Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora TPV 133 (izdanje 00) ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 29.6.2005 Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora TPV 133 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1548

Na temelju članka 275.L264676 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA OZNAČIVANJE UPRAVLJAČKIH NAPRAVA, POKAZNIH SVJETILJKAI INDIKATORA TPV 133 (IZDANJE 00) (*)

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje postupak homologacije motornih vozila kategorije M i N(1) s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije navedeni su u prilozima l. do IV., a postupak homologacije u prilogu l. Prilozi l. do Vl. sastavni su dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila, u smislu odredaba ovoga pravilnika, je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu vozila s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora prema obrascu u prilogu Vl., ako to označivanje zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 5.

Vozila, s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora, mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika

– može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilozima I. do IV. ovoga pravilnika.

– ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/05-03/09

Urbroj: 558-04/12-05-1

Zagreb, 20. lipnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

_______
(*) Ovaj pravilnik preuzima sadržaj Direktive Vijeća 78/316/EEC o označivanju upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora, uključujući izmjene i dopune u direktivama Komisije 93/91/EC i 94/53/EC.

(1) Definicija vozila dana je u članku 2.L264678 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II. istoga pravilnika.

PRILOG I.

1.

PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj se pravilnik primjenjuje na motorna vozila za označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora.

2.

DEFINICIJE

2.1.

Tip vozila

»Tip vozila« označava motorna vozila koja se ne razlikuju s obzirom na unutrašnju opremljenost koja može utjecati na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora;

2.2.

Upravljačka naprava

»Upravljačka naprava« označava dio uređaja s kojim se postiže promjena stanja ili djelovanja vozila;

2.3.

Indikator

»Indikator« označava napravu koja daje podatak o radu ili stanju nekoga sustava ili dijela sustava kao što je npr. razina neke tekućine;

2.4.

Pokazna svjetiljka

»Pokazna svjetiljka« označava signal koji pokazuje uključivanje nekoga uređaja, djelovanje ili pak sumnjivo stanje, neispravnost ili izostanak

djelovanja;

2.5.

Simbol

»Simbol« označava crtež koji omogućava prepoznavanje određene upravljačke naprave, pokazne svjetiljke ili indikatora;

2.6.

Uređaj za prikaz podataka

»Uređaj za prikaz podataka« označava uređaj za prikazivanje jednog ili više tipova podataka ili poruka.

3.

ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA

3.1.

Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora mora podnijeti

proizvođač.

3.2.

Obrazac opisnog dokumenta dan je u prilogu V.

3.3.

Vozilo koje je mjerodavni primjerak tipa vozila koji treba homologirati ili dijelovi vozila koji se smatraju bitnim za provedbu provjera i ispitivanja koja su propisana ovim pravilnikom moraju se dostaviti tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja.

4.

DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA

4.1.

Ako su zadovoljeni postavljeni zahtjevi, dodjeljuje se homologacija tipa prema članku 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

4.2.

Obrazac potvrde o homologaciji tipa dan je u prilogu VI.

4.3.

Homologacijski broj u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila treba se dodijeliti svakom tipu vozila koji je homologiran. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj drugom tipu vozila.

5.

ZAHTJEVI

5.1.

Opći zahtjevi

5.1.1.

Kad su ugrađene upravljačke naprave, pokazne svjetiljke i indikatori navedeni u prilogu II. moraju biti označeni simbolima.

Simboli moraju biti sukladni s prikazanima u tom prilogu.

5.1.2.

Ako se upotrijebe simboli za označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka ili indikatora koji se navode u prilogu III., takvi simboli moraju biti sukladni s navedenima u tom prilogu.

5.1.3.

Simboli, osim prikazanih u prilozima II. i III., mogu se upotrebljavati za označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka ili indikatora osim navedenih u ovom pravilniku, pod uvjetom da ne postoji opasnost zabune s onima koji su prikazani u tim prilozima.

5.1.4.

»Sukladnost« postoji ako postoji proporcionalnost dimenzija simbola.

5.1.5.

Uređaj za prikaz podataka može se upotrebljavati za prikazivanje poruka iz bilo kojega izvora pod uvjetom da zadovoljava sljedeće zahtjeve:

5.1.5.1.

pokazne svjetiljke za kočnicu, glavno svjetlo i pokazivač smjera ne smiju se pojavljivati na istom uređaju za prikaz podataka;

5.1.5.2.

pokazne svjetiljke i indikatori na jednom uređaju za prikaz podataka moraju osiguravati odgovarajuće podatke bez obzira na okolnosti koje su prouzročile da se oni aktiviraju;

5.1.5.3.

ako se pojave dvije ili više poruka, one se moraju automatski ponavljati slijedom ili prikazati tako da budu vidljive i prepoznatljive vozaču;

5.1.5.4.

zahtjevi priloga III. koji se odnose na boju ne primjenjuju se za pokazne svjetiljke i indikatore koji se pojavljuju na uređaju za prikaz podataka.

5.2.

Značajke simbola

5.2.1.

Simboli predviđeni u točki 5.1.1 moraju biti raspoznatljivi sa sjedala vozaču s uobičajenim vidom.

5.2.2.

Simboli predviđeni u točka 5.1.1 i 5.1.2 moraju biti na ili blizu upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka ili indikatora.

5.2.3.

Simboli se moraju jasno isticati u odnosu na pozadinu.

5.2.4.

Boje koje se upotrebljavaju za pokazne svjetiljke moraju biti kao što su predviđene u prilozima II. I III.

5.2.5.

Kad su upravljačka naprava, pokazna svjetiljka ili indikator udruženi, za takvu kombinacije može se upotrijebiti zajednički simbol.

6.

IZMJENE I DOPUNE HOMOLOGACIJA

6.1.

U slučaju izmjena i dopuna homologacija dodijeljenih prema ovom pravilniku, primjenjuju se odredbe iz članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

7.

SUKLADNOST PROIZVODNJE

7.1.

Mjere za osiguranje sukladnosti proizvodnje poduzimaju se u skladu s odredbama članaka 29. – 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

PRILOG II.

UPRAVLJAČKE NAPRAVE, POKAZNE SVJETILJKE I INDIKATORI ČIJE JE OZNAČIVANJE OBVEZATNO KAD SU UGRAĐENI I SIMBOLI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA TU SVRHU

(Simboli su sukladni s međunarodnom normom ISO 2575, četvrto izdanje, 1982-11-15)

Slika 1.

Glavna sklopka za svjetla ISO 2575, t. 4.23

Boja svjetla pokazne svjetiljke: zelena

Slika 2.

Glavna kratka svjetla ISO 2575, br. 4.2.

Boja svjetla pokazne svjetiljke: zelena

Uokvirena površina može biti jednobojna. Ako upravljačka naprava

nije odvojena, označava se simbolom koji je prikazan na slici 1.

Broj crta može biti četiri.

Slika 3.

Glavna duga svjetla ISO 2575, br. 4.1

Boja svjetla pokazne svjetiljke: plava

Uokvirena površina može biti jednobojna. Broj crta može biti četiri.

Slika 4.

Pozicijska (bočna) svjetla ISO 2575, br. 4.33

Boja svjetla pokazne svjetiljke: zelena

Uokvirena površina može biti jednobojna. Ako upravljačka naprava

nije odvojena, označava se simbolom koji je prikazan na slici 1.

Slika 5

Prednja svjetla za maglu ISO 2575, br. 4.21

Boja svjetla pokazne svjetiljke: zelena

Uokvirena površina može biti jednobojna.

Slika 6

Stražnje svjetlo za maglu ISO 2575, br. 4.22

Boja svjetla pokazne svjetiljke: žuta

Uokvirena površina može biti jednobojna.

Slika 7.

Naprava za namještanje nagiba glavnog svjetla ISO 2575, br. 4.27

Uokvirena površina može biti jednobojna.

Označivanje se može provesti prema dodatku 7. priloga I. Pravilnika

TPV 120 Broj crta može biti pet.

Slika 8.

Parkirna svjetla ISO 2575, br. 4.9

Boja svjetla pokazne svjetiljke: zelena

Slika 9.

Pokazivači smjera ISO 2575, br. 4.3

Boja svjetla pokazne svjetiljke: zelena

Uokvirena površina može biti jednobojna.

Slika 10

Upozoravajući signal opasnosti ISO 2575, br. 4.4

Boja svjetla pokazne svjetiljke: crvena

Uokvirena površina može biti jednobojna.

Napomene uz slike 9. i 10.:

Ako su pokazne svjetiljke za lijeve i desne pokazivače smjera razdvojene, mogu se upotrijebiti dvije odvojene strelice. U tom slučaju, obje te razdvojene strelice mogu se upotrebljavati istodobno kao pokazna svjetiljka za upozorni signal opasnosti zajedno sa simbolom opisanim na slici 10. ili umjesto njega.

Slika 11.

Brisač vjetrobranskog stakla ISO 2575, br. 4.5

Slika 12.

Naprava za pranje vjetrobranskog stakla ISO 2575, br. 4.6

Slika 13.

Naprava za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla ISO 2575,

br. 4.7

Slika 14.

Naprava za čišćenje glavnog svjetla

(s odvojenom napravom za uključivanje) ISO 2575, br. 4.19

Slika 15.

Odmagljivanje i odleđivanje vjetrobranskog stakla

(kad su te funkcije odvojene) ISO 2575, br. 4.24

Boja svjetla pokazne svjetiljke: žuta

Slika 16.

Odmagljivanje i odleđivanje stražnjeg stakla

(kad te funkcije nisu odvojene) ISO 2575, br. 4.25

Boja svjetla pokazne svjetiljke: žuta

Slika 17.

Ventilator za prozračivanje (topli/hladni zrak) ISO 2575, br. 4.8

Može se upotrijebiti samo obris

Slika 18.

Predgrijavanje dizelskoga motora ISO 2575, br. 4.34

Boja svjetla pokazne svjetiljke: žuta

Slika 19.

Čok (uređaj za pokretanje hladnog motora) ISO 2575, br. 4.12

Boja svjetla pokazne svjetiljke: žuta

Slika 20.

Neispravnost u sustavu kočenja

ISO 2575, br. 4.31

Boja svjetla pokazne svjetiljke: crvena

Kad jedna pokazna svjetiljka pokazuje više od jednoga stanja sustava kočenja, osim neispravnosti u uređaju protiv blokiranja, mora se upotrebljavati simbol za neispravnost u sustavu kočenja prikazan na slici 20.

Slika 21.

Razina gorivaISO 2575, br. 4.14

Boja svjetla pokazne svjetiljke: žuta

Može se upotrebljavati samo obris

Slika 22.

Stanje punjenja akumulatora

ISO 2575, br. 4.16

Boja svjetla pokazne svjetiljke: crvena

Slika 23.

Temperatura rashladne tekućine motora

ISO 2575, br. 4.15

Boja svjetla pokazne svjetiljke: crvena

PRILOG III.

UPRAVLJAČKE NAPRAVE, POKAZNE SVJETILJKE I INDIKATORI ČIJE OZNAČIVANJE NIJE OBVEZATNO KAD SU UGRAĐENI I SIMBOLI KOJI SE MORAJU UPOTREBLJAVATI AKO SE OZNAČAVAJU

(Simboli su sukladni s međunarodnom normom ISO 2575, četvrto izdanje, 1982-11-15).

Slika 1.

Parkirna kočnica
ISO 2575, br. 4.32
Boja svjetla pokazne svjetiljke: crvena

Kad jedna pokazna svjetiljka pokazuje više od jednoga stanja sustava kočenja, mora se upotrebljavati simbol za neispravnost u sustavu kočenja prikazan na slici 20. priloga II.

Slika 2.

Brisač stražnjeg stakla

ISO 2575, br. 4.28

Slika 3.

Naprava za pranje stražnjeg stakla

ISO 2575, br. 4.29

Slika 4.

Naprava za brisanje i pranje stražnjeg stakla

ISO 2575, br. 4.30

Slika 5.

Brisač vjetrobranskog stakla s prekidima

ISO 2575, br. 4.45

Slika 6.

Sirena (zvučno-upozorni uređaj)

ISO 2575, br. 4.13

Slika 7.

Prednji poklopac (motora)

ISO 2575, br. 4.10

Može se upotrebljavati samo obris

Slika 8.

Stražnji poklopac (prtljažnika)

ISO 2575, br. 4.11

Može se upotrebljavati samo obris

Slika 9.

Sigurnosni pojas

ISO 2575, br. 4.18

Boja svjetla pokazne svjetiljke: crvena

Može se upotrebljavati samo obris

Slika 10.

Tlak ulja u motoru

ISO 2575, br. 4.17

Boja svjetla pokazne svjetiljke: crvena

Slika 11.

Bezolovni benzin

ISO 2575, br. 4.26

PRILOG IV.

KONSTRUKCIJA MODELA OSNOVE ZA SIMBOLE KOJI SU PRIKAZANI U PRILOZIMA II. I III.

Slika 1.

Model osnove

Model osnove sastoji se od:

1. osnovnoga kvadrata stranice 50 mm; čija je veličina jednaka nazivnoj dimenziji »a« u izvorniku;

2. osnovnoga kruga promjera 56 mm čija je površina približno jednaka površini osnovnoga kvadrata (1);

3. drugoga kruga promjera 50 mm koji je upisan u osnovnom kvadratu (1);

4. drugoga kvadrata, s vrhovima u osnovnom krugu (2), čije su stranice usporedne sa stranicama osnovnoga kvadrata (1);

5. i 6. dvaju pravokutnika, koji imaju istu površinu kao osnovni kvadrat (1), čije su stranice međusobno okomite i svaka je konstruirana tako da siječe nasuprotne stranice osnovnoga kvadrata u simetričnim točkama;

7. trećega kvadrata čije stranice prolaze kroz točke presijecanja osnovnoga kvadrata (1) i osnovnoga kruga (2) i nagnute su za 45° tako da određuju najveće vodoravne i vertikalne dimenzije modela osnove;

8. nepravilnoga osmerokuta koji prave crte pod kutom 30° u odnosu na stranice kvadrata (7).

Model osnove postavlja se na mrežu čija je donja osnovica veličine 12,5 mm i poklapa se s osnovnim kvadratom (1).

PRILOG V.

OPISNI DOKUMENT br. …..(*)

prema prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila za homologaciju tipa vozila s obzirom na unutrašnju opremljenost motornih vozila (označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno detaljni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

0. OPĆI PODACI …………………………………………

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača): …………….……..

0.2 Tip i opći naziv(nazivi):

0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b):

0.3.1 Mjesto te oznake: ………………………………………..

0.4 Kategorija vozila (c): ……………………………………..

0.5 Naziv i adresa proizvođača: ……………………………..

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje: …………………..

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika: ………………..

9. NADOGRADNJA

9.10. Unutrašnja opremljenost ………………………………..

9.10.2. Raspored i označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svje-

tiljka i indikatora:

9.10.2.1 Fotografije i/ili crteži rasporeda simbola i upravljačkih naprava,

pokaznih svjetiljka i indikatora:

9.10.2.2 Fotografije i/ili crteži označivanja upravljačkih naprava, pokaznih

svjetiljka i indikatora i, po potrebi, dijelova vozila navedenih u

Pravilniku TPV 133:

9.10.2.3 Pregledna tablica:

Vozilo je opremljeno sa sljedećim upravljačkim napravama, poka

znim svjetiljkama i indikatorima sukladno s prilozima II. i III.

Pravilnika TPV 133:

_______
(*) Brojevi točaka i napomene upotrijebljene u ovom opisnom dokumentu odgovaraju točkama i napomenama navedenima u prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Ispuštene su točke koje se ne primjenjuju u ovome pravilniku.

Upravljačke naprave, pokazne svjetiljke i indikatori koji, kad su ugrađeni, moraju biti označeni i simboli koji se upotrebljavaju u tu svrhu

Broj simbola

Uređaj

Ugrađena upravljačka naprava ili indikator (1)

Označeno simbolom (1)

Gdje (2)

Ugrađena pokazna svjetiljka (1)

Označeno simbolom (1)

Gdje (2)

1

Glavna sklopka za svjetla

2

Glavna kratka svjetla

3

Glavna duga svjetla

4

Pozicijska (bočna) svjetla

5

Prednja svjetla za maglu

6.

Stražnje svjetlo za maglu

7

Naprava za namještanje nagiba glavnog svjetla

8

Parkirna svjetla

9

Pokazivači smjera

10

Upozoravajući signal opasnosti

11

Brisač vjetrobranskog stakla

12

Naprava za pranje vjetrobranskog stakla

13

Naprava za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla

14

Naprava za čišćenje glavnog svjetla

15

Odmagljivanje i odleđivanje vjetrobranskog stakla

16

Odmagljivanje i odleđivanje stražnjeg stakla

17

Ventilator za prozračivanje

18

Predgrijavanje dizelskog motora

19

Uređaj za pokretanje hladnog motora

20

Neispravnost u sustavu kočenja

21

Razina goriva

22

Stanje punjenja akumulatora

23

Temperatura rashladne tekućine motora

(1)

x = da

- = ne ili nije predviđeno odvojeno

o = po izboru

(2)

d = izravno na upravljačkoj napravi, pokaznoj svjetiljci ili indikatoru

c = u neposrednoj blizini

Upravljačke naprave, pokazne svjetiljke i indikatori koji mogu biti označeni kad su ugrađeni i simboli s kojima moraju biti označeni ako se primjenjuje označivanje

Broj simbola

Uređaj

Ugrađena upravljačka naprava ili indikator (1)

Označeno sa simbolom (1)

Gdje (2)

Ugrađena pokazna svjetiljka (1)

Označeno simbolom (1)

Gdje (2)

1

Parkirna kočnica

2

Brisač stražnjeg stakla

3

Naprava za pranje stražnjeg stakla

4

Naprava za brisanje i pranje stražnjeg stakla

5

Brisač vjetrobranskog stakla s prekidima

6.

Sirena (zvučno--upozorni uređaj)

7

Prednji poklopac (motora)

8

Stražnji poklopac (prtljažnika)

9

Sigurnosni pojas

10

Tlak ulja u motoru

11

Bezolovni benzin

(1)

x = da

- = ne ili nije predviđeno odvojeno

o = po izboru

(2)

d = izravno na upravljačkoj napravi, pokaznoj svjetiljci ili indikatoru

c = u neposrednoj blizini

PRILOG VI.

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm))

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

Naziv tijela za homologaciju

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji (1)

– proširenju homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnoga dijela/zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Direktivu 78/316/EEC kao što je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom 93/91/EEC

Broj homologacije tipa: ………………………………………….

Razlog za izmjenu/dopunu: ………………………………………

DIO I.

0.1. Marka (trgovačka oznaka proizvođača): …………………

0.2. Tip i opća trgovačka oznaka (oznake):

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sas-

tavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2): ………….

0.3.1. Mjesto te oznake: ………………………………………..

0.4. Kategorija vozila (3): …………………………………….

0.5. Naziv i adresa proizvođača: ………………………………

0.7. U slučaju sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, mjes-

to i način pričvršćenja homologacijske oznake: ……………

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ……………………

DIO II.

1. Dodatni podaci (kad je primjenjivo): vidi dodatak

2. Tehnička služba koja je odgovorna za provedbu ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju: …………………………….

4. Broj izvještaja o ispitivanju: ………………………………

5. Primjedbe (ako ih ima): vidi dodatak

6. Mjesto: ………………………………………………….

7. Datum: ………………………………………………….

8. Potpis: ………………………………………………….

9. Priložen je sadržaj opisne dokumentacije pohranjene kod tijela za homologaciju, a koja se može dobiti na zahtjev.

Dodatak

certifikatu o homologaciji tipa br. ……

koji se odnosi na homologaciju tipa vozila s obzirom na Direktivu

78/316/EEZ kao što je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom

93/91/EEZ

1. Dodatni podaci

Nije primjenjivo

5. Primjedbe: ……………………………………………..

(npr. vrijedi za promet vozila desnom i lijevom stanom)’

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora TPV 133 (izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !