Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima za izlov i preradu određenih vrsta školjkaša u kojima razina biotoksina koji uzrokuje gubitak pamćenja (Amnesic Shellfish Poison - ASP) prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
152 18.12.2009 Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima za izlov i preradu određenih vrsta školjkaša u kojima razina biotoksina koji uzrokuje gubitak pamćenja (Amnesic Shellfish Poison - ASP) prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3716

Na temelju članka 56.L489084 stavka 2. podstavka drugog Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK[1]

O POSEBNIM ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA IZLOV I PRERADU ODREĐENIH VRSTA ŠKOLJKAŠA U KOJIMA RAZINA BIOTOKSINA KOJI UZROKUJE GUBITAK PAMĆENJA (AMNESIC SHELLFISH POISON – ASP) PRELAZI VRIJEDNOST ODREĐENU PRAVILNIKOM O HIGIJENI HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[2]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni zdravstveni uvjeti za izlov i preradu određenih vrsta školjkaša – češljača (Pectinidae) koje pripadaju vrstama Pecten maximus i Pecten jacobaeus u kojima razina biotoksina koji uzrokuje gubitak pamćenja (engl. Amnesic Shellfish Poison; u daljnjem tekstu: ASP) prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetlaL489086 (»Narodne novine«, broj 99/07).

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, koriste se pojmovi utvrđeni Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla1 kao i sljedeći pojam:

»Nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Članak 3.

1) Iznimno od odredbi Priloga III. Odjeljka VII. Poglavlja V. točke 2.(b) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla[3], dopušten je izlov/sakupljanje određenih vrsta školjkaša – češljača (Pectinidae) koje pripadaju vrstama Pecten maximus i Pecten jacobaeus kod kojih je ukupna količina domoične kiseline u cijelom tijelu ili pojedinačnim jestivim dijelovima veća od 20 mg/kg, ali manja od 250 mg/kg, uz uvjet da su ispunjeni zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a) češljači (Pectinidae) moraju se izlovljavati/sakupljati pod uvjetima koji su utvrđeni u Prilogu ovoga Pravilnika;

(b) češljači (Pectinidae) moraju se prevoziti u spremnicima ili vozilima, zapečaćenim od strane nadležnog tijela, te moraju biti otpremljeni izravno iz proizvodnih područja u odobreni objekt ovlašten za specifičnu obradu navedenih školjkaša koja uključuje uklanjanje hepatopankreasa, mekih tkiva ili bilo kojih drugih onečišćenih dijelova koji ne udovoljavaju zahtjevima iz točke 2. Priloga ovoga Pravilnika;

(c) češljače (Pectinidae) mora pratiti popratni dokument kojega izdaje nadležno tijelo za svaku proizvodnu seriju i u kojem su navedeni svi podaci iz Priloga III. Odjeljka VII. Poglavlja I. točke 4. (a) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla[4], kao i anatomski dio ili dijelove koji se mogu prerađivati za prehranu ljudi. Nadležno tijelo ne može izdati trajno odobrenje za prijevoz;

(d) nakon potpunog uklanjanja hepatopankreasa, mekog tkiva i svih drugih onečišćenih dijelova, aduktor mišić i/ili gonade namijenjene za prehranu ljudi ne smiju sadržavati količinu ASP, koju je moguće odrediti tehnikama HPLC, veću od 20 mg domoične kiseline po kilogramu.

Članak 4.

1) Objekt ovlašten za specifičnu obradu mora ispitati svaku proizvodnu seriju konačnog proizvoda. Ukoliko uzorak, kako je utvrđeno u Prilogu ovoga Pravilnika, sadrži više od 20 mg domoične kiseline po kilogramu, cijela se proizvodna serija mora uništiti pod nadzorom nadležnog tijela.

2) Hepatopankreas, meka tkiva i bilo koji drugi toksični dio kod kojih su premašene granice utvrđene u točki 2. Priloga ovoga Pravilnika (uključujući i konačni proizvod u kojem je premašena granica od 20 mg domoične kiseline po kilogramu) moraju se uništiti pod nadzorom nadležnog tijela.

3) Sustav iz članka 5.L489087 Pravilnika o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07, 27/09 i 118/09)[5], mora se primjenjivati na obradu iz članka 2. stavka 2. točke (b) ovoga Pravilnika. Subjekt u poslovanju s hranom mora obavijestiti nadležno tijelo o svim rezultatima pretraga vezanim na krajnje proizvode koji nisu u skladu s Prilogom III. Poglavljem II. Pravilnika o provedbenim mjerama za određene proizvode na koji se primjenjuju propisi o hraniL489089 (»Narodne novine«, broj 154/08).[6]

Članak 5.

Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji i državama članicama EU popis posebno ovlaštenih objekata utvrđenih u članku 3. stavku 2. točke (b) ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Prilog je tiskan kao dodatak ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/226
Urbroj: 525-06-2-0548/09-2
Zagreb, 25. studenoga 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

1. Izlov/sakupljanje češljača (Pectinidae) koji pripadaju vrstama Pecten maximus i Pecten jacobaeus zabranjeno je tijekom pojave povećane količine ASP-a u vodama proizvodnih područja, kako je utvrđeno u Prilogu II Poglavlju II točki B. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetlaL489090 (»Narodne novine«, broj 99/07)[7]

2. Može se uvesti režim ograničenog izlova/sakupljanja mekušaca kod kojih je koncentracija domoične kiseline u cijelom tijelu veća od 20 mg/kg, ukoliko dvije uzastopne analize uzoraka, uzetih u razmaku od jednog do najviše sedam dana, pokazuju da je koncentracija domoične kiseline u cijelom mekušcu manja od 250 mg/kg te ukoliko je koncentracija domoične kiseline u dijelovima namijenjenim prehrani ljudi, koji se moraju analizirati odvojeno, manja od 4,6 mg/kg. Analiza cijelog tijela obavlja se na homogenatu od 10 mekušaca. Analize jestivih dijelova obavljaju se na homogenatu od 10 pojedinačnih dijelova.

3. Mjesta uzorkovanja određuje nadležno tijelo kako bi se osiguralo da proizvod zadovoljava parametre navedene u točki 2. ovoga Priloga. Nakon što se dopusti izlov/sakupljanje, uzorkovanje za potrebe ispitivanja domoične kiseline u mekušcima (u cijelom tijelu, te odvojeno u mišiću aduktoru i/ili gonadama) se obavlja najmanje jednom tjedno. Izlov/sakupljanje se može nastaviti ako su rezultati u skladu s uvjetima navedenim u točki 2. ovoga Priloga.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije (EZ-a) br. 226/2002 od 15. ožujka 2002. kojom se određuju posebni zdravstveni uvjeti za izlov i preradu određenih vrsta školjkaša u kojima razina biotoksina koji uzrokuje gubitak pamćenja (Amnesic Shellfish Poison – ASP) prelazi vrijednost određenu Uredbom (EZ-a) br. 853/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[2] Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetlaL489091 (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[3] Prilogom III. Odjeljkom VII. Poglavlja V. točke 2.(b) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetlaL489092 (»Narodne novine », broj: 99/07) preuzete su odredbe Priloga III. Odjeljka VII. Poglavlja V. točke 2.(b) Uredbe (EZ-a) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[4] Prilogom III. Odjeljkom VII. Poglavlja V. točke 4.(a) Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetlaL489093 (»Narodne novine«, broj: 99/07) preuzete su odredbe Priloga III. Odjeljka VII. Poglavlja V. točke 4(a) Uredbe (EZ-a) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[5] Člankom 5.L489094 Pravilnika o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07, 27/09 i 118/09) preuzete su odredbe članka 5. Uredbe (EZ-a) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni prehrambenih proizvoda.

[6] Prilogom III. Poglavljem II. Pravilnika o provedbenim mjerama za određene proizvode na koji se primjenjuju propisi o hraniL489096 (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete se odredbe Priloga III. Poglavlja II. Uredbe Komisije (EZ-a) br. 2074/2005 od 05. prosinca 2005. kojom se utvrđuju provedbene mjere za određene proizvode iz Uredbe (EZ-a) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća, te za organizaciju službenih kontrola iz Uredbe (EZ-a) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ-a) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, te kojom se odstupa od Uredbe (EZ-a) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EZ-a) br. 853/2004 i (EZ-a) br. 854/2004.

[7] Prilogom II. Poglavljem II točkom B. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetlaL489097 (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Priloga II. Poglavlja II točke B. Uredbe (EZ-a) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

zatvori
Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima za izlov i preradu određenih vrsta školjkaša u kojima razina biotoksina koji uzrokuje gubitak pamćenja (Amnesic Shellfish Poison - ASP) prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !