Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o poslovima depozitne banke ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 29.2.2008 Pravilnik o poslovima depozitne banke

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

882

Na temelju odredbe članka 53.L383169 stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine

PRAVILNIK

O POSLOVIMA DEPOZITNE BANKE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način obavljanja poslova pohrane i odjeljivanja zasebne imovine svakog investicijskog fonda te poslovi vođenja posebnih računa za imovinu fonda.
(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima (dalje: Zakon), može obavljati banka koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj na temelju odobrenja Hrvatske narodne banke i koja je organizacijski i tehnički osposobljena za poslove iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje u skladu s odredbama Zakona mora sklopiti ugovor o obavljanju poslova depozitne banke nad imovinom investicijskih fondova za svaki od fondova kojim upravlja.
(2) Primjerak ugovora iz stavka 1. ovog članka, u izvorniku se dostavlja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija).
(3) Radi ocjene ispunjenja uvjeta iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika, Agencija će izvršiti provjeru organizacijske i tehničke osposobljenosti banke za obavljanje poslova depozitne banke.
(4) Na temelju utvrđenih činjenica iz prethodnog stavka, Agencija će u postupku odobravanja prospekta investicijskog fonda ocijeniti ispunjava li banka uvjete za obavljanje poslova depozitne banke.

Članak 3.

(1) Uvjeti za obavljanje poslova depozitne banke:
1. mora imati pozitivno mišljenje o reviziji financijskih izviješća za posljednje tri godine;
2. u tekućem poslovanju mora zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o bankama i drugim aktima Hrvatske narodne banke;
3. mora imati posebnu organizacijsku jedinicu koja je tehnički osposobljena za poslove depozitne banke.
(2) Pod tehničkom osposobljenošću posebne organizacijske jedinice za obavljanje poslova depozitne banke posebice se smatra:
1. odgovarajuća računalna oprema;
2. programska podrška za obavljanje poslova depozitne banke;
3. uspostavljene komunikacijske veze za primanje uputa i opću komunikaciju s klijentima putem SWIFT-a, telefaksa, telefona i Interneta;
4. pisani postupci i procedure za primanje uputa klijenata za raspolaganje vrijednosnim papirima i novčanim sredstvima;
5. doneseni opći akti depozitne banke u poslovanju s društvom za upravljanje koji su u skladu s poslovima iz ugovora o obavljanju poslova depozitne banke;
6. izravno članstvo u sustavu Središnje depozitarne agencije s računalnim terminalom povezanim sa sustavom Središnje depozitarne agencije;
7. povezanost depozitne banke s jednom od međunarodnih depozitarnih institucija;
8. ugovorena poslovna suradnja s jednom od globalnih depozitnih banaka;
9. povezanost depozitne banke s globalnim informacijskim mrežama koja pružaju financijske informacije u realnom vremenu.

Članak 4.

Depozitna banka može dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu u inozemstvu samo za obavljanje poslova depozitne banke nad imovinom investicijskih fondova koja je uložena u inozemne vrijednosne papire.

Članak 5.

Prilikom provedbe svojih poslova određenih člankom 53. stavka 1. Zakona, depozitna banka dužna je:
1. osigurati da otkup, prodaja, izdavanje, povrat isplata i poništavanje udjela koje je izvršeno za račun društva za upravljanje ili ga je izvršilo društvo za upravljanje, bude obavljeno u skladu sa Zakonom i Prospektima fondova kojima upravlja društvo za upravljanje;
2. osigurati da joj naknada iz poslova koji uključuju imovinu društva za upravljanje bude doznačena u uobičajenim vremenskim rokovima;
3. u slučaju primjećivanja trajnijeg kršenja zakona i ugovora od strane društva za upravljanje iz čl. 53. točka 10. Zakona, odmah uputiti društvu za upravljanje zahtjev za prestankom takvog kršenja te odrediti vremenski rok društvu za upravljanje za ispravak kršenja Zakona i ugovora nakon isteka kojeg će kršenje prijaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, uzimajući u obzir okolnosti svakog konkretnog slučaja, i to na način da društvo za upravljanje ima dovoljno vremena za ispravak nezakonitosti a da istovremeno nezakonitost bude što brže otklonjena.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/7
Urbroj: 326-01-08-1
Zagreb, 21. veljače 2008.

Član Uprave
Ivica Letinić, v. r.

zatvori
Pravilnik o poslovima depozitne banke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !