Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210 ("Narodne novine", br. XX/05, XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
72 13.6.2005 Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1420

Temeljem članka 275.L264159 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA PROSTOR ZA UGRADBU STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE TPV 210 (IZDANJE 00)(*)

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje postupak homologacije motornih vozila kategorije L(1) s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije navedeni su u prilogu, koji čini sastavni dio ovoga pravilnika, a postupak homologacije u člancima 7. – 9. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila, u smislu odredaba ovoga pravilnika, je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu vozila s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice prema obrascu u dodatku 2. priloga, ako prostor za ugradbu stražnje registarske pločice toga tipa vozila zadovoljava zahtjeve iz priloga ovoga pravilnika.

Članak 5.

Vozila, s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice, mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovoga priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika

– može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilogu ovoga pravilnika.

– ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/05-03/08

Urbroj: 558-04/12-05-1

Zagreb, 2. lipnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

___________

(*) Ovaj pravilnik preuzima sadržaj Direktive Vijeća 93/94/EEC o prostoru za ugradbu stražnje registarske pločice na motorna vozila na dva ili tri kotača, s uključenim izmjenama i dopunama u Direktivi Komisije 1999/26/EC.

(1) Definicija vozila i kategorizacija dani su u članku 2.L264161 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (»Narodne novine« br. 115/04).

PRILOG

1.

DIMENZIJE

Dimenzije prostora za ugradbu stražnje registarske pločice za motorna vozila na dva ili tri kotača(1) su sljedeće:

1.1.

Mopedi i laki četverocikli bez nadogradnje’.

1.1.1.

Širina:100 mm

1.1.2.

Visina:175 mm

ili

1.1.3.

Širina:145 mm

1.1.4.

Visina:125 mm

1.2

Motocikli, tricikli najveće snage do 15 kW i četverocikli, osim lakih četverocikla, bez nadogradnje.

1.2.1..

Širina:280 mm

1.2.2..

Visina:210 mm

1.3.

Motocikli, tricikli najveće snage veće od 15 kW, laki četverocikli opremljeni nadogradnjom i četverocikli, osim lakih četverocikla

opremljenih nadogradnjom.

1.3.1.

Primjenjuju se odredbe za osobne automobile navedene u Pravilniku TPV 104.

2.

POLOŽAJ OPĆENITO

2.1.

Prostor za ugradbu stražnje registarske pločice mora biti na stražnjoj strani vozila takav da se:

2.1.1.

pločica može postaviti između uzdužnih ravnina koje prolaze kroz vanjske rubove vozila.

3.

NAGIB

3.1.

Stražnja registarska pločica:

3.1.1.

mora biti pod pravim kutom u odnosu na uzdužnu ravninu vozila;

3.1.2.

može biti nagnuta u odnosu na vertikalnu ravninu najviše 30° kod neopterećenog vozila, kad je lice ploče na kojem je registarski broj okrenuto prema gore;

3.1.3.

može biti nagnuta u odnosu na vertikalnu ravninu najviše 15° kod neopterećenog vozila, kad je lice pločice na kojem je registracijski broj okrenuto prema dolje.

4.

NAJVEĆA VISINA

4.1.

Nijedna točka prostora za ugradbu registarske pločice na smije biti više od 1,5 m iznad tla, kad je vozilo neopterećeno.

5.

NAJMANJA VISINA

5.1.

Nijedna točka prostora za ugradbu registarske pločice na smije biti iznad tla manje od 0,2 m ili niža od polumjera kotača ako je on manji od 0,2 m, kad je vozilo neopterećeno.

6.

GEOMETRIJSKA VIDLJIVOST

6.1.

Prostor za ugradbu pločice mora biti vidljiv u prostoru omeđenom s dva prostorna kuta: jednim vodoravnim određenim s dvije ravnine koje prolaze kroz gornje i donje vodoravne rubove prostora za ugradbu pločice i za koje su kutovi u odnosu na horizontalu prikazani na slici 1. i drugim skoro vertikalnim određenim s dvije ravnine koje prolaze kroz bočne rubove pločice, za koje su kutovi u odnosu na središnju uzdužnu ravninu prikazani na slici 2.

Slika 1.

Kut geometrijske vidljivosti (vodoravni prostorni kut)

Slika 2.

Kut geometrijske vidljivosti (vertikalni prostorni kut)

______
(1) U slučaju mopeda, to je svaka registarska i/ili indentifikacijska pločica.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT

s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice za tip motornog vozila na dva ili tri kotača

(treba priložiti uz zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela kad je podnesen odvojeno od zahtjeva za homologaciju tipa vozila)

Br. narudžbe (dodjeljuje podnositelj zahtjeva): ………………

Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice za tip motornog vozila na dva ili tri kotača mora sadržavati podatke navedene u prilogu II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača u točkama:

– 0.1,

– 0.2,

– 0.4 – 0.6,

– 2.2,

– 2.2.1,

– 9.6,

– 9.6.1.

Dodatak 2.

Naziv tijela za homologaciju

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA SASTAVNOGA DIJELA

s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice za tip motornog vozila na dva ili tri kotača

OBRAZAC

Br. izvještaja: ………… tehničke službe: ………… datum:…………..

Broj homologacije tipa sastavnoga dijela: ..… Broj izmjene /dopune: ….

1. Trgovački naziv ili oznaka vozila: ……………………………..

2. Tip vozila: ……………………………………………………

3. Naziv i adresa proizvođača: ………………………………….

………………………………………………………………

4. Naziv i adresa proizvođačeva predstavnika (ako ga ima): …….

………………………………………………………………

5. Datum kad je vozilo dostavljeno na ispitivanje: ……………….

6. Homologacija tipa sastavnoga dijela je dodijeljena/odbijena(1)...

7. Mjesto: ……………………………………………………..

8. Datum:. …………………………………………………….

9. Potpis: ……………………………………………………..

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !