Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima ("Narodne novine", br. XX/08, XX/09, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJAL

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2886

Na temelju članka 7.L407329 stavka 2. Zakona o biocidnim pripravcima (»Narodne novine« broj 63/07 i 35/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POPISU POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima.
Članak 2.
Popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima utvrđen je u Prilogu I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima niskoga rizika utvrđen je u Prilogu IA koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 4.
Popis osnovnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima utvrđen je u Prilogu IB koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/08-04/42
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 22. srpnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.
POPIS POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA
Br. Uobičajeni naziv IUPAC naziv
Identifikacijski broj Minimalna čistoća Datum
uvrštenja Rok za
usklađivanje Prestanak
uvrštenja Vrsta
pripravka Posebne odredbe *
1. Sulfuril fluorid Sulfuril difluorid
EC br. 220-281-5
CAS br. 2699-79-8 >994 g/kg 1. siječnja
2009. 31. prosinca
2010. 31. prosinca
2018. 8 Odobrenje za stavljanje na tržište mora sadržavati odredbe da se:
1. pripravci mogu prodavati i mogu ih rabiti samo stručno osposobljeni profesionalni korisnici
2. moraju provesti odgovarajuće mjere za smanjenje rizika primjenitelja i drugih slučajno izloženih osoba
3. prati koncentracija sulfuril florida u visokoj troposferi
2. Diklofluanid N-(diklorofluorometiltio)-N’,N’-dimetil-N-fenilsul-famid
EC br. 214-118-7
CAS br. 1085-98-9 >96 % w/w 1. ožujka
2009. 28. veljače
2011. 28. veljače
2019. 8 Odobrenje za stavljanje na tržište mora sadržavati odredbe da:
1. se pripravci odobreni za industrijsku i/ili profesionalnu uporabu moraju rabiti uz odgovarajuća osobna zaštitna sredstva
2. uzimajući u obzir utvrđeni rizik za onečišćenje tla, moraju biti provedene odgovarajuće mjere za smanjenje rizika onečišćenja tla
3. deklaracije i/ili sigurnosno-tehnički listovi pripravaka odobrenih za industrijsku uporabu moraju sadržavati uputu da svježe tretirano drvo mora biti uskladišteno na tvrdoj nepropusnoj podlozi, kako bi se spriječilo neposredno onečišćenje tla i da se omogući sakupljanje onečišćenja za ponovnu uporabu ili zbrinjavanje
3. Klotianidin
(E)-1-(2-kloro-1,3-
tiazol-5-ilmetil)-3-
metil-2-nitrogvanidin
EC br. 433-460-1
CAS br. 210880-92-5 950 g/kg 1. veljače 2010. 31. siječnja 2012. 31. siječnja 2020. 8 Kod ocjenjivanja zahtjeva za odobrenje sredstva, u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, mora se procijeniti načine uporabe/izloženosti i/ili izložene populacije koji nisu bili ocijenjeni u procesu procjene rizika u EU. Kod izdavanja odobrenja za registraciju ministarstvo će ocijeniti rizik i sukladno tome osigurati da su poduzete odgovarajuće mjere ili postavljeni specifični uvjeti u svrhu smanjenja rizika. Odobrenje se može izdati samo ako je dokazano da je kod uporabe sredstva, rizik sveden na prihvatljivu razinu.
Ministarstvo će odobriti stavljanje sredstva na tržište pod sljedećim uvjetima:
1. uzimajući u obzir utvrđeni rizik za tlo, površinske i podzemne vode, sredstvo se ne smije koristiti za tretiranje drveta za vanjsku uporabu osim ako nisu predočeni podatci koji pokazuju da sredstvo zadovoljava zahtjeve jedinstvenih načela za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, prema potrebi uz primjenu odgovarajućih mjera smanjenja rizika. Posebno je potrebno da etiketa i/ili sigurnosno-tehnički list sredstava odobrenih za industrijsku uporabu ukazuju da neposredno tretirani trupci moraju biti uskladišteni na čvrstoj nepropusnoj podlozi da bi se spriječilo onečišćenje tla i da svaku količinu sredstva koje je dospjelo u tlo treba očistiti i pohraniti do ponovne uporabe ili zbrinjavanja.
4. Difetialon 3-[3-(4'-bromo[1,1' bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro naft-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-on
EC br: –
CAS br: 104653-34-1 976 g/kg 1. studenoga
2009. 31. listopada
2011. 31. listopada
2014. 14 Budući da svojstva aktivne tvari ukazuju na mogući visoki ili visoki potencijal za nakupljanje u okolišu te bioakumulaciju i otrovnost, aktivna tvar će biti podvrgnuta usporednoj procjeni u skladu s člankom 9. Zakona o biocidnim pripravcima prije mogućeg produljenja roka za prestanak uvrštenja.
Odobrenje za stavljanje na tržište mora sadržavati odredbe da:
1. nominalna koncentracija aktivne tvari u pripravcima ne smije prelaziti 0,0025% i dozvoljeno je stavljanje na tržište samo u obliku gotovih mamaka
2. pripravci moraju sadržavati sredstvo za odvraćanje i ako je moguće biti obojani
3. pripravci se ne smiju koristiti kao prašivo
4. primarna i sekundarna izloženost ljudi, životinja koje ne pripadaju ciljanoj skupini i okoliša mora biti svedena na najmanju moguću mjeru, uzimajući u obzir i primjenjujući odgovarajuće mjere za smanjenje rizika. One uključuju, između ostalog ograničenje uporabe samo za profesionalne korisnike, ograničavanje veličine pakiranja i obveznu uporabu sigurnosnih kutija za izlaganje mamaca.
5. Etofenproks
3-fenoksi benzil-2- (4-etoksi fenil)-2- Metilpropileter
EC br. 407-980-2
CAS br. 80844-07-1 970 g/kg 1. veljače 2010. 31. siječnja 2012. 31. siječnja 2020. 8 Kod ocjenjivanja zahtjeva za odobrenjem sredstva, u skladu s jedinstvenih načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, mora se procijeniti načine uporabe/izloženosti i/ili izložene populacije koji nisu bili ocijenjeni u procesu procjene rizika u EU. Kod izdavanja odobrenja za registraciju ministarstvo će ocijeniti rizik i sukladno tome osigurati da su poduzete odgovarajuće mjere ili postavljeni specifični uvjeti u svrhu smanjenja rizika. Odobrenje se može izdati samo ako je dokazano da je kod uporabe sredstva, rizik sveden na prihvatljivu razinu.
Ministarstvo će odobriti stavljanje sredstva na tržište pod sljedećim uvjetima:
1. uzimajući u obzir utvrđeni rizik za radnike, sredstvo se ne smije koristiti tijekom cijele godine osim ako nisu predočeni podaci o apsorpciji putem kože koji pokazuju da kod kronične izloženosti nema neprihvatljivog rizika. Osim toga, sredstva namijenjena za industrijsku uporabu moraju se koristiti uz uporabu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.


*U svrhu provedbe jedinstvenih načela za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, sadržaj i zaključci izvještaja o procjeni rizika dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.
PRILOG I.A
POPIS POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA NISKOGA RIZIKA*
Br. Uobičajeni naziv IUPAC naziv
Identifikacijski broj Minimalna čistoća Datum
uvrštenja Rok za
usklađivanje Prestanak
uvrštenja Vrsta
pripravka Posebne odredbe *
1. Ugljikov dioksid Ugljikov dioksid
EC br. 204-696-9
CAS br. 124-38-9 990 ml/l 1. studenoga 2009. 31. listopada 2011. 31. listopada 2019. 14 Za uporabu samo u gotovim spremnicima za plin koji se koriste zajedno sa zamkom.

*U svrhu provedbe jedinstvenih načela za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, sadržaj i zaključci izvještaja o procjeni rizika dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
PRILOG I.B
POPIS OSNOVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA*
*Uvrštavanje osnovnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima u ovaj Prilog izvršit će se nakon donošenja odgovarajućih odluka na razini Europske unije o uvrštavanju osnovnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima.

zatvori
Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !