevoza i uporabe pokretne tlačne opreme mora biti detaljno obrazložena. O toj se odluci obavješćuju zainteresirane strane kao i o pravnom lijeku u skladu s važećim propisima.

Članak 14.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem pokretne tlačne opreme na tržište, u prijevoz i uporabu sukladno s člankom 14. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti u nadležnosti je inspekcijskih tijela u skladu s njihovim djelokrugom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati na pokretnu tlačnu opremu iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika slijedeći propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizacijiL417304 (»Narodne novine«, br. 55/96):

– Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirane, tekuće i pod tlakom otopljene plinove

– Naredba o obaveznom atestiranju boca za propan-butan s ventilom

(2) Na teritoriju Republike Hrvatske može se stavljati na tržište u promet i uporabu, još dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, pokretna tlačna oprema s ventilima i drugim tlačnim priborom koja ispunjava zahtjeve propisa koji su bili na snazi do dana početka primjene ovoga Pravilnika.

Zahtjevi propisani člankom 7.#clanak7, stavkom 1. ovoga Pravilnika počinju se primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine.

Članak 16.

(1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se: članak 8.#clanak8 stavak 5., članak 9.#clanak9 stavak 5., članak 11.#clanak11 stavak 3. ovoga Pravilnika, kao ni dijelovi u Pravilniku i Dodacima ovoga Pravilnika koji se odnose na obveze prema Komisiji i državama članicama.

(2) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom umjesto u Pravilniku i njegovim Dodacima danog naziva »Republika Hrvatska« upotrebljava se naziv »Zajednica«, koji podrazumijeva Europske zajednice, umjesto »Ispitivanje tipa« upotrebljava se »EZ ispitivanje tipa«, umjesto »Certifikat o ispitivanju tipa« upotrebljava se »EZ certifikat o ispitivanju tipa«, umjesto »Certifikat o ispitivanju konstrukcije« upotrebljava se »EZ certifikat o ispitivanju konstrukcije«.

(3) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, ocjenu sukladnosti nove, ponovnu ocjenu sukladnosti ponovnu ocjenu sukladnosti i periodičke preglede pokretne tlačne opreme iz ovoga Pravilnika obavljat će samo ovlaštena i odobrena tijela za ocjenu sukladnosti pokretne tlačne opreme, prijavljena Europskoj uniji.

(4) Ovlaštenja izdana za konstrukciju i proizvodnju pokretne tlačne opreme, ventila i ostalog tlačnog pribora prema tehničkim propisima iz članka 15.#clanak15, stavka 1. ovoga Pravilnika vrijede pod uvjetima pod kojima su izdana do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, a najduže još dvije godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Označavanje sukladnosti pokretne tlačne opreme, ventila i ostalog tlačnog pribora od dana početka primjene ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti iz Dodatka II. Pravilnika o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevimaL417305 (»Narodne novine« br., 46/08).

(6) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označavanje sukladnosti pokretne tlačne opreme prema zahtjevima ovoga Pravilnika obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti prema postupku propisanom u članku 10.#clanak10 ovoga Pravilnika čiji je oblik dan u Dodatku VII. ovoga Pravilnika.

(7) Priznavanje isprava o sukladnosti provodi se na temelju Pravilnika o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-01/08-01/245

Urbroj: 526-03-01/1-08-1

Zagreb, 20. listopada 2008.

Potpredsjednik Vlade RH
i ministar gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

DODATAK I.

MINIMALNI KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJITI OVLAŠTENO TIJELO ILI ODOBRENO TIJELO PREMA ČLANKU 8.#clanak8 I 9.#clanak9 OVOGA PRAVILNIKA.

1. Ovlašteno tijelo ili odobreno tijelo koje pripada organizaciji koja obavlja i druge djelatnosti koje nisu ocjenjivanje sukladnosti mora biti prepoznatljivo unutar te organizacije.

2. Tijelo i njegovo osoblje ne smiju sudjelovati u aktivnostima koje bi mogle biti u sukobu s njihovom nezavisnošću prosudbe i integritetom u vezi s njihovom djelatnošću. Naročito osoblje tijela ne smije biti pod bilo kakvim komercijalnim, financijskim ili drugim pritiskom koji bi mogao utjecati na njihovu prosudbu, naročito od strane osoba ili organizacija izvan tijela za ocjenu sukladnosti koje imaju interes u rezultatima obavljenih inspekcija. Nepristranost osoblja tijela za ocjenu sukladnosti mora biti zajamčena.

3. Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebnu opremu kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezane za inspekciju i provjeru. Ono također mora imati pristup opremi potrebnoj za provedbu posebnih provjera.

4. Osoblje tijela odgovorno za inspekcije mora imati odgovarajuće kvalifikacije, dobro tehničko i stručno obrazovanje i zadovoljavajuće znanje o zahtjevima inspekcije koju treba provesti i odgovarajuće iskustvo u takvoj djelatnosti. Kako bi jamčilo visoku razinu sigurnosti, tijelo mora dokazati stručnost na području pokretne opreme pod tlakom. Osoblje mora biti sposobno stručno procijeniti sukladnost s općim zahtjevima koristeći se rezultatima ispitivanja i o tome izvijestiti. Ono također mora biti sposobno izraditi certifikate, zapisnike i izvješća koji pokazuju da su inspekcije provedene.

5. Osoblje tijela mora imati relevantna znanja o tehnologiji proizvodnje pokretne tlačne opreme koju pregledavaju, uključujući i pribor, o načinima na koji se oprema koju pregledavaju koristi ili će biti korištena te o kvarovima koji mogu nastupiti tijekom uporabe ili korištenja.

6. Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi ocjenjivanje i provjere s najvećim stupnjem profesionalnog integriteta i stručnosti. Tijelo mora osigurati povjerljivost informacija dobivenih tijekom svojih inspekcijskih radnji. Prava vlasništva moraju biti zaštićena.

7. Dohodak osoba koje obavljaju inspekciju na smije izravno ovisiti o broju provedenih inspekcija, a ni u kom slučaju o rezultatima inspekcije.

8. Tijelo mora imati odgovarajuće osiguranje od odgovornosti.

9. Tijelo mora samo provesti inspekcije koje je ugovorilo. Kada neko inspekcijsko tijelo ima podugovor za bilo koji dio inspekcije, ono mora osigurati i moći dokazati da je podugovarač stručan izvršiti ugovorenu uslugu te mora preuzeti punu odgovornost za to podugovaranje.

DODATAK II.

DODATNI KRITERIJI KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI OVLAŠTENA TIJELA PREMA ČLANKU 8.#clanak8 OVOGA PRAVILNIKA.

1. Ovlašteno tijelo mora biti nezavisno od zainteresiranih strana i stoga mora pružati usluge inspekcije »treće strane«. Ovlašteno tijelo i njegovo osoblje odgovorno za provedbu inspekcije ne mogu biti konstruktor, proizvođač, dobavljač, kupac, vlasnik, posjednik, korisnik ili serviser pokretne tlačne opreme koju pregledava, uključujući i tlačni pribor, a jednako tako niti ovlašteni predstavnik tih strana. Oni ne smiju biti izravno uključeni u konstrukciju, izradu, marketing ili održavanje pokretne tlačne opreme, uključujući i tlačni pribor, a niti mogu predstavljati strane koje su uključene u te aktivnosti. Ovo unaprijed ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih informacija između proizvođača pokretne tlačne opreme i ovlaštenog tijela.

2. Sve zainteresirane strane moraju imati pristup uslugama ovlaštenog tijela. Ne smije biti nikakvih neprimjerenih financijskih ili drugih uvjeta. Postupci prema kojima tijelo radi ne smiju biti diskriminirajući.

DODATAK III.

DODATNI KRITERIJI KOJIMA MORA UDOVOLJITI ODOBRENO TIJELO PREMA ČLANKU 9.#clanak9 OVOGA PRAVILNIKA

1. Odobreno tijelo mora biti odvojeni i prepoznatljivi dio organizacije uključene u konstrukciju, isporuku, uporabu ili održavanje opreme koju pregledava.

2. Odobreno tijelo ne smije biti izravno uključeno u konstrukciju, proizvodnju, isporuku ili uporabu pokretne tlačne opreme, uključujući i pribor, koje pregledava, niti sličnih konkurentskih proizvoda.

3. Mora postojati jasno razgraničenje odgovornosti osoblja tijela od osoblja na drugim funkcijama i ono mora biti određeno organizacijskom strukturom i načinima izvještavanja odobrenog tijela unutar temeljne organizacije.

DODATAK IV.

I. dio
POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

Modul A (unutarnja kontrola proizvodnje)

1. Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj koji izvršava obveze propisane u točci 2. jamči i izjavljuje da pokretna tlačna oprema udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju staviti oznaku sukladnosti na svaku jedinicu pokretne tlačne opreme te sastaviti pisanu deklaraciju o sukladnosti.

2. Proizvođač mora sastaviti tehničku dokumentaciju opisanu u točki 3. te ju on ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju moći staviti na raspolaganje odgovarajućim nacionalnim tijelima u svrhu inspekcije u vremenskom razdoblju od 10 godina nakon proizvodnje posljednjeg komada pokretne tlačne opreme.

Kada proizvođač a ni njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani na teritoriju Republike Hrvatske, uvoznik (osoba koja stavlja pokretnu tlačnu opremu na tržište) je dužan osigurati tehničku dokumentaciju.

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti pokretne tlačne opreme sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Tehnička dokumentacija mora u onoj mjeri koliko je to bitno za takvo ocjenjivanje, obuhvaćati konstrukciju, proizvodnju i način rada pokretne tlačne opreme te sadržavati sljedeće:

– opis općih karakteristika pokretne tlačne opreme,

– sklopni crtež te radioničke crteže i sheme sastavnih dijelova, pod-sklopova, sheme spajanja itd.,

– opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih crteža i shema te način rada pokretne tlačne opreme,

– opis rješenja prihvaćenih u svrhu udovoljavanja zahtjevima ovoga Pravilnika,

– rezultate proračuna konstrukcije, izvršenih ispitivanja, itd.,

– izvještaje ispitivanja.

4. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju čuvati primjerak deklaracije o sukladnosti s tehničkom dokumentacijom.

5. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako proizvodni proces osigurao da proizvedena pokretna tlačna oprema bude u skladu s tehničkom dokumentacijom iz točke 2.

Modul A1 (unutarnja provjera proizvodnje uz praćenje završnog ocjenjivanja)

Uz zahtjeve modula A primjenjuje se sljedeće:

Završno ocjenjivanje provodi proizvođač a kontrolira ga prilikom nenajavljenih posjeta ovlašteno tijelo kojeg je izabrao proizvođač.

Za vrijeme takvih posjeta ovlašteno tijelo mora:

– utvrditi da proizvođač uistinu izvršava završno ocjenjivanje,

– uzeti uzorke pokretne tlačne opreme iz proizvodnje ili skladišta kako bi provelo provjere. Ovlašteno tijelo određuje broj komada opreme za uzorkovanje te procjenjuje je li potrebno izvršiti ili dati izvršiti cjelokupno ili djelomično završno ocjenjivanje uzoraka opreme.

U slučaju da se utvrdi da jedan ili više elemenata pokretne tlačne opreme nisu u skladu, ovlašteno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere.

Na odgovornost ovlaštenog tijela, proizvođač mora staviti njegov identifikacijski broj na svaki element pokretne tlačne opreme.

Modul B (ispitivanje tipa)

1. Ovim se modulom opisuje dio postupka kojim ovlašteno tijelo osigurava i potvrđuje da reprezentativni uzorak određene proizvodnje udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

2. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju podnijeti zahtjev za ispitivanje tipa samo jednom ovlaštenom tijelu po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– ime i adresu proizvođača te ime ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj ako on podnosi zahtjev,

– pisanu izjavu da takav zahtjev nije upućen niti jednom drugom ovlaštenom tijelu,

– tehničku dokumentaciju opisanu u točki 3.

Podnosilac mora staviti na raspolaganje ovlaštenom tijelu reprezentativni uzorak predmetnog proizvoda (u daljnjem tekstu: tip). U slučaju da to zahtijeva ispitni program, ovlašteno tijelo može zahtijevati dodatne uzorke.

Tip može obuhvatiti različite verzije pokretne tlačne opreme pod uvjetom da razlike među njima ne utječu na razinu sigurnosti.

3. Tehnička se dokumentacija mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti pokretne tlačne opreme sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Tehnička dokumentacija mora obuhvatiti, u onoj mjeri koliko je to bitno za ocjenjivanje, konstrukciju, proizvodnju i način rada pokretne tlačne opreme te sadržavati sljedeće:

– općeniti opis tipa,

– sklopni crtež, radioničke crteže te sheme sastavnih dijelova, pod-sklopova, sheme spajanja itd.

– opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje navedenih crteža i shema te načina rada opreme,

– opis rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika,

– rezultate proračuna konstrukcije, izvršenih ispitivanja, itd.

– izvještaje ispitivanja,

– podatke koji se odnose na ispitivanja predviđena u proizvodnji,

– podatke koji se odnose na potrebne kvalifikacije ili odobrenja.

4. Ovlašteno tijelo mora:

4.1. pregledati tehničku dokumentaciju, provjeriti je li je tip proizveden u skladu s njom te identificirati sastavne dijelove konstruirane u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika.

Posebno, ovlašteno tijelo mora učiniti sljedeće:

– provjeriti tehničku dokumentaciju vezano za konstrukciju i proizvodne postupke,

– procijeniti korištene gradbene materijale kada oni nisu u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika i provjeriti certifikate koje je izdao proizvođač,

– odobriti postupke za nerastavljive spojeve dijelova pokretne tlačne opreme ili provjeriti jesu li oni prethodno odobreni,

– potvrditi da je osoblje koje izvodi nerastavljive spojeve dijelova pokretne tlačne opreme i nerazorna ispitivanja kvalificirano ili odobreno.

4.2. provesti ili dati provesti odgovarajuća ispitivanja i potrebna testiranja kako bi utvrdilo da li rješenja koja je proizvođač usvojio udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika.

4.3. provesti ili dati provest odgovarajuća ispitivanja i potrebna testiranja kako bi utvrdilo jesu li odgovarajuće odredbe iz ovoga Pravilnika uistinu primijenjene.

4.4. dogovoriti s podnositeljem mjesto na kojoj će se izvršiti ispitivanja i potrebna testiranja.

5. Kada tip udovoljava odredbama ovoga Pravilnika, ovlašteno tijelo mora podnositelju izdati certifikat o ispitivanju tipa. Certifikat koji mora biti valjan 10 godina nakon čega se može produžiti, mora sadržavati ime i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja i potrebne podatke za identifikaciju odobrenog tipa.

Popis odgovarajućih dijelova tehničke dokumentacije mora se priložiti certifikatu, a jedan primjerak mora zadržati ovlašteno tijelo.

U slučaju da ovlašteno tijelo odbije proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku registriranom u Republici Hrvatskoj izdati certifikat o ispitivanju tipa, ono mora dati detaljne razloge za takvo odbijanje. Mora se navesti sve što je potrebno za žalbeni postupak.

6. Podnosilac mora obavijestiti ovlašteno tijelo kod kojeg se nalazi tehnička dokumentacija koja se odnosi na certifikat o ispitivanju tipa o svim izmjenama na odobrenoj pokretnoj tlačnoj opremi. U slučaju kada one mogu utjecati na sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika ili propisanim uvjetima rada za pokretnu tlačnu opremu potrebno je provesti dodatno odobravanje. Ovo se dodatno odobrenje izdaje u obliku dodatka izvornom certifikatu o ispitivanju tipa.

7. Ovlašteno tijelo mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, nadležnim inspekcijskim tijelima i državama članicama odgovarajuće informacije koje se odnose na povučene certifikate o ispitivanju tipa i na zahtjev za one izdane.

Ovlašteno tijelo mora također pružiti drugim ovlaštenim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučene ili odbijene certifikate o ispitivanju tipa.

8. Drugim se ovlaštenim tijelima mogu dostaviti primjerci certifikata o ispitivanju tipa i/ili njihovi dodaci. Dodaci certifikatima moraju stajati na raspolaganju drugim ovlaštenim tijelima.

9. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju, uz tehničku dokumentaciju, čuvati primjerke certifikata o ispitivanju tipa te njihove dodatke u vremenu od 10 godina nakon proizvodnje posljednjeg komada predmetne tlačne opreme.

Kada ni proizvođač, a niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik (osoba koja stavlja tlačnu opremu na tržište) dužan je čuvati tehničku dokumentaciju.

Modul B1 (ispitivanje konstrukcije)

1. Ovim se modulom opisuje dio postupka kojim ovlašteno tijelo osigurava i potvrđuje da konstrukcija određene pokretne tlačne opreme udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

2. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju podnijeti zahtjev za ispitivanje konstrukcije samo jednom prijavljenom tijelu.

Zahtjev mora sadržavati:

– ime i adresu proizvođača te ime i adresu ovlaštenog predstavnika ako on podnosi zahtjev,

– pisanu izjavu kojom se potvrđuje da zahtjev nije upućen niti jednom drugom prijavljenom tijelu,

– tehničku dokumentaciju opisanu u točki 3.

Zahtjevom se mogu obuhvatiti različite verzije

3. Tehničkom se dokumentacijom mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti pokretne tlačne opreme sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Tehnička dokumentacija mora obuhvatiti, u onoj mjeri koliko je to bitno za ocjenjivanje, konstrukciju, proizvodnju i način rada pokretne tlačne opreme te sadržavati sljedeće:

– opis općih karakteristika pokretne tlačne opreme,

– sklopne crteže, radioničke crteže i sheme dijelova, pod-sklopova, sheme spajanja, itd.

opise i objašnjenja potrebna za konstrukciju, proizvodnju i način rada pokretne tlačne opreme te sadržavati sljedeće:

– opis općih karakteristika tlačne opreme,

– sklopne crteže, radioničke crteže i sheme dijelova, pod-sklopova, sheme spajanja, itd.

– opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih crteža i shema te način rada opreme,

– opis prihvaćenih rješenja kako bi se udovoljilo zahtjevima ovoga Pravilnika,

– potrebne dodatne dokaze o prikladnosti konstrukcije. Oni moraju uključivati rezultate ispitivanja izvršenih u odgovarajućim laboratorijima proizvođača ili u njegovo ime,

– rezultate proračuna konstrukcije, izvršenih provjera, itd.

– podatke koji se odnose na potrebne kvalifikacije ili odobrenja.

4. Ovlašteno tijelo mora:

4.1. Provjeriti tehničku dokumentaciju i identificirati sastavne dijelove konstruirane u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika.

Ovlašteno tijelo posebno mora učiniti sljedeće:

– ocijeniti korištene gradbene materijale kada oni nisu u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika,

– odobriti postupke za nerastavljive spojeve tlačne opreme ili provjeriti jesu li oni prethodno odobreni,

– potvrditi je li osoblje koje je zaduženo za izvođenje nerastavljivih spojeva tlačne opreme i izvođenje nerazornih ispitivanja kvalificirano ili odobreno,

4.2. Provesti odgovarajuća ispitivanja kako bi utvrdilo da li rješenja koja je proizvođač usvojio udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika.

4.3. provesti odgovarajuća ispitivanja kako bi utvrdilo jesu li uistinu primijenjene dgovarajuće odredbe ovoga Pravilnika.

5. Kada konstrukcija udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika, ovlašteno tijelo mora podnositelju izdati certifikat ispitivanja konstrukcije. Certifikat mora sadržavati ime i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja, uvjete pod kojima vrijede i potrebne podatke za identifikaciju odobrene konstrukcije.

Popis odgovarajućih dijelova tehničke dokumentacije mora biti priložen kao dodatak certifikatu, a jedan primjerak mora zadržati ovlašteno tijelo.

U slučaju da ovlašteno tijelo odbije proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku registriranom u Republici Hrvatskoj izdati certifikat o ispitivanju konstrukcije, ono mora pružiti detaljne razloge za odbijanje i navesti uvjete za žalbeni postupak.

6. Podnositelj mora obavijestiti ovlašteno tijelo kod kojeg se nalazi tehnička dokumentacija koja se odnosi na certifikat o ispitivanju konstrukcije o svim izmjenama na odobrenoj konstrukciji. U slučaju kada one mogu utjecati na sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika ili na propisane uvjete rada opreme potrebno je provesti dodatno odobravanje. Dodatno se odobrenje izdaje u obliku dodatka izvornom certifikatu o ispitivanju konstrukcije.

7. Svako ovlašteno tijelo mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, nadležnim inspekcijskim tijelima i državama članicama odgovarajuće informacije koje se odnose na povučene certifikate o ispitivanju konstrukcije i na zahtjev za one izdane.

Svako ovlašteno tijelo mora također pružiti drugim ovlaštenim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučene ili odbijene certifikate o ispitivanju konstrukcije.

8. Drugim se ovlaštenim tijelima mogu na zahtjev dostaviti informacije o sljedećem:

– izdanim certifikatima o ispitivanju konstrukcije i njihovim dodacima,

– povučenim certifikatima o ispitivanju konstrukcije i njihovim dodacima.

9. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju uz tehničku dokumentaciju navedenu u točki 3. čuvati kopije certifikata o ispitivanju konstrukcije s dodacima u vremenu od 10 godina nakon proizvedenog posljednjeg komada predmetne pokretne opreme pod tlakom.

Kada niti proizvođač niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, obvezu čuvanja dostupne tehničke dokumentacije ima uvoznik (osoba koja proizvod stavlja na tržište).

Modul C1 (sukladnost s tipom)

1. Ovim se modulom opisuje dio postupka kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj jamče i izjavljuju da je pokretna tlačna oprema sukladna s tipom opisanim u certifikatu o ispitivanju tipa i da zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora postaviti oznaku sukladnosti na svaku jedinicu pokretne opreme pod tlakom i izdati pisanu izjavu o sukladnosti.

2. Proizvođač mora provesti sve mjere neophodne da proces proizvodnje predmetne pokretne opreme pod tlakom osigurava sukladnost s tipom opisanim u certifikatu o ispitivanju tipa i zahtjevima ovoga Pravilnika.

3. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju čuvati kopiju izjave o sukladnosti u vremenskom periodu od deset godina nakon proizvedenog posljednjeg komada predmetne pokretne opreme pod tlakom.

Kada ni proizvođač a niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik (osoba koja stavlja pokretnu opremu pod tlakom na tržište) je dužan osigurati traženu dokumentaciju.

4. Konačno prihvaćanje mora biti predmet kontrole u obliku nenajavljenih posjeta ovlaštenog tijela izabranog od strane proizvođača.

Tijekom takvih posjeta ovlašteno tijelo mora:

– utvrditi da proizvođač stvarno primjenjuje završno ocjenjivanje,

– uzeti uzorke pokretne tlačne opreme iz proizvodnje ili skladišta za potrebe kontrolnih ispitivanja. Ovlašteno tijelo određuje broj komada opreme za uzorkovanje te procjenjuje da li je potrebno ili ne provesti cjelokupno ili djelomično završno ocjenjivanje uzoraka opreme.

U slučaju kada se utvrdi da jadan ili više komada pokretne tlačne opreme nisu sukladni ovlašteno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere.

Na odgovornost ovlaštenog tijela proizvođač mora staviti njegov identifikacijski broj na svaku jedinicu pokretne tlačne opreme.

Modul D (osiguranje kvalitete proizvodnje)

1. Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač koji udovoljava obvezama iz točke 2. jamči i izjavljuje da je predmetna pokretna tlačna oprema sukladna s tipom opisanim u certifikatu o ispitivanju tipa ili certifikatu o ispitivanju konstrukcije i da udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora postaviti oznaku sukladnosti na svaku jedinicu tlačne opreme i dati pisanu izjavu o sukladnosti. Oznaka sukladnosti mora imati pridodan identifikacijski broj ovlaštenog tijela odgovornog za nadzor kako je određeno točkom 4.

2. Proizvođač mora provoditi odobreni sustav kvalitete u proizvodnji, konačnoj kontroli i ispitivanju kako je određeno točkom 3 i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno točkom 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač mora ovlaštenom tijelu prema vlastitom izboru podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne podatke o predmetnoj pokretnoj tlačnoj opremi,

– dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete,

– tehničku dokumentaciju za odobren tip i primjerak certifikata o ispitivanju tipa

3.2. Sustav kvalitete mora jamčiti sukladnost pokretne tlačne opreme s tipom opisanim u certifikatu o ispitivanju tipa, te zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač moraju biti sustavno i uredno dokumentirani u obliku pisanih odredaba, postupaka i uputa. Dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i evidencije koji se odnosi na kvalitetu.

Posebice mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, zadataka i ovlasti vodstva vezano za kvalitetu pokretne tlačne opreme,

– postupaka proizvodnje i kontrole kvalitete, postupaka osiguranja kvalitete i sustavnih mjera u proizvodnji koje će se koristiti, a posebno postupaka koji se koriste,

– ispitivanja i testiranja koja će se provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, te učestalosti njihova provođenja,

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podaci o umjeravanju, te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja određenog osoblja,

– načina praćenja postizanja odgovarajuće kvalitete, te učinkovitost sustava kvalitete.

3.3. Ovlašteno tijelo mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2.

Najmanje jedan član tima za ocjenu mora imati potrebno iskustvo za ocjenjivanje tehnologija za predmetnu pokretnu tlačnu opremu. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu prostorima proizvođača.

Proizvođača se mora obavijestiti o ocjeni. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera i obrazloženu odluku o ocjeni i uvjete za žalbeni postupak.

3.4. Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete, te da će se pobrinuti za to da sustav bude zadovoljavajući i učinkovit.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti ovlašteno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

Ovlašteno tijelo mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima iz točke 3.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja, te obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor u nadležnosti ovlaštenog tijela

4.1. Svrha je nadzora provjera izvršava li proizvođač pravilno obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač mora ovlaštenom tijelu dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja u svrhe inspekcije, te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju sustava kvalitete,

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podatke o umjeravanju, te izvještaje koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja za osoblje, itd.

4.3. Ovlašteno tijelo mora provoditi periodična ocjenjivanja kako bi bilo sigurno da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete, te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju. Učestalost periodičnih ocjenjivanja mora biti takva da se svake tri godine u cijelosti provede ponovni postupak.

4.4. Osim toga, ovlašteno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Potreba za tim dodatnim posjetima i njihova učestalost određuje se na temelju plana kontrolnih posjeta i donosi ih ovlašteno tijelo. U okviru plana kontrolnih posjeta moraju se posebno uzeti u obzir sljedeći faktori:

– kategorija opreme,

– rezultati prethodnih kontrolnih posjeta,

– potreba da se učine ispravci,

– posebni uvjeti vezani za odobrenje sustava, gdje je to primjereno,

– značajne promjene u organizaciji, politici proizvodnje ili tehnologiji.

Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, ovlašteno tijelo može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi provjerilo ispravnost sustava kvalitete. Ovlašteno tijelo mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti, te izvještaj o ispitivanju ako je ono provedeno.

5. U vremenu od najmanje deset godina nakon proizvodnje posljednjeg komada tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje sljedeće:

– dokumentaciju iz točke 3.1, druga alineja;

– promjene iz drugog stavka točke 3.4,

– odluke i izvještaje ovlaštenog tijela koje su navedene u zadnjem stavku točke 3.3, zadnjem stavku točke 3.4. te u točkama 4.3. i 4.4.

6. Svako ovlašteno tijelo mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, inspekcijskim tijelima i državama članicama odgovarajuće podatke koji se odnose na povučena odobrenja za sustav kvalitete, a na zahtjev i za ona izdana.

7. Svako ovlašteno tijelo mora dostaviti drugim ovlaštenim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučena ili odbijena odobrenja za sustav kvalitete.

Modul D1 (osiguranje kvalitete proizvodnje)

1. Ovim se modulom opisuje dio postupka kojim proizvođač koji ispunjava obveze iz točke 3. jamči i izjavljuje da pokretna tlačna oprema udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora na svaku jedinicu pokretne tlačne opreme staviti oznaku sukladnosti i dati pisanu izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti obvezatno se pridodaje i identifikacijski broj ovlaštenog tijela odgovornog za nadzor u kako je utvrđeno u točki 5.

2. Proizvođač mora pripremiti dolje opisanu tehničku dokumentaciju.

Tehničkom se dokumentacijom mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti pokretne tlačne opreme sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Tehnička dokumentacija mora obuhvatiti, u onoj mjeri koliko je to bitno za ocjenjivanje, konstrukciju, proizvodnju i način rada pokretne tlačne opreme, te sadržavati:

– opis općih karakteristika predmetne opreme,

– sklopni crtež, te radioničke crteže i sheme sastavnih dijelova, pod-sklopova, sheme spajanja, itd.

– opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih crteža i shema, te način rada opreme,

– opis rješenja prihvaćenih kako bi se udovoljilo zahtjevima ovoga Pravilnika,

– rezultate proračuna konstrukcije, izvršenih provjera, itd.

– izvještaje ispitivanja.

3. Proizvođač mora provoditi odobren sustav kvalitete proizvodnje, provesti završnu kontrolu i ispitivanje, kako je utvrđeno u točci 4., te mora biti podvrgnut nadzoru, kako je utvrđeno u točki 5.

4. Sustav kvalitete

4.1. Proizvođač mora podnijeti zahtjev za ocjenu svojeg sustava kvalitete ovlaštenom tijelu odabranom po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne podatke o određenoj pokretnoj tlačnoj opremi,

– dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete.

4.2. Sustav kvalitete mora osigurati da pokretna tlačna oprema udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač moraju biti sustavno i uredno dokumentirani u obliku pisanih dokumenata, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i evidencije.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, zadataka i ovlasti vodstva vezano za kvalitetu pokretne tlačne opreme,

– postupaka proizvodnje, kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete, postupaka i sustavnih mjera koje će se koristiti,

– ispitivanja i testiranja koja će se provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, te učestalosti njihova provođenja,

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podaci o umjeravanju te izvještaje koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja osoblja,

– načina praćenja postizanja odgovarajuće kvalitete te učinkovitost sustava kvalitete.

4.3. Ovlašteno tijelo mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 4.2. Najmanje jedan član tima za ocjenjivanje mora imati iskustva za ocjenu tehnologija za pokretnu tlačnu opremu. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu u prostorima proizvođača.

Proizvođača se mora obavijestiti o odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera i obrazloženu odluku o ocjeni i uvjete za žalbeni postupak.

4.4. Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti za to da sustav bude zadovoljavajući i učinkovit.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti ovlašteno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim prilagodbama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

Ovlašteno tijelo mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima iz točke 4.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera te obrazloženu odluku o ocjeni.

5. Nadzor u nadležnosti ovlaštenog tijela

5.1. Svrha je nadzora provjera izvršava li proizvođač pravilno obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

5.2. Proizvođač mora prijavljenom tijelu u svrhe inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju sustava kvalitete,

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podatke o umjeravanju te izvještaje koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja pojedinog osoblja, itd.

5.3. Ovlašteno tijelo mora provoditi periodično ocjenjivanje kako bi bilo sigurno da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju. Učestalost periodičnih ocjenjivanja mora biti takva da se svake tri godine u cijelosti provede ponovni postupak.

5.4. Osim toga, ovlašteno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Potreba za tim dodatnim posjetima i njihova učestalost bit će određena na temelju plana kontrolnih posjeta koji donosi ovlašteno tijelo. U okviru plana kontrolnih posjeta, sljedeći faktori se moraju posebno uzeti u obzir:

– kategorija opreme,

– rezultati prethodnih kontrolnih posjeta,

– potreba da se učine ispravci,

– posebni uvjeti vezani za odobrenje sustava, gdje je to primjereno,

– značajne promjene u organizaciji, politici proizvodnje ili tehnologiji.

Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, ovlašteno tijelo može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi provjerilo ispravnost rada sustava kvalitete. Ovlašteno tijelo mora proizvođaču dostaviti izvještaj posjeta te izvještaj o ispitivanju ako je ono provedeno.

6. U vremenu od deset godina nakon proizvodnje posljednje jedinice pokretne tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje nacionalnim vlastima sljedeće:

– tehničku dokumentaciju iz točke 2.,

– dokumentaciju iz 4.1, druga alineja;

– promjene iz drugog stavka točke 4.4,

– odluke i izvještaje ovlaštenog tijela koje su navedene u zadnjem stavku točke 4.3, zadnjem stavku točaka 4.4. te 5.3. i 5.4.

7. Svako ovlašteno tijelo mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, nadležnim inspekcijskim tijelima i državama članicama odgovarajuće podatke koji se odnose na povučena odobrenja za sustav kvalitete i, na zahtjev, ona izdana.

Svako ovlašteno tijelo mora također pružiti drugim ovlaštenim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučena ili odbijena odobrenja za sustav kvalitete.

Modul E (osiguranje kvalitete proizvoda)

1. Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač koji ispunjava obveze iz točke 2. jamči i izjavljuje da je svaki komad pokretne tlačne opreme u skladu s tipom opisanom u certifikatu ispitivanja tipa te da udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju na svaki proizvod staviti oznaku sukladnosti i dati pisanu izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti obavezno se stavlja i identifikacijski broj ovlaštenog tijela odgovornog za nadzor kako je utvrđeno u točki 4.

2. Proizvođač mora provoditi odobren sustav kvalitete proizvodnje za završnu inspekciju i ispitivanje kako je utvrđeno u točki 3. te mora biti podvrgnut nadzoru kako je utvrđeno u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač mora podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete ovlaštenom tijelu po vlastitom izboru. Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne podatke o predmetnoj tlačnoj opremi

– dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete

– tehničku dokumentaciju za odobreni tip te kopiju certifikata o ispitivanju tipa.

3.2. U okviru sustava kvalitete mora se provjeriti svaki element pokretne tlačne opreme te se moraju provesti odgovarajuća ispitivanja kako bi se osiguralo da ti elementi udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je prihvatio proizvođač moraju biti sistematski i uredno dokumentirani u obliku pisanih dokumenata, postupaka i uputa. Dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljednu interpretaciju programa kontrole, planova, priručnika i evidencije koja se odnosi na kvalitetu.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, zadataka i ovlasti vodstva vezano za kvalitetu pokretne tlačne opreme

– ispitivanja i testiranja koji će se provesti nakon proizvodnje

– načina praćenja učinkovitosti sustava kvalitete

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podaci o umjeravanju te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja osoblja.

3.3. Ovlašteno tijelo mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2.

Najmanje jedan član tima za ocjenjivanje mora imati iskustva u ocjenjivanju predmetne pokretne tlačne opreme. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu u prostorima proizvođača.

Proizvođača se mora obavijestiti o odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera i obrazloženu odluku o ocjeni i uvjete za žalbeni postupak.

3.4. Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te će se pobrinuti da sustav bude zadovoljavajući i učinkovit.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti ovlašteno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

Ovlašteno tijelo mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima iz točke 3.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja te obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor u nadležnosti ovlaštenog tijela

4.1. Svrha je nadzora provjera izvršava li proizvođač pravilno obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač mora ovlaštenom tijelu u svrhu inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju sustava kvalitete

– tehničku dokumentaciju

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podaci o umjeravanju te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije osoblja, itd.

4.3. Ovlašteno tijelo mora provoditi periodično ocjenjivanje kako bi bilo sigurno da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju. Učestalost periodičnih ocjenjivanja mora biti takva da se svake tri godine u cijelosti provede ponovni postupak.

4.4. Pored toga, ovlašteno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Potreba za tim dodatnim posjetima i njihova učestalost određuje se na temelju plana kontrolnih posjeta koje donosi ovlašteno tijelo. U okviru plana kontrolnih posjeta moraju se posebno uzeti u obzir sljedeći faktori:

– kategorija opreme

– rezultati prethodnih kontrolnih posjeta

– potreba da se učine ispravci

– posebni uvjeti vezani za odobrenje sustava, gdje je to primjereno

– značajne promjene u organizaciji, politici proizvodnje ili tehnologiji.

Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, ovlašteno tijelo može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi potvrdilo ispravnost rada sustava kvalitete. Ovlašteno tijelo mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti te izvještaj ispitivanja ako je ono provedeno.

5. U vremenu od deset godina nakon proizvodnje posljednje pokretne tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje sljedeće podatke:

– dokumentaciju iz 3.1, druga alineja

– promjene iz drugog stavka točke 3.4,

– odluke i izvještaje ovlaštenog tijela koje su navedene u zadnjem stavku točke 3.3, zadnjem stavku točaka 3.4. te 4.3. i 4.4.

6. Svako ovlašteno tijelo mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, nadležnom inspekcijskom tijelu i državama članicama odgovarajuće podatke koji se odnose na povučena odobrenja za sustav kvalitete te, na zahtjev, i ona izdana.

Svako ovlašteno tijelo mora također pružiti drugim ovlaštenim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučena odbijena odobrenja za sustav kvalitete.

Modul E1 (osiguranje kvalitete proizvodnje)

1. Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač koji ispunjava obveze iz točke 3. jamči i izjavljuje da pokretna tlačna oprema udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora na svaki primjerak pokretne tlačne opreme staviti oznaku sukladnosti i dati pisanu izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti obavezno dolazi i identifikacijski broj ovlaštenog tijela odgovornog za nadzor kako je utvrđeno u točki 5.

2. Proizvođač mora sastaviti dolje navedenu tehničku dokumentaciju.

Tehničkom se dokumentacijom mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti pokretne tlačne opreme sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Tehnička dokumentacija mora obuhvatiti, u onoj mjeri koliko je to bitno za ocjenjivanje, konstrukciju, proizvodnju i način rada tlačne opreme te sadržavati sljedeće:

– opis općih karakteristika opreme

– sklopni crtež, radioničke crteže i sheme sastavnih dijelova, pod-sklopova, sheme spajanja, itd.

– opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje navedenih crteža i shema te način rada tlačne opreme

– opis rješenja primijenjenih kako bi se udovoljilo zahtjevima ovoga Pravilnika.

– rezultate proračuna konstrukcije, izvršenih ispitivanja, itd.

– izvještaje ispitivanja.

3. Proizvođač mora provoditi odobren sustav kvalitete za završnu inspekciju pokretne tlačne opreme i ispitivanja kako je utvrđeno u točki 4. te biti podvrgnut nadzoru kako je utvrđeno u točki 5.

4. Sustav kvalitete

4.1. Proizvođač mora podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete ovlaštenom tijelu po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne podatke o predmetnoj pokretnoj tlačnoj opremi,

– dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete.

4.2. U okviru sustava kvalitete mora se provjeriti svaki element pokretne tlačne opreme te se moraju provesti odgovarajuća ispitivanja kako bi se osiguralo da ti elementi udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je prihvatio proizvođač moraju biti sistematski i uredno dokumentirani u obliku pisanih dokumenata, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljednu interpretaciju programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa koji se odnose na kvalitetu. Ona mora posebno sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, zadataka i ovlasti vodstva vezano za kvalitetu pokretne tlačne opreme

– postupaka spajanja dijelova.

– ispitivanja i testiranja koji će se provesti nakon proizvodnje

– načina praćenja učinkovitosti sustava kvalitete

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podaci o umjeravanju te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije ili odobrenja osoblja.

4.3. Ovlašteno tijelo mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 4.2.

Najmanje jedan član tima za ocjenjivanje mora imati iskustva u ocjenjivanju pokretne tlačne opreme. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu u prostorima proizvođača.

Proizvođača se mora obavijestiti o odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera i obrazloženu odluku o ocjeni i uvjete za žalbeni postupak.

4.4. Proizvođač se obvezuje ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te pobrinuti se za to da sustav bude zadovoljavajući i učinkovit.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti ovlašteno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

Ovlašteno tijelo mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima iz 4.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja te obrazloženu odluku ocjenjivanja.

5. Nadzor u nadležnosti ovlaštenog tijela

5.1. Svrha je nadzora provjera izvršava li proizvođač pravilno obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

5.2. Proizvođač mora ovlaštenom tijelu u svrhu inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju sustava kvalitete

– tehničku dokumentaciju

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podaci o umjeravanju te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije osoblja, itd.

5.3. Ovlašteno tijelo mora provoditi periodična ocjenjivanja kako bi bilo sigurno da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju. Učestalost periodičnih ocjenjivanja mora biti takva da se svake tri godine u cijelosti provede ponovni postupak.

5.4. Pored toga, ovlašteno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Potreba za tim dodatnim posjetima i njihova učestalost određuje se na temelju plana kontrolnih posjeta koji donosi ovlašteno tijelo. U okviru plana kontrolnih posjeta moraju se posebno uzeti u obzir sljedeći faktori:

– kategorija opreme

– rezultati prethodnih kontrolnih posjeta

– potreba da se učine ispravci

– posebni uvjeti vezani za odobrenje sustava, gdje je to primjereno

– značajne promjene u organizaciji, politici proizvodnje ili tehnologiji.

Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, ovlašteno tijelo može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi provjerilo ispravnost sustava kvalitete. Ovlašteno tijelo mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti te izvještaj ispitivanja ako je ono provedeno.

6. U vremenskom razdoblju od deset godina nakon proizvodnje posljednje pokretne tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje sljedeće podatke:

– tehničku dokumentaciju iz točke 2.

– dokumentaciju iz točke 4.1, druga alineja

– promjene iz drugog stavka točke 4.4,

– odluke i izvještaje ovlaštenog tijela koje su navedene u zadnjem stavku točke 4.3, i zadnjem stavku točaka 4.4. te 5.3. i 5.4.

7. Svako ovlašteno tijelo mora ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, nadležnom inspekcijskom tijelu i državama članicama dostaviti odgovarajuće podatke koji se odnose na povučena odobrenja za sustav kvalitete te, na zahtjev, i ona izdana.

Svako ovlašteno tijelo mora također pružiti drugim ovlaštenim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučena ili odbijena odobrenja za sustav kvalitete.

Modul F (verifikacija proizvoda)

1. Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj jamči i izjavljuje da je pokretna tlačna oprema, koja podliježe odredbama iz točke 3, u skladu s tipom opisanim u:

– certifikatu o ispitivanju tipa, ili

– certifikatu o ispitivanju konstrukcije

te da udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

2. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da proizvodni proces osigura da pokretna tlačna oprema bude u skladu s tipom opisanim u

– certifikatu o ispitivanju tipa, ili

– certifikatu o ispitivanju konstrukcije

te da udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju na svu pokretnu tlačnu opremu staviti oznaku sukladnosti i dati pisanu izjavu o sukladnosti.

3. Ovlašteno tijelo mora provesti sva potrebna ispitivanja i provjere kako bi provjerilo da je tlačna oprema u skladu s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika na način da ispita i provjeri svaki proizvod u skladu s točkom 4.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju čuvati kopije izjave o sukladnosti u vremenskom razdoblju od deset godina nakon proizvodnje posljednje pokretne tlačne opreme.

4. Verifikacija svake jedinice pokretne tlačne opreme ispitivanjem i provjerama

4.1. Svaka jedinica pokretne tlačne opreme mora se zasebno ispitati te se mora podvrgnuti odgovarajućim ispitivanjima i provjerama kako bi se utvrdilo da je u skladu s tipom te da udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

Ovlašteno tijelo mora posebno učiniti sljedeće:

– provjeriti da je osoblje koje je zaduženo za nerastavljive spojeve i nerazorna ispitivanja kvalificirano ili odobreno,

– provjeriti certifikat koji je izdao proizvođač materijala,

– provesti ili dati provesti završnu kontrolu i tlačnu probu te, prema potrebi, ispitati sigurnosne uređaje.

4.2. Ovlašteno tijelo mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na svaki komad pokretne tlačne opreme te dati pisanu izjavu o sukladnosti vezano za provedeno ispitivanje.

4.3. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju osigurati da izjava o sukladnosti koju je izdalo ovlašteno tijelo bude raspoloživa na zahtjev.

Modul G (EZ pojedinačna provjera)

1. Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač osigurava i potvrđuje da pokretna tlačna oprema za koju je izdan certifikat prema točci 4.1. udovoljava zahtjevima Direktive koji se na nju odnose. Proizvođač mora na pokretnu tlačnu opremu staviti oznaku sukladnosti i dati pisanu izjavu o sukladnosti.

2. Za pojedinačnu provjeru proizvođač mora uputiti zahtjev ovlaštenom tijelu prema svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– ime i adresu proizvođača i lokaciju pokretne tlačne opreme,

– pisanu izjavu kojom se potvrđuje da isti zahtjev nije upućen drugom ovlaštenom tijelu,

– tehničku dokumentaciju.

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti pokretne tlačne opreme sa zahtjevima ovoga Pravilnika te razumijevanje konstrukcije, proizvodnje i načina rada tlačne opreme.

Tehnička dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

– opis općih karakteristika tlačne opreme,

– sklopni crtež, radioničke crteže i sheme sastavnih dijelova, pod-sklopova, sheme spajanja, itd.

– opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje navedenih crteža i shema te načina rada tlačne opreme,

– rezultate proračuna konstrukcije, izvršenih provjera, itd.

– izvještaje ispitivanja,

– odgovarajuće pojedinosti vezane za odobrenja procesa proizvodnje i ispitnih procedura te kvalifikacija i odobrenja za osoblje.

4. Ovlašteno tijelo mora ispitati konstrukciju i izradu svakog komada pokretne tlačne opreme te za vrijeme proizvodnje izvršiti odgovarajuća ispitivanja kako bi osiguralo da tlačna oprema zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

4.1. Ovlašteno tijelo mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na pokretnu tlačnu opremu te izdati certifikat o sukladnosti vezano za provedeno testiranje. Ovaj se certifikat mora čuvati u vremenskom razdoblju od 10 godina.

4.2. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj osigurati da na zahtjev budu raspoloživi izjava o sukladnosti i certifikat o sukladnosti kojeg je izdalo ovlašteno tijelo.

Ovlašteno tijelo posebno mora učiniti sljedeće:

– provjeriti tehničku dokumentaciju vezano za konstrukciju i proizvodne postupke,

– ocijeniti korištene materijale kada oni nisu u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika te provjeriti certifikate koje je izdao proizvođač materijala,

– odobriti postupke za nerastavljive spojeve dijelova tlačne opreme,

– provjeriti potrebne kvalifikacije i ovlaštenja,

– provesti završnu inspekciju, provesti ili dati provesti tlačnu probu te, prema potrebi, ispitati sigurnosne uređaje.

Modul H (potpuno osiguranje kvalitete)

1. Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač koji ispunjava obveze iz točke 2. jamči i izjavljuje da određena pokretna tlačna oprema udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju na svaki proizvod staviti oznaku sukladnosti i dati pisanu izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti obavezno se dodaje i identifikacijski broj ovlaštenog tijela odgovornog za nadzor kako je utvrđeno u točki 4.

2. Proizvođač mora uvesti odobren sustav kvalitete za konstrukciju, proizvodnju, završnu kontrolu i ispitivanja kako je utvrđeno u točki 3. te biti podvrgnut nadzoru kako je utvrđeno u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač mora podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete ovlaštenom tijelu odabranom po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne podatke o predmetnoj pokretnoj tlačnoj opremi,

– dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete.

3.2. Sustav kvalitete mora osigurati da tlačna oprema udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je prihvatio proizvođač moraju biti sistematski i uredno dokumentirani u obliku pisanih dokumenata, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljednu interpretaciju procedura i mjera kontrole kvalitete kao npr. programa, planova, priručnika i zapisa.

Ona mora posebno sadržavati odgovarajući opis sljedećeg:

– ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, zadatke i ovlasti vodstva vezano za kvalitetu konstrukcije i kvalitetu proizvoda,

– tehničkih specifikacija za konstrukciju uključujući i norme, koje će se primijeniti,

– kontrole konstrukcije te postupke verifikacije konstrukcije, postupaka i sistematskih mjera koje će se koristiti u postupku konstruiranja pokretne tlačne opreme,

– odgovarajućih postupaka proizvodnje, kontrole i postupaka osiguranja kvalitete, postupaka i sistematskih mjera koje će se koristiti,

– provjera i ispitivanja koji će se provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje te učestalost njihova provođenja,

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podaci o umjeravanju te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja osoblja

– načina praćenja ostvarenja tražene konstrukcije i kvalitete pokretne tlačne opreme te učinkovitog rada sustava kvalitete.

3.3. Ovlašteno tijelo mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2.

Najmanje jedan član tima za ocjenjivanje mora imati iskustva u ocjenjivanju pokretne tlačne opreme. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu u prostorima proizvođača.

Proizvođača se mora obavijestiti o odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera i obrazloženu odluku o ocjeni i uvjete za žalbeni postupak.

3.4. Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti za to da sustav bude zadovoljavajući i učinkovit.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti ovlašteno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

Ovlašteno tijelo mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima iz točke 3.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja te obrazloženu odluku ocjenjivanja.

4. Nadzor u nadležnosti ovlaštenog tijela

4.1. Svrha je nadzora provjera izvršava li proizvođač pravilno obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač mora ovlaštenom tijelu u svrhu inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju sustava kvalitete,

– zapise vezane za kvalitetu predviđene u sustavu kvalitete kao npr. rezultate analiza, proračune, ispitivanja, itd.,

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podaci o umjeravanju te zapisi koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja osoblja, itd.

4.3. Ovlašteno tijelo mora provoditi periodično ocjenjivanje kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju. Učestalost periodičnih ocjenjivanja mora biti takva da se svake tri godine u cijelosti provede ponovni postupak.

4.4. Pored toga, ovlašteno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Potreba za tim dodatnim posjetima i njihova učestalost odredit će se na temelju plana kontrolnih posjeta koji donosi ovlašteno tijelo. U okviru plana kontrolnih posjeta moraju se posebno uzeti u obzir sljedeći faktori:

– kategorija opreme,

– rezultati prethodnih kontrolnih posjeta,

– potreba da se učine ispravci,

– posebni uvjeti vezano za odobrenje sustava, gdje je to primjereno,

– značajne promjene u organizaciji, politici proizvodnje ili tehnologiji.

Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, ovlašteno tijelo može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi potvrdilo ispravnost sustava kvalitete. Ovlašteno tijelo mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti te izvještaj o ispitivanju ako je ono provedeno.

5. U vremenu od deset godina nakon proizvodnje posljednje pokretne tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje sljedeće podatke:

– dokumentaciju iz točke 3.1, druga alineja drugog stavka;

– promjene iz točke 3.4, drugi stavak;

– odluke i izvještaje ovlaštenog tijela koje su navedene u zadnjem stavku točke 3.3, zadnjem stavku točke 3.4. te u točkama 4.3. i 4.4.

Modul H1 (potpuno osiguranje kvalitete s ispitivanjem konstrukcije i posebnim nadzorom završnog ispitivanja)

1. Uz zahtjeve modula H primjenjuje se sljedeće:

(a) proizvođač mora podnijeti zahtjev za ispitivanje konstrukcije ovlaštenom tijelu;

(b) zahtjev mora omogućiti razumijevanje konstrukcije, proizvodnje i rada pokretne tlačne opreme te ocjenjivanje sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika.

Zahtjev mora uključivati:

– tehničke specifikacije za konstrukciju, uključujući i norme, koje su primijenjene,

– potrebne dodatne dokaze adekvatnosti konstrukcije. Ovaj dodatni dokaz mora sadržavati rezultate ispitivanja koji su izvršeni u odgovarajućim laboratorijima proizvođača ili u njegovo ime;

(c) Ovlašteno tijelo mora pregledati zahtjev i, u slučaju kada konstrukcija udovoljava odredbama ovoga Pravilnika, mora podnositelju izdati certifikat o ispitivanju konstrukcije. Certifikat mora sadržavati zaključke ispitivanja, uvjete pod kojima vrijedi i potrebne podatke za identifikaciju odobrene konstrukcije te, prema potrebi, opis rada pokretne tlačne opreme;

(d) podnositelj mora obavijestiti ovlašteno tijelo koje je izdalo certifikat o ispitivanju konstrukcije o svim izmjenama na odobrenoj konstrukciji. Ovlašteno tijelo koje je izdalo certifikat o ispitivanju konstrukcije mora izdati dodatno odobrenje za izmjene odobrene konstrukcije u slučaju kada one mogu utjecati na sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika ili propisanim uvjetima za rad pokretne tlačne opreme. Ovo se dodatno odobrenje izdaje u obliku dodatka izvornom certifikatu o ispitivanju konstrukcije;

(e) Svako ovlašteno tijelo mora pružiti drugim ovlaštenim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučene ili odbijene certifikate o ispitivanju konstrukcije.

2. Završno ocjenjivanje iz točke 3.2, Dodatka I. podliježe povećanom nadzoru u obliku nenajavljenih posjeta od strane ovlaštenog tijela. Za vrijeme trajanja takvih posjeta ovlašteno tijelo mora provesti ispitivanja na tlačnoj opremi.

II. dio
POSTUPAK PONOVNE OCJENE SUKLADNOSTI

1. Ovaj postupak opisuje metodu kojom se osigurava da je pokretna tlačna oprema koja se stavlja na tržište prema članku 1.#clanak1, stavku 2b. ovoga Pravilnika u skladu s odgovarajućim zahtjevima navedenim u propisima koji uređuju cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari.

2. Korisnik mora ovlaštenom tijelu pružiti informacije o pokretnoj tlačnoj opremi koju stavlja na tržište a koje će tome tijelu omogućiti točnu identifikaciju opreme (porijeklo, pravila konstrukcije i, za acetilenske boce, podatke o poroznoj masi). Korisnik mora, gdje je to primjereno, dojaviti sva propisana ograničenja u uporabi i proslijediti sve zabilježbe o oštećenjima ili izvršenim popravcima.

Ovlašteno tijelo mora također provjeriti osiguravaju li ventili i drugi pribor s izravnom sigurnosnom funkcijom razinu sigurnosti u skladu s onom definiranom prema članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

3. Ovlašteno tijelo mora provjeriti pruža li pokretna tlačna oprema stavljena na tržište najmanje jednaki stupanj sigurnosti kao i pokretna oprema pod tlakom iz propisa koji uređuju cestovni i željeznički promet opasnih tvari. Provjera mora biti provedena temeljem dokumenata načinjenih u skladu s točkom 2. i, gdje je to primjereno, drugih pregleda.

4. Ukoliko su gornje provjere zadovoljavajuće, pokretna tlačna oprema mora biti izvrgnuta periodičkim pregledima prema Dodatku IV., dio III. ovoga Pravilnika.

5. Za spremnike proizvedene serijski, uključujući i njihove ventile i drugi pribor koji se koristi u prijevozu, odgovarajuće postupke ponovne ocjene sukladnosti u vezi s pojedinačnim pregledima opreme, kako je to prikazano u točkama 3 i 4, može provesti odobreno tijelo, pod uvjetom da je neko ovlašteno tijelo prethodno provelo odgovarajuće postupke ponovne ocjene prema točki 3.

III. dio
POSTUPCI PERIODIČKIH PREGLEDA

Modul 1 (periodički pregled proizvoda)

1. Ovaj modul opisuje postupak kojim vlasnik ili njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili korisnik jamči da pokretna tlačna oprema koja potpada pod točku 3. i nadalje udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

2. Kako bi udovoljio zahtjevima iz točke 1., vlasnik ili njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili posjednik mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da uvjeti uporabe i održavanja osiguravaju trajnu sukladnost pokretne tlačne opreme sa zahtjevima ovoga Pravilnika, naročito da se:

– pokretna tlačna oprema koristi prema namjeni,

– puni u odgovarajućim centrima za punjenje,

– provodi svekoliko održavanje i popravci,

– provode potrebni periodički pregledi

Provedene mjere moraju biti dokumentirane i na raspolaganju i nalaziti se pri vlasniku, njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj ili posjedniku.

3. Inspekcijsko tijelo mora provesti odgovarajuća ispitivanja i testove na svakom proizvodu kako bi provjerilo sukladnost pokretne tlačne opreme s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika.

3.1. Sva pokretna tlačna oprema mora se ispitati zasebno te se moraju provesti odgovarajući testovi u skladu s dodacima u propisu koji uređuje cestovni i željeznički promet opasnih tvari kako bi se provjerilo da ona udovoljava zahtjevima tih propisa.

3.2. Inspekcijsko tijelo mora staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na svaki periodički pregledan proizvod neposredno iza datuma periodičkog pregleda i sastaviti pisani certifikat o periodičkom pregledu. Taj certifikat može obuhvatiti nekoliko komada opreme (grupni certifikat).

3.3. Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili korisnik mora čuvati certifikat o periodičkom pregledu prema točki 3.2. te dokument prema točki 2, najmanje do sljedećeg periodičkog pregleda.

Modul 2 (periodički pregled putem osiguranja kvalitete)

1. Ovaj Modul opisuje sljedeće postupke:

– kojima vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili posjednik, koji udovoljava obvezama iz točke 2, jamči i izjavljuje da pokretna tlačna oprema i nadalje udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika. Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili posjednik mora staviti datum periodičkog pregleda na svu pokretnu tlačnu opremu i sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti. Datum periodičkog pregleda mora biti popraćen identifikacijskim brojem ovlaštenog tijela odgovornog za nadzor prema točki 4,

– kojima, u slučaju periodičkih pregleda cisterni koje provodi odobreno tijelo u skladu s člankom 6., stavkom (3) ovoga Pravilnika, odobreno tijelo koje udovoljava obvezama posljednjeg stavka točke 2. potvrđuje da pokretna oprema pod tlakom i nadalje udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika. Odobreno tijelo mora staviti datum periodičkog pregleda na svu pokretnu opremu pod tlakom i sastaviti certifikat o periodičkom pregledu.

Datum periodičkog pregleda mora biti popraćen identifikacijskim brojem odobrenog tijela.

2. Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili posjednik mora poduzeti sve potrebno kako bi osigurao uvjete korištenja i održavanja koji omogućavaju da pokretna tlačna oprema bude trajno u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, a naročito da se:

– pokretna tlačna oprema koristi prema namjeni,

– puni u odgovarajućim centrima za punjenje,

– provodi svekoliko održavanje i popravci,

– provode potrebni periodički pregledi.

Provedene mjere moraju biti dokumentirane i na raspolaganju kod vlasnika, njegovog ovlaštenog predstavniku u Republici Hrvatskoj ili posjednika. Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili posjednik mora osigurati da kvalificirano osoblje i potrebni uređaju u smislu Dodatka I., točke 3. do 6. ovoga Pravilnika budu na raspolaganju za periodički pregled.

Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili posjednik ili ovlašteno tijelo moraju provoditi odobreni sustav kvalitete za periodičke preglede i provjere opreme prema točki 3. te biti pod nadzorom prema točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj ili posjednik ili odobreno tijelo moraju podnijeti zahtjev za ocjenu svojeg sustava kvalitete za pokretnu opremu pod tlakom povlaštenom tijelu prema vlastitom izboru. Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne informacije o pokretnoj tlačnoj opremi koja se podvrgava periodičkom pregledu,

– dokumentaciju o sustavu kvalitete.

3.2. Unutar sustava kvalitete mora se svaki komad pokretne tlačne opreme pregledati te se moraju provesti odgovarajući testovi kako bi se osiguralo njezinu sukladnost sa zahtjevima iz dodataka propisa koji uređuje cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari. Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je prihvatio proizvođač moraju biti dokumentirani sistematično i uredno u obliku pisanih odredaba, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i evidencije.

Posebice mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, odgovornost i ovlasti vodstva vezano za kvalitetu pokretne tlačne opreme,

– ispitivanja i testiranja koji će se provesti pri periodičkom pregledu,

– sredstava nadzora efektivnog rada sustava kvalitete,

– zapisa o kvaliteti, kao što su izvješća o pregledu i podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o kvalifikaciji ili odobrenjima osoblja.

3.3. Ovlašteno tijelo mora procijeniti sustav kvalitete kako bi odredilo zadovoljava li on zahtjeve prema točki 3.2.

Najmanje jedan član tima za ocjenu mora imati potrebno iskustvo za ocjenjivanje pokretne tlačne opreme. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu prostorima vlasnika, njegovog ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj, posjednika ili odobrenog tijela.

Vlasnika, njegovog ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj, posjednika ili odobreno tijelo se mora obavijestiti o odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj, posjednik ili odobreno tijelo mora poduzeti sve da ispuni obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete, i brinuti se da sustav bude zadovoljavajući i učinkovit.

Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj, posjednik ili odobreno tijelo mora obavijestiti ovlašteno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

Ovlašteno tijelo mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima iz točke 3.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

Svoju odluku mora dostaviti vlasniku, njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj, posjedniku ili odobrenom tijelu. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja, te obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor u nadležnosti ovlaštenog tijela

4.1. Svrha je nadzora provjera izvršava li vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik na području Republike Hrvatske, posjednik ili odobreno tijelo pravilno obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj, posjednik ili odobreno tijelo mora ovlaštenom tijelu u svrhe inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja, te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju sustava kvalitete,

– tehničku dokumentaciju

– zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci ispitivanja, podatke o umjeravanju, te izvještaje koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja za osoblje, itd.

4.3. Ovlašteno tijelo mora provoditi periodička ocjenjivanja kako bi bilo sigurno da vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj, posjednik ili odobreno tijelo održava i primjenjuje sustav kvalitete, te mora vlasniku, njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj, posjedniku ili odobrenom tijelu dostaviti izvještaj o ocjenjivanju.

4.4. Osim toga, ovlašteno tijelo može nenajavljeno posjetiti vlasnika, njegovog ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj, posjednika ili odobreno tijelo. Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, ovlašteno tijelo može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi provjerilo ispravnost sustava kvalitete. Ovlašteno tijelo mora vlasniku, njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj, posjedniku ili odobrenom tijelu dostaviti izvještaj o posjeti, te izvještaj o ispitivanju ako je ono provedeno.

5. U vremenu od deset godina nakon posljednjeg periodičkog pregleda pokretne tlačne opreme, vlasnik, njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj, posjednik ili odobreno tijelo mora moći staviti na raspolaganje sljedeće podatke:

– dokumentaciju iz drugog stavka točke 3.1, druga alineja;

– promjene iz drugog stavka točke 3.4,

– odluke i izvješća ovlaštenog tijela prema posljednjem stavku točke 3.3., posljednjem stavku točke 3.4. te u točkama 4.3. i 4.4.

DODATAK V.

MODULI ZA OCJENU SUKLADNOSTI

Sljedeća tablica pokazuje module za ocjenu sukladnosti prema Dodatku IV., dio I. ovoga Pravilnika koje se mora primjenjivati na pokretnu tlačnu opremu prema članku 2.#clanak2, stavku 1. ovoga Pravilnika.

Kategorije pokretne tlačne opreme

Moduli

1. Posude kod kojih je umnožak ispitnog tlaka i volumena nije veći od 30 MPaxlitra (300 bar x litra)

A1, ili D1 ili E1

2. Posude kod kojih je umnožak ispitnog tlaka i volumena veći od 30 MPaxlitra a ne veći od 150 MPa x litra (300 i 1500 bar x litra)

H, ili B u kombinaciji s E

ili B u kombinaciji s C1

ili B1 u kombinaciji s F,

ili B1 u kombinaciji s D

3. 1. Posude kod kojih je umnožak ispitnog tlaka i volumena veći od 150 MPa x litra (1500 bar x litra)

G,

ili H1,

ili B u kombinaciji s D,

ili B u kombinaciji s F

Napomena 1.

Pokretna tlačna oprema mora biti podvrgnuta, prema izboru proizvođača, jednom od postupaka ocjene sukladnosti utvrđenom za kategoriju u koju je svrstana. U slučaju posuda ili njihovih ventila ili drugog pribora koji se koristi za prijevoz, proizvođač može primijeniti neki od postupaka za višu kategoriju.

Napomena 2.

U sklopu postupka osiguranja kvalitete ovlašteno tijelo mora prilikom nenajavljenih posjeta uzeti uzorak opreme u proizvodnim ili skladišnim prostorima u svrhu provjere ili davanja na provjeru koja će potvrditi sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika. U tu svrhu proizvođač mora obavijestiti ovlašteno tijelo o planiranom proizvodnom programu. Ovlašteno tijelo obavit će najmanje dvije posjete tijekom prve godine proizvodnje. Učestalost idućih posjeta odredit će prijavljeno tijelo temeljem kriterija iz točke 4.4. odgovarajućeg modula u Dodatku IV., dio I. ovoga Pravilnika.

DODATAK VI.

POPIS OPASNIH TVARI KOJE NISU ONE IZ KLASE 2 PREMA ČLANKU 2.

UN broj

Klasa

ADR/RID oznaka

Opasna tvar

1 051

6.1

1

Stabilizirani vodikov cijanid

1 052

8

6

Dehidrirani vodikov fluorid

1 790

8

6

Fluorovodična kiselina

DODATAK VII

OZNAKA SUKLADNOSTI

Oznaka sukladnosti ima sljedeći oblik:

Pri smanjivanju ili povećavanju oznake, moraju se poštivati razmjeri gornje slike.

Različiti dijelovi oznake moraju imati načelno istu vertikalnu dimenziju, ne manju od 5 mm.

Ova minimalna dimenzija ne treba biti održana kod malenih uređaja.

zatvori
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !