Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o poštanskim markama ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
83 05.07.2010 Pravilnik o poštanskim markama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2372

Na temelju članka 29.L604361 stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 88/09.) ministar mora, prometa i infrastrukture, na prijedlog HP – Hrvatske pošte d.d. kao javnog operatora, donosi

PRAVILNIK

O POŠTANSKIM MARKAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način izdavanja i uporabe poštanskih maraka Republike Hrvatske, vrste i obilježja poštanskih maraka, osnivanje i rad Povjerenstva za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske, utvrđivanje programa izdavanja poštanskih maraka te razmjena i promidžba poštanskih maraka Republike Hrvatske.

Članak 2.

Naziv »poštanska marka« zaštićen je odredbama Svjetske poštanske konvencije i odnosi se isključivo na poštanske marke koje ispunjavaju uvjete propisane aktima Svjetske poštanske unije i ovim Pravilnikom.

Članak 3.

U skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: Zakon) HP – Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: HP d.d.) isključivo je ovlaštena za obavljanje svih poslova vezanih uz izdavanje, prodaju i povlačenje iz uporabe poštanskih maraka Republike Hrvatske.

II. UPORABA POŠTANSKIH MARAKA

Članak 4.

Poštanske marke na pošiljci predstavljaju oznaku o plaćenoj poštarini u iznosu nominalne vrijednosti poštanske marke. Nominalna vrijednost poštanske marke je kunski iznos ili slovna oznaka otisnuta na poštanskoj marci.

Članak 5.

Poštanske marke upotrebljavaju se u skladu s odredbama Zakona za plaćanje poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu, koje obavlja HP d.d. na području Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Poštanske marke, osim što se upotrebljavaju za plaćanje poštanskih usluga, predstavljaju nacionalnu i kulturnu vrijednost Republike Hrvatske, te se njima promiče hrvatska nacionalna baština.

(2) Poštanske marke upotrebljavaju se i u filatelističke svrhe te u druge svrhe, kao što su promidžba, prigodna prodaja i slično, na način i uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Prodaja poštanskih maraka

Članak 7.

(1) Prodaju poštanskih maraka za plaćanje poštanskih usluga obavlja HP d.d. neposredno i putem ovlaštenih prodavatelja. Ovlašteni prodavatelji prodaju poštanske marke na temelju ugovora sklopljenog s HP-om d.d.

(2) Prodaju poštanskih maraka za filatelističke potrebe HP d.d. obavlja na način i uz uvjete propisane ovim Pravilnikom i odlukom Uprave HP-a d.d.

III. VRSTE I OBILJEŽJA POŠTANSKIH MARAKA

Članak 8.

(1) Poštanske marke mogu biti redovite, prigodne i komercijalne (promidžbene i osobne).

(2) Poštanske marke izdaju se za potrebe poštanskog prometa.

(3) Redovite poštanske marke izdaju se u potrebnim količinama, ovisno o nominalnoj vrijednosti koja je potrebna za plaćanje poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu. Ovisno o potrebama, moguć je dotisak i pretisak redovitih poštanskih maraka.

(4) Prigodne poštanske marke izdaju se radi obilježavanja važnih događaja, kulturno-povijesne baštine, prirodnih ljepota, znamenitih ličnosti, značajnih obljetnica, velikih športskih uspjeha i natjecanja, i slično.

(5) Komercijalne poštanske marke izdaju se na temelju posebnog zahtjeva pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: naručitelj). Rok uporabe komercijalnih poštanskih maraka je godinu dana od dana izdanja.

Članak 9.

(1) Obvezna obilježja poštanskih maraka Republike Hrvatske su sljedeća:

– naziv države: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

– izdavatelj: logotip HP-a d.d.,

– godina izdavanja (otisnuta arapskim brojkama),

– nominalna vrijednost (otisnuta arapskim brojkama ili latiničnim pismom),

– ime autora (otisnuto latiničnim pismom).

(2) Komercijalne poštanske marke, osim obilježja iz stavka 1. ovoga članka, obvezno sadrže i mjesec izdanja.

(3) Poštanske marke mogu imati bilo kakav oblik, uz uvjet da, u pravilu, njihove okomite ili vodoravne dimenzije ne budu manje od 15 mm, niti veće od 50 mm. Poštanske marke mogu biti vidljivo obilježene strojnim zupčanjem ili na koji drugi način, u skladu s odlukom Uprave HP-a d.d.

IV. IZDAVANJE POŠTANSKIH MARAKA

Članak 10.

(1) Nominalna vrijednost i visina naklade poštanskih maraka određuje se odlukom Uprave HP-a d.d.

(2) Prigodom određivanja nominalne vrijednosti i naklade poštanskih maraka HP d.d. je obvezan prikupiti podatke o potrebnim količinama poštanskih maraka pojedinih nominalnih vrijednosti.

(3) Odluku o nominalnoj vrijednosti i nakladi pojedinog izdanja poštanskih maraka donosi Uprava HP-a d.d.

(4) Odluka o nominalnoj vrijednosti mora biti donesena najmanje 30 dana prije dana izdanja poštanske marke.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, odluka o nominalnoj vrijednosti komercijalnih poštanskih maraka mora biti donesena najmanje petnaest dana prije dana njihova izdanja.

Odluka o izdavanju poštanskih maraka

Članak 11.

Odluka o izdavanju poštanskih maraka, koju donosi Uprava HP-a d.d., mora sadržavati sljedeće:

– naziv i vrstu izdanja,

– vrstu tiska,

– nominalnu vrijednost poštanskih maraka,

– način zupčanja i/ili oblik zaštite izdanja,

– nakladu,

– broj poštanskih maraka u arku,

– ime autora,

– dan izdavanja i puštanja u prodaju.

Dotisak poštanskih maraka

Članak 12.

(1) U slučaju povećanih potreba za pojedinim izdanjima redovitih poštanskih maraka obavlja se njihov dotisak na način propisan za izdavanje poštanskih maraka, u skladu s člankom 10.#clanak10 stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Svaki novi dotisak iz stavka 1. ovoga članka označuje se sljedećim rimskim brojem.

Pretisak poštanskih maraka

Članak 13.

(1) Pretisak vrijednosti na poštanskim markama na novu vrijednost obavlja se u iznimnim slučajevima (npr. prigodom promjene cijena poštanskih usluga i slično).

(2) Odluku o pretisku iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava HP-a d.d.

Povlačenje poštanskih maraka iz uporabe

Članak 14.

(1) Uprava HP-a d.d. može donijeti odluku o povlačenju iz uporabe pojedinih izdanja poštanskih maraka.

(2) Rok za povlačenje poštanskih maraka iz uporabe ne može biti kraći od tri mjeseca, računajući od dana objave odluke iz stavka 1. ovoga članka u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama HP-a d.d.

(3) U roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca ovlašteni prodavatelji mogu povučene poštanske marke zamijeniti važećim poštanskim markama, po nominalnim vrijednostima.

(4) Iznimno od odredaba stavka 2. i 3. ovoga članka, komercijalne poštanske marke mogu se na temelju odluke Uprave HP-a d.d. bez odgode povući iz uporabe, i to u slučaju njihove uporabe protivno odredbama ovoga Pravilnika.

Nevažeće poštanske marke

Članak 15.

(1) Poštanske marke smatraju se nevažećima za uporabu u poštanskom prometu u sljedećim slučajevima:

1. ako su izdane protivno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona,

2. ako su oštećene na način da nije vidljiva oznaka »Republika Hrvatska« ili naziv izdavatelja, te nominalna vrijednost,

3. ako su bile uporabljene,

4. ako ih nije izdao HP d.d.,

5. ako im je istekla valjanost.

(2) Ako je na poštanskoj pošiljci nalijepljena nevažeća poštanska marka, smatra se da poštanska usluga nije plaćena.

Krivotvorene poštanske marke

Članak 16.

Uporaba krivotvorenih poštanskih maraka nije dopuštena, a s poštanskim pošiljkama na kojima se nalaze krivotvorene poštanske marke postupa se na način propisan Uputama za obavljanje poštanskih usluga, koje donosi Uprava HP-a d.d.

Program izdavanja prigodnih poštanskih maraka

Članak 17.

(1) Program izdavanja prigodnih poštanskih maraka (u daljnjem tekstu: Program) donosi Uprava HP-a d.d. na prijedlog Povjerenstva za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika.

(2) Program se donosi u prvom tromjesečju godine koja prethodi godini izdavanja prigodnih poštanskih maraka, a objavljuje se najmanje tri mjeseca prije početka kalendarske godine na koju se odnosi.

(3) Program mora sadržavati sljedeće:

– naziv i vrstu izdanja,

– broj poštanskih maraka u seriji,

– nadnevak izdavanja.

(4) Program osim obveznog sadržaja iz stavka 3. ovoga članka može sadržavati i veličinu arka, tehniku tiska i druga prateća izdanja uz seriju (omotnicu prvog dana izdanja (FDC), maksimum-kartu, prigodni list i slično).

(5) Izmjene i dopune Programa moguće su samo u iznimnim slučajevima, i to prema postupku utvrđenom ovim člankom.

Motivi na poštanskim markama

Članak 18.

(1) Motivima redovitih i prigodnih poštanskih maraka obilježava se i promiče nacionalna, kulturna, povijesna, spomenička i prirodna baština Republike Hrvatske.

(2) Na temelju obrazloženih prijedloga, uz utvrđena tradicionalna tematska izdanja, kao što su »Europa«, »Znameniti(e) Hrvati(ce)«, »Flora«, »Fauna«, »Umjetnost«, »Uskrs«, »Božić« i »Nova godina«, »Šport« i drugo, prigodnim poštanskim markama obilježavaju se i važni događaji i druge obljetnice od značenja za Republiku Hrvatsku, pri čemu se obljetnice, u pravilu, obilježavaju uz 25, 50, 75, 100 i višekratni broj tih godina.

(3) Motive komercijalnih poštanskih maraka utvrđuje Uprava HP-a d.d. na prijedlog naručitelja.

Povjerenstvo za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske

Članak 19.

(1) Izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka obavlja Povjerenstvo za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju Programa iz članka 17.#clanak17 ovoga Pravilnika.

(2) Za izradu grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka HP d.d. raspisuje pozivni ili javni natječaj, u skladu s propisima o javnoj nabavi.

(3) Raspisani natječaj iz stavka 2. ovoga članka osobito mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv izdanja,

– motiv (obvezan motiv ili slobodna interpretacija),

– tehnike tiska,

– oblik izdanja,

– veličinu likovnog predloška,

– rok izrade ili podnošenja prijave na natječaj,

– iznos nagrade autoru za izabrano rješenje,

– iznos naknade drugim sudionicima u postupku natječaja.

Članak 20.

(1) Povjerenstvo je sastavljeno od predsjednika i šest članova.

(2) Predsjednika i članove Povjerenstva svojom odlukom imenuje Uprava HP-a d.d. uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poštanske usluge, i to na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani.

(3) Predsjednik i tri člana Povjerenstva imenuju se iz reda uglednih kulturnih i javnih djelatnika, jedan član Povjerenstva predstavnik je ministarstva nadležnog za poštanske usluge, a dva člana Povjerenstva su predstavnici HP-a d.d.

(4) Predsjednik i članovi Povjerenstva moraju biti hrvatski državljani te moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

(5) Predsjednik i članovi Povjerenstva ne mogu biti državni dužnosnici niti osobe koje obavljaju poslove ili se bave djelatnošću zbog koje bi moglo doći do sukoba interesa.

(6) Predsjednik i članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani u sljedećim slučajevima:

– na osobni zahtjev,

– ako ne ispunjavaju uredno svoje obveze ili svojim djelovanjem postupaju protivno odredbama ovoga Pravilnika ili odluke o imenovanju iz stavka 2. ovoga članka,

– ako nastupe okolnosti iz stavka 5. ovoga članka,

– ako su pravomoćno osuđeni za kazneno djelo.

(7) Predsjednik i članovi Povjerenstva, koji nisu predstavnici HP-a d.d., za svoj rad imaju pravo na mjesečnu naknadu, a iznos naknade određuje se odlukom o imenovanju iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Povjerenstvo utvrđuje prijedlog godišnjeg Programa iz članka 17.#clanak17 ovoga Pravilnika, odlučuje o izboru motiva te grafičkih i likovnih rješenja redovitih i prigodnih poštanskih maraka, provodi nadzor nad grafičkom izvedbom izabranog grafičkog i likovnog rješenja redovitih i prigodnih poštanskih maraka, te obavlja i druge poslove utvrđene odlukom o imenovanju iz stavka 2. ovoga članka i Poslovnikom o radu Povjerenstva.

(9) Povjerenstvo uz suglasnost Uprave HP-a d.d. donosi Poslovnik o radu Povjerenstva, kojim se pobliže uređuje djelokrug i način rada Povjerenstva.

Povjerenstvo za nadzor tiskanja poštanskih maraka

Članak 21.

(1) Nadzor tiskanja poštanskih maraka u suradnji s predstavnicima tiskara obavlja Povjerenstvo za nadzor tiskanja poštanskih maraka.

(2) Povjerenstvo za nadzor tiskanja poštanskih maraka sastavljeno je od predsjednika i četiri člana koje svojom odlukom imenuje Uprava HP-a d.d.

(3) Uprava HP-a d.d. donosi Poslovnik o radu Povjerenstva za nadzor tiskanja poštanskih maraka, kojim se pobliže uređuje djelokrug i način njegova rada.

V. RAZMJENA I PROMIDŽBA POŠTANSKIH MARAKA

Članak 22.

(1) Od svakoga izdanja poštanskih maraka izdvaja se određena količina poštanskih maraka za potrebe razmjene, promidžbe i predstavljanja HP-a d.d. i slično, u skladu s obvezama koje proizlaze iz akata Svjetske poštanske unije.

(2) Odluku o količini i načinu uporabe izdvojenih poštanskih maraka iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava HP-a d.d.

Članak 23.

(1) HP d.d. je obvezan dostaviti obavijest Međunarodnom uredu Svjetske poštanske unije o svakome novom izdanju poštanskih maraka, zajedno s petnaest kompleta tog izdanja, bez naknade.

(2) S nacionalnim javnim operatorima država članica Svjetske poštanske unije HP d.d. razmjenjuje, putem Međunarodnog ureda Svjetske poštanske unije, po jedan komplet svakoga novog izdanja poštanskih maraka, bez naknade.

Članak 24.

Radi promidžbe poštanskih maraka Republike Hrvatske, na temelju odluke Uprave HP-a d.d., po jedan primjerak svakoga izdanja poštanskih maraka dostavlja se najvažnijim uredništvima svjetskog filatelističkog tiska, nakladnicima kataloga, tiskovnim agencijama i dr., u najkraćem mogućem roku, a ministarstvu nadležnom za poštanske usluge, na pisani zahtjev, dostavlja se odgovarajući broj primjeraka određenih izdanja poštanskih maraka za potrebe promidžbe u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Sve poslove vezane uz izdavanje, distribuciju, prodaju i promidžbu poštanskih maraka obavlja HP d.d.

Članak 26.

Predsjednik i članovi Povjerenstva za izbor motiva, likovnih i grafičkih rješenja poštanskih maraka, osnovanog prema odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavljaju s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, do imenovanja Predsjednika i članova Povjerenstva u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poštanskim markama (»HP glasnik«, broj 8/08. – pročišćeni tekst).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/34
Urbroj: 530-10-10-4
Zagreb, 11. lipnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o poštanskim markama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !