Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine ili sličnih ugrađenih sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV 147 (Izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 11.6.2008 Pravilnik o postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine ili sličnih ugrađenih sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV 147 (Izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2251

Na temelju članka 275.L400456 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA UREĐAJA ZA OGRANIČENJE BRZINE ILI SLIČNIH UGRAĐENIH SUSTAVA ZA OGRANIČENJE BRZINE ODREĐENIH KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA TPV 147
(Izdanje 01)*

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se postupak homologacije za motorna vozila kategorija M2, M3, N2 i N31 s obzirom na ograničenje brzine.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za uređaje za ograničenje brzine ili slične ugrađene sustave za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila dani su u točki 7. priloga I. i točkama 1. i 2. priloga lll., a postupak homologacije za vozilo u točkama 3 i 4. i za uređaj za ograničenje brzine u točkama 5. i 6.. priloga I. i članku 8. Pravilnika homologaciji tipa motornih vozila. Prilozi I., II. i IlI. čine sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod)

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji za tip vozila s obzirom na ograničenje brzine ili certifikat o homologaciji zasebne tehničke jedinicu za uređaj za ograničenje brzine ako taj tip vozila ili zasebne tehničke jedinice zadovoljava zahtjeve sadržane u ovome pravilniku.
Obrasci certifikata o homologaciji za tip vozila ili certifikata o homologaciji za zasebnu tehničku jedinicu prikazani su u dodatku 2., odnosno dodatku 4. priloga II., koji čini sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 5.

Nova vozila s obzirom na ograničenje brzine i uređaji za ograničenje brzine mogu se homologirati te uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.
 

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ispunjava sljedeće uvjete:
– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 o osposobljenosti ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika
– da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja danih u točki 8. priloga I. i u točkama 1. i 2. priloga lII.
da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera

Članak 7.

Odredbe članka 5.#clanak5 ovoga pravilnika stupaju na snagu:
– 1. listopada 2008. godine za homologaciju novih tipova vozila s obzirom na uređaje ili sustave za ograničenje brzine i homologaciju novih tipova uređaja za ograničenje brzine
– 1. listopada 2009. godine za sva nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj
Za vozila i uređaje za ograničenje brzine prihvaćaju se i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 147 (izdanje 00).

Članak 8.

Od 1. listopada 2009. godine prestaje važiti Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine ili sličnih ugrađenih sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV 147 (izdanje 00)L400458 (»Narodne novine« br. 149/04).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-02/08-02/15
Urbroj: 558-04/2-08-1-AD
Zagreb, 2. lipnja 2008.

Ravnatelj
Državnog zavoda mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

1. PODRUČJE PRIMJENE
1.1 Ovaj se pravilnik primjenjuje na uređaje za ograničenje brzine koji su homologirani kao zasebna tehnička jedinica za motorna vozila i na opremu motornih vozila, prema definiciji u članku 1., takvim homologiranim uređajima ili sličnim sustavima za ograničenje brzine koji zadovoljavaju zahtjeve iz priloga ovoga pravilnika.
Motorna vozila čija je najveća projektirana brzina manja od namještene brzine propisane pravilnikom o ugradbi i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije vozila u Zajednici ne trebaju biti opremljena uređajima ili sustavima za ograničenje brzine.
Svrha je ovoga pravilnika ograničiti na propisanu vrijednost najveću cestovnu brzinu vozila za prijevoz tereta, N2 i N3 i vozila za prijevoz putnika kategorija M2 i M3.
2. DEFINICIJE
2.1. U smislu ovog pravilnika:
2.2 »Ograničena brzina V« označava najveću brzinu vozila pri kojoj njegova konstrukcija ili oprema ne dopušta nikakav odziv pri daljnjemu pritiskanju papučice za snagu.
2.3 »Namještena brzina (Vset)« označava željenu srednju brzinu vozila kad se kreće u ustaljenim uvjetima.
2.4 »Stabilizirana brzina (Vstab)« označava srednju brzinu vozila kad se vozilo kreće u uvjetima navedenim u točki 1.1.4.2.3. priloga III.
2.5 »Uređaj za ograničenje brzine« označava uređaj čija je glavna funkcija upravljanje napajanjem motora gorivom sa svrhom ograničenja brzine vozila na određenu vrijednost.
2.6 »Masa neopterećenog vozila« označava masu vozila u voznome stanju, s rashladnim sredstvom, uljima, gorivom, alatom i zamjenskim kotačem, kad je predviđen.
2.7 »Tip vozila« označava vozila koja se međusobno ne razlikuju u bitnim obilježjima kao što su:
2.7.1 – proizvođač i tip sustava za ograničenje brzine ili uređaja za ograničenje brzine, ako postoji
2.7.2 – područje brzina za koje ograničenje može biti namješteno unutar područja utvrđenog za ispitivano vozilo
2.7.3 – omjer najveće snage motora prema masi neopterećenog vozila manji ili jednak tomu omjeru za ispitivano vozilo, i
2.7.4 – najveći omjer brzine vrtnje motora prema brzini vozila u najvećemu stupnju prijenosa manji ili jednak tomu omjeru za ispitivano vozilo.
2.8 »Tip uređaja za ograničenje brzine« označava uređaje za ograničenje brzine koji se međusobno ne razlikuju u bitnim obilježjima kao što su:
– proizvođač i tip uređaja
– područje veličina brzina za koje uređaj za ograničenje brzine može biti namješten
– postupak upotrijebljen za upravljanje napajanjem motora gorivom.
3. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA
3.1 Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na ograničenje brzine mora podnijeti proizvođač vozila ili njegov valjano ovlašteni predstavnik.
3.2 Zahtjev mora biti popraćen niže navedenim dokumentima u tri primjerka sa sljedećim podacima:
3.2.1 podrobnim opisom tipa vozila i dijelova vozila koji su bitni za ograničenje brzine, s podacima i dokumentacijom koji se navode u dodatku 1. priloga II.
3.2.2 Vozilo koje predstavlja tip koji treba homologirati treba dostaviti tehničkoj službi koja je odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja.
3.2.3 Vozilo, koje nema sve sastavne dijelove koji pripadaju tipu može se prihvatiti za ispitivanja pod uvjetom da podnositelj zahtjeva može na prihvatljiv način dokazati nadležnoj ustanovi da odsutnost nedostajućih sastavnih dijelova ne utječe na rezultate provjera s obzirom na zahtjeve ovoga pravilnika.
3.3 Nadležna ustanova mora prije dodjeljivanja homologacije tipa provjeriti postojanje zadovoljavajućih mjera i postupaka za osiguravanje učinkovitih provjera sukladnosti proizvodnje.
4. HOMOLOGACIJA TIPA
4.1 Ako vozilo koje je dostavljeno na homologaciju prema ovomu pravilniku zadovoljava zahtjeve iz točke 7., mora se dodijeliti homologacija toga tipa vozila.
Obavijest o homologaciji, dopuni ili odbijanju homologacije tipa vozila prema ovomu pravilniku mora se dostaviti državama članicama na obrascu koji je u sladu s primjerom u dodatku 2. prilogu II. ovoga pravilnika.
4.2 Svakomu homologiranom tipu mora se dodijeliti homologacijski broj. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj kojemu drugom tipu vozila.
5. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA UREĐAJA ZA OGRANIČENJE BRZINE KAO TEHNIČKE JEDINICE
5.1 Zahtjev za homologaciju tipa uređaja za ograničenje brzine kao tehničke jedinice mora podnijeti proizvođač uređaja za ograničenje brzine ili njegov valjano ovlašteni predstavnik.
5.2 Za svaki tip uređaja za ograničenje brzine zahtjev mora biti popraćen:
5.2.1 dokumentacijom u tri primjerka s opisom tehničkih značajka uređaja za ograničenje brzine i načina njegove ugradbe na jedan ili više tipova vozila za koja je predviđena ugradba uređaja za ograničenje brzine
5.2.2 s pet uzoraka tipa uređaja za ograničenje brzine; ti uzorci moraju biti jasno i neizbrisivo označeni trgovačkom nazivom ili oznakom podnositelja zahtjeva te oznakom tipa
5.2.3 s vozilom ili motorom (pri ispitivanju na ispitnome uređaju s motorom) s ugrađenim uređajem za ograničenje brzine koji treba homologirati i koji je izabrao podnositelj zahtjeva u suglasnosti s tehničkom službom koja je odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja.
5.3 Mjerodavna ustanova mora prije dodjeljivanja homologacije tipa provjeriti postojanje zadovoljavajućih mjera i postupaka za osiguravanje učinkovita nadzora nad sukladnošću proizvodnje uređaja za ograničenje brzine.
6. HOMOLOGACIJA TIPA
6.1 Ako je uređaj za ograničenje brzine koji je dostavljen na homologaciju prema ovomu pravilniku zadovoljava zahtjeve iz točke 7., mora se dodijeliti homologacija toga tipa uređaja za ograničenje brzine.
6.2 Svakom homologiranom tipu uređaja za ograničenje brzine mora se dodijeliti homologacijski broj. Prve dvije znamenke (00 za Direktivu 92/24/EEZ u izvornome obliku) označava niz izmjena ili dopuna koji uključuju najnovije veće tehničke izmjene ili dopune Direktive 92/24/EEZ na dan dodjeljivanja homologacije tipa. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj kojemu drugomu tipu uređaja za ograničenje brzine
6.3 Obavijest o homologaciji, dopuni ili odbijanju homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine prema ovomu pravilniku mora se dostaviti državama članicama na obrascu koji je u skladu s primjerom u dodatku 4. priloga II. ovoga pravilnika.
6.4 Na svaki uređaj za ograničenje brzine koji odgovara tipu uređaja za ograničenje brzine homologiranomu prema ovom pravilniku mora se na vidljivu i lako dostupnu mjestu, koje je opisano na obrascu o homologaciji, postaviti međunarodna homologacijska oznaka koja se sastoji od:
6.4.1 pravokutnika oko malog slova »e« iza kojeg se nalazi razlikovni broj države koja je odobrila homologaciju, i
6.4.2 od homologacijskoga broja, koji je naveden u certifikatu o homologaciji tipa (vidi dodatak 4. prilog II.) u blizini pravokutnika na homologacijskoj oznaci.
6.5 Homologacijska oznaka mora biti čitljiva i neizbrisiva.
6.6 Primjer izgleda homologacijske oznake prikazan je u dodatku 5. priloga II. ovoga pravilnika.
7. ZAHTJEVI
7.1 Opći zahtjevi
7.1.1 Ograničenje brzine mora biti takvo da vozilo u uobičajenoj uporabi, usprkos vibracijama kojima može biti izloženo, zadovoljava odredbe ovoga pravilnika. Uređaj za ograničenje brzine mora biti konstruiran, izrađen i sastavljen tako da vozilo u koje je ugrađen uređaj za ograničenje brzine u uobičajenoj uporabi zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika.
7.1.2 Posebice, uređaj za ograničenje brzine vozila mora biti tako konstruiran, izrađen i ugrađen da se osigura otpornost na utjecaj korozije i starenja čemu uređaj može biti izložen te zaštita od zlouporabe.
7.1.2.1. Granična se vrijednost ni u jednome slučaju ne smije moći povećati ili isključiti privremeno ili stalno na vozilu u uporabi. Ta nepovredivost mora se dokazati tehničkoj službi s dokumentacijom za analizu slijeda mogućih neispravnosti prema kojemu će sustav biti cjelovito ispitan.
Analiza treba pokazati, uzimajući u obzir različita stanja postavljena sustavom, posljedice promjena ulaznih ili izlaznih stanja na funkcioniranje, mogućnosti postizanja tih promjena zbog neispravnosti ili neovlaštena namještanja te na mogućnost njihove pojave. Razina ispitivanja uvijek će biti do prve neispravnosti.
7.1.2.2. Funkcija ograničenja brzine, uređaj za ograničenje brzine i veze potrebne za njegovo djelovanje, osim onih veza bitnih za pogon vozila, moraju biti zaštićeni od bilo kakvih neovlaštenih namještanja ili prekida njihova napajanja energijom postavljanjem zapečaćenih uređaja i/ili potrebom za uporabom posebnog alata.
7.1.3. Funkcija ograničenja brzine ne smije utjecati na radni kočni sustav vozila. Trajna kočnica (npr. usporivač) može se ugraditi samo ako ona djeluje tek nakon što funkcija ograničenja brzine ograniči napajanje motora gorivom na najmanju količinu goriva.
7.1.4. Funkcija ograničenja brzine ili uređaj za ograničenje brzine moraju biti takvi da ne utječu na cestovnu brzinu vozila ako se djeluje na papučice za snagu za vrijeme vožnje vozila njegovom namještenom brzinom.
7.1.5. Funkcija ograničenja brzine ili uređaj za ograničenje brzine moraju dopustiti uobičajenu uporabu papučice za snagu u svrhu mijenjanja stupnjeva prijenosa.
7.1.6. Nikakva loša uporaba ili neovlašteno namještanje ne smije rezultirati povećanjem snage motora iznad one određene pozicijom vozačeve papučice za snagu.
7.1.7. Funkcija ograničenja brzine mora biti ostvarena bez obzira na upotrijebljenu papučicu za snagu ako postoji više od jednoga takvog upravljačkog uređaja koji se može dosegnuti iz vozačeva sjedala.
7.1.8. Funkcija ograničenja brzine ili uređaj za ograničenje brzine mora besprijekorno djelovati unutar svoga elektromagnetskog okruženja bez neprihvatljivih elektromagnetskih smetnji za bilo što u tom okruženju.
7.1.9 Sve sastavnice potrebne za cjelovito djelovanje funkcije ograničenja brzine ili uređaja za ograničenje brzine moraju uvijek biti napajane strujom kad je vozilo u vožnji.
7.2 Posebni zahtjevi
Za različite kategorije motornih vozila ograničena brzina V mora se namjestiti u skladu s pravilnikom o ugradbi i uporabi uređaja za ograničenje brzine određenih kategorija vozila.
7.2.2 Ograničena brzina V može se postići opremanjem motornih vozila uređajima za ograničenje brzine s homologacijom tipa ili sličnim sustavima u vozilima koji ispunjavaju istu funkciju ograničenja brzine.
7.2.3 Namještena brzina mora biti prikazana na pločici na vidnome mjestu u vozačevu prostoru svakog vozila.
8. ISPITIVANJA
Ispitivanja ograničenja brzine za vozilo ili uređaj za ograničenje brzine koji su dostavljeni za zatraženu homologaciju tipa, kao i zahtijevane značajke ograničenja, opisani su u prilogu III. ovoga pravilnika.
Na zahtjev proizvođača i uz suglasnost tijela za homologaciju vozila čija izračunana najveća brzina koja nije ograničena ne prekoračuje namještenu brzinu koja je propisana za ta vozila mogu se izuzeti od ispitivanja iz priloga III. pod uvjetom da su zadovoljeni zahtjevi ovoga pravilnika.
9. PREINAKA TIPA VOZILA ILI UREĐAJA ZA OGRANIČENJE BRZINE I IZMJENA ILI DOPUNA HOMOLOGACIJE TIPA
9.1. Svaka preinaka tipa vozila ili tipa uređaja za ograničenje brzine mora se prijaviti mjerodavnoj ustanovi koja je homologirala taj tip vozila. Ta ustanova može tada:
9.1.1. ili smatrati da nije vjerojatno da će učinjene preinake imati znatan nepovoljni učinak te da u svakome slučaju vozilo ili uređaj za ograničenje brzine jiš zadovoljava zahtjeve
9.1.2. ili zahtijevati daljnji izvještaj o ispitivanju od tehničke službe odgovorne za provedbu ispitivanja.
9.2 Potvrđivanje ili odbijanje homologacije, s podacima o izmjenama, mora se dostaviti državama članicama postupkom koji je naveden u gornjoj točki 4.1.
9.3 Mjerodavna ustanova koja je izdala dopunu homologacije mora dodijeliti serijski broj svakoj izjavi izdanoj za takvu dopunu.
10. SUKLADNOST PROIZVODNJE
10.1 Svako vozilo ili uređaj za ograničenje brzine homologirani prema ovom pravilniku moraju biti proizvedeni tako da budu u skladu s homologiranim tipom i da zadovoljavaju zahtjeve iz gornje točke 7.
10.2 Radi provjere jesu li ispunjeni zahtjevi iz točke 10.1 moraju se provoditi odgovarajuće provjere proizvodnje.
10.3 Posjednik homologacije mora posebice:
10.3.1 osigurati postojanje postupaka za djelotvoran nadzor nad kakvoćom vozila ili uređaja za ograničenje brzine
10.3.2 imati pristup ispitnoj opremi potrebnoj za provjeru sukladnosti svakoga homologiranog tipa
10.3.3 osigurati da se rezultati ispitivanja zapisuju i da priloženi dokumenti ostanu dostupni u razdoblju koje treba odrediti u sporazumu s nadležnom ustanovom
10.3.4 analizirati rezultate svakoga tipa ispitivanja u cilju provjere i osiguranja nepromjenljivosti značajka vozila ili uređaja za ograničenje brzine, dopuštajući prihvatljive promjene u industrijskoj proizvodnji
10.3.5 osigurati da se za svaki tip vozila ili uređaja za ograničenje brzine provode dostatne provjere i ispitivanja u skladu s postupcima koje je odobrila mjerodavna ustanova
10.3.6 osigurati da svaka skupina uzoraka ili ispitivanih dijelova koji se pokažu nesukladnima s razmatranim tipom ispitivanja mora imati za posljedicu daljnje uzorkovanje i ispitivanje. Moraju se poduzeti svi potrebni koraci za ponovno uspostavljanje sukladnosti odgovarajuće proizvodnje.
10.4 Nadležna ustanova koja je dodijelila homologaciju tipa može u bilo koje vrijeme provjeriti metode nadzora nad sukladnošću koje se primjenjuju u svakoj proizvodnoj jedinici.
10.4.1 Prilikom svakog nadzora, zapisi o ispitivanju i zapisi s pregleda proizvodnje se pokazati osobi koja obavlja nadzor.
10.4.2 Ta osoba može uzeti slučajne uzorke za ispitivanje u laboratoriju proizvođača. Najmanji broj uzoraka može se odrediti prema rezultatima proizvođačeve vlastite provjere.
10.4.3 Kad je razina kakvoće nezadovoljavajuća ili kad se čini da je potrebno provjeriti valjanost ispitivanja provedenih u primjeni točke 10.4.2, osoba koja obavlja nadzor mora izabrati uzorke koji će se poslati tehničkoj službi koja je provodila ispitivanja homologacije tipa.
10.4.4 Nadležna ustanova može provesti bilo koje ispitivanje iz ovoga pravilnika. Uobičajena učestalost nadzora koju odobrava nadležna ustanova treba biti najmanje jednom svake dvije godine. U slučaju kad su zabilježeni negativni rezultati u jednome od tih nadzora, mjerodavna ustanova mora osigurati poduzimanje svih potrebnih koraka za ponovno uspostavljanje sukladnosti proizvodnje što je brže moguće.
11. KAZNE ZA NESUKLADNOST PROIZVODNJE
11.1 Homologacija koja je dodijeljena za tip vozila ili tip uređaja za ograničenje brzine prema ovom pravilniku može biti povučena ako nisu ispunjeni zahtjevi iz točke 7.
11.2 Ako država članica povuče homologaciju tipa koja je prije dodijeljena, mora odmah o tome obavijestiti druge države članice preslikom certifikata o homologaciji na obrascu iz dodatka 2. ili dodatka 4. priloga II.

PRILOG II.

DODATAK 1.

OPISNI DOKUMENT br........(a) (*)

u skladu s prilogom I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, s obzirom na ograničenje brzine ili ugradbu uređaja za ograničenje brzine (Pravilnik TPV 147)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Crteži, ako su priloženi, moraju biti dovoljno podrobni i dostavljeni u prikladnu mjerilu i na formatu A4 ili presavijani na taj format. U slučaju funkcija nadziranih mikroprocesorima moraju se dostaviti i podaci o njihovim značajkama.

0. OPĆI PODACI
0.1 Marka (trgovački znak proizvođača): ...............................
0.2 Tip i trgovačka oznaka: ....................................................
0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozi-
lu (b) (1): ................................................................................
0.3.1 Mjesto te oznake: ..........................................................
0.4 Kategorija vozila (c):: ........................................................
6.6 Naziv i adresa proizvođača: ...............................................
6.7 Položaj proizvođačevih pločica i natpisa i način postavljanja:
6.7.2 na podvozju: ...................................................................
6.7.3 na nadogradnji: ...............................................................
0.7 U slučaju sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, po-
ložaj i način postavljanja homologacijske oznake:
6.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje: 6.9
1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA
1.1 Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika: ............................
2. MASE I DIMENZIJE VOZILA (e) (kg, mm)
2.6 Masa vozila s nadogradnjom u voznome stanju, ili masa
podvozja ili podvozja s kabinom ako proizvođač ne ugrađuje
nadogradnju (uključujući rashladne tekućine, alat, gorivo,
zamjenski kotač i vozača) (o) (najveća i najmanja masa za svaku
inačicu):
2.8 Najveća tehnički dopuštena ukupna masa vozila prema
podacima proizvođača (y) (najveća i najmanja masa za svaku
inačicu):
3 POGONSKI MOTOR(q)
3.1 Proizvođač: ......................................................................
3.1.1 Proizvođačeva oznaka motora (postavljena na motor, ili
označena na drugi način): .......................................................
3.2 Motor s unutarnjim izgaranjem:..........................................
3.2.1 Posebni podaci o motoru
3.2.1.1 Radni postupak: vanjski izvor paljenja/kompresijsko
paljenje, četverotaktni/dvotaktni (1)
3.2.1.3 Radni obujam motora (s): .......................................cm3
3.2.1.4 Kompresijski omjer (2): ..mm
3.2.1.8 Najveća netosnaga(t): kW pri…………….......…..min-1
3.2.1.9 Najveća dopuštena brzina vrtnje prema podacima proiz-
vođača: ............................................................................min-1
3.2.1.10 Najveća netozakretni moment (t):…….....Nm pri min-1
______
(1) Brojevi točaka i napomena upotrijebljeni u ovome opisnom dokumentu
odgovaraju točkama i napomenema navedenima u prilogu I. Pravilnika o
homologaciji tipa motornih vozila.
Točke koje nisu bitne za svrhu ovoga pravilnika, su ispuštene.


4 PRIJENOSNIK SNAGE (v)
4.2 Vrsta (mehanički, hidraulički, električni itd.): .......................
4.5 Mjenjač: ...........................................................................
4.5.1 Tip (ručni/automatski/CVT) (*) (1): ..................................
4.6 Prijenosni omjeri:................................................................

Stupanj prijenosa

Prijenosni omjeri u mjenjaču (prijenosni omjeri između motora i izlaznog vratila mjenjača)

Prijenosni omjer (omjeri) pogonske osovine (prijenosni omjeri između izlaznog vratila mjenjača i pogonskih kotača)

Ukupni prijenosni omjeri

Najveća vrijednost za CVT

 

 

 

1

2

3

 

 

 

Najmanja vrijednost za CVT

 

 

 

Za vožnju unatrag

 

 

 

4.7 Najveća brzina vozila i stupanj prijenosa u kojem je postignuta
(u km/h) (w): ................................................................................
6. OVJES
6.6 Gume i kotači:.......................................................................
6.6.2 Kombinacija (kombinacije) guma/kotač: ............................
(za gume navesti oznaku veličine, najmanji indeks nosivosti, oznaku
najmanje brzinske kategorije; za kotače navesti veličinu (veličine)
naplatka i dubinu (dubine) nalijeganja)
6.6.1.1 Osovina 1.: ...................................................................
6.6.1.2 Osovina 2.: ...................................................................
itd.
6.6.2 Gornja i donja vrijednost dinamičkoga polumjera
6.6.2.1 Osovina 1.: ..................................................................
6.6.3.2 Osovina 2.: ..................................................................
itd.
6.6.3 Tlak (tlakovi) u gumama prema preporuci proizvođača
vozila: .......................................................................................
_______
(1) Nepotrebno prekrižiti.
(*) Nestupnjeviti mjenjač

DODATAK 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA
(vozilo)

Obrazac

(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:
– homologaciji (1)
– dopuni homologacije (1)
– odbijanju homologacije (1)
za tip vozila s obzirom na Direktivu 92/24/EEZ koja se odnosi
na uređaje za ograničenje brzine ili ugrađene slične sustave za
ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila.
Broj homologacije tipa: ............................................................
Broj dopune: ...........................................................................

DIO l.

0. OPĆI PODACI
0.1 Marka (zaštitni znak proizvođača): ......................................
0.2 Tip i trgovačka oznaka
0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b) (*): .
0.3.1 Položaj te oznake: ...........................................................
0.4 Kategorija vozila (3): ..........................................................
0.5 Naziv i adresa proizvođača vozila: ......................................
0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ................................
______
(1) Prekrižiti nepotrebno.
(*) Brojevi točaka i napomena upotrijebljeni u ovome opisnom dokumentu
odgovaraju točkama i napomenema navedenima u prilogu I. Pravilnika o
homologaciji tipa motornih vozila.
Ispuštene su točke koje nisu bitne za svrhu ovoga pravilnika.

DIO II.

1. Dodatni podaci
1.1 Proizvođač i tip homologiranog (homologiranih) uređaja za
ograničenje brzine kojemu (kojima) je dodijeljena homologacija,
ako je primjenjivo; homologaciski brojevi: ......................................
1.2 Proizvođač i tip ugrađenog sustava za ograničenje brzine:....
1.3 Brzina ili područje brzina na koje se može namjestiti ograni-
čenje brzine: .....................................................................km/h
1.4 Omjer najveće snage motora i mase neopterećenog vozila za
tip vozila: .................................................................................
1.5 Najveći omjer brzine vrtnje motora i brzine vozila u najvišem
prijenosu za tip vozila: ..............................................................
2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja: ..........
3. Datum izvještaja o ispitivanju: ..............................................
4. Broj izvještaja o ispitivanju: .................................................
5. Razlog (razlozi) za dopunu homologacije tipa (po potrebi): ..
6. Napomene (ako ih ima): .....................................................
. .............................................................................................
7 Mjesto: ...............................................................................
8. Datum: ..............................................................................
9. Potpis: ..............................................................................
10. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju
koja je pohranjena u tijelu za homologaciju koje je dodijelilo homo-
logaciju tipa, i koji se mogu dobiti na zahtjev.
 

DODATAK 3.

OPISNI DOKUMENT br.(a)(*)

u skladu s prilogom I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila u dijelu koji se odnosi na homologaciji tipa zasebne tehničke jedinice za uređaj za ograničenje brzine motornih vozila
(Pravilnik TPV 147)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka sa sadržajem. Crteži, ako su priloženi, moraju biti dovoljno podrobni i dostavljeni u prikladnu mjerilu i na formatu A4 ili presavijani na taj format. U slučaju funkcija nadziranih mikroprocesorima moraju se dodati podaci o njihovim značajkama.

0. OPĆI PODACI

0.1 Marka (trgovački znak proizvođača): ...............................
0.2 Tip i trgovačka oznaka: ...................................................
0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozi-
lu (b): ........................................................................................
0.3.1 Mjesto te oznake: ...........................................................
0.5 Naziv i adresa proizvođača: ...............................................
0.7 Položaj i način postavljanja homologacijske oznake u slučaju
sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:
12.8 Uređaj za ograničenje brzine:
12.8.1 Tip uređaja za ograničenje brzine: mehanički/električni/
elektronički(1)
12.8.2 Mjere protiv neovlaštenoga namještanja uređaja za
ograničenje brzine: ....................................................................
12.8.3 Tip vozila ili motora na kojemu je ispitan uređaj: .............
12.8.4 Brzina ili područje brzina u kojemu se uređaj može
namjestiti unutar utvrđenoga područja za ispitno vozilo: ..............
12.8.5 Omjer najveće snage motora i mase neopterećenog
vozila za tip vozila: .....................................................................
12.8.7 Tip (tipovi) vozila na koja se uređaj može ugraditi: ...........
12.8.8 Brzina ili područje brzina u kojemu se ograničivač može
namjestiti unutar utvrđenoga područja za vozilo (vozila) na koja
se uređaj može ugraditi: ...............................................................
12.8.9 Omjer najveće snage motora i mase neopterećenog vozila
za vozilo (vozila) na koje (koja) se uređaj može ugraditi:
12.8.10 Najveći omjer najveće brzine vrtnje motora i brzine vozila
u najvišemu prijenosu vozila na koje (na koja) se uređaj može ugra-
diti: ...........................................................................................
12.8.11 Metoda koja se upotrebljava za nadzor nad napajanjem
motora gorivom: .......................................................................
______
(*) Brojevi točaka i napomena upotrijebljeni u ovome opisnom dokumentu
odgovaraju točkama i napomenema navedenima u prilogu I. Pravilnika o
homologaciji tipa motornih vozila.
Ispuštene su točke koje nisu bitne za svrhu ovoga pravilnika.
(1) Prekrižiti nepotrebno.

DODATAK 4.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA
(zasebna tehnička jedinica)

Obrazac (a)(*)
(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:
– homologaciji (1)
– izmjeni/dopuni homologacije (1)
– odbijanju homologacije (1)
za tip zasebna tehnička jedinica s obzirom na Direktivu 92/24/EEZ koja
se odnosi na uređaje za ograničenje brzine ili slične ugrađene sustave za
ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila.
Broj homologacije tipa:
Broj dopune:

DIO I.

0. OPĆI PODACI
0.1 Marka (zaštitni znak proizvođača): ...................................
0.2 Tip i trgovačka oznaka ....................................................
0.3 Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozi-.
lu (b): ......................................................................................
0.3.1 Položaj te oznake: ........................................................
0.5 Naziv i adresa proizvođača vozila: ....................................
0.7 Položaj i način postavljanja oznake homologacije, kod sas-
tavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica: .............................
______
(*) Brojevi točaka i napomena upotrijebljeni u ovome opisnom dokumentu
odgovaraju točkama i napomenema navedenima u prilogu I. Pravilnika o
homologaciji tipa motornih vozila.
Ispuštene su točke koje nisu bitne za svrhu ovoga pravilnika.
(1) Prekrižiti nepotrebno.
 

DIO II.

1. Dodatni podaci
1.1 Tip uređaja za ograničenje brzine: mehanički/električni/elektronički(1)
1.2 Tip (tipovi) vozila na koja se uređaj može ugraditi: ...............
1.3 Brzina ili područje brzina u kojemu se ograničivač može
namjestiti unutar utvrđenoga područja za vozilo (vozila) na koja se
uređaj može ugraditi: .................................................................
1.4 Omjer najveće snage motora i mase neopterećenoga vozila na koje
(vozila na koja) se uređaj može ugraditi:
1.5 Najveći omjer najveće brzine vrtnje motora i brzine vozila u najvišem
prijenosu vozila na koje (na koja) se uređaj može ugraditi:
1.6 Upute za ugradbu uređaja za ograničenje za svaki tip vozila:..
2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja: ............
3. Datum izvještaja o ispitivanju: ................................................
4. Broj izvještaja o ispitivanju: ...................................................
5. Razlog (razlozi) za dopunu homologacije tipa (po potrebi): .....
6. Napomene (ako ih ima): ........................................................
7 Mjesto: ..................................................................................
8. Datum: .................................................................................
9. Potpis: ..................................................................................
10. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju
koja je pohranjena u tijelu za homologaciju koje je dodijelilo homo-
logaciju tipa, i koji se mogu dobiti na zahtjev.
_____
(1) Prekrižiti nepotrebno.
 

DODATAK 5.

PRIMJER OZNAKE HOMOLOGACIJE TIPA ZASEBNE TEHNIČKE JEDINICE

Gornja oznaka homologacije tipa zasebne tehničke jedinice postavljena na uređaj za ograničenje brzine pokazuje da je uređaj za ograničenje brzine bio homologiran u Francuskoj (e2) prema Direktivi 92/24/EEZ pod homologacijskim brojem 001241. Prve dvije znamenke pokazuju da je uređaj za ograničenje brzine homologiran prema izvornome tekstu navedene Direktive.

PRILOG III.

ISPITIVANJA I ZAHTIJEVANE RADNE ZNAČAJKE

1. ISPITIVANJA UREĐAJA ZA OGRANIČENJE BRZINE
Po izboru podnositelja zahtjeva za homologaciju ispitivanja se provode prema jednoj od niže navedenih točaka 1.1, 1.2 ili 1.3.
1.1 Mjerenja na ispitnoj stazi
1.1.1 Priprema vozila
1.1.1 Vozilo koje je predstavnik tipa vozila koji treba homologirati ili uređaj koji je predstavnik tipa uređaja za ograničenje brzine, što je prikladno, dostavlja se tehničkoj službi.
1.1.1.2 Namještanja motora ispitnog vozila, posebno napajanja gorivom, (rasplinjač il sustav ubrizgavanja) moraju biti u skladu sa specifikacijama proizvođača vozila.
1.1.1.3 Gume moraju biti izvožene i tlak mora biti prema specifikaciji proizvođača vozila.
1.1.1.4 Masa vozila mora biti masa neopterećena vozila prema izjavi proizvođača vozila.
1.1.2 Značajke ispitne staze
1.1.2.1 Ispitna površina mora omogućivati održavanje ustaljene brzine i ne smije imati hrapavih popravaka. Nagibi ne smiju biti veći od 2% i ne smiju se razlikovati više od 1%, izuzimajući rubne neravnine.
1.1.2.2 Na ispitnoj površina ne smije biti stajaće vode, snijega ili leda.
1.1.3 Vremenski uvjeti
1.1.3.1 Srednja brzina vjetra izmjerena na visini od najmanje 1 m iznad tla mora biti manja od 6 m/s, s udarima vjetra koji ne prekoračuju 10 m/s.
1.1.4 Ispitna metoda s ubrzavanjem
1.1.4.1 Vozilo koje se kreće brzinom koja je 10 km/h ispod namještene brzine mora se ubrzati što je moguće više pritiskanjem dokraja na papučicu za snagu.
To djelovanje treba zadržati barem 30 sekunda nakon što se ustali brzina vozila. Trenutačnu brzinu vozila treba zapisivati radi izradbe krivulje brzine ovisno o vremenu za vrijeme ispitivanja i za vrijeme djelovanja funkcije ograničenja brzine ili uređaja za ograničenje brzine, što je prikladno. Točnost mjerenja brzine mora biti ± 1 %, a točnost mjerenja vremena 0,1 s.
1.1.4.2 Kriteriji prihvaćanja za ispitivanje ubrzavanjem
Ispitivanje se smatra zadovoljavajućim ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1.1.4.2.1 Ustaljena brzina Vstab koju dostigne vozilo mora biti jednaka ili manja od namještene brzine Vset. Međutim, prihvatljivo je 5 %-tno odstupanje od vrijednosti Vset ili 5 km/h, ovisno o tome što je veće.
1.1.4.2.2 Prijelazni odziv (vidi sliku 2. u dodatku)
Nakon što se prvi put postigne ustaljena brzina:
(a) najveća brzina ne smije prekoračiti ustaljenu brzinu više od 5 %
(b) veličina promjene brzine ne smije prekoračiti 0,5 m/s2 pri mjerenu u vremenskome razmaku većem od 0,1 s, i
(c) uvjeti za ustaljenu brzinu navedeni u točki 1.1.4.2.3 moraju se ostvariti 10 s nakon prvoga postizanja ustaljene brzine Vstab.
1.1.4.2.3 Ustaljena brzina (vidi sliku 2. u dodatku)
Nakon što se postigne ustaljena brzina:
(a) brzina se ne smije razlikovati od ustaljene brzine Vstab više od 4 % ili 2 km/h, ovisno o tomu što je veće
(b) veličina promjene brzine ne smije prekoračiti 0,2 m/s2 pri mjerenu u vremenskome razmaku većem od 0,1 s, i
(c) ustaljena brzina (Vstab) je prosječna brzina izračunana za vremenski period od najmanje 20 s, s početkom 10 s nakon što je postignuta ustaljena brzina.
1.1.4.2.4 Ispitivanja s ubrzavanjem moraju se provesti i provjeriti kriteriji prihvatljivosti za svaki prijenosni omjer u kojemu je moguće prekoračenje ograničenja brzine.
1.1.5 Metoda ispitivanja stalnom brzinom
1.1.5.1 Vozilo mora punim ubrzavanjem postići stalnu brzinu te zatim voziti tom brzinom barem 400 m bez ikakve preinake ispitne podloge. Mjerenje prosječne brzine vozila potom se ponavlja vožnjom u suprotnome smjeru, po istoj ispitnoj podlozi i s istim postupcima.
Ustaljena brzina za cijelo gore navedeno ispitivanje srednja je vrijednost dviju prosječnih brzina izmjerenih u oba smjera na ispitnoj podlozi. Cijelo ispitivanje, uključujući izračun ustaljene brzine, mora se provesti pet puta. Mjerenje brzine mora se provesti s točnošću 1%, a mjerenja vremena s točnošću od 0,1 s.
1.1.5.2 Kriteriji prihvaćanja za ispitivanje stalnom brzinom
Ispitivanje se smatra zadovoljavajućim ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1.1.5.2.1 Ni jedna od dobivenih ustaljenih brzina Vstab ne smije prekoračiti namještenu brzinu Vset. Međutim prihvatljivo je 5 %-tno odstupanje od vrijednosti Vset ili 5 km/h, ovisno o tome što je veće.
1.1.5.2.2 Razlika između krajnjih ustaljenih brzina dobivenih za vrijeme tih ispitivanja ne smije prekoračiti 3 km/h.
1.1.5.2.3 Ispitivanja stalnom brzinom moraju se provesti i provjeriti kriteriji prihvatljivosti za svaki prijenosni omjer u kojemu je moguće prekoračenje ograničenja brzine.
1.2 Ispitivanje na dinamometru s valjcima
1.2.1 Značajke dinamometra s valjcima
Istovrijedni zamah mase vozila mora biti moguće reproducirati na dinamometru s valjcima s točnošću ± 10%. Točnost mjerenja brzine vozila mora biti ± 1%. Vrijeme se mora mjeriti s točnošću od 0,2 s.
1.2.2 Ispitivanje ubrzavanjem
1.2.2.1 Snaga koju za vrijeme ispitivanja apsorbira kočnica dinamometra s valjcima, mora biti namještena tako da odgovara otporu vozila prema ubrzanom kretanju pri ispitnoj (ispitnim) brzini (brzinama). Ta se snaga može odrediti izračunom i mora se namjestiti s točnošću ± 10 %. Na zahtjev podnositelja zahtjeva i uz suglasnost mjerodavne ustanove apsorbirana snaga može se alternativno namjestiti na 0,4 Pmax (Pmax je najveća snaga motora). Vozilo koje se kreće brzinom koja je 10 km/h ispod njegove namještene brzine mora se ubrzati koliko god dopuštaju mogućnosti motora djelujući do kraja na papučicu za snagu.To djelovanje treba zadržati barem 20 sekunda nakon što se ustali brzina vozila. Trenutačnu brzinu vozila treba zapisivati radi izradbe krivulje brzine ovisno o vremenu za vrijeme ispitivanja i za vrijeme djelovanja uređaja za ograničenje brzine.
1.2.2.2 Kriteriji prihvaćanja za ispitivanje ubrzavanjem
Ispitivanje se smatra zadovoljavajućim ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1.2.2.2.1 Ustaljena brzina Vstab koju dostigne vozilo mora biti jednaka ili manja od namještene brzine Vset. Međutim prihvatljivo je 5 %-tno odstupanje od vrijednosti Vset ili 5 km/h, ovisno o tomu što je veće.
1.2.2.2.2 Prijelazni odziv (vidi sliku 2. u dodatku)
Nakon što se prvi put postigne ustaljena brzina:
(a) najveća brzina ne smije prekoračiti ustaljenu brzinu više od 5%
(b) veličina promjene brzine ne smije prekoračiti 0,5 m/s2 pri mjerenu u vremenskome razmaku većem od 0,1 s, i
(c) uvjeti za ustaljenu brzinu navedeni u točki 1. 2.2.2.3 moraju biti ostvareni 10 s nakon postizanja ustaljene brzine Vstab.
1.2.2.2.3 Ustaljena brzina (vidi sliku 2. u dodatku)
Nakon što se postigne nadzor nad ustaljenom brzinom:
(a) brzina se ne smije razlikovati od ustaljene brzine Vstab više od 4% ili 2 km/h ovisno o tomu što je veće
(b) veličina promjene brzine ne smije prekoračiti 0,2 m/s2 pri mjerenu u vremenskome razmaku većem od 0,1 s.
1.2.2.2.4 Ispitivanja s ubrzavanjem moraju se provesti i provjeriti kriteriji prihvatljivosti za svaki prijenosni omjer u kojem je teorijski moguće prekoračenje ograničenja brzine.
1.2.3 Metoda ispitivanja sa stalnom brzinom
1.2.3.1 Vozilo se mora postaviti na dinamometar s valjcima. Sljedeći kriteriji prihvaćanja moraju biti ispunjeni za snagu koju apsorbira dinamometar, koja se progresivno mijenja od najveće snage Pmax do vrijednosti jednake 0,2 Pmax. Brzina vozila mora se zapisivati u cijelom gore određenu području snage. Gore određeno ispitivanje i zapisivanje provodi se pet puta.
1.2.3.2 Kriteriji prihvaćanja za ispitivanje sa stalnom brzinom
Ispitivanje se smatra zadovoljavajućim ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1.2.3.2.1 Ni jedna od dobivenih ustaljenih brzina Vstab ne smije prekoračiti namještenu brzinu Vset. Međutim prihvatljivo je 5%-tno odstupanje od vrijednosti Vset ili 5 km/h, ovisno o tomu što je veće.
1.2.3.2.2 Razlika između krajnjih ustaljenih brzina dobivenih za vrijeme tih ispitivanja ne smije prekoračiti 3 km/h.
1.2.3.2.3 Ispitivanja sa stalnom brzinom moraju se provesti i provjeriti kriteriji prihvatljivosti za svaki prijenosni omjer u kojemu je moguće prekoračenje ograničenja brzine.
1.3 Ispitivanja na napravi za ispitivanje motora
Taj ispitivni postupak može se upotrijebiti samo kad podnositelj zahtjeva može dokazati tehničkim službama da je ta metoda istovrijedna mjerenju na ispitnoj stazi.
2. ISPITIVANJE IZDRŽLJIVOSTI
Uređaj za ograničenje brzine mora se dostaviti na ispitivanje izdržljivosti prema niže opisanu postupku. Međutim, to se ispitivanje može ispustiti ako podnositelj zahtjeva dokaže otpornost na utjecaj starenja.
2.1 Uređaj se ispituje na ispitnoj napravi simuliranjem položaja i kretanja kojima uređaj za ograničenje brzine može biti izložen na vozilu.
2.2 Radni ciklus se održava sustavom upravljanja koji isporučuje proizvođač. Dijagram ciklusa niže je prikazan:to – t1 – t2 – t3 – t4 – t5 – t6 – t7: vrijeme potrebno za ovaj postupak
t1 – t2 = 2 sekunde
t3 – t4 = 1 sekunda
t5 – t6 = 2 sekunde
t7 – t8 = 1 sekunda
Nadalje je određeno pet postupaka kondicioniranja. Uzorci tipa uređaja za ograničenje brzine (SLD) za koji je zatražena homologacija moraju se dostaviti za kondicioniranje prema sljedećoj tablici:

 

1. SLD

2. SLD

3. SLD

4. SLD

1. kondicioniranje

x

 

 

 

2. kondicioniranje

 

x

 

 

3. kondicioniranje

 

x

 

 

4. kondicioniranje

 

 

x

 

5. kondicioniranje

 

 

 

x

2.2.1 1. kondicioniranje: ispitivanja pri sobnoj temperaturi (293 ± 2 K); broj ciklusa: 50 000.
2.2.2 2. kondicioniranje: ispitivanja pri visokim temperaturama.
2.2.2.1 Elektronički sastavni dijelovi.
Sastavni dijelovi ispituju se u klimatskoj komori. Temperatura 338 ± 5 K održava se za vrijeme cijeloga djelovanja. Broj ciklusa: 12 500.
2.2.2.2 Mehanički sastavni dijelovi.
Sastavni dijelovi se ispituju u klimatskoj komori. Temperatura 373 ± 5 K održava se za vrijeme cijeloga djelovanja. Broj ciklusa: 12 500.
2.2.3 3. kondicioniranje: ispitivanja pri niskoj temperaturi.
U klimatskoj komori koja je upotrijebljena za 2. kondicioniranje, temperatura od 253 ± 5 K održava se za vrijeme cijeloga djelovanja. Broj ciklusa: 12 500.
2.2.4 4. kondicioniranje: ispitivanja u slanoj atmosferi. Samo za sastavne dijelove koji su izloženi uvjetima cestovnoga okoliša.
Uređaj se ispituje u komori sa slanom atmosferom. Koncentracija natrijeva klorida je 5%, a temperatura u klimatskoj komori je 308 ± 2 K. Broj ciklusa: 12 500.
2.2.5 5. kondicioniranje: vibracijsko ispitivanje.
2.2.5.1 Uređaj za ograničenje brzine treba ugraditi slično njegovoj ugradbi na vozilo.
2.2.5.2 Sinusne vibracije se primjenjuju se u sve tri ravnine; logaritamski nagib mora biti 1 oktava po minuti.
2.2.5.2.1 Prvo ispitivanje: frekvencijsko područje 10 – 24 Hz, amplituda ± 2 mm.
2.2.5.2.2 Drugo ispitivanje: frekvencijsko područje 24 – 1 000 Hz za tehničke jedinice ugrađene na podvozje i kabinu ulazna je vrijednost 2,5 g. Za tehničke jedinice ugrađene na motor ulazna je vrijednost 5 g
2.3 Kriteriji prihvaćanja za ispitivanje izdržljivosti
2.3.1 Nakon završetka ispitivanja izdržljivosti ne smije se uočiti nikakva promjena radnih značajka uređaja s obzirom na namještenu brzinu.
2.3.2 Međutim, ako se pri jednome od ispitivanja izdržljivosti pojavi kvar na uređaju, može se na zahtjev proizvođača dostaviti drugi uređaj za odgovarajuće ispitivanje izdržljivosti.

DODATAK

1. ASIMPTOTSKA KRIVULJASlika 1.

U tome slučaju Vset = Vmax; jedino treba ispunjavati uvjet o najvećoj brzini.
 

2. OSCILIRAJUĆA KRIVULJASlika 2.

Vmax je najveća brzina koju vozilo postigne u prvoj poluperiodi krivulje odziva.
Vstab ustaljena je brzina vozila. Ona je prosječna brzina izračunana za vremensko razdoblje od najmanje 20 s, s početkom 10 s nakon što se postigne ustaljena brzina.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine ili sličnih ugrađenih sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV 147 (Izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !