Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 13.05.2010 Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1947

Na temelju članka 275.L505576 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA PROSTOR ZA UGRADBU STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE TPV 210 (IZDANJE 01)(*)[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača kategorije L[2](1) s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije propisani su u Prilogu, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika, a postupak homologacije propisan je u člancima 7. – 9. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotačaL505578 (»Narodne novine« br. 16/09).

Članak 3.

Tijelo nadležno za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnoga dijela tipu vozila s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice prema obrascu u Dodatku 2. Priloga ovoga Pravilnika ako prostor za ugradbu stražnje registarske pločice toga tipa vozila zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Vozila s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se od 1. listopada 2010. godine za sva nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Za sva nova vozila važeće su i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 210 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 72/05 i 7/07). Upućivanje na Pravilnik TPV 210 (izdanje 00) u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako:

– zadovoljava zahtjeve norme za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika,

– može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih u Prilogu,

– ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Pravilnik o postupku homologacije vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 72/05 i 7/07) prestaje važiti dana 1. listopada 2010. godine.

Od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije za dokument iz Dodatka 2. koristit će se naziv »CERTIFIKAT O EU HOMOLOGACIJI SASTAVNOGA DIJELA«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/08
Urbroj: 558-04-02/1-10-2
Zagreb, 5. svibnja 2010.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG

1. DIMENZIJE

Dimenzije prostora za ugradbu stražnje registarske pločice za motorna vozila na dva ili tri kotača1[3] su sljedeće:

1.1. Mopedi i laki četverocikli bez nadogradnje.

1.1.1. Širina: 100 mm

1.1.2. Visina: 175 mm

ili

1.1.3. Širina: 145 mm

1.1.4. Visina: 125 mm

1.2 Motocikli, tricikli najveće snage do 15 kW i četverocikli, osim lakih četverocikla, bez nadogradnje.

1.2.1. Širina: 280 mm

1.2.2. Visina: 210 mm

1.3. Tricikli najveće snage veće od 15 kW, laki četverocikli opremljeni nadogradnjom i četverocikli, osim lakih četverocikla, opremljeni nadogradnjom.

1.3.1. Primjenjuju se odredbe za osobne automobile navedene u Pravilniku TPV 104.

2. POLOŽAJ OPĆENITO

2.1. Prostor za ugradbu stražnje registarske pločice mora biti na stražnjoj strani vozila takav da se:

2.1.1. pločica može postaviti između uzdužnih ravnina koje prolaze kroz vanjske rubove vozila.

3. NAGIB

3.1. Stražnja registarska pločica:

3.1.1. mora biti pod pravim kutom u odnosu na uzdužnu ravninu vozila;

3.1.2. može biti nagnuta u odnosu na vertikalnu ravninu najviše 30o kod neopterećenog vozila, kad je lice pločice na kojem je registarski broj okrenuto prema gore;

3.1.3. može biti nagnuta u odnosu na vertikalnu ravninu najviše 15o kod neopterećenog vozila, kad je lice pločice na kojem je registracijski broj okrenuto prema dolje.

4. NAJVEĆA VISINA

4.1. Nijedna točka prostora za ugradbu registarske pločice na smije biti više od 1,5 m iznad tla, kad je vozilo neopterećeno.

5. NAJMANJA VISINA

5.1. Nijedna točka prostora za ugradbu registarske pločice na smije biti iznad tla manje od 0,2 m ili niža od polumjera kotača ako je on manji od 0,2 m, kad je vozilo neopterećeno.

6. GEOMETRIJSKA VIDLJIVOST

6.1. Prostor za ugradbu pločice mora biti vidljiv u prostoru omeđenom s dva prostorna kuta: jednim vodoravnim određenim s dvije ravnine koje prolaze kroz gornje i donje vodoravne rubove prostora za ugradbu pločice i za koje su kutovi u odnosu na horizontalu prikazani na slici 1. i drugim skoro vertikalnim određenim s dvije ravnine koje prolaze kroz bočne rubove pločice, za koje su kutovi u odnosu na središnju uzdužnu ravninu prikazani na slici 2.

Slika 1. Kut geometrijske vidljivosti (vodoravni prostorni kut)

Slika 2. Kut geometrijske vidljivosti (vertikalni prostorni kut)

DODATAK 1.

OPISNI DOKUMENT
s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice na tipu motornoga vozila na dva ili tri kotača
(treba priložiti uz zahtjev za homologaciju sastavnoga dijela kad je podnesen odvojeno od zahtjeva za homologaciju vozila)

Br. narudžbe (dodjeljuje podnositelj zahtjeva):

Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice na tipu motornoga vozila na dva ili tri kotača mora sadržavati podatke navedene u sljedećim točkama Dijela 1. A Priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača:

– 0.1.

– 0.2.

– 0.4. do 0.6.

– 2.2.

– 2.2.1.

– 9.6.

– 9.6.1

DODATAK 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI SASTAVNOGA DIJELA
s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice na tipu motornoga vozila na dva ili tri kotača
Obrazac

Br. izvještaja: ................... tehničke službe: ............................datum:

Broj homologacije sastavnoga dijela: ............................... Broj izmjene/dopune:

1. Trgovačka oznaka ili naziv vozila:

2. Tip vozila:

3. Naziv i adresa proizvođača:

4. Naziv i adresa proizvođačeva predstavnika (ako ga ima):

5. Datum kad je vozilo dostavljeno na ispitivanje:

6. Homologacija tipa sastavnoga dijela je dodijeljena/odbijena 1[4]

7. Mjesto.

8. Datum:.

9. Potpis:

[1](*) Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2009/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o prostoru za ugradbu stražnje registarske pločice za motorna vozila na dva ili tri kotača.

[2](1) Definicija vozila i kategorizacija dani su u članku 2. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09).

[3]1 U slučaju mopeda, to je svaka registarska i/ili identifikacijska pločica.

[4]1 Prekrižiti što se ne primjenjuje.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !