Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o policijskim časnicima za vezu ("Narodne novine", br. XX/07, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 7.2.2007 Pravilnik o policijskim časnicima za vezu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

576

Na temelju članka 129.L324835 stavka 2. podstavka 21. Zakona o policijiL324836 (»Narodne novine«, broj 129/00.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POLICIJSKIM ČASNICIMA ZA VEZU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način izbora, priprema i upućivanje policijskih časnika za vezu na rad u inozemstvo, njihova prava i obveze te nadzor nad njihovim radom.

Članak 2.

Policijski časnik za vezu je detaširani policijski službenik u policijskom tijelu države primateljice, međunarodnoj organizaciji ili diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, upućen radi učinkovite suradnje s policijom i drugim tijelima države primateljice.
Odluku o potrebi upućivanja policijskog časnika za vezu na rad u inozemstvo donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 3.

Odluka iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika temelji se na sljedećim kriterijima:
1. odredbama međunarodnog pravnog akta ratificiranog u RH,
2. strateškoj odluci Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o potrebi policije za učinkovitom suradnjom s državom primateljicom ili međunarodnom organizacijom,
3. analizi sigurnosnih i drugih društvenih događaja u državi primateljici koji utječu na stanje javnog reda u RH,
4. posebnim potrebama policije,
5. uzajamnom interesu države primateljice ili međunarodne organizacije i Republike Hrvatske,
6. problemima u međunarodnoj policijskoj suradnji koji utječu na učinkovitost rada policije.
Prijedlog za donošenje odluke iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati stručno obrazloženje kriterija iz stavka 1. ovoga članka, organizacijsko tehnički provedbeni plan s planiranim troškovima, izvore financiranja te predloženo diplomatsko zvanje policijskog časnika za vezu u skladu s poslovima koje će obavljati.

Članak 4.

Policijski časnik za vezu upućuje se na rad u inozemstvo na vrijeme do četiri godine.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukoliko postoji potreba službe ili drugi opravdan razlog, rad u inozemstvu može se produžiti za najviše jednu godinu.

Opseg djelovanja

Članak 5.

Način i opseg djelovanja policijskog časnika za vezu temelji se na odredbama važećih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u RH.
Policijski časnik za vezu koji se upućuje na rad u inozemstvo dužan je poštivati pravni poredak države primateljice.
Policijski časnik za vezu dužan je poštivati kodeks policijske etike i čuvati ugled Republike Hrvatske.
Policijski časnik za vezu u državi primateljici nema izvršnih policijskih ovlasti.

Članak 6.

Policijski časnik za vezu:
1. zastupa interese hrvatske policije,
2. uspostavlja, potiče i razvija međunarodnu policijsku suradnju,
3. dogovara djelovanje, prikuplja, vrednuje, analizira i razmjenjuje informacije potrebne za postupanje policije,
4. prati stanje javne sigurnosti u državi ili regiji države primateljice na području suzbijanja kriminaliteta, a poglavito na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta opojnih droga, terorizma i drugih oblika prekograničnog kriminaliteta, kao i problematike na području poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, stanja javnog reda i sigurnosti prometa,
5. djeluje na području prevencije,
6. vodi brigu o redovitoj razmjeni informacija s nadležnim tijelima u državi primateljici,
7. pomaže u postupku međunarodne pravne pomoći u kaznenim predmetima i po potrebi pomaže drugim tijelima progona,
8. sudjeluje i savjetuje pri pružanju materijalno tehničke pomoći,
9. sudjeluje i savjetuje pri obrazovanju, usavršavanju i osposobljavanju iz svog djelokruga rada,
10. sudjeluje na konferencijama, radnim i strukovnim susretima u državi primateljici ili u trećoj državi,
11. prima i razmjenjuje službene dokumente, pravne akte i stručnu literaturu u vezi s policijskim djelovanjem,
12. razmjenjuje informacije i iskustva s područja rada policije,
13. sudjeluje na radnim sastancima i prijemima u državi primateljici, posreduje prilikom dostave poziva i pripreme za radni posjet policijskog izaslanstva.

Članak 7.

Policijski časnik za vezu može u državi primateljici, kada je to određeno važećim bilateralnim ili multilateralnim sporazumom, djelovati u interesu treće države ili međunarodne organizacije koja u državi primateljici nema svog časnika za vezu.
Policijski časnik za vezu u inozemstvu može predstavljati i drugo tijelo državne uprave.
Troškove policijskog časnika za vezu koji predstavlja i drugo tijelo državne uprave zajednički snose Ministarstvo i drugo tijelo državne uprave.

Nadležnost u suzbijanju kriminaliteta

Članak 8.

U vezi sa suzbijanjem kriminaliteta policijski časnik za vezu:
1. pribavlja i razmjenjuje informacije za potporu provedbe izvida kaznenih djela od strane hrvatske policije na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, krijumčarenja i zlouporabe opojnih droga, nezakonite trgovine oružjem i eksplozivnim tvarima, nezakonite trgovine opasnim i radioaktivnim tvarima, krijumčarenja i trgovanja ljudima, kriminala povezanog s motornim vozilima, terorizma, ratnih zločina, krivotvorenja novca i drugih platežnih sredstava, kibernetičkog kriminala, dječje pornografije i pedofilije, pranja novca i drugih teških kaznenih djela,
2. pomaže i sudjeluje u postupanju sigurnosnih i pravosudnih tijela države primateljice i drugih država,
3. razmjenjuje informacije s policijskim časnicima za vezu drugih država,
4. razmjenjuje informacije s drugim hrvatskim predstavništvima u inozemstvu,
5. pruža pomoć hrvatskim policijskim službenicima koji obavljaju policijske poslove u inozemstvu,
6. sudjeluje u izvođenju određenih izvida kaznenih djela koja provode tijela države primateljice,
7. savjetuje tijela države primateljice i trećih država.

Nadležnost u vezi nadzora državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija

Članak 9.

Policijski časnik za vezu:
1. razmjenjuje informacije o nezakonitim migracijama,
2. priprema i ocjenjuje aktualna migracijska kretanja i stanje migracija,
3. sudjeluje u planiranju i provođenju zajedničkog nadzora državne granice,
4. izmjenjuje informacije o zlouporabi isprava za prelazak državne granice, savjetuje i pomaže tijelu države primateljice pri planiranju radnji u nadzoru državne granice i suzbijanju nezakonitih migracija,
5. savjetuje i pomaže tijelima države primateljice za poboljšanje protočnosti prometa na zajedničkoj državnoj granici,
6. pruža pomoć za učinkovito vraćanje osoba temeljem readmisijskih ugovora,
7. sudjeluje u projektima koji se odnose na nadzor državne granice i suzbijanje prekograničnog kriminala.

Nadležnost u vezi s održavanjem javnog reda

Članak 10.

Policijski časnik za vezu:
1. razmjenjuje informacije o svim značajnim sigurnosnim događajima koji bi mogli utjecati na stanje javnog reda,
2. savjetuje i pomaže tijelima države primateljice u planiranju radnji za poboljšanje sigurnosti javnih skupova i drugih događaja visokog sigurnosnog rizika,
3. pruža pomoć u razmjeni informacija i podataka vezanih za sprječavanje nereda i nasilja na međunarodnim športskim natjecanjima,
4. pruža pomoć članovima hrvatskog policijskog tima kada sudjeluju u osiguranju međunarodnih športskih natjecanja u inozemstvu.

Nadležnost u vezi sigurnosti prometa

Članak 11.

Policijski časnik za vezu:
1. razmjenjuje informacije o okolnostima značajnim za sigurnost prometa,
2. razmjenjuje informacije o teškim kršenjima prometnih propisa i njihovim počiniteljima.

II. IZBORNI POSTUPAK

Uvjeti

Članak 12.

Policijski službenik koji se kandidira za policijskog časnika za vezu mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:
– visoku stručnu spremu, akademski ili stručni naziv: prvostupnik (baccalaureus),
– odgovarajuće znanje i radno iskustvo od najmanje 5 godina na radnom mjestu policijskog službenika,
– da je posljednje tri godine ocijenjen najmanje ocjenom uspješan (4),
– da nije disciplinski kažnjavan za težu povredu radne discipline i da se protiv njega ne vodi disciplinski postupak za težu povredu radne discipline,
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
– da posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije.
Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, policijski službenik koji se kandidira za policijskog časnika za vezu mora ispunjavati i sljedeći poseban uvjet:
– znanje engleskog jezika zahtijevane razine.

Natječaj

Članak 13.

Radi odabira kandidata za policijskog časnika za vezu Odjel kadrovskih poslova Ministarstva, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, raspisuje interni natječaj.
Natječaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
– podatke o državi primateljici ili međunarodnoj organizaciji u koju se upućuje policijski časnik za vezu,
– opis poslova koje će obavljati,
– uvjete koje kandidat mora ispunjavati,
– rok i adresu za podnošenje prijave te rok u kojem će se dostaviti obavijest o izboru.
Kandidat mora prijavu na natječaj iz stavka 1. ovoga članka podnijeti pisanim putem u natječajnom roku te priložiti životopis na engleskom jeziku.

Podnošenje prijava

Članak 14.

Pravodobne prijave, dopunjene podacima iz kadrovske evidencije i rezultatima testiranja engleskog jezika, Odjel kadrovskih poslova Ministarstva dostavlja Izbornom povjerenstvu u roku od 15 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave.

Izborno povjerenstvo

Članak 15.

Izborno povjerenstvo imenuje ministar na prijedlog ravnatelja policije.
Izborno povjerenstvo sastoji se od tri predstavnika Ravnateljstva policije te po jednog predstavnika Uprave pravnih i kadrovskih poslova i ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za europske integracije i mirovne misije.

Razmatranje prijava

Članak 16.

Izborno povjerenstvo pregledava prijave, izlučuje nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz natječaja te obavlja izbor kandidata.
O razlozima izlučivanja prijava Izborno povjerenstvo obavještava kandidate pisanim putem.

Provjere

Članak 17.

Kandidate za koje Izborno povjerenstvo utvrdi da ispunjavaju opće uvjete iz natječaja, Odjel kadrovskih poslova Ministarstva upućuje na provjeru znanja stranog jezika.
Provjera znanja stranog jezika obuhvaća:
– pisani test stranog jezika
– intervju na stranom jeziku.
Provjera iz stavka 1. ovoga članka obavlja se pred osobom odgovarajuće struke ili u nadležnoj ustanovi.

Razgovor

Članak 18.

S kandidatima koji su na provjeri znanja iz članka 17.#clanak17 ovoga Pravilnika pokazali zadovoljavajući rezultat, Izborno povjerenstvo obavlja razgovor u cilju utvrđivanja njihove primjerenosti i sposobnosti za rad u inozemstvu.
Razgovor iz stavka 1. ovoga članka odnosit će se na:
– sposobnost prilagođavanja kompleksnim i otežanim situacijama koje mogu nastati za vrijeme rada u inozemstvu,
– sposobnost uspostavljanja kontakata, vođenja pregovora, odgovarajućeg prosuđivanja,
– sposobnost djelovanja u grupi,
– snalažljivost i sposobnost improviziranja u nesvakidašnjim situacijama,
– sposobnost prilagođavanja posebnim uvjetima strane kulturne okoline.

Sastavljanje liste

Članak 19.

Po obavljenom razgovoru iz članka 18.#clanak18 ovoga Pravilnika, Izborno povjerenstvo sastavlja listu kandidata, s obzirom na rezultate provedenih provjera.

Liječnički pregled

Članak 20.

Prije upućivanja na rad u inozemstvo Odjel kadrovskih poslova Ministarstva upućuje kandidata na liječnički pregled, radi utvrđivanja potrebne duševne i tjelesne sposobnosti.

Izbor

Članak 21.

O listi kandidata iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika Izborno povjerenstvo izvijestit će ravnatelja policije.
Odluku o izboru policijskog časnika za vezu donosi ministar na prijedlog ravnatelja policije.
Obavijest o izboru dostavit će se kandidatima pisanim putem.

III. ZAVRŠNE PRIPREME, UPUĆIVANJE, PRAVA I OBVEZE

Osposobljavanje

Članak 22.

Izabrani kandidat za policijskog časnika za vezu dužan je prisustvovati svim oblicima osposobljavanja i drugim aktivnostima potrebnim za rad u inozemstvu.
Osposobljavanja i druge aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ovise o konkretnim potrebama za dodatnim ili specijalističkim znanjima potrebnim za obavljanje poslova policijskog časnika za vezu.

Plan aktivnosti

Članak 23.

U svrhu uspješne pripreme i pravodobnog upućivanja policijskog časnika za vezu na rad u inozemstvo nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva provodi sljedeće aktivnosti:
– akreditacijski postupak,
– zaključivanje police osiguranja u slučaju nezgode,
– osiguravanje zdravstvene zaštite,
– osiguravanje putne isprave i drugih dokumenata,
– materijalno-tehničko opremanje,
– pripreme za djelovanje u inozemstvu,
– medijsku potporu.

Ugovor

Članak 24.

S policijskim časnikom za vezu Ministarstvo sklapa Ugovor.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se sva prava i obveze policijskog službenika.

Sporazum

Članak 25.

Policijski časnik za vezu na rad u inozemstvo upućuje se na temelju sporazuma između ministara nadležnih za unutarnje i vanjske poslove.
Sporazumom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se status i ostala materijalna prava sukladno odredbama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.
Sporazum se sklapa na određeno vrijeme, koje ne može biti duže od roka određenog člankom 4.#clanak4 ovoga Pravilnika.

Polica osiguranja

Članak 26.

Prema izboru policijskog časnika za vezu Ministarstvo zaključuje policu osiguranja od nezgode (nesretnog slučaja) ili policu životnog osiguranja s uključenim osiguranjem od nesretnog slučaja za vrijeme trajanja rada u inozemstvu.
Za policijske časnike za vezu za koje Ministarstvo zaključuje policu životnog osiguranja, Ministarstvo će platiti premiju za prvu godinu osiguranja, odnosno za vrijeme trajanja rada u inozemstvu.
Po povratku s rada u inozemstvu Ministarstvo će prenijeti policu osiguranja na policijskog službenika, te će on sam po vlastitom izboru dalje raspolagati policom.
Polica osiguranja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća: smrt kao posljedicu nezgode, potpunu ili djelomičnu invalidnost, te naknadu za dane provedene u bolnici, na liječenju i rehabilitaciji.

Zdravstvena zaštita

Članak 27.

Policijski časnik za vezu te članovi njegove uže obitelji koji borave s njim u državi primateljici imaju pravo na jednaku zdravstvenu zaštitu koju uživaju i državni službenici Ministarstva.

Preventivna cijepljenja

Članak 28.

Prije upućivanja na rad u inozemstvo izabrani kandidat dužan je obaviti imunizaciju, seroprofilaksu ili kemoprofilaksu u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i epidemiološkom situacijom u državi (regiji) u koju se upućuje.
Po povratku u Republiku Hrvatsku policijski časnik za vezu dužan je obaviti liječnički pregled.

Dokumenti

Članak 29.

Policijskom časniku za vezu, za nesmetan rad u inozemstvu i službena putovanja, osigurava se službena ili diplomatska putovnica.
Po povratku s rada u inozemstvu, putnu ispravu iz stavka 1. ovog članka policijski službenik predaje rukovoditelju ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za europske integracije i mirovne misije.

Materijalno-tehničko opremanje

Članak 30.

Policijski časnik za vezu oprema se materijalno-tehničkim sredstvima u skladu s potrebama poslova koje će obavljati u državi primateljici.
Policijski časnik za vezu u inozemstvu ima pravo na naknadu troškova uporabe sredstava za komunikaciju za potrebe službe.

Pripreme

Članak 31.

Za pripremu policijskog časnika za vezu za rad u inozemstvu organizirat će se:
– osposobljavanje u Ministarstvu, a po potrebi i u drugim državnim tijelima,
– upoznavanje s operativnim planom, ovlaštenjima, mandatom i zadaćama koje će obnašati,
– informiranje o državi i sigurnosnim prilikama u državi u koju se upućuje,
– upoznavanje s osnovama diplomatskog protokola i pravilima ponašanja u državi u koju se upućuje,
– upoznavanje s načinom komuniciranja s Ministarstvom i diplomatsko konzularnim predstavništvom Republike Hrvatske nadležnim za državu primateljicu.
Policijska akademija sačinit će i koordinirati provedbu programa priprema predviđenih stavkom 1. ovoga članka.

Prava iz radnog odnosa

Članak 32.

Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu ostvaruje sva prava iz radnog odnosa sukladno propisima o državnim službenicima.

Odsutnost s rada

Članak 33.

Policijski časnik za vezu dužan je svaku odsutnost s rada prethodno javiti rukovoditelju ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za međunarodnu policijsku suradnju.
Prilikom svakog dolaska u Republiku Hrvatsku policijski časnik za vezu dužan se javiti rukovoditelju ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za međunarodnu policijsku suradnju i rukovoditelju ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za europske integracije i mirovne misije.

Nadzor

Članak 34.

Nadzor nad radom policijskih časnika za vezu u inozemstvu provodi rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za međunarodnu policijsku suradnju.

Izvješćivanje i komuniciranje

Članak 35.

Policijski časnik za vezu u inozemstvu podnosi redovno mjesečno pisano izvješće o svom radu rukovoditelju ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za međunarodnu policijsku suradnju, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Policijski časnik za vezu u inozemstvu podnosi redovno godišnje pisano izvješće o svom radu rukovoditelju ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za međunarodnu policijsku suradnju, najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Izvješća iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se i ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za europske integracije i mirovne misije.

Članak 36.

Policijski časnik za vezu u inozemstvu bez odgode će izvijestiti telekomunikacijski centar ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za međunarodnu policijsku suradnju o svim izvanrednim sigurnosnim događanjima i vlastitim aktivnostima.

IV. PRESTANAK RADA U INOZEMSTVU

Otkaz ugovora

Članak 37.

Policijskom časniku za vezu rad u inozemstvu prestaje:
– istekom ugovorenog roka,
– otkazom ugovora,
– sporazumom.

Povratak

Članak 38.

Policijski časnik za vezu u roku od mjesec dana nakon povratka iz inozemstva obavlja zaključne aktivnosti, i to:
– podnosi zaključno pisano izvješće o svom radu,
– obavlja završni obračun primljenih novčanih sredstava,
– vraća materijalno-tehnička sredstva koja je zadužio za rad u inozemstvu.

Raspored

Članak 39.

Po povratku s rada u inozemstvu policijski časnik za vezu raspoređuje se na upražnjeno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete sukladno njegovoj stručnoj spremi i osobnom zvanju.

Ponovno kandidiranje

Članak 40.

Policijski časnik za vezu koji je u inozemstvu proveo duže od dvije godine, može se ponovno kandidirati tek po isteku dvije godine od dana povratka s rada u inozemstvu.
Policijski službenik koji se ponovno kandidirao za policijskog časnika za vezu u inozemstvu mora ispunjavati iste propisane uvjete kao i policijski službenik koji se za kandidata prijavljuje prvi puta.

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 41.

Ugovori zaključeni s policijskim časnicima za vezu prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se do njihovog isteka.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-88155/2005.
Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.

zatvori
Pravilnik o policijskim časnicima za vezu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !