Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku dostave ugovora o mirovini i sadržaju naloga o doznaci sredstava – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
47 25.3.2003 Pravilnik o postupku dostave ugovora o mirovini i sadržaju naloga o doznaci sredstava

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA

599

Na temelju članka 49.L88406 stavka 4. točke 1. i 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 106/99 i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 11. ožujka 2003. donio je

PRAVILNIK

O POSTUPKU DOSTAVE UGOVORA O MIROVINI I SADRŽAJU NALOGA O DOZNACI SREDSTAVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak dostave ugovora o mirovini Središnjem registru osiguranika, način vođenja evidencije ugovora o mirovini, postupanje za slučaj nepostojanja ili izostanka ugovora o mirovini ili njegove dostave nakon propisanog roka, kao i sadržaj naloga o doznaci sredstava s računa člana obveznog mirovinskog fonda te izvršenje doznake mirovinskom osiguravajućem društvu.

Članak 2.

Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) vodi evidenciju ugovora o mirovini koji mora sadržavati:

– matične podatke budućeg korisnika mirovine (ime i prezime, JMBG/osobni indentifikator)

– jedinstveni nepromjenjivi evidencijski broj.

– obvezni mirovinski fond čiji je član (u daljnjem tekstu OMF) – naziv;

– obvezno mirovinsko društvo koje upravlja imovinom OMF – matični podaci (tvrtka i matični broj);

– iznos ukupne imovine na računu člana obveznog mirovinskog fonda;

– izabrano mirovinsko osiguravajuće društvo (u daljnjem tekstu MOD) – matični podaci (tvrtka i matični broj)

– datum umirovljenja;

– datum sklapanja ugovora o mirovini (kao i aneksa te drugih promjena);

– vrsta ugovorene mirovine;

– oblik isplate mirovine;

– imenovani korisnici;

– ugovoreni iznos mjesečne mirovine;

– datum zatvaranja osobnog računa u OMF;

– datum izdavanja naloga MOD-u;

– datum obavijesti koju je REGOS uputio budućem korisniku mirovine o izostanku sklapanja ugovora o mirovini;

– datum predaje ili zaprimanja ugovora o mirovini od REGOS-a.

Članak 3.

(1) Najranije dva mjeseca prije datuma umirovljenja, član obveznog mirovinskog fonda kao budući korisnik mirovine može sklopiti ugovor o mirovini s MOD-om.

(2) Član obveznog mirovinskog fonda kao budući korisnik mirovine jedan primjerak ugovora iz stavka 1. ovoga članka dostavlja osobno REGOSU najkasnije 15 dana po sklapanju ugovora o mirovini s MOD-om.

Članak 4.

(1) Član obveznog mirovinskog fonda kao budući korisnik mirovine može povući ugovor iz REGOS-a najkasnije 15 dana po njegovom sklapanju što je jednako raskidu takvog ugovora.

(2) Ugovor o mirovini povlači se potpisivanjem Obrasca izjave o povlačenju ugovora o mirovini na šalteru REGOS-a.

(3) Za slučaj sklapanja novoga ugovora o mirovini, član obveznog mirovinskog fonda kao budući korisnik mirovine mora u roku 15 dana od dana sklapanja prethodnog ugovora, potpisivanjem Obrasca iz stavka 2. ovoga članka, povući ugovor o mirovini s tim da se s danom potpisanog i predanog Obrasca, smatra prethodni ugovor raskinutim.

(4) Ukoliko član obveznog mirovinskog fonda kao budući korisnik mirovine ne preda Obrazac iz stavka 2. ovoga članka u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora, smatra se da novi ugovor nije niti sklopljen.

 (5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako je ugovor o mirovini sklopljen u razdoblju kraćem od 15 dana prije dana umirovljenja, rok za povlačenje takvog ugovora završava jedan dan prije dana umirovljenja.

(6) Povlačenje ugovora iz stavka 3. ovoga članka moguće je izvršiti najkasnije jedan dan prije dana umirovljenja.

(7) Sadržaj Obrasca izjave o povlačenju ugovora o mirovini određen je u Prilogu ovoga pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak  5.

(1) U trenutku dostave, REGOS ugovor iz stavka 1. članka 3.#clanak3 ovoga pravilnika, evidentira i daje mu oznaku jedinstvenog neponovljivog evidencijskog broja ugovora o mirovini i to za svakog pojedinog člana obveznog mirovinskog fonda odnosno budućeg korisnika mirovine posebno.

(2) Jedinstven neponovljiv evidencijski broj ugovora o mirovini je broj pod kojim se evidentiraju svi pojedinačni ugovori o mirovini, aneksi, izmjene, dopune te izjave o povlačenju ugovora o mirovini.

(3) Kod zaprimanja ugovora o mirovini REGOS je obvezan provjeriti:

– matične podatke budućeg korisnika mirovine;

– matične podatke MOD-a;

– potpis budućeg korisnika mirovine kao i osobe koja zastupa MOD te pečat MOD-a;

– datum sklapanja ugovora o mirovini.

(4) Ukoliko se provjerom iz stavka 3. ovoga članka, uoče nedostaci, REGOS neće zaprimiti takav ugovor o mirovini, a budući korisnik mirovine je obvezan izvršiti njegov ispravak odnosno sklopiti novi ugovor u okviru propisanih rokova.

Članak 6.

REGOS obvezno potvrđuje zaprimanje ugovora o mirovini na način da se na svaki dostavljeni ugovor upiše datum zaprimanja, jedinstveni nepromjenjivi evidencijski broj iz stavka 1. članka 5.#clanak5 ovoga pravilnika i potpis ovlaštene osobe koja je zaprimila ugovor.

Članak 7.

(1) Ukoliko budući korisnik mirovine ne sklopi ugovor o mirovini iz stavka 1. članka 3.#clanak3 ovoga pravilnika, do dana umirovljenja odnosno propusti ili ga zakasni dostaviti REGOS-u, REGOS je obvezan u roku 5 dana od dana umirovljenja obavijestiti budućeg korisnika mirovine o obvezi sklapanja ugovora o mirovini i time ostvarenju prava na isplatu mirovine na osnovu individualne kapitalizirane štednje u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sredstva na osobnom računu ostaju u izabranom OMF sve do sklapanja ugovora o mirovini i izdavanju naloga REGOS-a za prijenos sredstava na račun izabranog MOD-a.

Članak 8.

(1) Ako dospjeli doprinosi na osobni račun člana obveznog mirovinskog fonda nisu bili pravovremeno uplaćeni, obveznik plaćanja toga doprinosa svoju će obvezu s pripadajućom kamatom izvršiti putem REGOSA, uplatom MOD-u s kojim je član obveznog fonda sklopio ugovor o mirovini.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kao i u drugim slučajevima kada je uplata doprinosa prispjela nakon zatvaranja osobnog računa, REGOS obavještava korisnika mirovine o naknadno prispjelim uplaćenim doprinosima i potrebi sklapanja aneksa ugovora s MOD-om.

Članak 9.

(1) REGOS izdaje nalog obveznom mirovinskom društvu za doznaku sredstava s osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda na račun izabranoga MOD-a.

(2) Ako na dan umirovljenja postoji ugovor o mirovini dostavljen na način propisan ovim pravilnikom, REGOS obračunava iznos sredstava za koje izdaje nalog za doznaku MOD-u na način da broj obračunskih jedinica na osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda na zadnji radni dan prije dana umirovljenja množi s vrijednošću obračunske jedinice na zadnji radni dan prije dana umirovljenja člana tog OMF.

(3) Ako ne postoji ugovor o mirovini iz stavka 2. ovoga članka, zatvaranje osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda i obračun iznosa sredstava za koje se izdaje nalog izvršit će se na način iz stavka 2. ovoga članka, zadnji radni dan prije dana predaje ugovora o mirovini.

Članak 10.

(1) Nalog koji REGOS izdaje OMD za doznaku sredstava sa osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda kao budućeg korisnika mirovine, na račun odabranog MOD-a obvezno sadrži:

– matične podatke člana OMF kao budućeg korisnika mirovine;

– identifikator člana OMF kao budućeg korisnika mirovine;

– datum umirovljenja;

– datum sklapanja zaprimljenog ugovora o mirovini;

– matične podatke izabranog MOD-a;

– broj osobnog računa koji se zatvara;

– matične podatke OMD koji je obvezan izvršiti doznaku;

– iznos sredstava koja se doznačuju;

– rok izvršenja doznake;

– pečat i potpis ovlaštene osobe;

– mjesto i datum izdavanja naloga.

(2) REGOS izdaje nalog iz stavka 1. ovoga članka OMD-u drugi radni dan nakon dana umirovljenja, odnosno ako do dana umirovljenja nije predan ugovor o mirovini, drugi radni dan nakon predaje ugovora o mirovini.

(3) OMD obvezno je o izvršenom nalogu obavijestiti REGOS u roku tri radna dana od dana njegova izvršenja.

(4) Sadržaj Obrasca naloga iz stavka 1. ovoga članka određen je u Prilogu ovoga pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/05
Urbroj: 383-01-03-1
Zagreb, 11. ožujka 2003.

Predsjednik Savjeta
dr
. sc. Vladimir Lasić, v. r.

   

Obrazac br. 1

Izjava o povlačenju Ugovora o mirovini broj:

 

Ja, ————————————— ————————————————, povlačim Ugovor o mirovini —––—––––––––––––––———

/ime i prezime/ /identifikator/ /br. ili druga oznaka ugovora/

sklopljenog s —————————————————————— u ————————— dana ———————————.

/tvrtka MOD-a/ /mjesto/ /datum/

 

Navedeni Ugovor o mirovini dostavio sam Središnjem registru osiguranika dana —————————

/datum/

U potpunosti sam svjestan pravnih posljedica povlačenja Ugovora o mirovini, te jamčim za točnost podataka u ovoj izjavi.

   

U ————————, ————————

/mjesto/ /datum/

vlastoručan potpis

——————–––———

/ime i prezime/

..............................................................................................................................................................................................................................

• Osoba koja sklopi ugovor o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom, može povući taj ugovor dostavljen Središnjem registru osiguranika najkasnije 15 (petnaest) dana po njegovu sklapanju.

Povlačenje ugovora o mirovini jednako je raskidu ugovora od strane osobe koja ga povlači, pravne posljedice proizvodi od dana podnošenja Središnjem registru osiguranika ove izjave o povlačenju.

     

Obrazac br. 2

Središnji registar osiguranika

Gajeva 5

10000 ZAGREB

/Logo REGOS-a/

Nalog za doznaku sredstava broj: ————————

Nalaže se obveznom mirovinskom društvu ———––————— za ————––——— s identifikatorom broj, ——————–––——

/matični podaci OMD-a/ /ime i prezime/ /broj osobnog računa/

člana obveznog mirovinskog fonda ————––––––————, umirovljenog dana ————––––––—— da izvrši doznaku sredstava

/naziv OMF-a/ /datum/

s osobnog računa člana:

iznos ———––––––––––————— kn ———––—–––––––————

/slovima kuna i lipa/

na račun mirovinskog osiguravajućeg društva —–——––—–———— a na osnovu Ugovora o mirovini ———–––––––––––—————

/matični podaci MOD-a/ /br. ili druga oznaka ugovora/mjesto/

sklopljenog dana ———––———––––––—— evidentiranog pod brojem ———––—––––––———— u Središnjem registru osiguranika.

/datum/ /evidencijski broj/

Rok izvršenja doznake je ———––—————.

/datum/

U ———––—————, ———––—————

/mjesto/ /datum /

M.P. ———–––––––—————

/ovlaštena osoba/

 
zatvori
Pravilnik o postupku dostave ugovora o mirovini i sadržaju naloga o doznaci sredstava –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !