Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na zaštitu od neovlaštene uporeabe TPV 206 ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
114 28.9.2005 Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na zaštitu od neovlaštene uporabe TPV 206

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2085

Temeljem članka 275.L267442 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA S OBZIROM NA ZAŠTITU OD NEOVLAŠTENE UPORABE TPV 206 (IZDANJE 00)(*)

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje postupak homologacije motornih vozila kategorije L(1) s obzirom na zaštitne naprave za sprečavanje neovlaštene uporabe.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije navedeni su u prilogu I. koji čini sastavni dio ovoga pravilnika, a postupak homologacije u člancima 7. – 9. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu vozila s obzirom na zaštitne naprave za sprečavanje neovlaštene uporabe prema obrascu u dodatku 2 priloga III. ako te naprave zadovoljavaju zahtjeve iz priloga I.

Članak 5.

Vozila s obzirom na zaštitne naprave za sprečavanje neovlaštene uporabe mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovoga priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilogu lI.

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Ovaj se pravilnik objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/05-03/14

Urbroj: 558-04/12-05-1

Zagreb, 20. rujna 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 

______
(*) Ovaj pravilnik preuzima sadržaj Direktive Vijeća 93/33/EEC o zaštitnim napravama za sprečavanje neov laštene uporabe motornih vozila na dva ili tri kotača, s uključenim izmjenama i dopunama u Direktovi 1999/23/EEC.

(1) Definicija vozila i kategorizacija dani su u članku 2.L267444 praivlnika o homologaciji i tipu motornih vozila na dva ili tri kotača (»Narodne novine« br. 115/04).

PRILOG I.

PODRUČJE UPORABE, DEFINICIJE, OPĆI I POSEBNI ZAHTJEVI

1.         PODRUČJE UPORABE

1.1.      Ovaj se pravilnik primjenjuje na zaštitne naprave namijenjene za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila na dva kotača sa ili bez bočne prikolice i motornih vozila na tri kotača.

2.         DEFINICIJE

2.1       U svrhu ovoga pravilnika:

2.2.      »homologacija tipa sastavnoga dijela« označava homologaciju tipa sastavnoga dijela s obzirom na zaštitu od neovlaštene uporabe određenoga tipa vozila;

2.3       »tip vozila« označava vozila koje se međusobno bitno ne razlikuju, posebno s obzirom na sljedeće elemente:

2.3.1.   podatke o tipu vozila koje je naveo proizvođač

2.3.2.   položaj i oblik dijela ili dijelova vozila na koje djeluje zaštitna naprava

2.3.3.   tip zaštitne naprave;

2.4.      ‘zaštitna naprava’ označava sustav namijenjen za sprečavanje neovlaštene uporabe vozila prinudnim blokiranjem upravljača i/ili prijenosnika snage; taj sustav može:

2.4.1.   djelovati isključivo prinudno na upravljač (naprava tipa 1);

2.4.2.   djelovati prinudno na upravljač istodobno s napravom za isključivanje motora vozila (naprava tipa 2);

2.4.3.   kad je prednapet, djelovati na upravljač istodobno s napravom za isključivanje motora vozila (naprava tipa 3);

2.4.4.   djelovati prinudno na prijenosnik snage (naprava tipa 4);

2.5.      ‘uređaj za upravljanje’ označava napravu za upravljanje (upravljač ili kolo upravljača), glavinu upravljača, dodatnu opremu ili sve druge sastavne dijelove koji neposredno utječu na učinkovitost zaštitne naprave;

2.6.      ‘kombinacija’ označava jednu, posebno za tu namjenu predviđenu i proizvedenu, inačicu sustava za blokiranje koji, kad je pravilno aktiviran, omogućava blokiranje toga sustava;

2.7.      ‘ključ’ označava svaku napravu, konstruiranu i proizvedenu za aktiviranje sustava za blokiranje, koji je konstruiran i proizveden tako da ga može aktivirati samo ta naprava.

3.         OPĆI ZAHTJEVI

3.1.      Motorna vozila na dva ili tri kotača, s iznimkom mopeda, moraju biti opremljena zaštitnom napravom za sprečavanje neovlaštene uporabe koja zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika. Kad je naprava namijenjena za sprečavanje neovlaštene uporabe ugrađena na moped, ona mora zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika. Zaštitne naprave namijenjene za sprečavanje neovlaštene uporabe koje su homologirane za motorna vozila kategorija M1 i N1 u skladu s Pravilnikom TPV 113 također se mogu ugrađivati u motorna vozila na dva ili tri kotača.

3.2.      Zaštitna naprava mora biti takva da:

3.2.1.   je potrebno isključiti je da bi se vozilom moglo upravljati, voziti ili pomicati ga ravno naprijed;

3.2.2.   je potrebno, u slučaju naprave tipa 4, učiniti je neaktivnom da bi se oslobodio prijenosnik snage. Ako se ta naprava aktivira s upravljačkom napravom parkirne kočnice, ona mora djelovati istodobno s napravom koja isključuje motor vozila.

3.2.3.   je moguće izvući ključ samo kad je zatik u zaključanom ili otključanom položaju. Mora biti isključen svaki međupoložaj ključa pri kojem postoji opasnost da zatik kasnije bude u zaključanom položaju, čak ako je ključ za zaštitnu napravu uvučen.

3.3.      Zahtjeve iz točke 3.2. treba moći ispuniti samo jednokratnim pokretom ključa.

3.4.      Zaštitna naprava navedena u točki 3.1. i dijelovi vozila na koje djeluje moraju biti konstruirani tako da ih je nemoguće na brzinu i bez privlačenja pažnje otvoriti, onesposobiti ili uništiti, npr. pomoću uobičajenoga jeftinog alata, opreme ili pribora koje je jednostavno sakriti.

3.5.      Zaštitna naprava mora činiti dio izvorne opreme vozila (tj. mora je ugraditi proizvođač vozila prije prvoga stavljanja u prodaju). Brava mora biti čvrsto ugrađena na zaštitnu napravu. (Ako se brava može izvući uporabom ključa nakon što se ukloni poklopac ili neki drugi držač, to nije u suprotnosti sa zahtjevima).

3.6.      Blokirni sustav s ključem mora sadržavati najmanje 1 000 različitih kombinacija ključa ili broj kombinacija koji je jednak broju proizvedenih vozila u jednoj godini, ako je on manji od 1 000. Ponavljanja neke kombinacije kod vozila određenoga tipa vozila mora biti otprilike 1 prema 1 000.

3.7.      Kod ključa i brave ne smije biti vidljiv.

3.8       Brava mora biti konstruirana, proizvedena i ugrađena tako da se cilindar brave kad je u zaključanom položaju ne može okrenuti momentom manjim od 0,245 daNm, i to samo s odgovarajućim ključem, i

3.8.1    kod cilindra brave sa zaticima, da nema više od dva jednaka susjedna otvora koji djeluju u istome smjeru i da nema više od 60% jednakih otvora;

3.8.2.   kod cilindra brave s lamelama, da nema više od dva jednaka susjedna otvora koji djeluju u istome smjeru i da nema više od 50% jednakih otvora.

3.9.      Zaštitne naprave moraju biti takve da, kad je vozilo u vožnji i dok motor radi, ne postoji mogućnost slučajnog blokiranja koje bi moglo, posebno, ugroziti sigurnost.

3.10.    Zaštitna naprava tipa 1, 2 ili 3, kad je jednom uključena, mora moći izdržati bez ikakvog oštećenja uređaja za upravljanje koje bi moglo ugroziti sigurnost, primjenu momenta od 20 daNm u oba smjera u statičkim uvjetima duž osi osovine upravljača.

3.11.    Ako je zaštitna naprava tipova 1, 2 ili 3, mora biti konstruirana tako da se upravljač može blokirati samo pri kutu najmanje od 20° prema lijevo i/ili prema desno u odnosu na položaj za ravnu vožnju naprijed, s iznimkom naprava konstruiranih za ugradbu na tricikle i četverocikle.

3.12.    Zaštitna naprava, ako je tipa 4, u blokiranom položaju ne smije sprečavati vrtnju pogonskog kotača pri najvećemu momentu pogonskog motora.

4.1.      POSEBNI ZAHTJEVI

4.1       Osim općih zahtjeva navedenih u točki 3., zaštitna naprava također mora zadovoljavati niže navedene posebne zahtjeve:

4.1.1.   u slučaju zaštitnih naprava tipa 1 ili tipa 2, mora biti moguće aktiviranje blokiranja jedino pokretom ključa, pri čemu se uređaj za upravljanje, prema definiciji u točki 2.5., mora nalaziti u odgovarajućem položaju za postavljanje zatika u odgovarajući otvor;

4.1.2.   u slučaju zaštitnih naprava tipa 3, smije biti moguće prednapeti zatik samo posebnim djelovanjem korisnika vozila ili djelovanjem zajedno s okretanjem ključa. Osim u slučajevima predviđenim u točki 3.2.3. i osim za tricikle i četverocikle, ne smije biti moguće izvući ključ kad je zatik već bio prednapet.

4.2.      u slučaju zaštitnih naprava tipa 2 i tipa 3, zahvat zatika ne smije biti moguć kad se naprava nalazi u položaju koji omogućava pokretanje motora vozila;

4.3.      kad je zaštitna naprava tipa 3 pripremljena za aktiviranje, ne smije biti moguće spriječiti njezino aktiviranje;

4.4.      zaštitna naprava tipa 3 mora zadržati dobro radno stanje i mora posebno nastaviti zadovoljavati zahtjeve navedene u točkama 3.8., 3.9., 3.10. i 4.3. nakon što se izvrši 2 500 ciklusa blokiranja u oba smjera pri ispitivanju navedenom u prilogu II.

PRILOG II.

POSTUPAK ISPITIVANJA NA TROŠENJE ZAŠTITNE NAPRAVE TIPA 3

1.I        ISPITNA OPREMA

1.1.      Ispitna se oprema sastoji od:

1.1.1.   naprave na koju se postavlja uzorak uređaja za upravljanje koji je opremljen zaštitnom napravom prema definiciji u točki 2.4. priloga I.

1.1.2.   sustava za uključivanje i isključivanje naprave koji uključuje uporabu ključa;

1.1.3.   sustava konstruirana da omogućava okretanje osovine upravljača u odnosu na zaštitnu napravu.

2.         POSTUPAK ISPITIVANJA

2.1       Uzorak uređaja za upravljanje s ugrađenom zaštitnom napravom treba postaviti na napravu navedenu u točki 1.1.1.

2.2.      Ispitni ciklus sastoji se od sljedećih operacija:

2.2.1.   početni položaj:

            zaštitnu napravu treba isključiti i osovinu upravljača postaviti u položaj koji onemogućava aktiviranje zaštitne naprave;

2.2.2.   priprema za djelovanje:

            zaštitna naprava priprema se za djelovanje uporabom ključa;

2.2.3.   uključivanje:

            osovinu upravljača treba zakretati tako da moment koji djeluje na nju u trenutku uključivanja zaštitne naprave iznosi 5,88 ± 0,25 Nm.

2.2.4.   isključivanje:

            zaštitna se naprava isključuje uobičajeni sredstvima, pri čemu se moment smanjuje do ništice kako bi se olakšalo isključivanje;

2.2.5.   povratni položaj:

            osovinu upravljača treba okretati do položaja u kojem se onemogućava blokiranje zaštitne naprave;

2.2.6.   okretanje u suprotnome smjeru:

            operacije navedene u točkama 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5 ponavljaju se, ali s okretanjem osovine upravljača u suprotnome smjeru;

2.2.7.   razmak između dva uzastopna aktiviranja naprave treba iznositi najmanje 10 sekunda;

2.3.      ciklus trošenja ponavlja se toliko puta prema predviđenom u točki 4.4. priloga I.

PRILOG III.

Dodatak 1

Opisni dokument s obzirom na zaštitne naprave namijenjene za sprečavanje neovlaštene uporabe za određeni tip motornog vozila na dva ili tri kotača(treba priložiti uz zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela kad je podnesen odvojeno od zahtjeva za homologaciju tipa vozila)

Br. narudžbe (dodjeljuje podnositelj zahtjeva):…………………

Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela zaštitnih naprava namijenjenih za sprečavanje neovlaštene uporabe za određeni tip motornog vozila na dva ili tri kotača mora sadržavati podatke navedene u sljedećim točkama u dijelu A. priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača:

– 0.1.

– 0.2.

– 0.4. do 0.6.

– 9.4.1

– 9.4.2 i, za:

– napravu tipa 1, u točkama 6.1. i 6.1.1.,

– napravu tipa 2 ili 3, u točkama 3.2.5. do 3.2.6.2., 6.1. i 6.1.1.,

–napravu tipa 4, u točkama 4.1. i 4.4.2.

Dodatak 2

Žig tijela za homologaciju

 

Certifikat o homologaciji tipa sastavnoga dijela s obzirom na zaštitne naprave namijenjene za sprečavanje neovlaštene uporabe za određeni tip motornog vozila na dva ili tri kotača

Obrazac

Izvještaj broj:…………… tehničke službe ………… datum ....……

Homologacija tipa sastavnoga dijela broj: …………………...i zmjena/dopuna br. …..

1. Trgovačka oznaka ili naziv vozila: ………………….…….……......

2. Tip vozila: ………………….………………….................................

3. Naziv i adresa proizvođača: ………………….….……………….    .............................................................................................................

4. Naziv i adresa proizvođačeva predstavnika (ako ga ima): …………   ………………………………………………………………………

5. Datum kad je vozilo dostavljeno na ispitivanje: ……………….....

6. Homologacija tipa sastavnoga dijela je dodijeljena/odbijena(1)

7. Mjesto: ………….………….………….………….………….…….

8. Datum:. ………….………….………….………….………….……

9. Potpis: ………….………….………….………….………….……..

 
zatvori
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na zaštitu od neovlaštene uporeabe TPV 206
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !