Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije određenih kategorija vozila s obzirom na mase i dimenzije TPV 148 (Izdanje 00) ("Narodne novine", br. XX/05, XX/08, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 25.3.2005 Pravilnik o postupku homologacije određenih kategorija vozila s obzirom na mase i dimenzije TPV 148 (Izdanje 00)

DrŽavni zavod za mjeriteljstvo

778

Na temelju članka 275.L261103 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ODREĐENIH KATEGORIJA VOZILA S OBZIROM NA MASE
I DIMENZIJE TPV 148 (IZDANJE 00)(*)

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje postupak homologacije s obzirom na mase i dimenzije vozila kategorija M, N i O, osim kategorije M1 (1).

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije navedeni su u prilozima I. i IV. koji čine sastavni dio ovoga pravilnika, a postupak homologacije u člancima 7. – 9. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Članak 3.

Tijelo je za homologaciju vozila, u smislu odredaba ovoga pravilnika, Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipa vozila s obzirom mase i dimenzije prema obrascu u prilogu III. ako mase i dimenzije toga tipa vozila zadovoljava zahtjeve iz priloga I.

Članak 5.

Vozila s obzirom na mase i dimenzije mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovih priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilogu l. i IV:

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

_________
(*) Ovaj pravilnik preuzima sadržaj Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2000/7/EC o brzinomjerima za motorna vozila na dva ili tri kotača i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 92/61/EEC o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača.

(1) Definicija vozila i kategorizacija dani su u članku 2.L261105 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (»Narodne novine« br. 115/04).

Klasa: 011-02/05-03/05
Urbroj: 558-04/12-05-1
Zagreb, 18. ožujka 2005.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

1. Ovaj pravilnik primjenjuje se za mase i dimenzije motornih vozila kategorije M2, M3 i N i za prikolice kategorije O, prema definiciji u prilogu II. A Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

2. DEFINICIJE

Definicije određene u prilogu I. (uključujući napomene) i u prilogu II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila primjenjuju se za ovaj pravilnik.

U svrhu ovoga pravilnika:

2.1. »Motorno vozilo« označava svako vozilo s vlastitim pogonom prema definiciji u prilogu II. A Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

2.1.1. Motorna vozila kategorije N:

2.1.1.1. »teretno vozilo« označava motorno vozilo kategorije N1, N2 ili N3 konstruirano i proizvedeno isključivo ili prije svega za prijevoz tereta. Također, ono može vući prikolicu;

2.1.1.2. »vučno vozilo« (»tegljač«) označava motorno vozilo kategorije N1, N2 ili N3 konstruirano i proizvedeno isključivo ili prije svega za vuču prikolica;

2.1.1.2.1. »vučno vozilo za prikolicu« (»cestovni tegljač«) označava vučno vozilo konstruirano i proizvedeno isključivo ili prije svega za vuču prikolica osim poluprikolica. Može biti opremljeno s utovarnom platformom,

2.1.1.2.2. »vučno vozilo za poluprikolicu« (»tegljač za poluprikolicu«) označava vučno vozilo konstruirano i proizvedeno isključivo ili prije svega za vuču poluprikolica,

2.1.1.3. Potpuna ili dovršena vozila kategorije N osim teretnih vozila i tegljača vozila su za posebne namjene.

2.1.2. Motorna vozila kategorije M2 ili M3:

2.1.2.1. »autobus ili turistički autobus« označava vozilo kategorije M2 ili M3 konstruirano i proizvedeno za prijevoz sjedećih ili sjedećih i stajaćih putnika.

2.1.2.1.1. »Zglobni autobus ili zglobni turistički autobus« označava autobus ili turistički autobus koji se sastoji od dviju ili više krutih sekcija koje su međusobno povezane zglobnim dijelom, putnički prostor svakog dijela povezan je s drugim tako da se putnici mogu slobodno kretati iz jednog dijela u drugi; krute sekcije su trajno povezane tako da ih je moguće razdvojiti samo postupkom uz primjenu alata koji se uobičajeno mogu naći samo u radionici.

2.1.2.1.2. »Dvopodni autobus ili dvopodni turistički autobus« označava autobus ili turistički autobus kod kojega su prostori predviđeni za putnike, najmanje u jednom dijelu, postavljeni jedan iznad drugoga, a u gornjem prostoru nije predviđen prostor za stajaće putnike.

2.1.2.1.3. »Razred« autobusa ili turističkog autobusa

2.1.2.1.3.1. za vozila kapaciteta većeg od 22 putnika ne računajući vozača:

2.1.2.1.3.1.1. »razred I«: vozila konstruirana s prostorom za stajaće putnike tako da je moguće učestalo pomicanje putnika

2.1.2.1.3.1.2. »razred II«: vozila konstruirana uglavnom za prijevoz sjedećih putnika s mogućnošću prijevoza stajaćih putnika na prostoru hodnika i, ako je predviđeno, na prostoru koji nije veći od prostora potrebnog za dva dvostruka sjedala

2.1.2.1.3.1.3. »razred III«: vozila konstruirana isključivo za prijevoz sjedećih putnika.

2.1.2.1.3.2. Za vozila kapaciteta ne većega od 22 putnika ne računajući vozača:

2.1.2.1.3.2.1. »razred A«: vozila projektirana za prijevoz stajaćih putnika; vozilo toga razreda ima sjedala i može imati prostor predviđen za stajaće putnike

2.1.2.1.3.2.2. »razred B«: vozila nisu projektirana za prijevoz stajaćih putnika; vozilo toga razreda nema prostor predviđen za stajaće putnike.

2.1.2.1.4. Vozilo može pripadati u više od jednog razreda. U tom slučaju ona moraju zadovoljavati sve odgovarajuće zahtjeve ovoga pravilnika.

2.1.2.2. Vozila kategorija M2 i M3 izuzev autobusa i turističkih autobusa smatraju se vozilima za posebne namjene (npr. vozila hitne pomoći).

2.2. Vozila kategorije O:

2.2.1. »vučeno vozilo« (»prikolica«) označava vozilo bez vlastita pogona koje je konstruirano i proizvedeno za vuču motornim vozilom.

2.2.2. »Poluprikolica« označava vučeno vozilo projektirano za povezivanje s vučnim vozilom za poluprikolicu ili s potpornim kolicima i koje znatno opterećuje vučno vozilo ili potporna kolica u vertikalnom smjeru.

2.2.3. »prikolica s rudom« označava vučeno vozilo s najmanje dvije osovine, od kojih je najmanje jedna osovina upravljana, i:

– opremljeno s vučnom napravom koja se može pomicati u vertikalnom smjeru (u odnosu na prikolicu),

– ne prenosi značajnije vertikalno opterećenje na vučno vozilo (manje od 100 daN).

Kada je poluprikolica spojena s potpornim kolicima smatra se prikolicom s rudom.

2.2.4. »Prikolica sa središnjom osovinom« označava prikolicu s krutim rudom kod koje su osovina (osovine) postavljene blisko težištu vozila (jednoliko opterećenom) tako da se na vučno vozilo prenosi samo malo opterećenje u vertikalnom smjeru koje ne prelazi 10% od najveće mase prikolice ili opterećenje od 1 000 daN (ovisno što je manje).

2.3. »Skupina osovina« označava osovine koje čine višeosovinski sklop. Skupina od dvije osovine naziva se dvostruka (tandem) osovina a od tri osovine trostruka osovina. Dogovorno se pojedinačna osovina može smatrati skupinom od jedne osovine.

2.4. »Dimenzije vozila« označavaju dimenzije vozila koje je odredio proizvođač na osnovi njegove konstrukcije.

2.4.1. »Duljina vozila« je dimenzija izmjerena u skladu s normom HRN ISO 612, naziv broj 6.1.

Dodatno uz odredbe te norme, kada se mjeri duljina vozila, ne uzimaju se u obzir sljedeće naprave:

– brisači i naprave za pranje

– prednje ili stražnje ploče za označavanje

– naprave za carinsko pečaćenje i njihova zaštita

– naprave za učvršćivanje cerada i njihova zaštita

– svjetlosna oprema

– ogledala i druge naprave za posredno gledanje

– pomoćne nadzorne naprave

– usisne cijevi za zrak

– uzdužni oslonci za odvojive nadogradnje

– pristupne stube i rukohvati

– gume na branicima i slična oprema

– podizne platforme, pristupne plohe i slična oprema koja u položaju spremnom za vožnju ne prelazi 300 mm, uz uvjet da ne povećavaju teretni prostor vozila

– naprave za spajanje za motorna vozila

– lire (strujni klizni kontakti) vozila na električni pogon

– vanjska sjenila za sunce.

2.4.2. »Širina vozila« je dimenzija izmjerena u skladu s normom HRN ISO 612:, naziv 6.2.

Dodatno odredbama te norme, kada se mjeri širina vozila ne uzimaju se u obzir sljedeće naprave:

– naprave za carinsko pečaćenje i njihova zaštita

– naprave za učvršćivanje cerada i njihova zaštita

– pokazne naprave za grešku na gumama

– izbočeni gibljivi dijelovi sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača (vidi Pravilnik TPV 143)

– svjetlosna oprema

– za vozila kategorija M2 i M3 pristupne rampe u položaju spremnom za vožnju, podizne platforme i slična oprema u položaju spremnom za vožnju uz uvjet da ne sežu više od 10 mm od bočne strane vozila i da su prednji i stražnji kutovi rampi zaobljeni s polumjerom ne manjim od 5 mm; rubovi moraju biti zaobljeni radijusom ne manjim od 2,5 mm

– ogledala i druge naprave za posredno gledanje

– indikatori tlaka u gumama

– uvlačive stube

– izbočeni dijelovi bočnice gume neposredno iznad točke dodira s tlom

– pomoćne nadzorne naprave

– uvlačive bočne naprave za vođenje na autobusima i turističkim autobusima, namijenjene za sustave vođenja autobusa, ako nisu uvučene.

2.4.3. »Visina vozila« dimenzija je izmjerena u skladu s normom HRN ISO 612, naziv br. 6.3.

Dodatno uz odredbe te norme, kada se mjeri visina vozila, ne uzimaju se u obzir slijedeće naprave:

– antene

– pantografi i lire vozila na električni pogon u podignutom položaju.

Kod vozila s napravom za podizanje osovine u obzir se mora uzeti učinak te naprave.

2.4.4. »Duljina teretnog prostora« vozila osim tegljača za poluprikolicu ili poluprikolice označava razmak od krajnje prednje vanjske točke teretnog prostora do krajnje stražnje točke vozila, mjereno vodoravno u uzdužnoj ravnini vozila.

Kod razmaka koji se mjeri ne uzima se u obzir:

– teretni prostor ispred krajnje stražnje točke kabine

– naprave navedene u točki 2.4.1.

– izbočeni rashladni uređaji i druge pomoćne naprave postavljene ispred teretnog prostora.

2.5. »Masa vozila u voznome stanju« označava masu određenu u točki 2.6. priloga I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

2.6. »Tehnički najveća dopuštena masa vozila (M)« označava najveću masu vozila koju je odredio proizvođač na osnovu njegove konstrukcije i sposobnosti.

Kategorija vozila određena je u skladu s prilogom II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

Po definiciji se određenoj tehničkoj konfiguraciji tipa vozila, određenoj jednom od grupa mogućih vrijednosti stavki navedenih u opisnom dokumentu prema prilogu II. ovoga pravilnika, pridružuje samo jedna tehnički najveća dopuštena masa vozila. Ta definicija – samo jedna vrijednost – primjenjuje se za odgovarajuće tehničke zahtjeve točaka 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 i 2.12.

2.7. »Tehnički najveća dopuštena masa na osovini (m)« označava masu koja odgovara najvećem dopuštenom statičkom vertikalnom opterećenju prenesenom osovinom na površinu ceste na osnovu konstrukcije vozila i osovine, kako je odredio proizvođač.

Za vozila kategorije N1 samo kod vuče priključnog vozila može se prekoračiti za najviše 15% tehnički najveća dopuštena masa na stražnjoj osovini (osovinama) odnosno za najviše 10% ili 100 kg, ovisno što je manje, tehnički najveća dopuštena masa vozila, ako je brzina vožnje ograničena na 80 km/h ili manje.

Proizvođač vozila mora navesti svako takovo ograničenje brzine ili druge radne uvjete u korisničkom priručniku.

2.8. »Tehnički najveća dopuštena masa na grupi osovina (m)« označava masu koja odgovara najvećem dopuštenom statičkom vertikalnom opterećenju prenesenom grupom osovina na površinu ceste na osnovu i konstrukcije vozila i osovine, kako je odredio proizvođač.

2.9. »Vučena masa« označava ukupno opterećenje preneseno osovinom (osovinama) vučenog (vučenih) vozila na površinu ceste.«

2.10. »Tehnički dopuštena najveća vučena masa (TM)« označava najveću vučenu masu koju je odredio proizvođač.

2.11. »Tehnički najveća dopuštena masa na spojnoj točki motornog vozila« označava masu koja odgovara najvećem dopuštenom statičkom vertikalnom opterećenju u točki spajanja na osnovu konstrukcije vozila i/ili naprave za spajanje kako je odredio proizvođač. Po definiciji ta masa ne uključuje masu naprave za spajanje motornog vozila.

2.12. »Tehnički najveća dopuštena masa na spojnoj točki poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom« označava masu koja odgovara najvećem dopuštenom statičkom vertikalnom opterećenju koje se prenosi sa priključnog na vučno vozilo u točki spajanja kako je odredio proizvođač priključnog vozila.

2.13. »Tehnički najveća dopuštena masa skupa vozila (MC)« označava ukupnu masu skupa motornog i priključnog (priključnih) vozila kako je odredio proizvođač. Za skupova vozila s poluprikolicama ili prikolicama sa središnjom osovinom umjesto najveće tehnički dopuštene mase M upotrebljava se tehnički najveća dopuštena masa na osovini priključnog vozila.

2.14. »Naprava za podizanje osovine« označava napravu trajno pričvršćenu na vozilo sa svrhom smanjivanja ili povećavanja osovinskoga (osovinskih) opterećenja u skladu s uvjetima opterećenja vozila:

– bilo povećavanjem/smanjivanjem razmaka kotača od tla

– ili bez podizanja kotača od tla (npr. kod sustava sa zračnim ovjesom ili drugih sustava),

sa svrhom smanjivanja trošenja guma kada vozilo nije potpuno opterećeno, i/ili lakšega pokretanja motornoga vozila ili skupa vozila na skliskoj podlozi povećanjem opterećenja na pogonskoj osovini.

2.15. »Podizna osovina« označava osovinu koja se može podići/spustiti napravom za podizanje osovine u skladu s točkom 2.14., prva alineja.

2.16. »Osovina s promjenjivim opterećenjem« označava osovinu kod koje je moguće mijenjati opterećenje bez podizanja osovine od tla, korištenjem naprave za podizanje osovine u skladu s točkom 2.14., druga alineja.

2.17. »Zračni ovjes« označava sustav ovjesa kod kojega najmanje 75% opružnog učinka imaju zračne opruge.

2.18. »Ovjes istovrijedan zračnom ovjesu« označava sustav ovjesa osovine ili skupine osovina vozila koji je u skladu sa zahtjevima iz točke 7.11.

2.19. »Tip vozila« označava vozila koja se ne razlikuju po sljedećim bitnim značajkama:

– proizvođač

– bitne konstrukcijske i projektne značajke:

– za vozila kategorija M2 i M3:

– šasija/samonosiva nadogradnja, jedno- ili dvopodni, kruti/zglobni (očite i osnovne razlike)

– broj osovina;

– za vozila kategorije N:

– šasija/podnica (očite i osnovne razlike)

– broj osovina;

– za vozila kategorije O:

– šasija/samonosiva nadogradnja (očite i osnovne razlike), prikolica s rudom/poluprikolica/prikolica sa središnjom osovinom

– sustav kočenja: nekočeni/inercijski/kontinuirani

– broj osovina.

U ovoj točki pitanja konstrukcije i projekta, kao što su razmak osovina, konstrukcija osovina, ovjes, upravljanje, gume i odgovarajuće preinake naprave za korekciju kočenja osovina, dodavanje ili uklanjanje redukcijskih ventila kod tegljača za poluprikolicu ili teretnih vozila te opreme povezane sa šasijom (npr. motor, spremnik goriva, prijenos itd.) ne razmatraju se kao bitna.

3. ZAHTJEV ZA EZ HOMOLOGACIJU TIPA

3.1. Zahtjev za EZ homologaciju tipa vozila s obzirom na njegove mase i dimenzije podnosi proizvođač vozila u skladu s člancima 6. i 7. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

3.2. Uz zahtjev se prilaže opisni dokument, čiji je obrazac dan u prilogu II. ovoga pravilnika.

3.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja ili provjera mora se dostaviti vozilo ili vozila sukladna značajkama opisanima u prilogu II. ovoga pravilnika i za koja tehnička služba ocjeni da predstavljaju tip vozila kojega treba homologirati.

4. HOMOLOGACIJA TIPA

4.1. Ukoliko su ispunjeni određeni zahtjevi, dodjeljuje se homologacija tipa u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

4.2. Obrazac certifikata o homologaciji dan je u prilogu III. ovoga pravilnika.

4.3. Svakom homologiranomu tipu vozila dodjeljuje se homologacijski broj u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Ista država članica ne smije označiti istim homologacijskim brojem drugi tip vozila.

5. IZMJENE I DOPUNE HOMOLOGACIJE

5.1. U slučaju izmjena i dopuna homologacija dodijeljenih u skladu s ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe iz članaka 16. – 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

6. SUKLADNOST PROIZVODNJE

6.1. Mjere za osiguranje sukladnosti proizvodnje poduzimaju se u skladu s odredbama članaka 29. – 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

7. ZAHTJEVI

7.1. Mjerenje mase vozila spremnog za vožnju i raspodjele te mase po osovinama

Masa vozila u voznom stanju i raspodjela te mase po osovinama mjeri se na vozilu dostavljenu u skladu s točkom 3.3., stojećem na mjestu i s kotačima u položaju za vožnju ravno naprijed.

Ukoliko se izmjerene mase ne razlikuju za više od 3% od masa koje je odredio proizvođač vozila za pripadajuću tehničku konfiguraciju unutar tipa, ili za ne više od 5% ukoliko je vozilo kategorije N1, O1, O2 ili M2 mase manje od 3,5 tona, za potrebe prethodno navedenih zahtjeva koriste se masa vozila u voznome stanju i njezina raspodjela po osovinama prema podacima proizvođača. U suprotnome moraju se koristiti izmjerene mase, a tehnička služba može, ukoliko smatra neophodnim, izvesti dodatna mjerenja drugih vozila osim onih koja su dostavljena sukladno točki 3.3.

7.2. Mjerenje dimenzija

Mjerenje duljine, širine i visine izvodi se u skladu s odredbama iz točke 2.4. na vozilu (vozilima) u voznome stanju, dostavljenima sukladno točki 3.3.

Ukoliko se izmjerene dimenzije razlikuju za više od 1% od onih koje je odredio proizvođač vozila za pripadajuću tehničku konfiguraciju unutar tipa, za potrebe prethodno navedenih zahtjeva koriste se izmjerene dimenzije a tehnička služba može, ukoliko smatra neophodnim, izvesti dodatna mjerenja drugih vozila osim onih koja su dostavljena sukladno točki 3.3. Međutim, ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti određene u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama  (*) (prilog I. Direktive 96/53/EC).

7.3. Najveće dopuštene dimenzije za vozila

7.3.1. Najveća duljina

7.3.1.1. Motorna vozila: prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama(* ) (točka 1.1. priloga I. Direktive 96/53/EC).

7.3.1.2. Prikolice (osim poluprikolica): prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (*) (točka 1.1. priloga I. Direktive 96/53/EC).

7.3.1.3. Zglobni autobusi ili turistički autobusi: prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (*) (točka 1.1. priloga I. Direktive 96/53/EC).

7.3.1.4. Poluprikolice:

Razmak na koji se odnosi točka 7.3.1.4.1. mjeri se ne uzimajući u obzir naprave navedene u točki 2.4.1., a razmak na koji se odnosi točka 7.3.1.4.2. mora se mjeriti bez izuzetaka.

7.3.1.4.1. Razmak između osi svornjaka sedla i krajnje stražnje točke poluprikolice ne smije prekoračiti graničnu vrijednost od 12,00 m, mjereno vodoravno u uzdužnoj ravnini vozila.

7.3.1.4.2. Razmak između osi svornjaka sedla i krajnje prednje točke poluprikolice ne smije prekoračiti vrijednost od 2,04 m, mjereno vodoravno.

7.3.2. Najveća širina

7.3.2.1. Svako vozilo: kako je određeno u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (*) (točka 1.2. priloga I. Direktive 96/53/EC).

7.3.2.2. Čvrste ili odvojive nadogradnje vozila kategorija N i O posebno projektirane za prijevoz robe pod kontroliranim temperaturnim uvjetima, kod kojih debljina stjenke uključujući izolaciju prelazi 45 mm: prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (*) (točka 1.2. priloga I. Direktive 96/53/EC).

________
(*) »Narodne novine« br. 59/96, 59/98, 76/98 i 18/04.

7.3.3. Najveća visina

7.3.3.1. Svako vozilo: kako je određeno u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (*) (točka 1.3. priloga I. Direktive 96/53/EC).

7.4. Izračuni raspodjele mase

7.4.1. Postupak izračuna

7.4.1.1. Za izračune raspodjele mase propisane u daljnjem tekstu proizvođač mora dostaviti tehničkoj službi odgovornoj za ispitivanja podatke potrebne za identifikaciju (tablično ili u nekom drugom prihvatljivom obliku) – za svaku tehničku konfiguraciju unutar tipa vozila, određenu jednim od niza mogućih vrijednosti za sve točke priloga II. ovoga pravilnika – odgovarajuće tehnički najveće dopuštene mase vozila, tehnički najveće dopuštene mase na osovini i skupinama osovina, tehnički najveće dopuštene vučene mase, i tehnički najveće dopuštene mase skupa vozila.

7.4.1.2. Radi osiguravanja da su ispunjeni sljedeći zahtjevi za svaku tehničku konfiguraciju unutar tipa moraju se izvesti podesni izračuni. U tu svrhu izračuni se mogu ograničiti na najnepovoljnije slučajeve.

7.4.1.3. U sljedećim zahtjevima oznake M, mi, mj, TM i MC slijedom označavaju parametre za koje moraju biti ispunjeni zahtjevi iz točke 7.4:

M = tehnički najveća dopuštena masa vozila,

mi = tehnički najveća dopuštena masa na osovini označenoj s »i«, pri čemu se i mijenja od 1 do ukupnog broja osovina na vozilu,

mj = tehnički najveća dopuštena masa na pojedinačnoj osovini ili skupini osovina označenoj s »j«, pri čemu se j mijenja od 1 do ukupnog broja pojedinačnih osovina i skupina osovina,

TM = tehnički najveća dopuštena vučena masa, i

MC = tehnički najveća dopuštena masa skupa vozila.

7.4.1.4. Za pojedinačnu osovinu, koju indeks »i« označava kao osovinu, a indeks »j« kao skupinu osovina, po definiciji je mi = mj.

7.4.1.5. Za vozila opremljena osovinama s promjenjivim opterećenjem izračun se mora izvesti s ovjesom osovina pod uvjetima za uobičajenu uporabu. Za vozila opremljena s podiznim osovinama izračun se izvodi sa spuštenim osovinama.

7.4.1.6. Za skupine osovina proizvođač mora navesti zakonitosti razdiobe po osovinama ukupne mase koja djeluje na skupinu (na primjer formulom ili dijagramom razdiobe).

7.4.1.7. Za poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom kod izračuna se točka spajanja razmatra kao os označena sa »O«, a pripadajuće mase m0 i m0 određuju dogovorno tehnički najveću dopuštenu masu u točki spajanja prikolice.

7.4.2. Zahtjevi za vozila kategorija N i O, izuzev kamp-prikolica

7.4.2.1. Zbroj masa mi ne smije biti manji od mase M.

7.4.2.2. Za svaku skupinu osovina označenu sa »j« zbroj masa mi na njenim osovinama ne smije biti manji od mase mj. Dodatno, svaka od masa mi ne smije biti manja od dijela mi koji djeluje na osovinu »i« određenoga zakonitošću raspodjele masa za tu skupinu osovina.

7.4.2.3. Zbroj masa mj ne smije biti manji od mase M.

7.4.2.4. Zbroj masa vozila u voznom stanju, mase od 75 kg pomnožene brojem putnika u vozilu i tehnički najveće dopuštene mase u točki spajanja ne smije prekoračiti masu M.

7.4.2.5. Kad je vozilo opterećeno do njegove mase M na bilo koji od odgovarajućih načina opisanih u točkama 7.4.2.5.1. ili 7.4.2.5.2., masa koja odgovara opterećenju na osovini »i« ne smije biti veća od mase mj na toj osovini, a masa koja odgovara opterećenju na pojedinačnoj osovini ili grupi osovina »j« ne smije biti veća od mase mj.

7.4.2.5.1. Jednolika raspodjela mase označava vozilo u voznome stanju s masom od 75 kg postavljenom na svako putničko sjedalo i opterećeno do njegove mase M, pri čemu je teret jednakomjerno raspoređen po površini predviđenoj za prijevoz tereta.

7.4.2.5.2. Kod ekstremne raspodjele mase (nejednoliko opterećenje) proizvođač mora odrediti krajnje dopuštene moguće položaje težišta tereta i/ili nadogradnje i/ili opreme ili unutarnje ugrađene opreme (npr. od 0,5 m do 1,30 m ispred prve stražnje osovine), s vozilom u voznome stanju s masom od 75 kg postavljenom na svako putničko sjedalo i opterećenim do njegove mase M.

7.4.2.6. Kada je vozilo kategorije N opterećeno do njegove mase M i njegova stražnja osovina (označena s »n« kao osovina) ili stražnja skupina osovina (označena s »q« kao skupina osovina) opterećena do njezine mase mn ili mq, masa koju nosi upravljana osovina ili osovine ne smije biti manja od 20% od M.

7.4.2.7. MC ne smije prekoračiti zbroj M + TM.

7.4.3. Zahtjevi za autobuse i turističke autobuse

7.4.3.1. Primjenjuju se zahtjevi navedeni u točkama 7.4.2.1. do 7.4.2.3. i 7.4.2.7.

7.4.3.2. Zbroj mase vozila u voznome stanju, mase Q pomnožene brojem sjedećih i stajaćih putnika, masa WP, B i BX određenih u točki 7.4.3.3.1. i tehnički najveće dopuštene mase u točki spajanja, ako napravu za spajanje ugrađuje proizvođač, ne smije prekoračiti masu M.

7.4.3.3. Kada je nedovršeno vozilo opterećeno do njegove mase M u skladu sa situacijom opisanom u točki 7.4.2.5.1.2. ili kada je potpuno ili dovršeno vozilo u voznome stanju opterećeno kako je opisano u točki 7.4.3.3.1., masa koja odgovara opterećenju na svakoj osovini ne smije prekoračiti masu mi na svakoj osovini, a masa koja odgovara opterećenju na svakoj pojedinačnoj osovini ili skupini osovina ne smije prekoračiti masu mj na toj skupini osovina. Nadalje, masa koja odgovara opterećenju na pogonskoj osovini ili zbroj masa odgo varajućih opterećenjima na pogonskim osovinama mora biti najmanje 25% od M.

7.4.3.3.1. Vozilo u voznome stanju optereti se sa: masom odgovarajućom broju sjedećih putnika P mase Q; masom odgovarajućom broju stajaćih putnika SP mase Q jednakomjerno raspoređenih na površini predviđenoj za stajaće putnike S1; ako je primjenjivo, masom WP jednakomjerno raspoređenom na svakoj površini predviđenoj za invalidska kolica; masom B (kg) jednakomjerno raspoređenom u prostoru za prtljagu; masom BX (kg) jednakomjerno raspoređenom na površini krova opremljenoj za nošenje prtljage, pri čemu je:

P broj sjedaćih mjesta.

S1 površina za stajaće putnike. Za vozila razreda III ili B, S1 = 0.

SP, koji navodi proizvođač, ne smije prekoračiti vrijednost S1/Ssp, pri čemu je Ssp prostor dogovorno predviđen za jednog stajaćeg putnika, određen u niže navedenoj tablici.

WP (kg) broj površina predviđenih za invalidska kolica pomnožen s 250 kg koji predstavljaju masu invalidskih kolica i korisnika.

B (kg), koji navodi proizvođač, mora imati numeričku vrijednost ne manju od 100 x V. To uključuje prostore za prtljagu ili nosače za prtljagu koji se mogu pričvrstiti s vanjske strane vozila.

V je ukupni volumen prostora za prtljagu u m3. Kada se homologira vozilo razreda I. ili A, volumen prtljažnog prostora kojem je moguće pristupiti jedino s vanjske strane vozila ne uzima se u obzir

BX, koji navodi proizvođač, mora imati numeričku vrijednost ne manju od 75 kg/m2. Dvopodna vozila ne smiju biti opremljena za prijevoz prtljage na krovu te je stoga BX za dvopodna vozila jednak nuli.

Razred

Q (kg) masa

Ssp (m2/putniku)

vozila

jednog

dogovorni prostor za

putnika

jednoga stajaćeg putnika

Razredi I i A (**)

68

0,125

Razred II

71 (*)

0,15

Razredi III i B

71 (*)

nema stajaćih putnika

(*) Uključujući 3 kg za ručnu prtljagu.«

7.4.3.3.2. Kod vozila s promjenjivim brojem sjedećih mjesta i promjenjivom površinom predviđenom za stajaće putnike (S1) i/ili kod vozila predviđenih za prijevoz invalidskih kolica, potrebno je odrediti zahtjeve navedene u točkama 7.4.3.2. i 7.4.3.3. za svaki od sljedećih slučajeva.

7.4.3.3.2.1. Sa zaposjednutim svim raspoloživim sjedećim mjestima, zaposjednutim svim preostalim mjestima za stajaće putnike (do najvećeg broja kojega je odredio proizvođač, ako je dostignut) i, ako preostane još prostora, svim zaposjednutim mjestima za invalidska kolica.

7.4.3.3.2.2. Sa zaposjednutim svim stajaćim mjestima (do najvećeg broja kojega je odredio proizvođač), zaposjednutim preostalim putničkim sjedalima i, ako preostane još prostora, svim zaposjednutim mjestima za invalidska kolica.

7.4.3.3.2.3. Sa zaposjednutim svim mjestima za invalidska kolica, zaposjednutim preostalim stajaćim mjestima (do najvećeg broja kojega je odredio proizvođač), zaposjednutim preostalim putničkim sjedalima i sa zaposjednutim preostalim sjedalima.

7.4.3.4. Kada je vozilo u voznome stanju ili opterećeno kako je određeno u točki 7.4.3.3.1., masa koja odgovara opterećenju na prednjoj osovini ili grupi osovina ne smije biti manja od vrijednosti izraženih kao postotak od mase vozila u voznome stanju ili tehnički najveće dopuštene mase »M« određenih u sljedećoj tablici:

Razredi I i A

Razred II

Razredi III i B

Kruti

Zglobni

Kruti

Zglobni

Kruti

Zglobni

20

20

25(1)

20

25(1)

20

(1) Ta vrijednost smanjuje se na 20% za troosovinska vozila razreda II i III
koja imaju dvije upravljane osovine.

7.4.3.5. Kada se vozilo homologira za više od jednog razreda, za svaki razred primjenjuju se zahtjevi iz točaka 7.4.3.2. i 7.4.3.3.

7.4.4. Zahtjevi za kamp-prikolice

Primjenjuju se zahtjevi navedeni u točkama 7.4.2.1. do 7.4.2.4. i 7.4.2.7. Dodatno, kada je nedovršeno vozilo opterećeno do njegove mase M sukladno situaciji opisanoj u točki 7.4.2.5.1.2., ili kada je potpuno ili dovršeno vozilo u voznome stanju opterećeno do njegove mase M kako je opisano u dodatku priloga II. Pravilnika TPV 144, masa koja odgovara opterećenju na svakoj osovini ne smije prekoračiti masu mi na toj osovini, a mase odgovarajuće opterećenjuna svakoj pojedinačnoj osovini ili na skupini osovina ne smiju prekoračiti masu ?i na toj skupini osovina. Nadalje, masa koja odgovara opterećenju na pogonskoj osovini ili zbroj masa odgovarajućih opterećenjima na pogonskim osovinama moraju biti najmanje 25% od M.

7.5. Uvjeti koji se provjeravaju kod razvrstavanja vozila u terenska vozila (prilog II., točka 4. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila)

7.5.1. Tehnička služba mora provjeriti da li se potpuno ili dovršeno vozilo ili vučno vozilo za poluprikolicu (tegljač za poluprikolicu) bez sedla mogu smatrati terenskim vozilom u skladu s a zahtjevima navedenima u prilogu II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

7.5.2. Za druga nedovršena vozila ta provjera se vrši samo na zahtjev proizvođača.

7.6. Upravljivost

7.6.1. Svakim motornim vozilom i svakom poluprikolicom mora se moći upravljati na obje strane i izvesti potpunu kružnu putanju od 360° unutar područja određenog dvjema koncentričnim kružnicama, vanjskom kružnicom polumjera 12,50 m i unutarnjom kružnicom polumjera 5,30 m, bez da okomita projekcija bilo koje od krajnjih točaka vozila (uz izuzeće stršećih dijelova navedenih kod širine vozila u točki 2.4.2.) izađe izvan područja omeđena tim kružnicama.

Za motorna vozila i poluprikolice s napravom za podizanje osovine (vidi točku 2.14.) taj zahtjev također vrijedi kod podizne osovine/osovina u podignutom položaju ili osovine (osovina) s promjenjivim opterećenjem u rasterećenom stanju. Pomoć kod pokretanja kakvu vrše podizne osovine koje ispunjavaju zahtjeve iz točke 3.5. priloga IV. izuzima se od ovih zahtjeva.

Navedeni zahtjevi provjeravaju se kako slijedi:

7.6.1.1. Motorna vozila

Krajnja prednja vanjska točka motornog vozila vodi se uzduž obrisa vanjskog kruga (vidi sliku A).

7.6.1.2. Poluprikolice

Za poluprikolicu se smatra da zadovoljava zahtjeve navedene u točki 7.6.1. ako razmak njezinih osovina nije veći od

pri čemu je L širina poluprikolice, a osovinski razmak mjeri se za potrebe ove točke kao udaljenost između osi svornjaka sedla i središnje crte neupravljanog višeosovinskog sklopa; ukoliko jedan ili više višeosovinskih sklopova ima napravu za podizanje osovina (vidi točku 2.14.) kao razmak osovina koristi se vrijednost sa spuštenom/podignutom osovinom ili osovinama, ovisno što je veće. Ako postoji dvojba, tijelo za homologaciju može zahtijevati da se izvede ispitivanje opisano u točki 7.6.1.

7.6.2. Dodatni zahtjevi za vozila kategorije N

Kod vozila u mirovanju i s upravljanim kotačima usmjerenim tako da vozilo u kretanju svojom krajnjom prednjom vanjskom točkom opisuje krug polumjera 12,50 m, na tlu se označava crta vertikalne ravnine tangencijalne na stranu vozila koja je okrenuta prema vanjskoj strani kruga.

Pri kretanju vozila prema naprijed u bilo koju od dvije strane slijedeći krug polumjera 12,50 m, niti jedan dio vozila ne smije se naći izvan vertikalne ravnine za više od 0,80 m (vidi sliku B).

Kod vozila s napravom za podizanje osovine taj zahtjev također vrijedi kod podignute osovine/osovina (u smislu točke 2.14.). Za vozila kategorije N s podiznim osovinama u podignutom položaju ili s osovinama s promjenjivim optereće njem u neopterećenom stanju vrijednost 0,80 m zamjenjuje se vrijednošću 1,00 m.

7.6.3. Dodatni zahtjevi za vozila kategorija M2 ili M3

Kod vozila u mirovanju na tlu se označava crta vertikalne ravnine tangencijalne na stranu vozila koja je okrenuta prema vanjskoj strani kruga. Kod zglobnih vozila oba kruta dijela vozila moraju biti poravnata s ravninom. Kada vozilo, gibajući se od ravne linije, ulazi u kružno područje opisano u točki 7.6.1. niti jedan njegov dio ne smije se pomaknuti preko vertikalne ravnine za više od 0,60 m (vidi slike C i D).

7.6.4. Zahtjevi iz točaka 7.6.1. do 7.6.3. mogu se također, na zahtjev proizvođača, provjeriti odgovarajućim istovrijednim proračunom ili geometrijskim prikazom.

Ako se na zahtjev proizvođača vozilo kategorije N bez upravljanih stražnjih osovina provjerava na osnovu njegovih geometrijskih značajki: smatra se da je vozilo u skladu sa zahtjevima iz prethodno navedene točke 7.6.2. ako njegov stražnji prepust nije veći od 60% razmaka između osovina vozila.

7.6.5. Za nedovršena vozila proizvođač mora odrediti najveće dopuštene dimenzije za koje se vozilo ispituje prema zahtjevima navedenima u točkama 7.6.1. do 7.6.3.

7.7 Dodatni zahtjevi za motorna vozila kategorija M2 i M3

Tehnički najveća dopuštena vučena masa ne smije prekoračiti 3500 kg.

7.8. Tehnički najveća dopuštena masa u točki spajanja motornog vozila i uputstvo za ugradbu spojnica

7.8.1. Tehnički najveća dopuštena masa u točki spajanja motornog vozila konstruiranog za vuču prikolice sa središnjom osovinom i s tehnički najvećom dopuštenom vučenom masom većom od 3,5 tone mora iznositi najmanje 10% od tehnički najveće dopuštene vučene mase motornog vozila ili 1000 kg, ovisno što je manje.

7.8.2. Tehnički najveća dopuštena masa u točki spajanja motornog vozila konstruiranog za vuču prikolice sa središnjom osovinom i s tehnički najvećom dopuštenom vučenom masom ne većom od 3,5 tone mora iznositi najmanje 4% od tehnički najveće dopuštene vučene mase motornog vozila ili 25 kg, ovisno što je veće.

7.8.3. Za motorna vozila najveće tehnički dopuštene mase ne veće od 3,5 tone proizvođač mora navesti u priručniku za uporabu uvjete za ugradbu naprave za spajanje na motorno vozilo.

U navedenome slučaju ti uvjeti moraju uključivati najveću tehnički dopuštenu masu u točki spajanja motornog vozila, najveću dopuštenu masu naprave za spajanje, ugradbene točke za napravu za spajanje na motornom vozilu i najveći dopušteni prepust naprave za spajanje.

7.9. Sposobnost kretanja na usponu

Motorna vozila vukući prikolicu i opterećena do tehnički najveće dopuštene mase skupa vozila moraju biti sposobna pokrenuti se pet puta unutar pet minuta na usponu nagiba od najmanje 12%.

7.10. Omjer snage motora i najveće mase

Motorna vozila moraju imati izlaznu snagu motora od najmanje 5 kW/t tehnički najveće dopuštene mase skupa vozila. Kod cestovnih tegljača snaga motora mora biti najmanje 2,2 kW/t. Snaga motora mjeri se u skladu s odredbama Pravilnika TPV 140.

7.11. Uvjeti o istovrijednosti između određenih ne-zračnih i zračnih sustava ovjesa pogonske osovine/pogonskih osovina.

7.11.1. Na zahtjev proizvođača tehnička služba mora provjeriti istovrijednost ne-zračnog ovjesa u odnosu na zračni ovjes pogonske osovine/osovina.

Da bi bio istovrijedan zračnom ovjesu nezračni ovjes mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve.

7.11.1.1. Tijekom slobodnoga prijelaznoga niskofrekventnoga vertikalnog titranja ovješene mase iznad pogonske osovine ili skupine osovina, izmjerena frekvencija i prigušenje, s ovjesom koji nosi maksimalno opterećenje, mora se nalaziti unutar granica određenih u točkama 7.11.1.2. do 7.11.1.5.

7.11.1.2. Svaka osovina mora biti opremljena hidrauličnim amortizerima. Na skupinama osovina amortizeri moraju biti postavljeni tako da svedu na minimum titranje skupina osovina.

7.11.1.3. Srednji omjer prigušenja Dm mora iznositi više od 20% kritičnog prigušenja za ovjes u uobičajenom stanju s postavljenim djelujućim hidrauličnim amortizerima.

7.11.1.4. Omjer prigušenja Dr ovjesa s uklonjenim ili onesposobljenim svim hidrauličnim amortizerima ne smije biti veći od 50% Dm.

7.11.1.5. Tijekom slobodnoga prijelaznoga niskofrekventnoga vertikalnog titranja ovješene mase iznad pogonske osovine ili skupine osovina frekvencija ne smije biti viša od 2,0 Hz.

7.11.1.6. Frekvencija i prigušenje ovjesa određeni su u točki 7.11.2. Ispitni postupci za mjerenje frekvencije i prigušenja određeni su u točki 7.11.3.

7.11.2. Određivanje frekvencije i prigušenja

Pri tom određivanju razmatra se ovješena masa M (kg) iznad pogonske osovine ili skupine osovina. Osovina ili skupina osovina ima ukupni vertikalni pritisak između površine ceste i ovješene mase K newton/metru (N/m) i ukupni koeficijent prigušenja C newton x sekunda/metar (Ns/m). Vertikalni hod ovješene mase je Z. Jednadžba za slobodno titranje ovješene mase je:

Frekvencija titranja ovješene mase F (Hz) je:

Prigušenje je kritično pri C = C0,

pri čemu je

Omjer prigušenja kao dio kritičnog je C/C0.

Tijekom slobodnog prijelaznog niskofrekventnog titranja ovješene mase pomak mase u vertikalnom smjeru slijedi putanju prigušene sinusoide (slika 2). Frekvencija se može odrediti mjerenjem vremena trajanja za onoliko ciklusa titranja koliko se može uočiti. Prigušenje se može odrediti mjerenjem vršnih vrijednosti uzastopnih amplituda titraja u istom smjeru. Ako su amplitudni vrhovi prvog i drugog titraja A1 i A2, tada je omjer prigušenja D

pri čemu je »ln« prirodni logaritam omjera amplituda.

7.11.3. Ispitni postupak

Da bi se ispitivanjem ustanovili omjer prigušenja Dm, omjer prigušenja s uklonjenim hidrauličnim

amortizerima Dr i frekvencija ovjesa F, opterećeno vozilo se:

(a) vozi malom brzinom (5 km/h ± 1 km/h) preko stepenice visine 80 mm s profilom prikazanim na slici 1. Prijelazno titranje za koje se određuje frekvencija i prigušenje nastaje nakon što kotači pogonske osovine napuste stepenicu; ili

(b) povuče nadolje za šasiju, tako da je opterećenje pogonske osovine 1,5 puta veće od njezine najveće statičke vrijednosti. Vozilo držano dolje naglo se otpusti i analizira se naknadno titranje; ili

(c) gurne prema gore šasijom tako da se ovješena masa podigne 80 mm iznad pogonske osovine. Vozilo držano gore naglo se ispusti i analizira se naknadno titranje; ili

(d) podvrgne nekom drugom postupku za koji proizvođač može tehničkoj službi dokazati

istovrijednost.

Vozilo mora biti opremljeno sa osjetilom vertikalnog pomaka između pogonske osovine i šasije, smještenim tik nad pogonskom osovinom. Iz zapisa tog pomaka može se izmjeriti vremenski razmak između prvog i drugog kompresijskog vrha za određivanje prigušenja. Kod dvostrukih pogonskih osovina osjetilo vertikalnog pomaka mora biti postavljen između svake pogonske osovine i šasije tik nad osovinom.

Gume moraju biti napuhane na odgovarajući tlak prema preporukama proizvođača za ispitnu masu vozila.

Ispitivanje za provjeru istovrijednosti ovjesa izvodi se pri najvećoj tehnički dopuštenoj masi na osovini ili skupini osovina, a dokazana istovrijednost važi za sve manje mase.

 

PRILOG II.

OPISNI DOKUMENT br. ……

u skladu s prilogom I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (Direktive Vijeća 70/156/EEC) za homologaciju tipa određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na njihove mase i dimenzije

(Pravilnik TPV 148 - Direktiva Parlamenta i
Vijeća 97/…/EC)

Sljedeći podaci, ako se primjenjuju, moraju se dostaviti u tri primjerka s popisom priloženih dokumenata. Svi crteži moraju se dostaviti u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, moraju se dodati podaci o njihovim značajkama.

0. OPĆI PODACI

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):...

0.2. Tip:.....................................................

0.2.1. Trgovački naziv(nazivi):........................

0.3. Značenje oznake tipa, ako je naznačeno na vozilu(b):

0.3.1. Položaj te oznake: ...............................

0.4. Kategorija vozila(c): .............................

0.5. Naziv i adresa proizvođača: ................

0.6. Položaj proizvođačevih pločica i natpisa i način pričvršćivanja:

0.6.1. Na podvozju:.......................................

0.6.2. Na nadogradnji:...................................

0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: .

1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila uzorka:.......

1.2. Dimenzijski crteži cijelog vozila: ...........

1.3. Broj osovina i kotača:..........................

1.3.1. Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima:

1.3.2. Broj i položaj upravljanih osovina: .......

1.3.3. Pogonske osovine (broj, položaj, međusobna povezanost):

1.4. Šasija (ako postoji) (crtež s glavnim dimenzijama):

1.6. Mjesto i način ugradbe pogonskog motora:

1.7. Vozačka kabina (ravna ili izbočena)(z): .

1.9. Navesti je li motorno vozilo namijenjeno za vuču poluprikolica ili drugih prikolica i je li priključno vozilo poluprikolica, prikolica s rudom ili sa središnjom osovinom; navesti vozila koja su posebno projektirana za prijevoz robe pod kontroliranim temperaturnim uvjetima.

2. MASE I DIMENZIJE(e) (kg, mm) (po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.1. Razmak/razmaci osovina (potpuno opterećeno)(f) :

2.1.1. Za poluprikolice:..................................

2.1.1.1. Razmak između osi svornjaka sedla i krajnje stražnje točke poluprikolice:

2.1.1.2. Najveći razmak između osi svornjaka sedla i bilo koje točke na prednjoj strani poluprikolice:

2.1.1.3. Razmak kotača poluprikolice prema definiciji u točki 7.6.1.2. priloga I. ovoga pravilnika:

2.2. Za vučno vozilo za poluprikolicu:..........

2.2.1. Predvođenje sedla (najveća i najmanja vrijednost, navesti dopuštene vrijednosti za slučaj nedovršenog vozila)(g):...........................................................

2.2.2. Najveća visina sedla: (normirana)(h):......

2.3. Razmak (razmaci) kotača i širina (širine) osovina:

2.3.1. Razmak kotača svake upravljane osovine(i):

2.3.2. Razmak kotača ostalih osovina(i):..........

2.3.3. Širina najšire stražnje osovine:..............

2.4. Vanjske dimenzije vozila......................

2.4.1. Podvozje bez nadogradnje...................

2.4.1.1. Duljina(i):..............................................

2.4.1.1.1 Najveća dopuštena duljina:...................

2.4.1.1.2. Najmanja dopuštena duljina:.................

2.4.1.2. Širina(k):...............................................

2.4.1.2.1. Najveća dopuštena širina:.....................

2.4.1.2.2. Najmanja dopuštena širina:...................

2.4.1.3. Visina (u položaju vozila za vožnju)(l) (kod vozila s prilagođavanjem razine navesti uobičajeni položaj za vožnju):...........................................................

2.4.1.4. Prednji prepust(m):................................

2.4.1.5. Stražnji prepust(n):................................

2.4.1.5.2. Najveći i najmanji dopušteni prepust spojne točke(nd):

2.4.1.8. Dopušteni granični položaji težišta nadogradnje i/ili unutarnjeg pribora i/ili opreme i/ili korisnog tereta:

2.4.1.9. Razmak između osovina (za više-osovinske izvedbe):

2.4.2. Podvozje s nadogradnjom....................

2.4.2.1. Duljina(j):..............................................

2.4.2.1.1. Duljina tovarnog prostora:....................

2.4.2.2. Širina(k):...............................................

2.4.2.2.1. Debljina stjenke zidova (za vozila posebno projektirana za prijevoz robe pod kontroliranim temperaturnim uvjetima):.............................................

2.4.2.3. Visina (u položaju vozila za vožnju)(l) (kod vozila s prilagođavanjem razine navesti uobičajeni položaj za vožnju):...........................................................

2.4.2.4. Prednji prepust(m):................................

2.4.2.5. Stražnji prepust(n):................................

2.4.2.8. Dopušteni granični položaji težišta korisnog tereta (u slučaju neujednačeno raspoređenog tereta):

2.4.2.9. Razmak između osovina (za više osovinske izvedbe):

2.6. Masa vozila s nadogradnjom i, za vučno vozilo koje nije kategorije M1, s napravom za spajanje, u voznom stanju, ili masa podvozja s kabinom ako proizvođač ne ugrađuje nadogradnju i/ili napravu za spajanje (uključujući rashladne tekućine, maziva, gorivo, 100% ostalih tekućina izuzev iskorištenih voda, alate, zamjenski kotač i vozača), a kod autobusa i turističkih autobusa masu člana posade (75 kg) ako vozilo ima sjedalo za posadu)(o)(?):........................................

2.6.1. Raspodjela te mase po osovinama i, za poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje u točki spajanja(?):...........................................

2.7. Najmanja masa dovršenog vozila prema podacima proizvođača za nedovršeno vozilo:

2.7.1. Raspodjela te mase po osovinama i, za poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje u točki spajanja:..............................................

2.8. Tehnički najveća dopuštena masa prema podacima proizvođača(y)(?):

2.8.1. Raspodjela te mase po osovinama i, za poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje u točki spajanja(?)...........................................

2.9. Najveća tehnički dopuštena masa na svakoj osovini(?):

2.10. Najveća tehnički dopuštena masa na svakoj skupini osovina(?):

2.11. Najveća tehnički dopuštena vučena masa motornog vozila(?):

2.11.1. Prikolice s rudom:................................

2.11.2. Poluprikolice: ......................................

2.11.3. Prikolice sa središnjom osovinom: .......

2.11.3.1. Najveći dopušteni omjer između prepusta spojnice(p) i razmaka osovina:

2.11.4. Tehnički najveća dopuštena masa skupa vozila:

2.11.6. Najveća masa nekočene prikolice:........

2.12. Najveća tehnički dopuštena masa u točki spajanja:

2.12.1. Za motorno vozilo:...............................

2.12.2. Za poluprikolicu ili prikolicu sa središnjom osovinom:

2.13. Najveća dopuštena masa naprave za spajanje (ako je ne ugrađuje proizvođač):

2.14.1. Omjer snaga motora/najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila (u kW/kg) (prema definiciji u točki 7.10. priloga I. ovoga pravilnika):..................

2.16. Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi vozila (neobavezno; kad su te vrijednosti navedene treba ih provjeriti u skladu sa zahtjevima u prilogu IV.) (1):

2.16.1. Predviđena najveća dopuštena ukupna masa pri registraciji/u uporabi (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila)(?):............

2.16.2. Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku osovinu i, za poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje u točki spajanja prema podacima proizvođača ako je manje od najveće tehnički dopuštene mase u točki spajanja (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila) (?):.............................................

2.16.3. Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku skupinu osovina (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila) (?):

2.16.4. Predviđena najveća dopuštena vučena masa pri registraciji/u uporabi (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila) (?):...........

2.16.5. Predviđena najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji/u uporabi (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila) (?):.

_______
Napomene:

Opći podaci: brojevi točaka i napomene korištene u ovom opisnom dokumentu odgovaraju brojevima točaka i napomenama korištenim u prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Točke koje se ne koriste za potrebe ovoga pravilnika ispuštene su.

Napomena (e) znači »Određena na takav način da se odredi stvarna vrijednost za svaku tehničku konfiguraciju tipa vozila«.

Napomena (nd) znači »HRN ISO 612, naziv broj 6.18.1.«

(1) Točke 2.16.1. do 2.16.5. ne isključuju mogućnost da nacionalna tijela nadležna za registraciju vozila odrede dodatne najveće mase za registraciju/uporabu vozila.

5. OSOVINE

5.1. Opis svake osovine:.............................

5.2. Marka: ...............................................

5.3. Tip: .....................................................

5.4. Podizna osovina/osovine:......................

5.4.1. Položaj, marka i tip:.............................

5.5. Osovina/osovine s promjenjivim opterećenjem:

5.5.1. Položaj, marka i tip:.............................

6. OVJES

6.1. Crtež ovjesa:........................................

6.2. Tip i konstrukcija ovjesa za svaku osovinu, skupinu osovina ili svaki kotač:

6.2.1. Namještanje razine: da/ne

6.2.3. Zračni ovjes za pogonsku/pogonske osovinu/osovine: da/ne

6.2.3.1. Ovjes pogonske osovine/osovina istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne

6.2.3.2. Frekvencija i prigušenje vertikalnog titranja ovješene mase:

6.3. Značajke opružnih dijelova ovjesa (konstrukcija, značajke materijala i dimenzije):

6.4. Stabilizatori: da/ne

6.5. Amortizeri: da/ne

6.6. GUME I KOTAČI

6.6.1. Kombinacija/kombinacije guma/kotač (za gume navesti oznaku veličine, najmanji indeks nosivosti, najmanju brzinsku kategoriju; za kotače navesti veličinu/veličine naplatka i dubinu/dubine nalijeganja)(?):

6.6.1.1. Osovina 1:...........................................

6.6.1.2. Osovina 2:...........................................

itd.

6.6.3. Tlak u gumama prema preporukama proizvođača vozila(?) kPa

8. SUSTAV KOČENJA

8.3. Upravljački i prijenosni mehanizmi kočnih sustava prikolica na vozilima konstruiranim za vuču prikolice:……………………………………………………...

9. NADOGRADNJA

9.1. Tip nadogradnje:..................................

9.10.3. Sjedala:...............................................

9.10.3.1. Broj:....................................................

9.10.3.2. Položaj i raspored:...............................

9.17. Pločice proizvođača:............................

9.17.1. Fotografije i/ili crteži položaja pločica proizvođača i natpisa te identifikacijske oznake vozila:

9.17.2. Fotografije i/ili crteži položaja službenoga dijela pločica proizvođača i natpisa (ispunjen primjer s dimenzijama):...........................................................

11. VEZE IZMEĐU VUČNIH VOZILA I PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

11.1. Razred i tip naprave za spajanje koja je ili će biti ugrađena:

11.2. Značajke D, U, S i V za ugrađenu napravu za spajanje ili najmanje vrijednosti značajki D, U, S i V za napravu za spajanje koja će biti ugrađena:.........

11.3. Upute za ugradbu tipa naprave za spajanje na vozilo i fotografije ili crteži ugradbenih točaka na vozilu prema podacima proizvođača; dodatno objašnjenje ako je uporaba tipa mehaničke spojnice ograničena na određeni tip vozila:..................................................

11.4. Uputa za ugradbu posebnih vučnih oslonaca ili ugradbenih ploča:

13. POSEBNE ODREDBE ZA VOZILA NAMIJENJENA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA KOJA OSIM SJEDALA ZA VOZAČA IMAJU VIŠE OD OSAM SJEDALA

13.1. Razred vozila (razred I, razred II, razred III, razred A, razred B):

13.2 Površina za putnike (m2): .....................

13.2.1. Ukupna (S0): Smjer vožnje...................

13.2.2. Gornja površina (S0a)(l): Smjer vožnje..

13.2.3. Donja površina (S0b): Smjer vožnje......

13.2.4. Za stajaće putnike (S1): Smjer vožnje...

13.3. Broj putnika (sjedećih i stajaćih)...........

13.3.1. Ukupno (N): Smjer vožnje...................

13.3.2. Gornja površina (Na)(l): Smjer vožnje....

13.3.3. Donja površina (Nb)(l): Smjer vožnje.....

13.3.4. Broj sjedećih putnika...........................

13.4. Broj mjesta za invalidska kolica kod vozila kategorija M2 i M3

13.4.1. Ukupno (A): Smjer vožnje...................

13.4.2. Gornja površina (Aa)(l): ........................

13.4.3. Donja površina (Ab)(l): .........................

13.7. Obujam prostora za prtljagu (m3): ........

13.8. Površina za prijevoz prtljage na krovu (m2):

DODATNI PODACI ZA TERENSKA VOZILA

2.4.1. Podvozje bez nadogradnje...................

2.4.1.4.1. Kut prednjeg prepusta (na):... stupnjeva

2.4.1.5.1. Kut stražnjeg prepusta (nb):... stupnjeva

2.4.1.6. Zračnost od tla (prema definiciji u točki 4.5. dijela A priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila):...........................................................

2.4.1.6.1. Između osovina:...................................

2.4.1.6.2. Ispod prednje osovine/osovina:............

2.4.1.6.3. Ispod stražnje osovine/osovina:............

2.4.1.7. Kut kosine(nc):...................... stupnjeva

2.4.2. Podvozje s nadogradnjom....................

2.4.2.4.1. Kut prednjeg prepusta (na):... stupnjeva

2.4.2.5.1. Kut stražnjeg prepusta (nb):... stupnjeva

2.4.2.6. Zračnost od tla (prema definiciji u točki 4.5. dijela A priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila):...........................................................

2.4.2.6.1. Između osovina:...................................

2.4.2.6.2. Ispod prednje osovine/osovina:............

2.4.2.6.3. Ispod stražnje osovine/osovina:............

2.4.2.8. Kut kosine (nc):..................... stupnjeva

2.15. Sposobnost pokretanja na usponu (samo za

vozilo.............................................. %)

4.9 Blokiranje diferencijala: da/ne po izboru (1)

Prilog III.

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA

(vozilo)

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji (1)....................................................

– izmjeni/dopuni homologacije (1) ...........................

– odbijanju homologacije (1)....................................

– povlačenju homologacije (1).................................

s obzirom na Direktivu 97/27/EC o masama i dimenzijama motornih vozila i njihovih prikolica i dopunjavanju Direktive 70/156/EEC

EC homologacija tipa br.:......................................

Razlog za izmjenu/dopunu:.....................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):.........

0.2. Tip vozila:..................................................

0.2.1. Trgovački naziv/nazivi

0.3. Značenje oznake tipa, ako je naznačeno na vozilu:

0.3.1. Položaj te oznake:......................................

0.4. Kategorija vozila:.......................................

0.5. Naziv i adresa proizvođača:........................

Naziv i adresa proizvođača zadnjeg stupnja sastavljanja vozila:

.................................................................

0.8. Naziv i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

.................................................................

DIO II.

1. Dodatni podaci (ako je primjenjivo): vidi Dodatak

2. Tehnička služba odgovorna za izvođenje ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:.....................

4. Broj izvještaja o ispitivanju:........................

5. Napomene (ako ih ima): vidi Dodatak

6. Mjesto:......................................................

7. Datum:.......................................................

8. Potpis:.......................................................

9. Kod tijela nadležnog za homologaciju priložen je popis opisnih dokumenata koji se može dobiti na zahtjev.

_______
(1) Precrtati što se ne primjenjuje.

Dodatak

Certifikatu o homologaciji
tipa br. …

o homologaciji tipa određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na Direktivu 97/27/EC

1. Dodatne informacije

1.0. Dimenzije koje prelaze najveće mjere dopuštene u točki 7.3. priloga I. Direktive 97/27/EC sukladno člancima 3. i 7. ovoga pravilnika: da/ne (1)

1.1. Duljina (ukupna):…….mm (potpuno ili dovršeno vozilo)

1.1.1. Duljina teretnog prostora

1.1.2. Udaljenost od svornjaka sedla do krajnje prednje točke poluprikolice

1.1.3. Udaljenost od svornjaka sedla do zadnje strane poluprikolice

1.2. Širina (ukupna):…….mm (potpuno ili dovršeno vozilo)

1.3. Visina (ukupna):…….mm (potpuno ili dovršeno vozilo)

1.4. Najveća dopuštena duljina:…….mm (nedovršeno vozilo)

1.5. Najveća dopuštena širina:……. mm (nedovršeno vozilo)

1.6. Dopušteni granični položaji težišta nadogradnje i/ili unutarnjeg pribora i/ili opreme i/ili korisnog tereta (nedovršeno vozilo ili nejednoliko opterećenje)

1.7. Masa vozila u voznom stanju (2)

1.7.1. Najveća tehnički dopuštena masa vozila(2):… kg

1.9. Najveća tehnički dopuštena masa na osovini(2):

1.9.1. 1. osovina … kg

2. osovina(1) … kg

3. osovina(1) … kg

4. osovina(1) … kg

5. osovina(1) … kg

1.11. Najveća tehnički dopuštena masa na skupini osovina(2)

1.11.1. Prva skupina osovina(1): … kg

Druga skupina osovina(1): … kg

1.13. Najveća tehnički dopuštena masa skupa vozila:

1.14. Podizne osovine

1.15. Osovine s promjenjivim opterećenjem

1.17. Najveća tehnički dopuštena vučena masa motornog vozila(1)(2)

1.17.1. Prikolica s rudom(1)

1.17.2. Poluprikolica(1)

1.17.3. Prikolica sa središnjom osovinom (1)

1.17.4. Nekočena prikolica(1)

1.18. Najveća tehnički dopuštena masa u spojnoj točki motornog vozila/ poluprikolice/prikolice sa središnjom osovinom(1) (2): … kg

1.19. Najveća dopuštena masa naprave za spajanje (ako je ne ugrađuje proizvođač): … kg

1.20. Najveća dopuštena masa za registraciju/uporabu(2) (3)

1.20.1. Predviđena najveća dopuštena ukupna masa pri registraciji/u uporabi (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila) (2)

1.20.2. Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku osovinu i, za poluprikolice i prikolice sa središnjom osovinom, predviđeno opterećenje u točki spajanja prema podacima proizvođača ako je manje od najveće tehnički dopuštene mase u točki spajanja (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila)(2)

1.20.3. Predviđena najveća dopuštena masa pri registraciji/u uporabi za svaku skupinu osovina (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila)(2)

1.20.4. Predviđena najveća dopuštena vučena masa pri registraciji/u uporabi (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila)(2)

1.20.5. Predviđena najveća dopuštena masa skupa vozila pri registraciji/u uporabi (moguć je unos više podataka za svaku tehničku konfiguraciju vozila)(2)

1.21. Zračni ovjes za pogonsku osovinu: da/ne(1)

1.22. Ovjes pogonske osovine istovrijedan zračnom ovjesu: da/ne(1)

1.23. Terensko vozilo: da/ne(1)

1.24. Broj putnika

1.24.1. Broj sjedala(2)

1.24.2. Broj stajaćih mjesta za vozila kategorije M2 i M3 (2)

1.24.3. Broj mjesta za invalidska kolica kod vozila kategorija M2 i M3(2): «

1.25. Fotografije ili crteži ugradbenih točaka za napravu za spajanje na vozilu.

________
(1) Precrtati što se ne primjenjuje.
 (2) Navesti tako da je jasno razvidna stvarna vrijednost za svaku tehničku konfiguraciju tipa vozila.
(3) Upisati samo ako je taj podatak dan u opisnom dokumentu.

PRILOG IV.

U ovom prilogu sadržan je jednoznačan postupak sukladan članku 4.#clanak4 ovoga pravilnika za određivanje »najveće dopuštene mase za registraciju/uporabu« u svakoj državi članici te jednoznačni tehnički zahtjevi za podizne osovine i osovine s promjenjivim opterećenjem u skladu s člankom 5.#clanak5 ovoga pravilnika.

1. Definicije

Dok ovaj pravilnik ne bude izmijenjena i dopunjena tako da uskladi najveće dopuštene mase, primjenjiv je sljedeći koncept u smislu članka 4.#clanak4 ovoga pravilnika. U smislu ovog priloga:

1.0. »Nedjeljivi teret« označava teret koji u svrhu prijevoza cestom ne može biti podijeljen u dva ili više dijela bez prevelikih troškova ili opasnosti od oštećenja i koji uslijed svoje mase ili dimenzija ne može biti prevožen vozilom koje svojim masama i dimenzijama nije u skladu s najvećim dopuštenim masama i dimenzijama propisanim u državama članicama.

1.1. »Najveća dopuštena masa za registraciju/uporabu« označava najveću masu opterećenog vozila s kojom se vozilo može registrirati ili staviti u uporabu u državi članici na zahtjev proizvođača vozila.

1.1.1. Za svaku tehničku konfiguraciju tipa vozila određenu jednom od grupa stavki utvrđenih u opisnom dokumentu iz priloga II. ovoga pravilnika, kod homologacije u smislu ovoga pravilnika proizvođač može odrediti niz najvećih tehnički dopuštenih masa predviđenih za registraciju/uporabu tako da ih tijelo nadležno za homologaciju može prethodno provjeriti u skladu sa zahtjevima iz točke 2. ovog priloga.

1.1.2. Nadležna tijela svake od država članica moraju za svoju državu odrediti registracijsku/uporabnu najveću dopuštenu masu određenog vozila, sukladno sljedećim načelima:

– po definiciji se svakoj tehničkoj konfiguraciji tipa vozila određenoj jednom od grupa mogućih vrijednosti stavki utvrđenih u opisnom dokumentu u prilogu II. ovoga pravilnika smije pripisati samo jedna najveća dopuštena masa predviđena za registraciju/uporabu,

– najveća dopuštena masa predviđena za registraciju/uporabu određena je kao najveća masa koja je manja ili jednaka najvećoj tehnički dopuštenoj masi i najvećoj dopuštenoj masi vozila koja je na snazi u državi članici (ili manja masa na zahtjev proizvođača u dogovoru s nadležnim tijelima država članica), i koja je u skladu s zahtjevima utvrđenima u točki 2. ovog priloga.

Ovo ne isključuje mogućnost da države članice dopuste veće mase, unutar granica najveće tehnički dopuštene mase vozila, bilo za prijevoz nedjeljivih tereta ili za potrebe određenih nacionalnih transportnih radnji koje ne utječu bitno na međunarodnu konkurentnost u području prijevoza.

1.1.3. Za primjenu pojedinačnih pravilnika navedenih u prilogu IV. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila države članice mogu zahtijevati sukladnost vozila s odredbama tih pravilnika, ovisno o kategoriji na koju se odnose sukladno prilogu II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, koje odgovaraju stvarnoj vrijednosti najveće dopuštene mase vozila za registraciju/uporabu, te, za prikolice sa središnjom osovinom i poluprikolice, stvarnoj vrijednosti masa koje odgovaraju opterećenju osovina kada je vozilo opterećeno do najveće dopuštene mase za registraciju/uporabu.

1.1.4. Države članice smiju zahtijevati da najveća dopuštena masa za registraciju/uporabu ne ovisi o ugrađenim gumama.

1.2. »Najveća dopuštena masa na osovini za registraciju/uporabu u državi članici« označava najveću masu na osovini koju određuje nadležno tijelo države članice, i sa kojom će na zahtjev proizvođača vozilo biti registrirano ili stavljeno u uporabu u toj državi članici.

1.2.1. Za svaku tehničku konfiguraciju tipa vozila određenu jednom od grupa stavki utvrđenih u opisnom dokumentu iz priloga II. ovoga pravilnika, kod homologacije u smislu ovoga pravilnika proizvođač može odrediti niz najvećih tehnički dopuštenih masa na osovinama predviđenih za registraciju/uporabu tako da ih tijelo nadležno za homologaciju može prethodno provjeriti u skladu s zahtjevima iz točke 2. ovog priloga.

1.2.2. Nadležna tijela svake od država članica moraju za svoju državu odrediti registracijsku/uporabnu najveću dopuštenu masu na osovini određenog vozila, sukladno sljedećim načelima:

– po definiciji se svakoj tehničkoj konfiguraciji tipa vozila određenoj jednom od grupa mogućih vrijednosti stavki utvrđenih u opisnom dokumentu u prilogu II. ovoga pravilnika za svaku osovinu smije pripisati samo jedna registracijska/uporabna najveća dopuštena masa,

– registracijska/uporabna najveća dopuštena masa na osovini određena je kao najveća masa koja je manja ili jednaka najvećoj tehnički dopuštenoj masi na osovini i najvećoj dopuštenoj masi na osovini koja je na snazi u državi članici (ili manja masa na zahtjev proizvođača u dogovoru s nadležnim tijelima država članica), te koja je u skladu s zahtjevima utvrđenima u točki 2. ovog priloga.

Ovo ne isključuje mogućnost da države članice dopuste veće mase, unutar granica najveće tehnički dopuštene mase na osovini, bilo za prijevoz nedjeljivih tereta ili za potrebe određenih nacionalnih transportnih radnji koje ne utječu bitno na međunarodnu konkurentnost u području prijevoza.

1.2.3. Države članice smiju zahtijevati da najveća dopuštena masa na osovini za registraciju/uporabu ne ovisi o ugrađenim gumama.

1.3. »Najveća dopuštena masa na skupini osovina za registraciju/uporabu u državi članici« označava najveću masu na skupini osovina koju određuje nadležno tijelo države članice, i sa kojom će na zahtjev proizvođača vozilo biti registrirano ili stavljeno u uporabu u toj državi članici.

1.3.1. Za svaku tehničku konfiguraciju tipa vozila određenu jednom od skupina mogućih vrijednosti stavki utvrđenih u opisnom dokumentu iz priloga II. ovoga pravilnika, kod homologacije u smislu ovoga pravilnika proizvođač može odrediti niz najvećih tehnički dopuštenih masa na skupini osovina predviđenih za registraciju/uporabu tako da ih tijelo nadležno za homologaciju može prethodno provjeriti u skladu s zahtjevima iz točke 2. ovog priloga.

1.3.2. Nadležna tijela svake od država članica moraju za svoju državu odrediti registracijsku/uporabnu najveću dopuštenu masu na skupini osovina određenog vozila, sukladno sljedećim načelima:

– po definiciji se svakoj tehničkoj konfiguraciji tipa vozila određenoj jednom od grupa mogućih vrijednosti stavki utvrđenih u opisnom dokumentu u prilogu II. ovoga pravilnika za svaku skupinu osovina smije pripisati samo jedna registracijska/uporabna najveća dopuštena masa,

registracijska/uporabna najveća dopuštena masa na skupini osovina određena je kao najveća masa koja je manja ili jednaka najvećoj tehnički dopuštenoj masi na skupini osovina i najvećoj dopuštenoj masi na skupini osovina koja je na snazi u državi članici (ili manja masa na zahtjev proizvođača u dogovoru s nadležnim tijelima država članica), te koja je u skladu s zahtjevima utvrđenima u točki 2. ovog priloga.

Ovo ne isključuje mogućnost da države članice dopuste veće mase, unutar granica najveće tehnički dopuštene mase na skupini osovina, bilo za prijevoz nedjeljivih tereta ili za potrebe određenih nacionalnih transportnih radnji koje ne utječu bitno na međunarodnu konkurentnost u području prijevoza.

1.4. »Najveća dopuštena vučena masa za registraciju/uporabu u državi članici« motornog vozila označava najveću masu vučenu motornim vozilom koju određuje nadležno tijelo države članice, i sa kojom će na zahtjev proizvođača vozilo biti registrirano ili stavljeno u uporabu u toj državi članici.

1.4.1. Za svaku tehničku konfiguraciju tipa vozila određenu jednom od grupa mogućih vrijednosti stavki utvrđenih u opisnom dokumentu iz priloga II. ovoga pravilnika, kod homologacije u smislu ovoga pravilnika proizvođač može odrediti niz najvećih dopuštenih vučenih masa predviđenih za registraciju/uporabu tako da ih tijelo nadležno za homologaciju može prethodno provjeriti u skladu s zahtjevima iz točke 2. ovog priloga.

1.4.2. Nadležna tijela svake od država članica moraju za svoju državu odrediti registracijsku/uporabnu najveću dopuštenu vučenu masu određenog vozila, sukladno sljedećim načelima:

– po definiciji se svakoj tehničkoj konfiguraciji tipa vozila određenoj jednom od grupa mogućih vrijednosti stavki utvrđenih u opisnom dokumentu u prilogu II. ovoga pravilnika smije pripisati samo jedna registracijska/uporabna najveća dopuštena vučena masa,

– registracijska/uporabna najveća dopuštena vučena masa određena je kao najveća masa koja je manja ili jednaka najvećoj tehnički dopuštenoj vučenoj masi i najvećoj dopuštenoj vučenoj masi koja je na snazi u državi članici (ili manja masa na zahtjev proizvođača u dogovoru s nadležnim tijelima država članica), te koja je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u točki 2. ovog priloga.

Ovo ne isključuje mogućnost da države članice dopuste veće mase, unutar granica najveće tehnički dopuštene vučene mase, bilo za prijevoz nedjeljivih tereta ili za potrebe određenih nacionalnih transportnih radnji koje bitno ne utječu na međunarodnu konkurentnost u području prijevoza.

1.5. »Najveća dopuštena masa skupa vozila za registraciju/uporabu u državi članici« označava zbroj masa opterećenog vozila i njegove opterećene prikolice, sa kojom će na zahtjev proizvođača vozilo biti registrirano u toj državi članici.

1.5.1. Za svaku tehničku konfiguraciju tipa vozila određenu jednom od grupa mogućih vrijednosti stavki utvrđenih u opisnom dokumentu iz priloga II. ovoga pravilnika, kod homologacije u smislu ovoga pravilnika proizvođač može odrediti niz najvećih dopuštenih masa skupa vozila predviđenih za registraciju/uporabu tako da ih tijelo nadležno za homologaciju može prethodno provjeriti u skladu s zahtjevima iz točke 2. ovog priloga.

1.5.2. Nadležna tijela svake od država članica moraju za svoju državu odrediti registracijsku/uporabnu najveću dopuštenu masu skupa vozila za određeno vozilo, sukladno sljedećim načelima:

– po definiciji se svakoj tehničkoj konfiguraciji tipa vozila određenoj jednom od grupa mogućih vrijednosti stavki utvrđenih u opisnom dokumentu u prilogu II. ovoga pravilnika smije pripisati samo jedna registracijska/ uporabna najveća dopuštena masa skupa vozila. Međutim, u skladu s važećom praksom u državi članici može se odrediti jedna registracijska/uporabna najveća dozvoljena masa skupa vozila po ukupno određenom broju osovina skupa vozila, a ta masa može ovisiti o drugim značajkama tog skupa vozila kao što je npr. predviđena vrsta prijevoza (prijevoz ISO-kontejnera duljine 40 stopa na skupu vozila itd.).

– registracijska/uporabna najveća dopuštena masa skupa vozila određena je kao najveća masa koja je manja ili jednaka najvećoj tehnički dopuštenoj masi skupa vozila i najvećoj dopuštenoj masi koja je na snazi u državi članici (ili manja masa na zahtjev proizvođača u dogovoru s nadležnim tijelima država članica), te koja je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u točki 2. ovog priloga.

Ovo ne isključuje mogućnost da države članice dopuste veće mase, unutar granica najveće tehnički dopuštene mase skupa vozila, bilo za prijevoz nedjeljivih tereta ili za potrebe određenih nacionalnih transportnih radnji koje bitno ne utječu na međunarodnu konkurentnost u području prijevoza.

2. Određivanje najvećih dopuštenih masa za registraciju/uporabu

2.1. Nadležna tijela države članice za određivanje najvećih dopuštenih masa pri registraciji/u uporabi primjenjuju odredbe točke 7.4. priloga I. ovoga pravilnika. Pri tome oznake M, mi, µj, TM i MC u navedenom članku označavaju redom najveću dopuštenu masu vozila za registraciju/uporabu, najveću dopuštenu masu za registraciju/uporabu na osovini označenoj sa »i«, na pojedinačnoj osovini ili skupini osovina označenoj sa »j«, najveću dopuštenu vučenu masu za registraciju/uporabu i najveću dopuštenu masu skupa vozila za registraciju/uporabu.

2.2. Određivanje najveće dopuštene vučene mase motornog vozila za registraciju/uporabu:

2.2.1. Najveća dopuštena vučena masa motornog vozila namijenjenog za vuču prikolice pri registraciji/u uporabi, bez obzira da li je to vučno vozilo ili ne, manja je od sljedećih vrijednosti:

(a) tehnički najveća dopuštena vučena masa na osnovi konstrukcije i sposobnosti vozila i/ili čvrstoći mehaničke spojnice;

(b) vozila namijenjena isključivo za vuču prikolica bez radne kočnice: polovica mase vozila u voznom stanju, do najviše 750 kg;

(c) vozila s najvećom masom koja ne prelazi 3,5 t namijenjena isključivo za vuču prikolica sa inercijskim (naletnim) kočnim sustavom: najveća dopuštena masa vozila za registraciju/uporabu, ili, za terenska vozila (vidi točku 7.5. priloga I.), 1,5 puta ta masa do najviše 3,5 t;

(d) vozila s najvećom masom većom od 3,5 t namijenjena isključivo vuči prikolica s inercijskim kočnicama: 3,5 t;

(e) vozila namijenjena za vuču prikolica, osim poluprikolica, s kontinuiranim kočnim sustavom: 1,5 puta najveća dopuštena masa vozila za registraciju/uporabu.

Iznimno od odredbi iz točke 1.4. ovog priloga, za vozila namijenjena vuči više od jedne vrste prikolica navedenih u podtočkama (b), (c), (d) i (e) za svaku tehničku konfiguraciju tipa vozila mogu se odrediti do tri različite najveće dopuštene vučene mase za registraciju/uporabu, u skladu sa značajkama kočnih priključaka motornog vozila: jedna za prikolice bez radnih kočnica, jedna za prikolice s inercijskim kočnicama i jedna za prikolice s kontinuiranim kočnim sustavom. Te mase određuju se kako je navedeno gore, redom primjenjujući podtočke (b), (c), (d) i (e).

Na zahtjev proizvođača država članica smije prihvatiti masu manju od mase određene prema prethodno navedenom postupku.

3. Tehnički zahtjevi za ugradbu podiznih osovina ili osovina s promjenjivim opterećenjem na vozila (prilog I., točke 2.14. do 2.16.).

3.1. Svako vozilo može biti opremljeno s jednom ili više podiznih osovina ili osovina s promjenjivim opterećenjem.

3.2. Ako je vozilo opremljeno s jednom ili više podiznih osovina ili osovina s promjenjivim opterećenjem (prilog I., točke 2.14. do 2.16.) mora biti osigurano da se pri svim uvjetima vožnje, uz izuzeće onih koji su navedeni u točki 3.5. niže, ne prekorači najveća dopuštena masa za registraciju/uporabu na osovini i grupi osovina. Stoga se podizna osovina ili osovina s promjenjivim opterećenjem mora spustiti na tlo ili opteretiti automatski ako se najbliža osovina/osovine grupe osovina ili prednja osovina motornog vozila optereti/opterete do najveće dopuštene mase/masa za registraciju/uporabu.

3.4. Svaka naprava za podizanje osovine ugrađena na vozilo za koje se primjenjuje ovaj pravilnik, kao i sustavi za upravljanje tom napravom, moraju biti konstruirani i ugrađeni na takav način da se onemogući njihova neprimjerena ili neovlaštena uporaba.

3.5. Zahtjevi za pokretanje motornih vozila na kliskim podlogama.

3.5.1. Iznimno od odredbi iz točke 3.2. u svrhu pomoći kod pokretanja motornog vozila ili skupa vozila na kliskoj podlozi i povećanja vučne sile guma na takovim podlogama, naprava za podizanje smije pomicati podiznu osovinu ili osovinu s promjenjivim opterećenjem motornog vozila ili poluprikolice kako bi se povećala masa na pogonskoj osovini, prema sljedećim uvjetima:

– masa koja odgovara opterećenju na svakoj osovini vozila smije prekoračiti odgovarajuću najveću dopuštenu masu na osovini važećoj u državi članici za najviše 30% ako ne prelazi vrijednost koju navodi proizvođač za tu posebnu namjenu,

– masa koja odgovara preostaloj nosivosti prednje osovine mora ostati veća od nule (tj. ne smije doći do prekretanja kod vozila s podiznom stražnjom osovinom i velikim stražnjim prepustom)

– podizna osovina ili osovina s promjenjivim opterećenjem mora se pokretati samo pomoću posebne upravljačke naprave

– nakon što se motorno vozilo pokrene i prije nego što prijeđe brzinu od 30 km/h osovina se mora automatski spustiti na tlo ili ponovno opteretiti.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije određenih kategorija vozila s obzirom na mase i dimenzije TPV 148 (Izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !