Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o posebnim uvjetima za izvršenje blok transakcija dionicama ("Narodne novine", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 13.4.2007 Pravilnik o posebnim uvjetima za izvršenje blok transakcija dionicama

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1293

Na temelju odredbi članka 63.L333118 stavak 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 5. travnja 2007. godine donijela

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA IZVRŠENJE BLOK TRANSAKCIJA DIONICAMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za izvršenje blok transakcija dionicama uvrštenim u kotacije burze ili uređenih javnih tržišta u Republici Hrvatskoj.
(2) Posebni uvjeti iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:
– kriterije prema kojima se određena transakcija svrstava u blok transakciju,
– način izvršenja blok transakcije,
– način i uvjeti provođenja dražbi putem trgovinskog sustava burze za blok transakcije,
– način izvješćivanja Agencije i burze o izvršenoj blok transakciji.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
Zakon – Zakon o tržištu vrijednosnih papiraL333120 (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06),
Ovlašteno društvo – brokersko društvo odnosno banka, koji su od Agencije dobili dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, te iste upisali kao djelatnost u sudski registar,
Blok transakcija – transakcija vrijednosnim papirima između dva ovlaštena društva koju obavljaju u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun nalogodavca, kroz sustav burze ili uređenog javnog tržišta, a čija su obilježja određena pravilima burze ili uređenog javnog tržišta,
Kupac u blok transakciji – jedan ili više nalogodavaca za čiji račun ovlašteno društvo obavlja kupnju dionica koje su predmet blok transakcije, odnosno ovlašteno društvo u svoje ime i za svoj račun,
Prodavatelj u blok transakciji – jedan ili više nalogodavaca za čiji račun ovlašteno društvo obavlja prodaju dionica koje su predmet blok transakcije, odnosno ovlašteno društvo u svoje ime i za svoj račun.

Kriteriji za određivanje blok transakcije dionicama

Članak 3.

Blok transakcija dionicama je transakcija čija vrijednost iznosi najmanje 5.000.000,00 kuna, ili 5% od iznosa temeljnog kapitala izdavatelja čije su dionice predmet blok transakcije.

Način izvršenja blok transakcije

Članak 4.

Dionice se prema kriteriju likvidnosti, uzimajući u obzir broj trgovinskih dana, razvrstavaju u tri razreda, i to:
1. I. razred – dionice kojima se trgovalo 75% trgovinskih dana u zadnjih šest mjeseci i dionice iz I. kotacije (Službeno tržište) – limit porasta/pada cijene iznosi 10%;
2. II. razred – dionice kojima se trgovalo 50% trgovinskih dana u zadnjih šest mjeseci – limit porasta/pada cijene iznosi 15%,
3. III. razred – ostale dionice.

Članak 5.

(1) Ukoliko se cijena za dionice, iz točke 1. i 2. prethodnog članka koje su predmet blok transakcije, nalazi u okviru postavljenog limita promjene cijene propisanog istim člankom na dan izvršenja blok transakcije, blok transakcija provodi se sukladno članku 8.#clanak8 ovog Pravilnika.
(2) Ukoliko cijena za dionice prekoračuje postavljeni dnevni limit promjene cijene na dan realizacije blok transakcije ili predmetne dionice potpadaju pod toku 3. prethodnog članka, blok transakciju moguće je izvršiti samo provođenjem dražbe na način propisan ovim Pravilnikom.

Način i uvjeti provođenja dražbi putem trgovinskog sustava burze

Članak 6.

(1) Ovlašteno društvo koje zastupa prodavatelja u blok transakciji iz članka 5.#clanak5 stavak 2. ovoga Pravilnika dužno je u vremenu od 16 do 16.15 sati istog dana izvijestiti burzu o najavi blok transakcije za naredni dan trgovanja.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke:
– oznaku dionice,
– količinu dionica i/ili iznos postotka temeljnog kapitala,
– jediničnu cijenu dionice.
(3) Burza će podatke iz prethodnog stavka bez odgode učiniti dostupnim svojim članovima putem svog trgovinskog sustava.

Članak 7.

(1) Burza će temeljem zaprimljene najave iz članka 6.#clanak6 ovog Pravilnika za naredni uredovni dan pripremiti provođenje dražbe.
(2) Burza je dužna dražbu iz stavka 1. ovog članka provesti sukladno Uputama za provođenje dražbe blok transakcija, koje su sastavni dio ovog Pravilnika.
(3) Na održavanje dražbi za blok transakcije, na odgovarajući se način primjenjuju Pravila tržišta prava i pravila održavanja javnih dražbi putem dražbovnog sustava.

Izvješćivanje o izvršenoj blok transakciji

Članak 8.

(1) Ovlašteno društvo koje je zastupalo kupca u blok transakciji dužno je po izvršenju iste bez odgode izvijestiti Agenciju i burzu o njenom izvršenju.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka sadržava sljedeće podatke:
– oznaku dionice kojom je izvršena blok transakcija,
– količinu dionica i/ili iznos postotka temeljnog kapitala,
– cijenu dionice,
– oznaku ovlaštenog društva – kupca,
– oznaku ovlaštenog društva – prodavatelja,
– vrijeme izvršenja transakcije,
– očekivani datum namire.
(3) Burza je obvezna, putem trgovinskog sustava, bez odgode obavijestiti članove o blok transakciji.
(4) Ovlaštena društva koja su zastupala kupca i prodavatelja u blok transakciji dužna su po izvršenju iste bez odgode Agenciji dostaviti podatke o nalogodavcima.

Članak 9.

(1) Burza je obavezna u svom dnevnom izvješću objaviti podatke o blok transakcijama, s naznakom da se radi o blok transakciji, navodeći: oznaku dionice, volumen i cijenu transakcije.
(2) Blok transakcija ne utječe na izračun trgovinskih podataka za predmetnu dionicu iskazanih u dnevnom izvješću.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/25
Urbroj: 326-01/07-1

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

UPUTE ZA PROVOĐENJE DRAŽBE BLOK TRANSAKCIJA

Na postupak provođenja dražbe blok transakcija putem trgovinskog sustava burze primjenjuju se na odgovarajući način Pravila tržišta prava i pravila za provođenje javnih dražbi putem dražbovnog sustava (dalje: Pravila).

Provođenje dražbe

Dražba se održava sukladno najavi blok transakcije ovlaštenog društva od prethodnog dana, i to u vremenu od 10 do 10.15 sati odnosno, do 16 sati. Dražba se može nastaviti i u sljedećim danima u slučajevima i pod uvjetima predviđenim Pravilima.

Dražba

Postupak dražbe podijeljen je u četiri razdoblja:
a) Razdoblje prijava za dražbovanje,
b) Razdoblje izlaganja ponuda na prodaju,
c) Razdoblje izlaganja ponuda na kupnju,
d) Zaključivanje transakcija.

Razdoblje prijava za dražbovanje

(1) Prijave za dražbu vrše se putem trgovinskog sustava burze (BTS) od 9 do 9.30, na isti način kao i unos naloga na kupnju opcijom »Kupnja« (shift+F11), ali po cijeni 0,00 kn i O (otvoreni).
(2) Nalog je vidljiv isključivo i jedino brokeru koji ga je unio.
(3) Nakon 9.30 sustav više neće dozvoljavati prijavljivanja.


Razdoblje izlaganja ponuda na prodaju

(1) Ponude na prodaju dionica koje su predmet blok transakcije unosi isključivo ovlašteno društvo koje zastupa prodavatelja u blok transakciji u vremenu od 9.30 do 10 sati.
(2) Cijene u ponudi na prodaju moraju biti izražene u kunama, bez lipa.
(3) Ponuda na prodaju ostaje aktivna za vrijeme pojedine dražbe i ovlašteno društvo koje zastupa prodavatelja u blok transakciji ponudu ne može povući.
(4) Ovlašteno društvo koje zastupa prodavatelja u blok transakciji dužno je unijeti u sustav sve propisane podatke ponude na prodaju najavljene za dražbu, zaključno do 10 sati.
(5) Unesena ponuda na prodaju je svim članovima vidljiva od 10 sati na dan održavanja dražbe.

Razdoblje izlaganja ponuda na kupnju

(1) Ovlaštena društva, članovi Burze sudjeluju u dražbi licitiranjem, odnosno, izlaganjem svojih ponuda na kupnju.
(2) Nalozi se izlažu na način da se cijena prijava unesenih do 9.30 po cijeni 0,00 kn promijeni na najmanje početnu cijenu.


(3) Prijave se nalaze na ekranu »Nalozi« te ukoliko se sortiraju po cijeni isti će se nalaziti pri dnu tablice (kako je prikazano na gornjoj slici) te se desnim klikom na mišu mogu promijeniti.
(4) Cijene ponuda na kupnju moraju biti izražene u kunama, bez lipa.
(5) Inicijalno razdoblje za izlaganje ponuda na kupnju je od 10 do 10.15 sati na dan održavanja dražbe.
(6) Cijena u prvoj ponudi na kupnju koju neko od ovlaštenih društava, članova burze izloži ne može biti manja od cijene izložene ponude na prodaju na koju ovlašteno društvo, član burze odgovara izlaganjem ponude na kupnju.
(7) Svaka sljedeća promjena ponude na kupnju u postupku licitacije mora imati cijenu veću od prethodno izložene ponude najmanje za jedan dražbovni korak.
(8) Dražbovni korak za pojedinu dionicu iznosi minimalno 1% cijene blok transakcije u apsolutnom iznosu.
(9) Izložene ponude su obvezujuće za vrijeme pojedine dražbe te ovlašteno društvo, član burze može samo povećavati cijenu, bez promjene količine.
(10) Vrijeme posljednje izložene ponude na kupnju vidljivo je u ekranu Neravnoteža na tržištu (Prozor/Neravnoteža) putem kojeg se dalje prati dražbovanje (prikazano na slijedećoj slici).


 

Zaključivanje transakcija

(1) Trgovinski sustav burze (BTS) u 10.15 sati na dan održavanja dražbe zaključuje transakciju za ponudu na kupnju izloženu u bilo koje vrijeme prije 10.10 sati.
(2) Ukoliko je zadnja ponuda za kupnju izložena nakon 10.10 sati, tada sustav neće zaključiti transakciju s takvom ponudom, već se trajanje dražbe produljuje za 5 minuta, odnosno, do 10.20 sati.
(3) Ako u razdoblju produljenja od 5 minuta bude podnesena nova ponuda za kupnju, tada se dražba nastavlja za novih 5 minuta, (do 10.25, 10.30, 10.35 sati i tako dalje), sve dok ne protekne razdoblje od 5 minuta produljenja u kojem nije bilo novih ponuda za kupnju, a u kojem slučaju sustav zaključuje transakciju sa zadnjom ponudom za kupnju.
(4) U slučaju da do 10.15 sati na određenu ponudu na prodaju ne bude izložena ponuda za kupnju, smatra se da je dražbovanje za navedenu dionicu završeno.
(5) Mjerodavno vrijeme za provođenje dražbe i zaključivanje transakcija je sistemsko vrijeme, tj. vrijeme trgovinskog sustava burze (BTS).
(6) Ukoliko dražba zbog razdoblja produljenja ne bude okončana do 16 sati na dan održavanja dražbe, ista se nastavlja idući dan algoritmom od po 5 minuta s početkom u 10 sati.
(7) Algoritam od 5 minuta iz prethodnog stavka podrazumijeva provođenje dražbe na način da ukoliko u razdoblju od 10 do 10.05 sati bude podnesena nova ponuda za kupnju, tada se dražba nastavlja za novih 5 minuta, sve dok ne protekne razdoblje od 5 minuta produljenja u kojem nije bilo novih ponuda za kupnju, a u kojem slučaju sustav zaključuje transakciju sa zadnjom ponudom za kupnju.
(8) Otvaranjem nastavka dražbe sljedeći dan prenose se aktivne ponude na prodaju od prethodnog dana.
(9) U slučaju da dražba ne bude okončana niti drugi dan do 16 sati, ista se nastavlja sljedeći sve do zaključenja transakcije.

zatvori
Pravilnik o posebnim uvjetima za izvršenje blok transakcija dionicama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !