Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 26.08.2009 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2642

Na temelju članka 12.L469494 stavka 4. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, broj: 87/08. i 116/08.), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTNE PRODAJE PUTEM ZASTUPNIKA

Članak 1.

Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti za obavljanje poslova direktne prodaje. Za potrebe ovog Pravilnika određeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) »Direktna prodaja« predstavlja poseban oblik prodaje proizvoda i usluga kupcima izravno od proizvođača ili registriranog trgovca (u daljnjem tekstu: trgovac), putem zastupnika, najčešće u njihovim domovima ili domovima drugih osoba te na ostalim mjestima izvan stalnih maloprodajnih mjesta.

b) »Zastupnik direktne prodaje« je fizička ili pravna osoba ili fizička osoba građanin koja je s trgovcem iz točke a) ovoga članka sklopila ugovor za obavljanje poslova direktne prodaje, u ime i za račun trgovca, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, odredbama Zakona o trgovini i odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Članak 2.

(1) Direktnu prodaju obavlja trgovac, ili njegov zastupnik, na temelju ugovora za obavljanje poslova direktne prodaje.

(2) Zastupnik direktne prodaje obvezuje se suglasiti s općim uvjetima prodaje trgovca, sukladno ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zastupnik direktne prodaje odgovoran je trgovcu za svu štetu nastalu kao posljedicu kršenja općih uvjeta prodaje sukladno općim pravilima odgovornosti za štetu prema odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Članak 3.

(1) Zastupnik koji sklapa ugovor za obavljanje poslova direktne prodaje sukladno ovom Pravilniku predstavlja se identifikacijskom karticom, koju zastupniku izdaje trgovac.

(2) Identifikacijska kartica iz stavka 1. ovoga članka ima izgled iskaznice na kojoj se nalazi naziv tvrtke trgovca, adresa, broj telefona i telefaksa trgovca, ime i prezime zastupnika i broj iskaznice.

(3) Zastupnik je iskaznicu dužan dati na uvid kupcu prigodom obavljanja direktne prodaje.

(4) Zastupnik je nakon raskida ugovora s trgovcem, odnosno, nakon prestanka obavljanja zastupanja, dužan iskaznicu vratiti trgovcu.

Članak 4.

Trgovac je zastupniku, za potrebe obavljanja poslova direktne prodaje, dužan osigurati pisane obavijesti i drugu dokumentaciju potrebnu za kvalitetno predstavljanje proizvoda i davanje informacije kupcu.

Članak 5.

Zastupnik direktne prodaje je prigodom predstavljanja proizvoda i usluga kupcu dužan dati potrebne informacije o trgovcu čija se roba prodaje, namjeni i upotrebljivosti robe, cijeni i drugim troškovima koji dodatno opterećuju kupca (poštarina, trošak dostave i slično), uvjetima plaćanja i roku plaćanja, roku dostave za robu, jamstvu (garanciji) i servisiranju robe.

Članak 6.

Direktna prodaja između trgovca i kupca, putem zastupnika, u smislu ovoga Pravilnika smatra se izvršenom izdavanjem računa kupcu za prodanu robu.

Članak 7.

(1) Kupac mora tijekom predstavljanja proizvoda biti upoznat i s rokom u kojem može odustati od kupovine i vratiti proizvod.

(2) Zastupnik direktne prodaje mora tijekom predstavljanja upoznati kupca s uvjetima iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Direktnom prodajom dopušteno je prodavati sve proizvode i usluge, osim onih čija je prodaja zabranjena posebnim propisima.

Članak 9.

Osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljale poslove direktne prodaje, dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Trgovac koji obavlja poslove direktne prodaje, dužan je Hrvatskoj gospodarskoj komori, na obrascu DP – direktna prodaja, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, dostaviti podatke koji se odnose na: naziv tvrtke odnosno ime i sjedište trgovca, djelatnost koju obavlja trgovac kao i ukupan broj zastupnika s kojima je trgovac sklopio ugovor za obavljanje poslova direktne prodaje.

(2) Trgovac je dužan, na godišnjoj razini, Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti obavijest o bitnim promjenama vezano za podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O podatcima iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka Pravilnika, Hrvatska gospodarska komora vodi evidenciju.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/130
Urbroj: 526-05-01-03/1-09-1
Zagreb, 13. srpnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

OBRAZAC DP

zatvori
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !