Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku dodjele alogenih nesrodnih krvotvorenih matičnih stanica i radu registra mogućih darivatelja koštane moždine ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
151 23.12.2005 Pravilnik o postupku dodjele alogenih nesrodnih krvotvorenih matičnih stanica i radu registra mogućih darivatelja koštane moždine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVAI SOCIJALNE SKRBI

2946

Na temelju članka 33.L285053 stavka 3. i članka 37.L285054 podstavka 4. Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja (»Narodne novine«, br. 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU DODJELE ALOGENIH NESRODNIHKRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA I RADUREGISTRA MOGUĆIH DARIVATELJA KOŠTANE MOŽDINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak dodjele alogenih nesrodnih krvotvornih matičnih stanica i rad registra mogućih darivatelja koštane moždine.

Članak 2.

Presađivanjem alogenim nesrodnim krvotvornim matičnim stanicama liječe se bolesnici s krvnim i drugim bolestima na temelju posebnih medicinskih indikacija.

Krvotvorne matične stanice u svrhu liječenja mogu se uzimati iz koštane moždine, periferne krvi ili iz krvi pupkovine.

Članak 3.

Bolesnike – kandidate za presađivanje alogenim nesrodnim krvotvornim matičnim stanicama na temelju medicinskih indikacija i prioriteta za liječenje raspoređuje na nacionalnu listu čekanja Povjerenstvo zdravstvene ustanove koja ima odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za liječenje presađivanjem alogenih nesrodnih krvotvornih matičnih stanica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Prijedlog za liječenje presađivanjem alogenih nesrodnih krvotvornih matičnih stanica (u daljnjem tekstu: ANKMS) daje liječnik specijalist.

Odgovorni liječnik specijalist iz stavka 2. ovoga članka jest liječnik specijalist interne medicine s užom specijalizacijom iz hematologije; liječnik specijalist interne medicine s užom specijalizacijom iz internističke onkologije ili liječnik specijalist pedijatrije s užom specijalizacijom iz pedijatrijske hematologije i onkologije ili pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka ocjenjuje i prihvaća Povjerenstvo, koje bolesnika upisuje na listu čekanja za presađivanje ANKMS, a Referentni centar za tipizaciju tkiva ministarstva nadležnog za zdravstvo pokreće pretraživanje Registra.

Prije upisa bolesnika na listu čekanja iz stavka 4. ovoga članka treba ishoditi pisani pristanak bolesnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika za postupak alogene nesrodne transplantacije.

Članak 4.

Redovitu reevaluaciju zdravstvenog stanja bolesnika te potrebne preglede bolesnika prije i poslije presađivanja ANKMS obavlja odgovorni liječnik specijalist iz stavka 3. članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika.

Standardne operativne postupke praćenja bolesnika izrađuje ovlaštena zdravstvena ustanova iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Transplantacijski centar) u skladu s priznatom doktrinom i međunarodnim standardima u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i Referentnim centrom za tipizaciju tkiva te s Referentnim centrom za liječenje transplantacijom ANKMS.

Transplantacijski centar dužan je redovito dostavljati podatke o listi čekanja te o obavljenim postupcima prikupljanja i rezultatima presađivanja ANKMS ministarstvu nadležnom za zdravstvo. Ministarstvo nadležno za zdravstvo može za vođenje i praćenje tih poslova odrediti Referentni centar za liječenje transplantacijom ANKMS.

Referentni centar za tipizaciju tkiva ministarstvu nadležnom za zdravstvo mora redovito dostavljati podatke o registru alogenih nesrodnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te o izvršenom prijenosu bioloških uzoraka za testiranje tkivne podudarnosti i krvotvornih matičnih stanica (u daljnjem tekstu: KMS) u svrhu liječenja presađivanjem, uzetih u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Članak 5.

Registar nesrodnih darivatelja KMS za područje Republike Hrvatske vodi Referentni centar za tipizaciju tkiva Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Registar iz stavka 1. ovoga članka jest nacionalni koordinacijski centar i donorski centar za koštanu srž te djeluje u skladu sa zahtjevima, standardima i propisima međunarodne organizacije za presađivanje KMS nesrodnih darivatelja (u daljnjem tekstu: BMDW).

Registar mora pokrenuti postupak za akreditaciju pri BMDW i osigurati obnavljanje akreditacije.

Članak 6.

Liječenje metodom presađivanja KMS nesrodnih darivatelja smije obavljati Transplantacijski centar kojem je sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja dano odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo.

Članak 7.

Registar darivatelja koštane moždine mora surađivati s transplantacijskim centrima te pri obavljanju svoje djelatnosti poštivati smjernice koje za područje Republike Hrvatske određuje Referentni centar za liječenje transplantacijom ANKMS.

Članak 8.

Registar surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravstvo na području promocije darivanja dijelova ljudskog tijela, razvoja liječenja metodom presađivanja KMS od nesrodnih darivatelja i nadzora nad vođenjem evidencije o darivanju i presađivanju te razvoja i standardizacije etičkih, medicinskih i financijskih aspekata darivanja KMS nesrodnih darivatelja.

Članak 9.

Poslovi koje obavlja Registar su:

– obavlja postupke pretraživanja nesrodnih darivatelja KMS u suradnji s liječnikom iz stavka 3. članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika i akreditiranog inozemnog registra ili transplantacijskog centra,

– koordinira sve postupke odabira, uzimanja, prijenosa i dostave uzetih KMS izabranog darivatelja u Transplantacijski centar,

– aktivnosti u cilju pridobivanja što većeg broja zdravih nesrodnih darivatelja, u dobi od 18 do 55 godina uz obavješćivanje javnosti o liječenju metodom presađivanja KMS,

– uključivanje novih članova u Registar,

– brine za stručni razvoj Registra.

Članak 10.

Referentni centar za tipizaciju tkiva Kliničkog bolničkog centra Zagreb obvezan je donijeti pravila o postupcima i održavanju Registra u obliku standardnih operativnih postupaka u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-04/15

Urbroj: 534-06-05-1

Zagreb, 8. prosinca 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o postupku dodjele alogenih nesrodnih krvotvorenih matičnih stanica i radu registra mogućih darivatelja koštane moždine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !