Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o poreznim i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 12.07.1996 Pravilnik o poreznim i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 18.L41588 Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 44/96.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POREZNIM I CARINSKIM POVLASTICAMA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom podrobnije razrađuje primjena Zakona o područjima posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) glede poreznih i carinskih povlastica.

II. POREZNE POVLASTICE

1. POVLASTICE PRI OPOREZIVANJU DOBITI

Članak 2.

Obveznicima poreza na dobit koji imaju prebivalište odnosno sjedište djelatnosti, podružnicu ili poslovnu jedinicu na području posebne državne skrbi, zaštitna kamata utvrđuje se u visini iz članka 11. stavka 1. Zakona pod uvjetima propisanim u stavku 2. i 3. istoga članka o čemu porezni obveznik mora dostaviti propisane dokaze.

Članak 3.

Obveznici poreza na dobit - pravne osobe iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika za korištenje poreznih povlastica iz članka 11. Zakona moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu kao dokaz podnijeti:

1. rješenje o upisu u trgovački registar iz kojeg je razvidno da porezni obveznik ima sjedište ili podružnicu odnosno poslovnu jedinicu na području posebne državne skrbi i

2. prijavu Fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika o zapošljavanju najmanje tri osobe na neodređeno vrijeme s prebivalištem na području posebne državne skrbi.

Članak 4.

Obveznici poreza na dobit - fizičke osobe iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika za korištenje poreznih povlastica iz članka 11. Zakona moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu kao dokaz podnijeti:

1. rješenje o upisu u obrtni registar, u drugi mjerodavni strukovni registar ili očevidnik ili drugi dokaz o sjedištu poslovne jedinice ili o obavljanju djelatnosti na području posebne državne skrbi i

2. prijavu Fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja o zapošljavanju najmanje tri osobe na neodređeno vrijeme s prebivalištem na području posebne državne skrbi.

Članak 5.

(1) Obveznici poreza na dobit iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovoga Pravilnika mogu na temelju godišnje prijave ostvariti pravo na zaštitnu kamatu iz članka 11. Zakona, ako su imali najmanje tri osobe zaposlene na neodređeno vrijeme s prebivalištem na području posebne državne skrbi, koje su bile u radnom odnosu najmanje devet mjeseci u kalendarskoj godini.

(2) Prebivalište za zaposlene osobe utvrđuje se prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Davanje netočnih podataka o prebivalištu zaposlenih osoba radi korištenja porezne povlastice je kažnjivo.

(3) Zaštitna kamata se obračunava na vlastiti kapital uložen u objekte i opremu poduzetnika na području posebne državne skrbi od 1. lipnja 1996. godine za obveznike koji posluju na dan stupanja na snagu Zakona, a za obveznike koji počinju poslovati od početka mjeseca u kojem su počeli poslovati.

Članak 6.

Ako poduzetnik obavlja djelatnost na području posebne državne skrbi i izvan toga područja radi korištenja povlastica pri oporezivanju dobiti u svome knjigovodstvu mora osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje dobiti podružnice ili poslovne jedinice na području svake skupine područja posebne državne skrbi.

2. POVLASTICE PRI OPOREZIVANJU DOHOTKA

Članak 7.

(1) Pravo na osnovni osobni odbitak iz članka 12. stavka 1. Zakona imaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište na području posebne državne skrbi bez obzira na to da li dohodak ostvaruju na tom području ili izvan toga područja.

(2) Pravo na osnovni osobni odbitak iz stavka 1. ovoga članka nemaju osobe iz članka 19. Zakona.

(3) Ako obveznik poreza na dohodak tijekom kalendarske godine promijeni prebivalište izvan područja posebne državne skrbi, pravo na osnovni osobni odbitak iz članka 12. stavka 1. Zakona prestaje prvog dana idućeg mjeseca nakon promjene prebivališta.

Članak 8.

Obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište na području posebne državne skrbi osobni odbitak za djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji obračunava se od iznosa iz članka 12. stavka 1. Zakona ovisno o području skupine na kojoj porezni obveznik ima prebivalište.

Članak 9.

Prebivalište za obveznika poreza na dohodak, njegovu djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji utvrđuje se prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Davanje netočnih podataka o prebivalištu poreznog obveznika, njegove djece i drugih uzdržavanih članova uže obitelji radi korištenja porezne povlastice je kažnjivo.

Članak 10.

Obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište na području posebne državne skrbi prilikom mjesečnog i godišnjeg obračunavanja poreza na dohodak plaćaju porez po stopi od 25% od porezne osnovice do visine trostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka iz članka 34. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak, a po stopi od 35% na višak porezne osnovice iznad toga iznosa.

Članak 11.

(1) Obveznicima poreza na dohodak koji ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrt zaštitna kamata na kapital uložen u dugotrajnu imovinu na područjima posebne državne skrbi utvrđuje se po stopama iz članka 13. stavka 1. Zakona pod uvjetom propisanom u stavku 2. istoga članka.

(2) Obveznici poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka za korištenje povlastica iz istoga stavka moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu kao dokaz podnijeti:

1. rješenje o upisu u obrtni registar, u drugi mjerodavni registar ili očevidnik ili drugi dokaz o sjedištu djelatnosti ili sjedištu izdvojene poslovne jedinice na području posebne državne skrbi i

2. popis dugotrajne imovine - objekata i instalirane opreme na području posebne državne skrbi.

(3) Zaštitna kamata se obračunava od 1. lipnja 1996. godine na dugotrajnu imovinu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka za obveznike koji posluju na dan stupanja na snagu Zakona, a za obveznike koji počinju poslovati zaštitna kamata se obračunava od početka mjeseca u kojem su počeli poslovati.

(4) Obveznici poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka koji posluju na dan stupanja na snagu Zakona, radi korištenja poreznih povlastica iz članka 13. Zakona, moraju dostaviti popis dugotrajne imovine iz stavka 2. točke 2. ovoga članka nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Obveznici poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka koji počinju poslovati nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, radi korištenja poreznih povlastica iz članka 13. Zakona, moraju dostaviti popis dugotrajne imovine iz stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 30 dana od dana početka poslovanja.

(6) Ako obveznik poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka obavlja djelatnost na području posebne državne skrbi ili izvan tog područja preko izdvojene poslovne jedinice radi korištenja povlastica pri oporezivanju dohotka u svom knjigovodstvu mora osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje dohotka izdvojene poslovne jedinice.

Članak 12.

(1) Obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište na području posebne državne skrbi osnovni osobni odbitak iz članka 12. stavka 1. Zakona i osobni odbitak iz članka 12. stavka 2. Zakona prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 1996. godinu primjenjuju se od 1. lipnja 1996. godine.

(2) Obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište na području posebne državne skrbi osnovni osobni odbitak i osobni odbici iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se od 1. lipnja 1996. godine prilikom mjesečnog obračunavanja poreza na dohodak.

(3) Obveznicima poreza na dohodak i uzdržavanim članovima uže obitelji koji steknu prebivalište na području posebne državne skrbi nakon stupanja na snagu Zakona, osnovni osobni odbitak i osobni odbici iz članka 12. stavka 1. i 2. Zakona priznaju se za odgovarajući dio razdoblja godine u kojoj su stekli prebivalište. Razdoblje korištenja ove porezne povlastice zaokružuje se na pune mjesece u korist poreznog obveznika.

Članak 13.

(1) Obveznici poreza na dohodak od poljoprivrede i šumarstva kojima se dohodak utvrđuje na osnovi katastarskog prihoda, a posjeduju ili zakupljuju zemljišta i imaju prebivalište na području posebne državne skrbi ne plaćaju porez na dohodak za čitavu 1996. godinu.

(2) Obveznici poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka koji su platili predujam poreza na dohodak od poljoprivrede i šumarstva imaju pravo na povrat toga predujma što ostvaruju podnošenjem zahtjeva za povrat plaćenog predujma.

3. POVLASTICE PRI OPOREZIVANJU PROMETA NEKRETNINAMA

Članak 14.

(1) Porez na promet nekretnina ne plaća se u smislu članka 15. stavka 1. Zakona kada fizička osoba kupuje nekretnine koje se nalaze na području posebne državne skrbi ako ima prebivalište na području posebne državne skrbi ili ako prijavljuje prebivalište na to područje.

(2) Porez na promet nekretnina ne plaćaju u smislu članka 15. stavka 2. Zakona pravne osobe kada prodaju nekretnine na području posebne državne skrbi pod uvjetom da te nekretnine i dalje služe za obavljanje djelatnosti na području posebne državne skrbi bez obzira na to da li nekretnine kupuju pravne ili fizičke osobe.

(3) Povlastice pri oporezivanju prometa nekretnina priznaju se strankama koje zaključe ugovor o prijenosu vlasništva na nekretninama poslije stupanja na snagu Zakona. Ako su stranke raskinule ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini prijavljen radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina do stupanja na snagu Zakona te ponovno prijave promet tih nekretnina nakon stupanja na snagu Zakona, porez na promet nekretnina utvrdit će se po propisima koji su bili na snazi u trenutku prijavljivanja raskinutog ugovora.

III. CARINSKE POVLASTICE

Članak 15.

(1) Radi korištenja povlastice iz članka 17. stavak 1. Zakona, pri uvozu, unosu ili primitku opreme i dijelova radi obnove ili razvitka gospodarske ili slične djelatnosti koju obavlja, odnosno počinje obavljati na tim područjima, korisnik carinske povlastice podnosi Ministarstvu financija - Carinskoj upravi zahtjev za ovjeru liste opreme i dijelova, namijenjenih obnovi ili razvitku gospodarske ili slične djelatnosti na područjima posebne državne skrbi.

(2) Ministarstvo financija - Carinska uprava ovjerava listu opreme i dijelova, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva razvitka i obnove.

(3) Radi ovjere liste iz stavka 1. ovoga članka, korisnik povlastice podnosi Ministarstvu financija - Carinskoj upravi:

1. obrazloženi zahtjev za ovjeru liste opreme i dijelova koje uvozi, s podacima o korisniku povlastice, opisom oblika gospodarske ili slične djelatnosti koja se obavlja ili će se obavljati, te obrazloženje o gospodarskoj utemeljenosti uvoza opreme i dijelova, ako njihova vrijednost premašuje kunsku protuvrijednost 20.000 US dolara,

2. akt ovlaštenog upravnog tijela o registraciji ili odobrenju obavljanja djelatnosti na područjima posebne državne skrbi, za koju se oprema i dijelovi uvoze, unose ili primaju, odnosno izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo sa sjedištem na području posebne državne skrbi, te

3. prijedlog liste opreme i dijelova koji se uvoze, unose ili primaju, s tarifnim oznakama prema Carinskoj tarifi, nazivima, količinama i vrijednostima u valuti.

(4) Ministarstvo financija - Carinska uprava obavlja stručnu obradu zahtjeva i prijedloga liste, te prije ovjere pribavlja prethodno mišljenje Ministarstva razvitka i obnove.

Članak 16.

(1) Rješenje o ostvarivanju carinske povlastice iz članka 17. Zakona donosi ovlaštena carinarnica prema prebivalištu, odnosno sjedištu korisnika, na temelju pisanog zahtjeva korisnika povlastice.

(2) Uz zahtjev za ostvarivanje carinske povlastice prilaže se ovjereni izvornik liste opreme i dijelova, iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika, koja se uvozi, unosi ili prima iz inozemstva radi obavljanja gospodarske ili slične djelatnosti na područjima posebne državne skrbi, a namijenjeni su obnovi ili razvitku gospodarske ili slične djelatnosti na područjima posebne državne skrbi.

(3) Rješenje o ostvarivanju carinske povlastice sadrži identifikacijske podatke o korisniku, osnovu korištenja povlastice, visinu povlastice (u skladu s ovjerenom listom opreme i dijelova koji se uvoze), te rok korištenja povlastice.

(4) Sastavni dio izreke rješenja iz stavka 1. ovoga članka je i lista opreme i dijelova iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika koji se uvoze uz predmetnu povlasticu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Obračun i utvrđivanje poreznih povlastica poreza na dobit i poreza na dohodak obavlja se prema Pravilniku o porezu na dobit, odnosno Pravilniku o porezu na dohodak, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/96-01/491
Urbroj: 513-07/96-1
Zagreb, 10. srpnja 1996.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.

zatvori
Pravilnik o poreznim i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !