Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o posebnim uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u unutarnjem i međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putevima – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 19.10.2000 Pravilnik o posebnim uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u unutarnjem i međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putevima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

 

2037

Na temelju članka 137.L69922 stavak 4. i članka 237.L69923 Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 19/98) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

o posebnim uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u unutarnjem i međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putevima

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje mora ispunjavati domaći brodar za dobivanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza na unutarnjim plovnim putevima (u daljnjem tekstu odobrenje), postupak izdavanja odobrenja, te rok važenja odobrenja.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve brodare koji obavljaju javni prijevoz putnika i brodare koji obavljaju javni prijevoz stvari brodovima čija ukupna nosivost prelazi 200 t i ne odnosi se niti na prijevoz skelama niti na prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 2.

(1) Odobrenje za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putevima izdaje se na zahtjev domaćeg brodara koji ispunjava posebne uvjete.

(2) Posebni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka jesu:

1. da brodar koji obavlja javni prijevoz ima stalno zaposlenu osobu koja posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje plovidbe izdanu od Ministarstva pomorstva, prometa i veza prema uvjetima i programu preuzetima iz Direktive Vijeća EEC 87/540 od 9. studenog 1987. god., a prilog je ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1),

2. da za brodove kojima obavlja javni prijevoz posjeduje dokaz o sposobnosti za plovidbu prema odredbama članka 33.L69925 do zaključno članka 35.L69926 Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« 19/98),

3. da po brodu sa vlastitim pogonom kojim obavlja javni prijevoz putnika i stvari ima najmanje jednog zaposlenog zapovjednika s položenim odgovarajućim ispitom,

4. da je član udruge brodara unutarnje plovidbe koja je registrirana u Republici Hrvatskoj,

5. da mu u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja nije više od tri puta izrečena mjera za privredni prijestup ili prekršaj iz Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

(3) Odobrenje za obavljanje javnog prijevoza putnika u međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putovima izdat će se brodaru koji pored uvjeta propisanih u stavku 2. ovoga članka ispunjava sljedeće dodatne uvjete:

1. da posjeduje najmanje jedan putnički brod upisan u hrvatski Upisnik brodova koji nije stariji od 30 godina,

2. da za vrijeme važenja odobrenja ima ili kapital u ukupnoj vrijednosti od 400 kuna po putničkom mjestu broda kojim obavlja javni prijevoz putnika, s tim što u vrijednost kapitala ne ulazi brod kojim obavlja javni prijevoz putnika ili garanciju banke na isti iznos ili policu P § I osiguranja za svaki brod kojim obavlja javni prijevoz putnika.

(4) Odobrenje za obavljanje javnog prijevoza stvari u međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putovima izdat će se brodaru koji pored uvjeta iz stavka 2. ovoga članka ispunjava sljedeće dodatne uvjete:

1. da posjeduje najmanje 1 brod s vlastitim porivnim uređajem pojedinačne snage veće od 150 kw i koji nije stariji od 40 godina,

2. da posjeduje više teretnih brodova ukupne nosivosti od najmanje 3500 t i koji nisu stariji od 40 godina,

3. da pored zapovjednika iz stavka 1. točke 3. ovog članka ima stalno zaposlena najmanje 2 brodarca sa stečenim zvanjem sukladno članku 74. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama,

4. da za vrijeme važenja odobrenja ima ili kapital u ukupnoj vrijednosti od 60 kuna po toni nosivosti teretnog broda kojim obavlja javni prijevoz stvari, s tim što u vrijednost kapitala ne ulazi teretni brod i brod s vlastitim pogonom kojima obavlja javni prijevoz stvari, ili garanciju banke na isti iznos, ili policu P § I osiguranja za svaki brod kojim obavlja javni prijevoz stvari.

Članak 3.

Pravo na stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje plovidbe iz članka 2.#clanak2 stavka 2. točke 1. ovog Pravilnika ima osoba koja je nakon pohađanja pripremnog tečaja prema programu iz Priloga 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, položila stručni ispit.

Članak 4.

Ministar može povjeriti održavanje pripremnih tečajeva i stručnih ispita pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je registrirana za obavljanje takve djelatnosti

2. da raspolaže odgovarajućim prostorom za izvođenje nastave

3. da raspolaže odgovarajućom tehničkom opremom i učilima za izvođenje nastave

4. da raspolaže potrebnim brojem stručnih djelatnika odgovarajućeg stupnja i vrste stručne spreme za izvođenje nastave.

Članak 5.

Ovlaštenje za održavanje pripremnih tečajeva i stručnih ispita izdaje ministar na temelju pismenog zahtjeva uz koji se mora priložiti:

1. detaljni program pripremnog tečaja s naznakom vremena za obradu pojedinih tema, kao i metode obuke koje će se primi-jeniti,

2. popis predavača, njihovu kvalifikaciju i područja koje će podučavati,

3. informaciju o prostorima i opremi za održavanje tečaja te literaturu za pripremu ispita,

4. popis uvjeta za upis na tečaj i cijenu koštanja,

5. popis ispitnih pitanja za stručni ispit,

6. dokaz o registraciji.

Članak 6.

Ispitnu komisiju čine 3 člana, predsjednik i 2 člana, a administrativne poslove obavlja tajnik komisije.

Članak 7.

Članove, predsjednika i tajnika ispitne komisije imenuje ministar pomorstva, prometa i veza.

Članak 8.

Prijava za polaganje stručnog ispita sadrži: ime i prezime kandidata, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta, podatke o stručnoj spremi i o poslovima koje je do tada obavljao.

Članak 9.

Pravna osoba koja održava pripremni tečaj i stručni ispit dužna je voditi i trajno čuvati slijedeću dokumentaciju: popis o polaznicima pripremnog tečaja (matičnu knjigu, zapisnik o polaganju stručnog ispita i popis izdanih uvjerenja) te popis o održanoj nastavi i položenim stručnim ispitima.

Članak 10.

Prije polaganja stručnih ispita predsjednik utvrđuje identitet kandidata i provjerava jesu li u prijavi za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci iz članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik.

(2) U zapisnik se unose sljedeći podatci: sastav ispitne komisije, ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja kandidata, JMBG kandidata, adresa prebivališta kandidata, datum polaganja ispita, pitanja postavljena kandidatu i odluka komisije o uspjehu kandidata na ispitu.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik i ostali članovi ispitne komisije.

Članak 12.

Stručni ispit se sastoji od 30 pitanja postavljenih kandidatu usmeno ili pismeno i mora trajati najmanje 60 minuta.

Članak 13.

Ispitna komisija ocjenjuje cjelokupni uspjeh kandidata na ispitu ocjenom “položio” ili “nije položio”.

Članak 14.

Smatrat će se da je kandidat položio ispit ukoliko točno odgovori na najmanje 25 od 30 pitanja.

Članak 15.

Kandidat koji ne položi ispit može pristupiti ponovnom polaganju ispita najmanje 15 dana od dana prethodnog polaganja.

Članak 16.

Vlasnici diplome pojedinih viših ili visokih škola oslobodit će se polaganja onih predmeta koje su već položili radi stjecanja određene diplome.

Članak 17.

Iznimno bez polaganja stručnog ispita može se izdati Svjedodžba o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje plovidbe fizičkoj osobi koja je tri godine neprekidno obavljala poslove upravljanja prijevozom u brodarskom poduzeću.

Članak 18.

(1) Osobi koja je položila stručni ispit izdaje se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, JMBG, datum polaganja stručnog ispita, broj i datum izdanog Uvjerenja, potpis predsjednika ispitne komisije i otisak službenog pečata.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje pravna osoba ovlaštena za održavanje tečajeva i ispita na obrascu koji je prilog ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (Prilog 2)

Članak 19.

(1) Osobi koja je položila stručni ispit na temelju Uvjerenja iz članka 18.#clanak18 ovoga Pravilnika Ministarstvo pomorstva, prometa i veza izdat će Svjedodžbu o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje plovidbe.

(2) Svjedodžba o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje plovidbe izdaje se na obrascu koji je prilog ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (Prilog 3)

(3) Popis o izdanim Svjedodžbama vodi Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 20.

Odobrenje iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza na obrascu koji je prilog ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (Prilog 4)

Članak 21.

Propisani uvjet o izrečenim mjerama za privredni prijestup ili prekršaj iz Zakona o plovidbi unutarnjim vodama utvrđuje po službenoj dužnosti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a propisan uvjet o potrebnom kapitalu utvrđuje Hrvatska gospodarska komora.

Članak 22.

(1) Odobrenje za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u unutarnjem (domaćem) prometu na unutarnjim plovnim putovima izdaje se na zahtjev domaćeg brodara koji ispunjava posebne uvjete.

(2) Posebni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka za obavljanje javnog prijevoza putnika u unutarnjem prometu na unutarnjim plovnim putevima jesu:

1. da posjeduje najmanje jedan putnički brod upisan u hrvatski Upisnik brodova koji nije stariji od 30 godina i ima utvrđenu sposobnost za plovidbu prema odredbama članka 33. do zaključno članka 35. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama,

2. da po brodu sa vlastitim pogonom kojim obavlja javni prijevoz putnika ima najmanje jednog zaposlenog zapovjednika s položenim odgovarajućim ispitom,

3. da za vrijeme važenja odobrenja ima ili kapital u ukupnoj vrijednosti 400 kuna po putničkom mjestu broda kojim obavlja javni prijevoz putnika, s tim što u vrijednost kapitala ne ulazi taj brod ili garanciju banke na isti iznos ili policu P § I osiguranja za svaki brod sa kojim obavlja javni prijevoz putnika,

4. da mu u poslijednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja nije više od tri puta izrečena mjera za privredni prijestup niti za prekršaj iz Zakona o plovidbi unutarnjim vodama,

(3) Posebni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka za obavljanje javnog prijevoza stvari u unutarnjem prometu na unutarnjim plovnim putovima jesu:

1. da posjeduje najmanje jedan brod s vlastitim pogonom koji:

a) ima utvrđenu sposobnost za plovidbu prema odredbama članka 33. do članka 35. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama,

b) ima ugrađen pogonski stroj čija je snaga najmanje 110 kW,

c) nije stariji od 40 godina,

2. da posjeduje teretne brodove ukupne nosivosti najmanje 600 t koji imaju utvrđenu sposobnost za plovidbu prema odredbama članka 33. do članka 44. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama,

3. da po brodu sa vlastitim pogonom kojim obavlja javni prijevoz stvari ima najmanje jednog zaposlenog zapovjednika s položenim odgovarajućim ispitom,

4. da za vrijeme važenja odobrenja ima ili kapital u ukupnoj vrijednosti od 120 kuna po toni nosivosti teretnog broda kojim obavlja javni prijevoz stvari, s tim što u vrijednost kapitala ne ulazi teretni brod i brod s vlastitim pogonom kojim obavlja javni prijevoz stvari ili garanciju banke na isti iznos ili policu P § I osiguranja za brodove kojim obavlja javni prijevoz stvari,

5. da mu u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja nije više od tri puta izrečena mjera za privredni prijestup niti za prekršaj iz Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

Članak 23.

Propisani uvjet o izrečenim mjerama za privredni prijestup ili prekršaj iz Zakona o plovidbi unutarnjim vodama utvrđuje po službenoj dužnosti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a propisan uvjet o potrebnom kapitalu utvrđuje Hrvatska gospodarska komora.

Članak 24.

Odobrenje iz članka 22.#clanak22 ovog Pravilnika donosi županijski ured za promet na čijem području se nalazi sjedište brodara koji je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja, na obrascu koji je prilog ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (Prilog 5)

Članak 25.

Brodar, uz zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2.#clanak2 i članka 22.#clanak22 ovoga Pravilnika, te dokaz da je upisan u sudski registar odnosno u registar radnji za obavljanje međunarodnog ili unutarnjeg prijevoza unutarnjim plovnim putovima.

Članak 26.

(1) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza izdat će odobrenje domaćem brodaru koji ispunjava uvjete iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

(2) Županijski ured za promet na čijem je području sjedište brodara koji je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja izdat će odobrenje domaćem brodaru koji ispunjava uvjete iz članka 22.#clanak22 ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Primjerak odobrenja dostavlja se Ministarstvu pomorstva, prometa i veza.

(3) Troškove pribavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. i članka 22., kao i troškove postupka u rješavanju zahtjeva iz članka 25.#clanak25 ovoga Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 27.

Odobrenje se izdaje s rokom važenja do pet godina od dana izdavanja.

Članak 28.

(1) Odobrenje prestaje važiti:

1. danom odjave,

2. danom brisanja upisa domaćeg brodara iz sudskog registra odnosno registra radnji,

3. danom isteka roka važenja odobrenja,

4. danom prestanka ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je odobrenje dano, sukladno članku 2.#clanak2 i članku 5.#clanak5 ovoga Pravilnika,

5. danom utvrđivanja da je domaćem brodaru treći put izrečena mjera za privredni prijestup ili prekršaj iz Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

(2) Domaći brodar kojem je odobrenje prestalo važiti iz razloga navedenih u točkama 4. ili 5. stavka 1. ovoga članka ne može ponovo podnijeti zahtjev za dobivanje odobrenja u roku od godine dana od dana prestanka važenja odobrenja.

Članak 29.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i županijski uredi za promet vode evidenciju o izdanim odobrenjima.

Članak 30.

Inspektori sigurnosti unutarnje plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i veza ovlašteni su obavljati inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 31.

U slučaju smrti ili iznenadne fizičke ili pravne onesposobljenosti osobe koja je imatelj Uvjerenja o osposobljenosti za zanimanje brodar, brodaru se može odobriti privremeno obavljanje javnog prijevoza bez udovoljavanja ovom posebnom uvjetu, u trajanju od jedne godine; a to razdoblje može se iznimno produžiti za najviše 6 mjeseci.

Članak 32.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, domaći brodari koji obavljaju međunarodni ili unutarnji prijevoz putnika ili stvari, nastavljaju obavljati ovaj prijevoz, uz obvezu da najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnesu zahtjev za izdavanje odobrenja.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba:

1. ako obavlja javni prijevoz putnika i stvari bez odobrenja (članak 2. i 22.),

2. ako nastavi obavljati javni prijevoz putnika i stvari nakon prestanka važenja odobrenja (članak 28.).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-02/14

Urbroj: 530-01-00-1

Zagreb, 10. listopada 2000.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v.r.

 

Prilog 1

Program za osposobljavanje i polaganje stručnog ispita o osposobljenosti za zanimanje brodara

Pripremni tečaj i stručni ispit moraju obuhvatiti sljedeća područja:

a) Osnove građanskog, trgovačkog, socijalnog i poreznog zakonodavstva u djelu koji je potreban za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza a posebno:

1. općenito o ugovorima,

2. ugovori o prijevozu, posebno odgovornost brodara (narav i granice),

3. trgovačko društvo,

4. poslovno knjigovodstvo,

5. radni i socijalni propisi,

6. porezni sustav.

b) Poslovno i financijsko vođenje poduzeća:

1. metode plaćanja i financiranja,

2. izračun cijene koštanja,

3. sustav cijena i uvjeti prijevoza,

4. trgovačko (komercijalno) knjigovodstvo,

5. osiguranje,

6. fakturiranje,

7. prijevozničke agenture.

c) Pristup tržištu

1. odredbe koje se odnose na preuzimanje i obavljanje djelatnosti javnog prijevoza unutarnjim plovnim putovima,

2. sustav charteringa,

3. prijevozni dokumenti.

d) Tehničke norme i vidovi djelatnosti

1. tehničke osobine plovila,

2. izbor plovila,

3. upis,

4. stojnice i danguba.

e) Sigurnost

1. odredbe zakona, pravilnika i posebnih propisa nadležnih tijela koji se odnose na promet unutarnjim plovnim putovima,

2. spriječavanje nezgoda i mjere koje se trebaju poduzeti u slučaju nezgode.

f) Međunarodni propisi

1. odredbe koje se primjenjuju u međunarodnoj plovidbi prema nacionalnim zakonima, međunarodnim konvencijama i sporazumima, posebno u odnosu na chartering, cijene i uvjete prijevoza,

2. carinska praksa i formalnosti.

Pripremni tečaj mora obuhvatiti najmanje 24 nastavna sata po 45 minuta svaki.

Jedan dan može obuhvatiti najviše 8 nastavnih sati.
zatvori
Pravilnik o posebnim uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u unutarnjem i međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putevima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !