Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacije ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/04, XX/05, XX/06, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
148 25.10.2004 Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacije ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2597

Na temelju članka 52.L109865 stavaka 1. i 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 46/97 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM STANIŠTIMA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA I REGULACIJI RIBOLOVA U VELEBITSKOM KANALU, NOVIGRADSKOM I KARINSKOM MORU, PROKLJANSKOM JEZERU, MARINSKOM ZALJEVU I NERETVANSKOM KANALU

I. POSEBNA STANIŠTA

Članak 1.

(1) Radi zaštite riba i drugih morskih organizama ovim Pravilnikom utvrđuju se dijelovi ribolovnog mora koji se proglašavaju posebnim staništima riba i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: posebna staništa), te se propisuje regulacija ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu.

(2) Posebna staništa su dijelovi ribolovnog mora koji obuhvaćaju ušća rijeka, zaljeve, uvale i kanale, u kojima postoje pogodni uvjeti za razvoj riba i drugih morskih organizama i koja su njihova mrijestilišta, hranilišta, rastilišta ili skloništa.

Članak 2.

Posebna staništa su:

1. Akvatorij ušća rijeke Dragonje omeđen spojnicama rt Savudrija – ušće Dragonje (hrvatski dio Piranskog zaljeva)

2. Akvatorij ušća rijeke Mirne (Tarska vala) omeđen spojnicom rt Poduliki – rt Kras

3. Akvatorij ušća rijeke Raše omeđen spojnicom rt Ubac – rt Mulac

4. Akvatorij Uvale Šćuza u Medulinskom zaljevu – obuhvaća područje od obale do zaštitnog zida koji odvaja Uvalu Šćuza od ostalog akvatorija Medulinskog zaljeva

5. Akvatorij uvale Klimo (otok Krk) omeđen spojnicom rt Solinji – rt Glavati

6. Akvatorij ušća rijeke Zrmanje omeđen spojnicom rt Sveti Nikola – uvala Zališće (do Ždrila)

7. Rijeka Guduća i akvatorij ušća rijeke Guduće omeđen spojnicom rt Peluča – rt Stinička

8. Akvatorij Pirovačkog zaljeva omeđen spojnicom Prosika – rt Gradina do dna uvale Makirina

9. Akvatorij uvale Morinje i Jadrtovac omeđen mostom na ulazu u uvalu Morinje

10. Akvatorij ušća rijeke Jadro omeđen spojnicom rt kupališta Mramorno – naselje Čučine u Vranjicu.

11. Akvatorij ušća rijeke Žrnovnice omeđen spojnicom rt Stobreč – Hotel Lav

12. Akvatorij ušća rječice Pantan omeđen spojnicom Resnik – Arbanija do trogirskog mosta

13. Akvatorij ušća rijeke Cetine omeđen spojnicom Dugi rat – Mala Luka

14. Akvatorij ušća rijeke Neretve omeđen spojnicama od rta Višnjica do rta Osik i to na udaljenosti 300 metara od obale u kursu 220ş

15. Akvatorij Rijeke Dubrovačke – sjeveroistočno od linije: rt Loznica – rt Kantafig

Članak 3.

(1) U posebnim staništima iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika zabranjeno je obavljanje svakog ribolova i lova drugih morskih organizama, kao i sakupljanje morskih organizama.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u posebnom staništu akvatorija ušća rijeke Mirne (Tarska vala) iz članka 2.#clanak2 točke 2. ovog Pravilnika dozvoljeno je obavljanje ribolova uz naknadu, mrežom potegačom tratom – ciplaricom čija veličina oka mrežnog tega ne smije biti manja od 26 mm, od 01. prosinca do 31. siječnja. Uvjete obavljanja ribolova u navedenom razdoblju odredit će ministar raspisivanjem javnog natječaja.

II. VELEBITSKI KANAL

Članak 4.

(1) Velebitski kanal obuhvaća područje omeđeno spojnicama rt Bajevec na otoku Krku – svjetionik Ertak na kopnu – rt Škuljica na otoku Krku – rt Stražica na otoku Prvić – rt Šilo na otoku Prvić – rt Sajalo na otoku Goli – rt Saramić na otoku Rabu – Gornji rt na otoku Dolin – rt Zali na otoku Pagu – Ljubačka vrata – Rt Korotanja na kopnu – Rt Baljenica na kopnu.

(2) Zabranjeno je u akvatoriju Velebitskog kanala obavljanje ribolova povlačnim mrežama koćama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ministar može raspisati javni natječaj u kojem će se odrediti uvjeti obavljanja ribolova povlačnim mrežama koćama u Velebitskom kanalu.

(4) U javnom natječaju iz stavka 3. ovoga članka odredit će se vremensko razdoblje u kojem je dozvoljeno obavljanje ribolova u Velebitskom kanalu, broj i veličina plovila, snaga pogonskog stroja plovila, vrsta i količina ribolovnog alata i opreme kojima se dozvoljava ribolov, dozvoljena količina ulova.

(5) Ribolov ostalim ribolovnim alatima u Velebitskom kanalu obavljat će se temeljem odredbi Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

III. NOVIGRADSKO I KARINSKO MORE

Članak 5.

(1) Akvatorij Novigradskog i Karinskog mora se proteže od spojnice rt Ždrijac – Maslenica i obuhvaća cijelo područje Novigradskog i Karinskog mora, osim akvatorija, koji je određen kao posebno stanište ušća rijeke Zrmanje u članku 2. točci 6. ovog Pravilnika.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Novigradskog i Karinskog mora obavljanje ribolova plivaricom srdelarom, plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, potegačom srdelarom, potegačom oližnicom, jednostrukim mrežama stajačicama oližnicama, gavunarama, girarama, vojgama, menularama, bukvarama, prosticama, polandarama i psarama, trostrukim mrežama stajačicama poponicama, dredžom kunjkarom, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, ostima s i bez uporabe osvjetljenja, te skupljanje školjaka ronjenjem na dah.

IV. PROKLJANSKO JEZERO

Članak 6.

(1) Akvatorij Prokljanskog jezera obuhvaća područje sjeverno od paralela rta Vukinac do Skradinskog mosta.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Prokljanskog jezera obavljanje ribolova mrežama stajačicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima s i bez upotrebe osvjetljenja, te skupljanje školjaka ronjenjem na dah.

V. MARINSKI ZALJEV

Članak 7.

(1) Akvatorij Marinskog zaljeva je omeđen spojnicama rt Jelinek – rt Vranjica i obuhvaća čitavo područje Marinskog zaljeva sve do mjesta Marina.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Marinskog zaljeva obavljanje ribolova mrežom plivaricom srdelarom, mrežom plivaricom palamidarom, mrežom plivaricom ciplaricom, jednostrukim mrežama stajačicama prosticama, gavunarama, bukvarama, polandarama, girarama i vojgama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima i ostima bez uporabe osvjetljenja.

VI. NERETVANSKI KANAL

Članak 8.

(1) Akvatorij Neretvanskog kanala je omeđen spojnicama zapadni rt uvale Prapatna na poluotoku Pelješcu – rt Višnjica na kopnu sve do granice posebnog rezervata Malostonskog zaljeva.

(2) Zabranjeno je u akvatoriju Neretvanskog kanala obavljanje ribolova pridnenim povlačnim alatima.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, radi prekopavanja morskog dna prekrivenog muljem i nanosom iz rijeke Neretve te pravilnog gospodarenja živim bogatstvima mora, ministar može raspisati javni natječaj u kojem će odrediti uvjete obavljanja ribolova uz naknadu pridnenim povlačnim alatima u akvatoriju Neretvanskog kanala.

(4) U javnom natječaju iz stavka 3. ovog članka odredit će se vremensko razdoblje u kojem je dozvoljeno obavljanje ribolova u Neretvanskom kanalu, broj i veličina plovila, snaga pogonskog stroja plovila, vrsta i količina ribolovnog alata kojim se dozvoljava ribolov, dozvoljena količina ulova.

(5) Ribolov ostalim ribolovnim alatima u Neretvanskom kanalu smije se obavljati temeljem odredbi Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

Članak 9.

Ribolov s alatima iz stavka 2. članaka 5., 6. i 7. smije se obavljati u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/85
Urbroj: 252-01-04-1
Zagreb, 21. listopada 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacije ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !