Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
104 31.8.2005 Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1984

Na temelju članka 8.L266547 stavak 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 178/2004.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima mora udovoljavati prostor za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: parkiralište), kao uvjet za dobivanje licencije za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu i pružanje kolodvorskih usluga za teretna vozila.

Parkirališta iz stavka 1. ovoga članka mogu biti u vlasništvu ili zakupu pravne ili fizičke osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje licencije.

Članak 2.

Parkirališta za teretna vozila i autobuse moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

1. Dimenzije parkirališnih mjesta i kolnika na parkiralištima moraju odgovarati vrsti i veličini vozila, te moraju omogućavati korištenje parkirališta s najmanjim prometnim udjelom.

2. Na parkiralištu parkirališna mjesta moraju biti obilježena propisanim oznakama.

3. Parkiralište mora biti izvedeno od materijala nepropusnih za vodu i naftne derivate.

4. Parkirališna mjesta za vozila kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari moraju biti na odgovarajući način odvojena od ostalih parkirališnih mjesta i to prema klasi opasnih tvari u skladu s Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnog tereta (ADR).

Odredba stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na parkirališta na teretnim kolodvorima.

Članak 3.

Ukupan broj parkirališnih mjesta za teretna vozila i autobuse, koje prijevoznik mora imati osigurane utvrđuju se u skladu s tablicom na način da se broj vozila množi s pripadajućim koeficijentom.

Ako dobiveni broj sadrži decimalnu vrijednost od 0,5 na više, zaokružuje se na sljedeći puni broj, u protivnom se zaokružuje na niži broj.

_________________________

Broj vozila Koeficijent
_________________________

1 do 2      1

3 do 10     0,7

više od 10  0,6

Članak 4.

Na parkiralištima ne smiju se prati, održavati, odnosno popravljati vozila. Iznimno, na parkiralištima se smiju obavljati samo dnevni pregledi vozila, te najnužniji popravci iznenadnih kvarova.

Na parkiralištima se ne smiju pretovarivati ili pretakati opasne tvari.

Članak 5.

Prijevoznik koji nema u vlasništvu odgovarajuće parkiralište mora sklopiti ugovor o zakupu s pravnom ili fizičkom osobom koja je vlasnik, odnosno korisnik parkirališta.

Ukupni broj vozila za koje prijevoznici imaju pravo korištenja određenog parkirališta mora biti u skladu s odredbom članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa dužno je voditi evidenciju o broju vozila koja imaju pravo korištenja određenog parkirališta.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti sklopljen u pisanom obliku.

Članak 6.

Uvjete propisane ovim Pravilnikom utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno, upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, u postupku izdavanja licencije za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza ili pružanje kolodvorskih usluga za teretna vozila.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozilaL266549 (»Narodne novine« broj 36/2003.).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/55

Urbroj: 530-07-05-01

Zagreb, 9. kolovoza 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !