Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 03.01.2011 Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

8

Na temelju članka 275.L643882 stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA ZAŠTITU PJEŠAKA I DRUGIH NEZAŠTIĆENIH SUDIONIKA U CESTOVNOM PROMETU TPV 158 (IZDANJE 01)[1](*)

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak homologacije i zahtjevi za proizvodnju i djelovanje motornih vozila i prednjih zaštitnih sustava s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

(2) Svrha Pravilnika je smanjenje broja i težine ozljeda pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu koji budu udareni prednjim površinama vozila te izbjegavanje takvih sudara.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na:

– motorna vozila kategorije M1 i N1 prema definiciji motornog vozila u članku 4. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (»NN« br. 9/10), a kategorizacije u Prilogu II. A istoga Pravilnika,

– prednje zaštitne sustave koji su ugrađeni kao izvorna oprema vozila iz ovoga stavka ili se isporučuju kao zasebne tehničke jedinice namijenjene za ugradbu na takva vozila.

(2) Iznimno od odrebi stavka 1. ovoga članka, odredbe iz točke 2. i točke 3. Priloga I. A ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– vozila kategorije N1, i

– vozila kategorije M1 izvedena iz vozila kategorije N1 i najveće mase koja prelazi 2.500 kg;

kod kojih se ‘R-točka’ položaja vozača nalazi ispred prednje osovine ili uzdužno najviše 1.100 mm iza poprečne središnje osi prednje osovine.

Članak 3.

(1) Motorna vozila s obzirom na prednje zaštitne sustave i prednji zaštitni sustavi kao zasebne tehničke jedinice iz članka 2. stavka 1. mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

(2) Ako je, u slučaju ispitivanja za homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava ili za homologaciju takvih sustava kao zasebne tehničke jedinice, prednji zaštitni sustav koji treba ispitati konstruiran za uporabu na više tipova vozila, takav sustav mora se zasebno homologirati za svaki tip vozila za koji je namijenjen.

(3) Tehnička služba može odustati od dodatnih ispitivanja ako smatra da su odgovarajući tipovi vozila ili tipovi prednjih zaštitnih sustava dostatno slični.

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. ‘stup A’ označava krajnji prednji vanjski nosač krova koji se proteže od šasije do krova vozila,

2. ‘sustav pomoći pri kočenju’ označava funkciju kočnog sustava koja, iz načina kako vozač koči, zaključuje da je potrebno kočenje u nuždi te u takvim uvjetima:

(a) pomaže vozaču da postigne najveći mogućistupanj kočenja, ili

(b) je dovoljna za puno djelovanje protublokirnoga kočnog sustava;

3. ‘branik’ označava prednje donje vanjske dijelove strukture vozila, uključujući elemente koji su pričvršćeni na nju, koji su namijenjeni da zaštite vozilo u slučaju čelnog sudara malom brzinom s drugim vozilom; međutim to ne uključuje prednji zaštitni sustav,

4. ‘prednji zaštitni sustav’ označava zasebnu strukturu ili više struktura, kao što je npr. cijevni zaštitni luk (»bull bar«) ili dodatni branik, koje su namijenjene da štite vanjsku površinu vozila, povrh izvorno ugrađenog branika, od oštećenja u slučaju sudara s nekim predmetom. Ne smatraju se prednjim zaštitnim sustavom strukture mase manje od 0,5 kg koje su namijenjene da štite samo svjetla,

5. ‘najveća masa’ označava najveću tehnički dopuštenu masu opterećenoga vozila prema podacima proizvođača u skladu s točkom 2.8 Priloga I. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 9/10),

6. ‘vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1’ označava ona vozila kategorije N1 koja ispred stupova A imaju istu opću konstrukciju i oblik kao i prije postojeće vozilo kategorije M1,

7. ‘vozila kategorije M1 izvedena iz vozila kategorije N1’ označava ona vozila kategorije M1 koja ispred stupova A imaju istu opću konstrukciju i oblik kao i prije postojeće vozilo kategorije N1.

Članak 5.

Postupak homologacije za vozila i za prednje zaštitne sustave iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se sukladno odredbama članka 7. i članka 8. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00).

Članak 6.

Tijelo nadležno za homologaciju u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 7.

Poslove ispitivanja u postupku homologacije za vozila i za prednje zaštitne sustave iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) – tehnička služba.

Obveze proizvođača

Članak 8.

(1) Proizvođači u skladu s člankom 14. stavcima 1. i 2. moraju osigurati da su vozila koja su stavljena na tržište opremljena homologiranim sustavom pomoći pri kočenju u skladu sa zahtjevima točke 4. Priloga I. A i da takva vozila zadovoljavaju zahtjeve točaka 2. ili 3. Priloga I. A.

(2) Proizvođači u skladu s člankom 14, stavcima 3. i 4. moraju osigurati da prednji zaštitni sustavi, bilo da su ugrađeni kao izvorna oprema na vozila stavljena na tržište ili isporučeni kao zasebne tehničke jedinice, zadovoljavaju zahtjeve točaka 5. i 6. Priloga I. A.

(3) Proizvođači moraju dostaviti Zavodu podatke za specifikacije i uvjete ispitivanja vozila i prednjeg zaštitnog sustava. Ti podaci moraju sadržavati informacije koje su potrebne za provjeru djelovanja svih uređaja aktivne sigurnosti koji su ugrađeni na vozilu.

(4) U slučaju prednjih zaštitnih sustava koji se isporučuju kao zasebne tehničke jedinice, proizvođači moraju osigurati odgovarajuće podatke za specifikacije i uvjete ispitivanja sustava Zavodu.

(5) Prednji zaštitni sustavi kao zasebne tehničke jedinice smiju se distribuirati, nuditi za prodaju ili prodavati samo ako ih prati popis tipova vozila za koja je prednji zaštitni sustav homologiran kao i jasne upute za ugradbu. Upute za ugradbu moraju sadržavati specifične odredbe o ugradbi uključujući načine pričvršćivanja na vozilo za koje je jedinica homologirana kako bi se omogućilo ugrađivanje homologiranih sastavnih dijelova na vozilo na način da budu zadovoljene odgovarajuće odredbe točke 6. Priloga I. A.

Članak 9.

(1) Proizvođač pri podnošenju zahtjeva za homologaciju tipa vozila s obzirom na zaštitu pješaka treba dostaviti Zavodu opisni dokument koji sadrži sve podatke propisane u obrascu iz Dijela 1. Priloga II. ovoga Pravilnika.

Proizvođač mora staviti na raspolaganje tehničkoj službi vozilo koje predstavlja tip vozila koji treba homologirati.

(2) Proizvođač pri podnošenju zahtjeva za homologaciju tipa vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava treba dostaviti Zavodu opisni dokument koji sadrži sve podatke propisane u obrascu iz Dijela 2. Priloga II.

Proizvođač mora staviti na raspolaganje tehničkoj službi vozilo koje predstavlja tip vozila koji treba homologirati opremljeno s prednjim zaštitnim sustavom. Na zahtjev tehničke službe, proizvođač mora također dostaviti specifične sastavne dijelove i uzorke upotrijebljenih materijala.

(3) Proizvođač pri podnošenju zahtjeva za homologaciju tipa prednjeg zaštitnog sustava kao zasebne tehničke jedinice treba dostaviti Zavodu opisni dokument koji sadrži sve podatke propisane u obrascu iz Dijelu 3. Priloga II.

Proizvođač mora staviti na raspolaganje tehničkoj službi uzorak tipa prednjeg zaštitnog sustava koji treba homologirati. Ako tehnička služba smatra potrebnim, može zatražiti dodatne uzorke. Uzorak (uzorci) trebaju biti jasno i neizbrisivo označeni trgovačkim nazivom ili zaštitnim znakom proizvođača i oznakom tipa. Proizvođač se treba pobrinuti za kasnije obvezatno postavljanje oznake homologacije

Dodjeljivanje homologacije i oznake homologacije

Članak 10.

(1) Zavod će izdati certifikat o homologaciji tipu vozila s obzirom na zaštitu pješaka ili s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava odnosno tipu prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica i dodijeliti broj homologacije u skladu s odredbama iz Priloga VII. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) ako taj tip vozila odnosno tip prednjeg zaštitnog sustava zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

(2) Obrasci certifikata o homologaciji prikazani su u:

– Dijelu 1. Priloga III. ovoga Pravilnika za tip vozila s obzirom na zaštitu pješaka

– Dijelu 2. Priloga III. za tip vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

– Dijelu 3. Priloga III. za tip prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica.

(3) Sljedeća slova mogu se upotrebljavati za potrebe 3. dijela broja homologacije:

(a) za homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka:

– 'A', ako vozilo zadovoljava zahtjeve točke 2. Priloga I. A

– 'B', ako vozilo zadovoljava zahtjeve točke 3. Priloga I. A

(b) za homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava ili homologaciju prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuju kao zasebna tehnička jedinica:

– 'A', ako prednji zaštitni sustav zadovoljava zahtjeve točke 5. Priloga I. A s obzirom na primjenu njezinih podtočaka 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 i 5.3

– 'B', ako prednji zaštitni sustav zadovoljava zahtjeve točke 5. Priloga I. A s obzirom na primjenu njezinih podtočaka 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 i 5.3

– 'X', ako prednji zaštitni sustav zadovoljava zahtjeve točke 5. Priloga I. A s obzirom na primjenu njezinih podtočaka 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 i 5.3

(4) Isti broj homologacije ne može se dodijeliti nekom drugom tipu vozila ili tipu prednjeg zaštitnog sustava.

Članak 11.

Svaki prednji zaštitni sustav koji je homologiran u skladu s ovim Pravilnikom u okviru homologacije vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava ili homologacije prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica, treba zadovoljavati zahtjeve ovoga Pravilnika te dobiti oznaku homologacije, propisanu u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, s kojom mora biti označen.

Članak 12.

(1) Svaka preinaka vozila ispred stupova A ili prednjeg zaštitnog sustava koja utječe na konstrukciju, glavne dimenzije, materijale vanjskih površina vozila, načine pričvršćivanja ili rasporeda unutarnjih ili vanjskih sastavnih dijelova te koja može značajno utjecati na rezultate ispitivanja smatra se izmjenom sukladno članku 14. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka podnosi se novi zahtjev za homologaciju.

Članak 13.

(1) Smatra se da proizvođač postupa protivno odredbama ovoga Pravilnika i u sljedećim slučajevima:

– ako u postupku homologacije ili postupku povlačenja vozila s tržišta da lažnu izjavu,

– ako krivotvori rezultate homologacijskih ispitivanja,

– ako uskrati podatke ili tehničke specifikacije u cilju sprječavanja povlačenja vozila s tržišta odnosno ukidanje homologacije,

– ako onemogućava pristup informacijama.

(2) Ako proizvođač postupi na način naveden u podstavku 1. do 4. stavka 1. ovoga članka odgovarat će za prekršaj sukladno članku 275. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Završne odredbe

Članak 14.

(1) Odredbe članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika stupaju na snagu za homologaciju novih tipova vozila kako slijedi:

(a) 1. travnja 2011. za vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točaka 2. ili 3. i točke 4. u Prilogu I., s učinkom do 24. veljače 2013. te za vozila kategorije M1 najveće mase koja prelazi 2.500 kg i koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točke 4. u Prilogu I. A, s učinkom do 24. veljače 2015,

(b) 24. veljače 2013. za vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg, a koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točaka 3. i 4. u Prilogu I. A,

(c) 24. veljače 2015. za vozila kategorije M1 najveće mase koja prelazi 2.500 kg i vozila kategorije N1, a koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točaka 3. i 4. u Prilogu I. A,

(2) Odredbe članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika stupaju na snagu za nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj kako slijedi:

(a) 31. prosinca 2011. za vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točke 4. u Prilogu I. A, s učinkom do 31. prosinca 2012., a za vozila kategorije M1 najveće mase koja prelazi 2.500 kg, s učinkom do 24. kolovoza 2019.

(b) 31. prosinca 2012. za vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točaka 2. ili 3. i točke 4. u Prilogu I. A, s učinkom do 24. veljače 2018.,

(c) 24. kolovoza 2015. za vozila kategorije N1 i koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točke 4. u Prilogu I. A, s učinkom do 24. kolovoza 2019.,

(d) 24. veljače 2018. za vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg i koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točaka 3. i 4. u Prilogu I. A,

(e) 24. kolovoza 2019. za vozila kategorije M1 najveće mase koja prelazi 2.500 kg i vozila kategorije N1 i koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točkaka 3. i 4. u Prilogu I. A.

(3) Odredbe članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. travnja 2011. za homologaciju novog tipa vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava odnosno za homologaciju novog tipa prednjeg zaštitnog sustava kao zasebne tehničke jedinice koji zadovoljava zahtjeve propisane u točkama 5. i 6. Priloga I. A.

(4) Odredbe članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. listopada 2011. za nova vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj odnosno za prednje zaštitne sustave kao zasebne tehničke jedinice koji zadovoljavaj zahtjeve propisane u točkama 5. i 6. Priloga I. A.

(5) Vozila koja zadovoljavaju tehničke odredbe iz točaka 3. ili 4. Priloga I. A mogu se na zahtjev proizvođača homologirati, staviti na tržište i u uporabu i prije datuma navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka ako zadovoljavaju zahtjeve propisane u točkama 5. i 6. Priloga I. A.

Članak 15.

Zavod će godišnje dostavljati rezultate praćenja navedene u točkama 2.2, 2.4 i 3.2 Priloga I. A Komisiji. Zahtjev za dostavljanje takvih podataka počinje se primjenjivati od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, a prestaje 24. veljače 2014.

Članak 16.

(1) Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na za zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu prethodno i za vrijeme sudara s motornim vozilom TPV 158 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 16/09) i Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na prednje zaštitne sustave TPV 160 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 116/09) prestaju važiti dana 1. travnja 2011. godine. Homologacije dodijeljene prema zahtjevima tih pravilnika prestaju važiti 31. prosinca 2011. za nova vozila kategorije M1 i nova vozila kategorije N11 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2.500 kg, a 24. kolovoza 2015. za sva nova vozila kategorije N1.

(2) Upućivanje na pravilnike iz stavka 1. ovoga članka u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 17.

Pozivanje u ovom Pravilniku na ‘homologaciju’, od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, smatrat će se pozivanjem na ‘EU homologaciju’.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/24

Urbroj: 558-04-02/1-10-8

Zagreb, 16. prosinca 2010.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.

OBRASCI OPISNIH DOKUMENATA KOJE TREBA DOSTAVITI PROIZVOĐAČ

Dio 1.

Opisni dokument koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka

Dio 2.

Opisni dokument koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

Dio 3.

Opisni dokument koji se odnosi na homologaciju prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebne tehničke jedinice

Dio 1.
OBRAZAC

Opisni dokument br. … koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

0. OPĆI PODACI

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.3 Identifikaciji oznaka tipa, ako je označen na vozilu (b) (1):

0.3.1 Položaj te oznake:

0.4 Kategorija vozila(c):

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1 Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

1.6 Položaj i način ugradbe motora:

9. NADOGRADNJA

9.1 Vrsta nadogradnje:

9.2 Upotrijebljeni materijali i način konstrukcije:

9.23 Zaštita pješaka

9.23.1 Mora se priložiti podroban opis, s fotografijama i/ili crtežima, vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, odgovarajuće referentne crte i materijale od kojih je izrađen prednji dio vozila (unutarnji i vanjski). Taj opis mora uključiti sve pojedinosti svakog ugrađenoga sustava aktivne zaštite.

Dio 2.
OBRAZAC

Opisni dokument br. … koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na ugrabu prednje zaštitnog sustava

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

0. OPĆI PODACI

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.3 Identifikaciji oznaka tipa, ako je označen na vozilu(b) (1):

0.3.1 Položaj te oznake:

0.4 Kategorija vozila(c):

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.7 Položaj i način postavljanja oznake homologacije:

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1 Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

2. MASE I DIMENZIJE VOZILA (kg, mm) (po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.8 Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila prema podacima proizvođača:

2.8.1 Raspodjela te mase po osovinama (najveća i najmanja vrijednost):

9. NADOGRADNJA

9.1 Vrsta nadogradnje:

9.24 Prednji zaštitni sustav

9.24.1 Opći raspored (slike ili fotografije) koji prikazuje položaj i pričvršćenja prednjih zaštitni sustava:

9.24.2 Slike i/ili fotografije, kad je to potrebno, rešetki otvora za dovod zraka, rešetke hladnjaka, ukrasnih letvica, oznaka, simbola i udubina te drugih vanjskih izbočina i dijelova vanjske površine (npr. svjetlosne opreme) koji bi mogli biti kritični. Ako dijelovi koji si navedeni u prvoj rečenici nisu kritični, mogu se za potrebe dokumentiranja priložiti samo fotografije koje se po potrebi mogu dopuniti s dimenzija i/ili tekstom:

9.24.3 Sve pojedinosti o potrebnom priboru za ugradbu i podrobne upute za ugradbu, uključujući zahtjeve za momente pritezanja:

9.24.4 Crtež branika:

9.24.5 Crtež podne crte na prednjem dijelu vozila:

Dio 3.
OBRAZAC

Opisni dokument br. … koji se odnosi na homologaciju prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

0. OPĆI PODACI

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.7 Položaj i način postavljanja oznake hmologacije:

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

1. OPIS NAPRAVE

1.1 Podroban tehnički opis (uključujući fotografije ili crteže):

1.2 Upute za sastavljanje i ugradbu, uključujući zahtijevane momente pritezanja:

1.3 Popis tipova vozila, na koja se naprava može ugraditi:

1.4 Sva ograničenja uporabe i uvjeti za ugradbu:

(1) Precrtati što se ne primjenjuje (postoje slučajevi kad ništa ne treba prekrižiti kad se prinjenjuje više stravki).

(b) Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice na koji se odnosi ovaj podatak, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom ‘?’ (npr. ABC??123??).

(c) Prema definiciji u Prilogu II. A Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (»NN« br. 9/10).

PRILOG III.

OBRASCI CERTIFIKATA O HOMOLOGACIJI

Dio 1.

Certifikat o homologaciji za tip vozila s obzirom na zaštitu pješaka

Dio 2.

Certifikat o homologaciji za tip vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

Dio 3.

Certifikat o homologaciji za tip prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebne tehničke jedinice

DIO 1.
OBRAZAC

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Naziv tijela nadležnog za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji[2]1

– izmjenama i dopinama homologacije1

– odbijanju homologacije1

– povlačenju homologacije1

za tip vozila s obzirom na zaštitu pješaka

s obzirom na Uredbu (EZ) 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. kako je provedena s ….

kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. …/…[3]2

Broj homologacije:

Razlog za izmjene i dopune:

DIO I.

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.3 Identifikaciji oznaka tipa, ako je označen na vozilu[4]3:

0.3.1 Položaj te oznake:

0.4 Kategorija vozila[5]4:

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.8 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

DIO II.

1. Dodatni podaci (kad je potrebno): vidi Dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:

4. Broj izvještaja o ispitivanju.

5. Napomene (ako ih ima) (vidi Dopunu):

6. Mjesto:

7. Datum:

8. Potpis:

Prilozi: Opisna dokumentacija.

Izvještaj o ispitivanju.

Dopuna certifikatu o homologaciji br. … koji se odnosi na homologaciju tipa vozila s obzirom na zaštitu pješaka s obzirom na Uredbu (EZ) 78/2009

1. Dodatni podaci

1.1 Kratki opis tipa vozila s obzirom na njegovu konstrukciju, dimenzije, oblik i upotrijebljene materijale:

1.2 Položaj ugradbe motora: sprijeda/straga/središnji[6]1

1.3 Pogon: na prednje kotače/na stražnje kotače1

1.4 Masa vozila dostavljenoga na ispitivanje (prema definiciji u točci 1.7 Priloga I. Uredbe (EZ) br. 78/2009):

– prednja osovina:

– stražnja osovina:

– ukupno:

1.5 Rezultati ispitivanja u skladu sa zahtjevima Priloga I. Uredbe (EZ) br. 78/2009:

1.5.1 Rezultati ispitivanje prema točci 2:

Ispitivanje

Zabilježene vrijednosti

Zadovoljava/ne zadovoljava

Sudar modela donjeg dijela noge s branikom (ako je provedeno ispitivanje)

Kut savijanja

…....

….... stupnjeva

Smični pomak

…....

….... mm

Ubrzanje na goljenici

…....

….... g

Sudar modela gornjega dijela noge s branikom (ako je provedeno ispitivanje)

Zbir sila udara

…....

….... kN

Moment savijanja

…....

….... Nm

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjeg poklopca

Zbir sila udara

…....

….... kN

2

Moment savijanja

…....

….... Nm

2

Sudar modela glave djeteta/manje odrasle osobe (3,5 kg) s gornjom površinom prednjeg poklopca

HPC vrijednosti u području A (12 rezultata3)

(HPC vrijednosti u području B (6 rezultata3)

Sudar modela glave odrasle osobe (4,8 kg) s vjetrobranskim staklom

HPC vrijednosti (5 vrijednosti3)

2

1 U skladu s vrijednostima specificiranim u točci 2. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 78/2009.

2 Samo za potrebe praćenja.

3 U skladu s provedbenim zakonodavstvom Komisije.

1.5.2 Rezultati ispitivanje prema točci 3:

Ispitivanje

Zabilježene vrijednosti

Zadovoljava/ne zadovoljava

Sudar modela donjeg dijela noge s branikom (ako je provedeno ispitivanje)

Kut savijanja

…....

….... stupnjeva

Smični pomak

…....

….... mm

Ubrzanje na goljenici

…....

….... g

Sudar modela gornjega dijela noge s branikom (ako je provedeno ispitivanje)

Zbir sila udara

…....

….... kN

Moment savijanja

…....

….... Nm

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjeg poklopca

Zbir sila udara

…....

….... kN

2

Moment savijanja

…....

….... Nm

2

Sudar modela glave djeteta/manje odrasle osobe (3,5 kg) s gornjom površinom prednjeg poklopca

HPC vrijednosti

(9 vrijednosti3)

Sudar modela glave odrasle osobe (4,8 kg) s vjetrobranskim staklom

HPC vrijednosti

(9 vrijednosti3)

2

1 U skladu s vrijednostima specificiranim u točci 3. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 78/2009.

2 Samo za potrebe praćenja.

3 U skladu s provedbenim zakonodavstvom Komisije.

Napomene: (npr. vrijedi za vozila s volanom na lijevoj strani i volanom na desnoj strani).

1.5.3 Zahtjevi iz točke 4.:

Dostavljene pojedinosti o sustavu pomoći pri kočenju1

Napomene2:

1 Navesti pojedinosti o načinu djelovanja sustava.

2 Navesti pojedinosti o ispitivanjima provedenim za provjeru sustava.

DIO 2.
OBRAZAC

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Naziv tijela nadležnog za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji[7]1

– izmjenama i dopunama homologacije1

– odbijanju homologacije1

– povlačenju homologacije1

za tip vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

s obzirom na Uredbu (EZ) 78/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. kako je provedena s ….

kako je zadnje izmijenjena i dopunjana Uredbom (EZ) br. …/…[8]2

Broj homologacije:

Razlog za izmjene i dopune:

DIO I.

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2 Tip:

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.3 Identifikaciji oznaka tipa, ako je označen na vozilu[9]3:

0.3.1 Položaj te oznake:

0.4 Kategorija vozila[10]4:

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.7 Položaj i način postavljanja oznake homologacije:

0.8 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

DIO II.

1. Dodatni podaci (kad je potrebno): vidi Dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:

4. Broj izvještaja o ispitivanju.

5. Napomene (ako ih ima): vidi Dodatak

6. Mjesto:

7. Datum:

8. Potpis:

Prilozi: Opisna dokumentacija.

Izvještaj o ispitivanju.

Dopuna certifikatu ohomologaciji br. … o homologaciji vozila s obzirom na ugradbu prednjega zaštitnoga sustava s obzirom na Uredbu (EZ) 78/2009

1. Dodatni podaci, ako postoje:

2. Napomene:

3. Rezultati ispitivanja u skladu sa zahtjevima iz točke 5. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 78/2009

Ispitivanje

Zabilježene vrijednosti

Zadovoljava/ne zadovoljava

Sudar modela donjeg dijela noge s prednjim zaštitni sustavom

— 3 ispitna položaja (ako je provedeno ispitivanje)

Kut savijanja

…....

….... stupnjeva

Smični pomak

…....

….... mm

Ubrzanje na goljenici

…....

….... g

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim zaštitnim sustavom

— 3 ispitna položaja (ako je provedeno ispitivanje)

Zbir sila udara

…....

….... kN

Moment savijanja

…....

….... Nm

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjeg zaštitnog sustav

— 3 ispitna položaja (samo za praćenje)

Zbir sila udara

…....

….... kN

Moment savijanja

Nm

Sudar modela glave djeteta/manje odrasle osobe (3,5 kg) s prednjim zaštitnim sustavom

HPC vrijednosti

(najmanje tri vrijednosti)

DIO 3.
OBRAZAC

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Naziv EU tijela nadležnog za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji[11]1

– izmjenama i dopunama homologacije1

– odbijanju homologacije1

– povlačenju homologacije1

za tip prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica

s obzirom na Uredbu (EZ) 78/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. kako je provedena s ….

kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. …/…[12]2

Broj homologacije:

Razlog za izmjene i dopune:

DIO I.

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2 Tip i opća trgovačka oznaka (oznake):

0.3 Identifikaciji oznaka tipa, ako je označen na prednjem zaštitnom sustavu[13]3:

0.3.1 Položaj te oznake:

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.7 Položaj i način postavljanja oznake homologacije:

0.8 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

DIO II.

1. Dodatni podaci (kad je potrebno): vidi Dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:

4. Broj izvještaja o ispitivanju.

5. Napomene (ako ih ima): vidi Dodatak

6. Mjesto:

7. Datum:

8. Potpis:

Prilozi: Opisna dokumentacija.

Izvještaj o ispitivanju.

Dopuna certifikatu o homologaciji tipa br. … o homologaciji tipa prednjega zaštitnoga sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica s obzirom na Uredbu (EZ) 78/2009

1. Dodatni podaci

1.1. Način pričvršćivanja:

1.2. Upute za sklapanje i ugradbu:

1.3. Popis vozila na koja se može ugraditi prednji zaštitni sustav, ograničenja uporabe i potrebni uvjeti za ugradbu:

2. Napomene:

3. Rezultati ispitivanja u skladu sa zahtjevima iz točke 5. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 78/2009

Ispitivanje

Zabilježene vrijednosti

Zadovoljava/ne zadovoljava

Sudar modela donjeg dijela noge s prednjim zaštitni sustavom

— 3 ispitna položaja (ako je provedeno ispitivanje)

Kut savijanja

…....

….... stupnjeva

Smični pomak

…....

….... mm

Ubrzanje na goljenici

…....

….... g

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim zaštitnim sustavom

— 3 ispitna položaja (ako je provedeno ispitivanje)

Zbir sila udara

…....

….... kN

Moment savijanja

…....

….... Nm

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjeg zaštitnog sustav

— 3 ispitna položaja (samo za praćenje)

Zbir sila udara

…....

….... kN

Moment savijanja

Nm

Sudar između modela glave djeteta/manje odrasle osobe (3,5 kg) i prednjega zaštitnoga sustava

HPC vrijednosti

(najmanje tri vrijednosti)

PRILOG IV.

OZNAKA EU HOMOLOGACIJE

1. Ta se oznaka sastoji od:

1.1. Pravokutnika oko slova »e«, iza kojega se nalazi broj »25« (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku).

1.2. U blizini pravokutnika mora se nalaziti »osnovni broj homologacije« iz 4. dijela broja homologacije određenoga u Prilogu VII. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (»NN« br. 9/10), ispred koga je dvoznamenkasti redoslijedni broj koji je dodijeljen najnovijim većim tehničkim izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 78/2009 na dan dodjeljivanja EU homologacije. Za ovaj Pravilnik taj je redoslijedni broj ‘02’.

1.3 Dodatnih sljedećih slova postavljenih iznad pravokutnika:

1.3.1 ‘A’ koje poje pokazuje da je prednji zaštitni sustav homologiran u skladu sa zahtjevima u točci 5.1.1.1. Priloga I. A i da je pogodan za ugradbu na vozila koja zadovoljavaju zahtjeve točke 2. Priloga I. A

1.3.2 ‘B’ koje poje pokazuje da je prednji zaštitni sustav homologiran u skladu sa zahtjevima u točci 5.1.1.2. Priloga I. A i da je pogodan za ugradbu na vozila koja zadovoljavaju zahtjeve točke 3. Priloga I. A

1.3.3 ‘X’ koje poje pokazuje da je prednji zaštitni sustav homologiran u uvjetima propisanim u točkama 5.1.1.3. ili 5.1.2.2. Priloga I. A i da je pogodan samo za ugradbu na vozila koja ne zadovoljavaju zahtjeve točke 2. ili točke 3. Priloga I. A

1.4. Oznaka EU homologacije mora biti jasno čitljiva, neizbrisiva i jasno vidljiva kad je sustav ugrađen na vozilo.

1.5. Primjer oznake homologacije dan je u Dodatku ovoga Priloga.

DODATAK

Primjer oznake EU homologacije tipa

Naprava koja nosi gornju oznaku EU homologacije tipa jest prednji zaštitni sustav homologiran u Njemačkoj (e1) prema Uredbi (EZ) br. 78/2009 (02) pod osnovnim homologacijskim brojem 1471.

Slovi ‘X’ pokazuje da je prednji zaštitni sustav homologiran u uvjetima propisanim u točkama 5.1.1.3. ili 5.1.2.2. Priloga I. A za ispitivanje modelom noge kao udarnim tijelom.

[1](*) Pravilnik preuzima sadržaj Uredbe (EZ) 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, kojom se mijenja Direktiva 2007/46/EEZ i kojom se ukidaju direktive 2003/102/EZ i 2005/66/EZ te Uredbe (EZ) 631/2009 kojom se utvrđuju pravila za primjenu Priloga I. Uredbe (EZ) 78/2009.

[2]1 Precrtati što se ne primjenjuje

[3]2 Unijeti broj te Uredbe

[4]3 Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice na koji se odnosi ovaj podatak, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom ‘?’ (npr. ABC??123???).

[5]4 Prema definiciji u Prilogu II. A Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (»NN« br. 9/10).

[6]1 Precrtati što se ne primjenjuje

[7]1 Precrtati što se ne primjenjuje

[8]2 Unijeti broj te Uredbe

[9]3 Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice na koji se odnosi ovaj podatak, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom ‘?’ (npr. ABC??123???).

[10]4 Prema definiciji u Prilogu II. A Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (»NN« br. 9/10).

[11]1 Precrtati što se ne primjenjuje

[12]2 Unijeti broj te Uredbe

[13]3 Ako podaci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice na koji se odnosi ovaj podatak, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom ‘?’ (npr. ABC??123???).

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !