Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 22.12.2006 Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3156

Na temelju članka 181.L321859 stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br.150/05; u daljnjem tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine

PRAVILNIK

O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU PRIPAJANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupak, uvjeti i način pripajanja otvorenih investicijskih fondova.

Članak 2.

(1) Jedan ili više otvorenih investicijskih fondova mogu se pripojiti drugom fondu bez da se provede postupak likvidacije, prijenosom cijele imovine jednog ili više fondova (pripojenih fondova) drugome fondu (fondu preuzimatelju).
(2) Dva ili više otvorenih investicijskih fondova mogu se spojiti bez da se provede postupak likvidacije, osnivanjem novog fonda u koji prelazi cijela imovina svakog od fondova koji se spajaju i time prestaju postojati. Svaki od fondova koji se spaja smatra se fondom koji se pripaja, a novi fond se smatra fondom preuzimateljem.
(3) Vrijednost udjela fondova iz članka 1.#clanak1 i članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika se određuje na način da se:
– preuzme vrijednost udjela fonda preuzimatelja;
– preuzme vrijednosti udjela pripojenog fonda;
– formira nova (ponderirana) vrijednost udjela na način da se za svaki od fondova koji sudjeluju u pripajanju odredi ponder ovisno o ukupnoj neto imovini i prema ponderu se izračuna vrijednost udjela novog fonda.
(4) Ovisno o povećanju odnosno smanjenju vrijednosti udjela fondova koji sudjeluju u pripajanju, svaki od imatelja udjela bi dobio više odnosno manje udjela.
(5) Bez obzira koji se način odabere i da li se broj udjela imateljima udjela mijenja, umnožak broja udjela i vrijednosti udjela ostaje jednak kao i prije postupka pripajanja.
(6) Pripajanje se ne smatra ulaskom ili izlaskom iz fonda, pa se imateljima udjela ne naplaćuju ulazna odnosno izlazna naknada.

Članak 3.

(1) Pripajanje otvorenih investicijskih fondova je moguće provesti na dva načina:
1. pripajanje otvorenih investicijskih fondova kojima upravljaju različita društva za upravljanje i
2. pripajanje otvorenih investicijskih fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje.
(2) Društvo za upravljanje odnosno njegov nadzorni odbor, ako se radi o pripajanju fondova kojima upravlja isto društvo, društva za upravljanje fondovima odnosno njihovi nadzorni odbori, ako se radi o pripajanju fondova kojima upravljaju različita društva, donosi/donose odluku o pripajanju fondova i sklapa/sklapaju ugovor o pripajanju.
(3) Ugovor iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati sljedeće podatke:
– puni naziv tvrtke, temeljni kapital, upisan predmet poslovanja za društvo/a koja u upravljaju fondom/fondovima koji se pripajaju,
– početak rada, naziv, vrstu i vrijednost imovine fondova koji se pripajaju,
– ime novog fonda nakon pripajanja,
– rok i način pripajanja i
– izračun vrijednosti udjela u novom fondu.
(4) Društvo za upravljanje odnosno njegov nadzorni odbor, ako se radi o pripajanju fondova kojima upravlja isto društvo, društva za upravljanje fondovima odnosno njihovi nadzorni odbori, ako se radi o pripajanju fondova kojima upravljaju različita društva, podnosi/podnose Agenciji zahtjev za pripajanje otvorenih investicijskih fondova.
(5) Zahtjevu iz stavka 3. ovog članka se prilaže:
1. odluka o pripajanju fondova,
2. ugovor o pripajanju,
3. godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društava koji sudjeluju u pripajanju za posljednju poslovnu godinu,
4. ako se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije sklapanja ugovora o pripajanju, i nova financijska izvješća na određeni dan od kojeg nije proteklo više od tri mjeseca od dana sklapanja ugovora o pripajanju sastavljena po propisima koji su se primjenjivali pri izradi posljednjih godišnjih financijskih izvješća,
5. potvrdu da društvo za upravljanje po završetku postupka pripajanja fondova zadovoljava odredbe čl. 22. Zakona o iznosu temeljnog kapitala društva za upravljanje,
6. godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju fondova koji sudjeluju u pripajanju za posljednju poslovnu godinu,
7. ako se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije postupka pripajanja, i nova financijska izvješća na određeni dan od kojeg nije proteklo više od tri mjeseca od dana sklapanja ugovora o pripajanju sastavljena po propisima koji su se primjenjivali pri izradi posljednjih godišnjih financijskih izvješća,
8. popis povezanih osoba društava za upravljanje koji sudjeluju u pripajanju,
9. elaborat o pripajanju fondova koji sadrži:
– razloge pripajanja,
– pojedinosti o fondovima koji se pripajaju (portfelj fondova, vrijednost neto imovine, vrijednost udjela),
– način pripajanja – obrazloženje metode pripajanja i izračuna vrijednosti udjela,
– pojedinosti o novonastalom fondu, investicijska politika, djelokrug poslovanja.

Članak 4.

(1) Društvo za upravljanje investicijskim fondom koji ispunjava uvjete iz čl. 93. Zakona je dužno dati javnu ponudu za preuzimanje otvorenog investicijskog fonda kojim upravlja i između dostavljenih ponuda izabrati najpovoljniju ponudu, postupajući pri tom s povećanom pažnjom i brinući se o pravima i interesima imatelja udjela.
(2) O Zahtjevu za odobrenje pripajanja otvorenih investicijskih fondova odlučuje Agencija.
(3) Nakon provedenog postupka pripajanja u registru fondova identifikacijski broj fonda je broj fonda preuzimatelja. U slučaju pripajanja po čl. 2.#clanak2 st. 2. ovog Pravilnika društvo za upravljanje podnosi prijavu upisa u sudski registar te Agencija određuje novi identifikacijski broj fonda u registru fondova.
(4) Društvo za upravljanje je dužno dostaviti Agenciji izmijenjeni Statut i Prospekt fonda.
(5) Društvo za upravljanje po donošenju odluke o pripajanju je dužno o pripajanju fonda bez odgode obavijestiti javnim pozivom sve imatelje udjela u pripojenom fondu. Imateljima udjela koji u periodu do 5 dana prije završetka postupka pripajanja žele istupiti iz fonda, društvo za upravljanje ne smije obračunati i naplatiti izlaznu naknadu.
(6) Društvo za upravljanje je dužno nakon završetka postupka pripajanja obavijestiti sve imatelje udjela o vrijednosti udjela i broju udjela u njihovom vlasništvu na prvi dan nakon izvršenja postupka pripajanja.
Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/44
Urbroj: 326-01/06-01
Zagreb, 14. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !