Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na rukohvate za putnika TPV 205 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 13.05.2010 Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na rukohvate za putnika TPV 205 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1946

Na temelju članka 275.L505573 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA NA DVA KOTAČA S OBZIROM NA RUKOHVATE ZA PUTNIKA TPV 205
(IZDANJE 01(*)[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak homologacije motornih vozila na dva kotača kategorije L(1)[2] s obzirom na rukohvate za putnika.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije propisani su u Prilogu, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika, a postupak homologacije propisan je u člancima 7. – 9. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotačaL505575 (»Narodne novine« br. 16/09).

Članak 3.

Tijelo nadležno za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnoga dijela tipu vozila s obzirom na rukohvate za putnika prema obrascu u Dodatku 2. Priloga ovoga Pravilnika ako rukohvati za putnika toga tipa vozila zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Vozila s obzirom na rukohvate za putnika, mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se od 1. listopada 2010. godine za sva nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Za sva nova vozila važeće su i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 205 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 72/05 i 7/07). Upućivanje na Pravilnik TPV 205 (izdanje 00) u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako:

– zadovoljava zahtjeve norme za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika,

– može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih u Prilogu,

– ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na rukohvate za putnika TPV 205 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 72/05 i 7/07) prestaje važiti dana 1. listopada 2010. godine.

Od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije za dokument iz Dodatka 2. koristit će se naziv »CERTIFIKAT O EU HOMOLOGACIJI SASTAVNOGA DIJELA«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/07
Urbroj: 558-04-02/1-10-8
Zagreb, 5. svibnja 2010.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG

1. OPĆI ZAHTJEVI

Kad je predviđena mogućnost za prijevoz putnika, vozilo mora biti opremljeno sustavom za držanje za putnika. Taj sustav mora biti u obliku remena ili jedne ili više ručki.

1.1. Remen

Remen mora biti ugrađen na sjedalo ili na druge dijelove spojene na okvir na način da ga putnik može lako upotrebljavati. Remen i njegovo pričvršćenje moraju biti konstruirani tako da bez kidanja izdrže vertikalnu vlačnu silu od 2.000 N koja statički djeluje u središtu površine remena pri najvećem tlaku od 2 MPa.

1.2. Ručka

Ako se upotrebljava ručka, ona mora biti što bliže sjedalu i simetrična u odnosu na središnju uzdužnu ravninu vozila.

Ta ručka mora biti konstruirana na način da bez loma može izdržati vertikalnu vlačnu silu od 2.000 N koja statički djeluje u središtu površine ručke pri najvećemu tlaku od 2 MPa.

Ako se upotrebljavaju dvije ručke, po jedna mora biti simetrično ugrađena na svakoj strani.

Te ručke moraju biti konstruirane na način da bez loma mogu izdržati vertikalnu vlačnu silu od 1.000 N koja statički djeluje u središtu površine ručke pri najvećemu tlaku od 1 MPa.

DODATAK 1.

OPISNI DOKUMENT
s obzirom na rukohvate za putnika na tipu motornoga vozila na dva kotača
(treba priložiti uz zahtjev za homologaciju sastavnoga dijela kad je podnesen odvojeno od zahtjeva za homologaciju vozila)

Br. narudžbe (dodjeljuje podnositelj zahtjeva):

Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela s obzirom na rukohvate za putnika na tipu motornoga vozila na dva kotača mora sadržavati podatke navedene u sljedećim točkama priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva kotača:

– u Dijelu 1. A:

– 0.1.

– 0.2.

– 0.4. do 0.6.

– u Dijelu 1. B:

– 1.4. do 1.4.2.

DODATAK 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI SASTAVNOGA DIJELA
s obzirom na rukohvate za putnike na tipu motornoga vozila na dva kotača
Obrazac

Br. izvještaja: ....................... tehničke službe: .................................. datum:

Broj homologacije sastavnoga dijela:

Broj izmjene/dopune:

1. Trgovačka oznaka ili naziv vozila:

2. Tip vozila:

3. Naziv i adresa proizvođača:

4. Naziv i adresa proizvođačeva predstavnika (ako ga ima):

5. Datum kad je vozilo dostavljeno na ispitivanje:

6. Homologacija tipa sastavnoga dijela je dodijeljena/odbijena1[3]

7. Mjesto:

8. Datum:

9. Potpis:

[1](*) Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2009/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o rukohvatima za putnika za motorna vozila na dva kotača.

[2](1) Definicija vozila i kategorizacija dani su u članku 2. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09).

[3]1 Prekrižiti što se ne primjenjuje.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na rukohvate za putnika TPV 205 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !