Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na oslonce TPV 204 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 12.03.2010 Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na oslonce TPV 204 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

750

Na temelju članka 275.L500645 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), ravnatelj Državnog zavoda mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA KOTAČA S OBZIROM NA OSLONCE TPV 204 (IZDANJE 01)[1](*)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak homologacije vozila kategorije L[2](1) s obzirom na oslonce.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije propisani su u Prilogu, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika, a postupak homologacije u člancima 7. – 9. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotačaL500647 (»Narodne novine« br. 16/09).

Članak 3.

Tijelo nadležno za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnoga dijela tipu vozila s obzirom na oslonce prema obrascu u Dodatku 2. Priloga ovoga Pravilnika ako oslonci toga tipa vozila zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Vozila s obzirom na oslonce, mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se od 1. travnja 2010. godine za sva nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Za sva nova vozila važeće su i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 204 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 78/05). Upućivanje na Pravilnik TPV 204 (izdanje 00) u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako:

– zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika,

– može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih u Prilogu,

– ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII./1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku homologacije vozila na dva kotača s obzirom na oslonce TPV 204 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 78/05).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/03

Urbroj: 558-04-02/1-10-7

Zagreb, 8. ožujka 2010.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG

1. DEFINICIJE

U svrhu ovoga pravilnika:

1.1. »oslonac« označava napravu koja je čvrsto pričvršćena na vozilo i može držati vozilo u vertikalnom (ili skoro vertikalnom) parkirnom položaju kad je ostavljeno bez nadzora vozača;

1.2. »bočni oslonac« označava oslonac koji, kad se izvuče ili zaokrene u otvoren položaj, podupire vozilo samo s jedne strane, pri čemu oba kotača dodiruju površinu oslanjanja;

1.3. »središnji oslonac« označava oslonac koji, kad se zaokrene u otvoren položaj, podupire vozilo tako da osigurava jednu ili više dodirnih površina između vozila i površine oslanjanja s obje strane središnje uzdužne ravnine vozila;

1.4. »poprečni nagib (tt)« označava nagib stvarne površine oslanjanja izražen u postocima, pri čemu su presjek uzdužne središnje ravnine vozila i površine oslanjanja okomiti na crtu najvećeg nagiba (slika 1);

1.5. »uzdužni nagib (lt)« označava nagib stvarne površine oslanjanja izražen u postocima, pri čemu je središnja uzdužna ravnina vozila usporedna s crtom najvećeg nagiba (slika 2.);

1.6. »središnja uzdužna ravnina vozila« označava uzdužnu ravninu simetrije stražnjeg kotača vozila.

2. OPĆENITO

2.1. Vozila na dva kotača moraju biti opremljena najmanje s jednim osloncem koji osigurava njihovu stabilnost u stanju mirovanja (npr. kad su parkirana), a da ih pri tom ne pridržavaju neka osoba ili neka vanjska sredstva. Vozila s udvojenim kotačima ne moraju biti opremljena s osloncima, ali moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u točki 6.2.2 kad su u parkirnom položaju (upotrijebljena parkirna kočnica).

2.2. Oslonac mora biti bočnoga ili središnjega tipa, ili oboje.

2.3. Kad se oslonac zaokreće oko donjega dijela vozila ili ispod njega, vanjski rub (rubovi) toga oslonca mora (moraju) se pri postavljanju u zatvoreni ili putni položaj zaokretati prema stražnjem dijelu vozila.

3. OPĆI ZAHTJEVI

3.1. Bočni oslonci

3.1.1. Bočni oslonci moraju:

3.1.1.1. moći držati vozilo na način da osiguravaju njegovu bočnu stabilnost kad je vozilo na vodoravnoj površini oslanjanja, ili na kosini, tako da se spriječi previše lako daljnje naginjanje (i da se pri tom ne zaokreće oko točke oslanjanja bočnog oslonca) ili da se previše lako ne pomakne u vertikalni položaj, i preko (te da se pri tom ne prevrne na suprotnu stranu od bočnog oslonca);

3.1.1.2. moći držati vozilo na način da zadrži stabilnost kad je vozilo parkirano na kosini sukladno točki 6.2.2;

3.1.1.3. se moći automatski zaokrenuti natrag u sklopljeni ili putni položaj:

3.1.1.3.1 kad se vozilo vrati u uobičajeni (vertikalni) položaj za vožnju, ili

3.1.1.3.2 kad vozilo krene naprijed kao posljedica namjernoga vozačevog djelovanja nakon prvog dodira bočnog oslonca s tlom;

3.1.1.4. unatoč zahtjevima navedenim u točki 3.1.1.3, biti konstruirani i proizvedeni tako da se ne mogu automatski zatvoriti ako je kut nagiba neočekivano izmijenjen (na primjer, ako vozilo lagano gurne treća strana ili nalet vjetra koji proizvede prolazak nekog vozila):

3.1.1.4.1. kad su u izvučenom ili parkirnom položaju;

3.1.1.4.2. kad je vozilo nagnuto kako bi se vanjski kraj bočnog oslonca doveo u dodir s tlom;

3.1.1.4.3. kad je vozilo ostavljeno bez nadzora u parkirnom položaju.

3.1.2. Zahtjevi navedenih u točki 3.1.1.3. ne primjenjuju se ako je vozilo konstruirano tako se ne može pokrenuti vlastitim motorom kad je bočni oslonac izvučen.

3.2. Središnji oslonci

3.2.1. Središnji oslonci moraju:

3.2.1.1. moći držati vozilo kad jedan ili oba kotača dodiruju površinu oslanjanja ili ni jedan od kotača ne dodiruje tu površinu na način da osiguravaju stabilnost tog vozila:

3.2.1.1.1 na vodoravnoj površini oslanjanja;

3.2.1.1.2 u nagnutom položaju;

3.2.1.1.3 na kosini sukladno točki 6.2.2;

3.2.1.2. sklopiti se automatski natrag u sklopljeni ili putni položaj:

3.2.1.3.1. kad vozilo krene naprijed tako da se središnji oslonac podigne od površine oslanjanja.

3.2.2. Zahtjevi navedeni u točki 3.2.1.2. ne primjenjuju se ako je vozilo konstruirano tako se ne može pokrenuti vlastitim motorom kad je središnji oslonac izvučen.

4. POSEBNI ZAHTJEVI

4.1. Osim toga, vozila se smiju opremiti pokaznom svjetiljkom koja je jasno vidljiva vozaču kad sjedi u položaju za vožnju i koja, kad se uključi paljenje, zasvijetli i takva ostane dok oslonac ne bude u sklopljenom ili putnom položaju.

4.2. Svi oslonci moraju biti opremljeni sustavom držanja koji ih drži u sklopljenom ili putnom položaju. Taj se sustav može sastojati od:

– dvije nezavisne naprave kao što su dvije zasebne opruge ili jedna opruga i jedna naprava za držanje poput kopče

ili

– jedne naprave koja mora moći djelovati bez neispravnosti najmanje

– 10 000 ciklusa uobičajene uporabe ako je vozilo opremljeno s dva oslonca

ili

– 15 000 ciklusa uobičajene uporabe ako je vozilo opremljeno samo s jednim osloncem.

5. ISPITIVANJA STABILNOSTI

5.1. Sljedeća se ispitivanja moraju provesti sa svrhom određivanja sposobnosti držanja vozila u stabilnim uvjetima prema navedenom u točkama 3. i 4.

5.2. Stanje vozila

5.2.1. Vozilo treba dostaviti s masom u voznome stanju.

5.2.2. Gume moraju biti napuhane na tlak koji je proizvođač preporučio za to stanje vozila.

5.2.3. Prijenosnik mora biti u neutralnom položaju ili, u slučaju automatskog prijenosnika, u parkirnom položaju ako takav postoji.

5.2.4. Ako je vozilo opremljeno parkirnom kočnicom, ona mora biti aktivirana.

5.2.5. Upravljač mora biti u zaključanom položaju. Ako se upravljač može zaključati kad se zakrene ulijevo ili udesno, ispitivanja se moraju provesti u oba položaja.

5.3. Ispitna podloga

5.3.1. Za ispitivanja navedena u točki 6.1 smije se upotrebljavati ravna vodoravna podloga čija je površina tvrda, suha i bez zrnaca pijeska.

5.4. Ispitna oprema

5.4.1. Za ispitivanja navedena u točki 6.2 mora se upotrebljavat parkirna platforma.

5.4.2. Parkirna platforma mora imati čvrstu, ravnu, pravokutnu površinu koja može bez zamjetljivog savijanja držati vozilo.

5.4.3. Površina parkirne platforme mora imati dovoljna protuklizna svojstva kako bi se spriječilo klizanje vozila preko površine oslanjanja za vrijeme ispitivanja naginjanjem.

5.4.4. Parkirna platforma mora biti konstruirana tako da može zauzeti najmanji poprečni nagib (tt) i uzdužni nagib (lt), kao što se zahtjeva u točki 6.2.2.

6. POSTUPCI ISPITIVANJA

6.1. Stabilnost na vodoravnoj površini oslanjanja (ispitivanje za točku 3.1.1.4.).

6.1.1. Na vozilu koje se ispituje, bočni se oslonac postavlja u izvučeni ili parkirni položaj te se vozilo oslanja na bočni oslonac.

6.1.2. Vozilo se pomakne tako da se za 30 poveća kut koji čine uzdužna središnja ravnina i površina oslanjanja (pomicanjem vozila prema vertikalnom položaju).

6.1.3. Nakon tog pomicanja, bočni oslonac ne smije se automatski vratiti u sklopljeni ili putni položaj.

6.2. Stabilnost na kosoj površini (ispitivanja koja se odnose na točke 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 i 3.2.1.1.3).

6.2.1. Vozilo se postavlja na parkirnu platformu s bočnim osloncem i, zasebno, sa središnjim osloncem u izvučenom ili parkirnom položaju te se vozilo ostavi oslonjeno na oslonac.

6.2.2. Parkirna platforma se nagne do najmanjega poprečnog nagiba (tt), a zatim do najmanjega uzdužnog nagiba (lt) sukladno sljedećoj tablici:

Nagib

Bočni oslonac

Uzdužni oslonac

Moped

Motocikl

tt (lijevo i desno)

lt naviše

lt naniže

5 %

5 %

6 %

6 %

6 %

8 %

6 %

6 %

12 %

8 %

8 %

14 %

Vidi slike 1a, 1b i 2.

6.2.3. Kad se vozilo na nagnutoj platformi oslanja na središnji oslonac i samo na jedan kotač te se može zadržati u tom položaju središnjim osloncem kad prednji ili stražnji kotač dodiruju površinu oslanjanja, naviše opisana ispitivanja moraju se provesti samo s vozilom koje se oslanja na središnji oslonac i stražnji kotač pod uvjetom da zadovoljava ostale zahtjevi u ovoj točki.

6.2.4. Vozilo mora ostati stabilno kad se parkirna platforma nagne u svaki od propisanih nagiba i kad prethodni zahtjevi potpuno zadovoljavaju.

6.2.5. Kao druga mogućnost, parkirna se platforma može nagnuti do propisanih nagiba prije nego što se vozilo postavi na nju.

Slika 1.a POPREČNI NAGIB

Slika 1.b POPREČNI NAGIB

Slika 2. UZDUŽNI NAGIB NAVIŠE

Uzdužni nagib na niže

DODATAK 1.

OPISNI DOKUMENT

s obzirom na oslonce na tipu motornoga vozila na dva kotača

(treba priložiti uz zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela kad je podnesen odvojeno od zahtjeva za homologaciju tipa vozila)

Br. narudžbe (dodjeljuje podnositelj zahtjeva):.....................................

Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela s obzirom na oslonce na tipu motornoga vozila na dva kotača mora sadržavati podatke navedene u sljedećim točkama Priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača:

– u Dijelu 1. A:

– 0.1.

– 0.2.

– 0.4. do 0.6.

– 2.1

– 2.1.1.

– u Dijelu 1. B:

– 1.3.1.

DODATAK 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI SASTAVNOGA DIJELA

s obzirom na oslonce na tipu motornoga vozila na dva kotača

Obrazac

Naziv tijela za homologaciju

Br. izvještaja: ................ tehničke službe: ............. datum: ..................

Broj homologacije sastavnoga dijela:

Broj izmjene ili dopune:

1. Trgovačka oznaka ili naziv vozila:

2. Tip vozila:

3. Naziv i adresa proizvođača:

4. Naziv i adresa proizvođačeva predstavnika (ako ga ima):

5. Datum kad je vozilo dostavljeno na ispitivanje:

6. Homologacija sastavnoga dijela je dodijeljena/odbijena[3](1)

7. Mjesto.

8. Datum:.

9. Potpis:

[1](*) Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2009/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osloncima za motorna vozila na dva kotača.

[2](1) Definicija vozila i kategorizacija dani su u članku 2. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09).

[3](1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na oslonce TPV 204 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !