Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije tipa vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu TPV 115 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
66. 6.6.2008 Pravilnik o postupku homologacije tipa vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu TPV 115 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2216

Na temelju članka 275.L400323 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA S OBZIROM NA SJEDALA, NJIHOVA SIDRIŠTA I NASLONE ZA GLAVU TPV 115 (IZDANJE 01)*

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se tehnički zahtjevi i postupak homologacije za sjedala kao sastavni dio i za motorna vozila kategorija M i N1 s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu.
Pravilnik se ne primjenjuje na sjedala okrenuta natrag.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi za vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu navedeni su u prilogu II. za vozila kategorije M1, u prilogu III. za određena vozila kategorije M2 i M3 te u prilogu IV. za vozila kategorije M2 i M3 koja nisu obuhvaćena prilogom III. i za vozila kategorije N1 i N2, a postupak homologacije dan je u točkama 1., 2. i 3. priloga I. i članku 8. Pravilnika homologaciji tipa motornih vozila. Prilozi I., II., III. i IV. čine sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji prema obrascu:
– u dodatku 2. priloga I. ovoga pravilnika za tip vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu,
– u dodatku 4. priloga I. ovog pravilnika za tip sjedala kao sastavnog dijela ako taj tip vozila odnosno tip sjedala zadovoljava zahtjeve iz priloga II., III. i IV. ovoga pravilnika.
Obrasci dodatka certifikatu o homologaciji za tip vozila, odnosno certifikata o homologaciji sastavnoga dijela za tip sjedala dani su u Dodatku 2., odnosno dodatku 4. priloga I.ovoga pravilnika.

Članak 5.

Sjedala i nova vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu mogu se homologirati te uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.
Ugradba sjedala okrenutih bočno u vozilima kategorija vozila M1, N1, M2 (razreda III. ili B) i M3 (razreda III. ili B) zabranjena je.
Odredba iz drugog stavka ovoga članka ne primjenjuje za bolnička, vatrogasna, vojna i policijska vozila i vozila civilne zaštite.
Također, odredba iz drugog stavka ovoga članka neće se primjenjivati do 20. listopada 2010. na vozila kategorije M3 (razreda III. ili B) najveće tehnički dopuštene mase veće od 10 tona u kojima su bočno okrenuta sjedala udružena u stražnjem dijelu vozila tako da čine cjeloviti prostor do 10 sjedala. Takva bočno okrenuta sjedala moraju biti opremljena najmanje s naslonom za glavu i sigurnosnim pojasom s dvije točke s uvlačnikom, homologirana tipa u skladu s Pravilnikom TPV 131. Sidrišta za njihove sigurnosne pojase moraju biti u skladu s Pravilnikom TPV 119.
Iznimno od odredbe prvog stavka ovog članka, sjedala koji ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište samo ako zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika TPV 115.00 i ako su kao zamjenski dijelovi namijenjeni za ugradbu na vozila koja su bila homologirana u skladu sa zahtjevima Pravilnika 115.00.

Članak 6.

Zavod može ovlasti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:
– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima u prilozima II., III. i IV. ovoga Pravilnika
– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera
– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilozima II., III. i IV. ovoga pravilnika.

Članak 7.

Odredbe članka 5.#clanak5 ovoga pravilnika stupaju na snagu:
– 1. listopada 2008. godine za homologaciju novih tipova vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu i homologaciju novih tipova sjedala
– 1. listopada 2009. godine za sva nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj
Za nova vozila prihvaćaju se i homologacije dodijeljene do 1. listopada 2008. godine prema zahtjevima Pravilnika TPV 115 (izdanje 00).

Članak 8.

Od 1. listopada 2009. godine prestaje važiti Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na čvrstoću sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu TPV 115 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 184/04).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-02/08-02/13
Urbroj: 558-04/2-08-1-AD
Zagreb, 23. svibnja 2008.

Ravnatelj
Državnog zavoda mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

_______
* Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 74/408/EEZ o usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnosi na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu, s uključenim izmjenama i dopunama u direktivama 81/577/EEZ, 96/37/EZ i 2005/39/EZ.
1 Definicija vozila je određena u članku 4.L400325 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija vozila u prilogu II. A istoga pravilnika.

PRILOG I.

OPĆI ZAHTJEVI ZA HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA
1.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila kategorije M ili N s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i njihove naslone za glavu ili vozila kategorije M2 ili M3 s obzirom na sidrišta, prema članku 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila mora podnijeti proizvođač vozila.
1.2. Obrazac za opisni dokument dan je u dodatku 1. ovoga priloga.
1.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu ispitivanja za homologaciju tipa mora se dostaviti sljedeće:
1.3.1. vozilo koje predstavlja tip vozila za koje je zatražena homologacija i, prema potrebi, odgovarajući dio strukture vozila;
1.3.2. za vozila koja su obuhvaćena prilogom II. ili III, jedan dodatni komplet tipa sjedala koja se ugrađuju u vozilo zajedno s njihovim sidrištima;
1.3.3. za vozila kategorije M1, kategorije M2 s najvećom masom koja ne prelazi 3500 kg i kategorije N1, sa sjedalima koja su opremljena ili pripravljena za opremanje s naslonima za glavu, uz zahtjeve navedene u točkama 1.3.1. i 1.3.2:
1.3.3.1. u slučaju odvojivih naslona za glavu: dodatni komplet tipa sjedala koja se ugrađuju u vozilo, opremljenih s naslonima za glavu, zajedno s njihovim sidrištima;
1.3.3.2. u slučaju zasebnih naslona za glavu: dodatni komplet tipa sjedala koja se ugrađuju u vozilo zajedno s njihovim sidrištima, dodatni komplet odgovarajućih naslona za glavu i dio strukture vozila na koji se postavlja naslon za glavu ili cijelu strukturu.
2. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA SJEDALA KAO SASTAVNOG DIJELA
2.1. Zahtjev za homologaciju tipa sjedala kao sastavnog dijela prema članku 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila mora podnijeti proizvođač sjedala.
2.2. Obrazac za opisni dokument dan je u dodatku 2. ovoga priloga.
2.3. Tehničkoj službi koja je odgovorna za provedbu ispitivanja za homologaciju tipa mora se dostaviti sljedeće:
2.3.1. tri uzorka tipa sjedala za koje je zatražena homologacija; svako sjedalo mora biti jasno i neizbrisivo označeno trgovačkim nazivom ili oznakom proizvođača i oznakom tipa.
3. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA
3.1. Ako su zadovoljeni odgovarajući zahtjevi Zavod će izdati certifikat o homologaciji tipa prema članku 8. i, ako je primjenjivo, članku 15. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
3.2. Obrazac za certifikat o homologaciji tipa dan je u:
3.2.1. dodatku 2. za zahtjeve navedene u točki 1.;
3.2.2. dodatku 4. za zahtjeve navedene u točki 2.
3.3. Homologacijski broj u skladu s prilogom VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila mora se dodijeliti svakom tipu vozila ili svakom tipu sjedala koji je homologiran. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj drugom tipu vozila ili drugom tipu sjedala.
4. PREINAKE TIPA I IZMJENE ILI DOPUNE HOMOLOGACIJE
4.1. U slučaju preinaka tipa koji je homologiran prema ovom pravilniku moraju se primijeniti odredbe članka 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
5. SUKLADNOST PROIZVODNJE
5.1. Opći zahtjevi za uspostavljanje sukladnosti proizvodnje određeni su u člancima 29. do 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
6. OZNAČIVANJE
6.1. Svako sjedalo koje je sukladno homologiranom tipu, koji je prema ovom pravilniku homologiran kao sastavni dio, mora nositi oznaku homologacije tipa.
6.2. Ova se oznaka sastoji od:
6.2.1. pravokutnika oko slova »e«, iza kojega se nalazi razlikovni broj 25 Republike Hrvatske:
6.2.2. u blizini pravokutnika »osnovnoga homologacijskog broja«, sadržanog u 4. dijelu homologacijskoga broja tipa navedenog u prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila, kojemu prethode dvije brojke koje označuju redni broj dodijeljen najnovijim glavnim tehničkim izmjenama i dopunama Direktive 74/408/EEZ na dan kad je homologacija tipa dodijeljena. U ovom pravilniku taj redni broj izmjena i dopuna je 00;
6.2.3. dodatnog simbola »D« smještenog iznad pravokutnika kojim se označava da je dinamičko ispitivanje (da su dinamička ispitivanja) obavljeno (obavljena) u skladu s dodatkom 1. priloga III. ovoga pravilnika u sklopu homologacije sjedala.
6.3. Oznaka homologacije tipa mora biti pričvršćena za sjedalo ili sjedala na način da je neizbrisiva i jasno čitljiva.
6.4. Primjer oznake homologacije tipa prikazan je u dodatku 5.

DODATAK 1.

OPISNI DOKUMENT br……

prema prilogu l. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila* za homologaciju vozila s obzirom na njegova sjedala, sidrišta i naslone za glavu (Pravilnik TPV 115)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.
Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani.

 

0. OPĆI PODACI

1.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): .........................................
0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi): ..................................................
0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (b): ......
0.3.1. Mjesto te oznake: ....................................................................
0.4. Kategorija vozila (c): ...................................................................
0.5. Naziv i adresa proizvođača: ........................................................
0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ........................................
1. OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA
1.1. Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika tipa:
9. NADOGRADNJA
9.1. Tip nadogradnje: ......................................................................
9.2. Materijali i načini konstrukcije: ..................................................
9.10. Unutarnja oprema
9.10.3. Sjedala
9.10.3.1. Broj: ................................................................................
9.10.3.2. Položaj i raspored: ............................................................
9.10.3.3. Masa: ..............................................................................
9.10.3.4. Značajke: za sjedala, koja nemaju homologaciju tipa kao sastavni dijelovi, opis i crteži
9.10.3.4.1. sjedala i njihovih sidrišta: ..............................................
9.10.3.4.2. sustava za namještanje: ................................................
9.10.3.4.3. sustava za pomicanje i učvršćenje (blokiranje polo
 žaja): ...........................................................................................
9.10.3.4.4. sidrišta sigurnosnih pojaseva (ako su uključeni u konstruk-
ciju sjedala): ...................................................................................
9.10.3.4.5. dijelova vozila koji su upotrijebljeni kao sidrišta: ...........
9.10.3.5. Koordinate ili crtež R točke (x)
9.10.3.5.1. Vozačevo sjedalo: .......................................................
9.10.3.5.2. Sva ostala sjedišta (sjedeća mjesta): .............................
9.10.3.6. Osnovni (projektni) kut naslona sjedala
9.10.3.6.1. Vozačevo sjedalo: ........................................................
9.10.3.6.2. Sva ostala sjedišta: .......................................................
9.10.3.7. Raspon namještanja sjedala
9.10.3.7.1. Vozačevo sjedalo: ........................................................
9.10.3.7.2. Sva ostala sjedišta: .......................................................
9.10.4. Nasloni za glavu .................................................................
9.10.4.1. Tip (tipovi) naslona za glavu: integrirani/odvojivi/
zasebni (1) .......................................................................................
9.10.4.2. Broj (brojevi) homologacije tipa, ako je (su) na
raspolaganju: ...................................................................................
9.10.4.3. Za naslone za glavu koji još nisu homologirani ....................
9.10.4.3.1. Podroban opis naslona za glavu, posebno s tehničkim podacima o vrsti materijala za oblaganje i, kada je primjenjivo, o položaju i specifikaciji oslonaca i sidrišta za tip ili tipove sjedala za koja je zatražena homologacija: ....................................................................................
9.10.4.3.2. Za slučaj »zasebnog« naslona za glavu .............................
9.10.4.3.2.1. Podroban opis područja konstrukcije na koje je predvi-
đeno da se ugradi naslon za glavu: ......................................................
9.10.4.3.2.2. Crteži s dimenzijama bitnih dijelova konstrukcije i
naslona za glavu: ................................................................................
Datum, predmet
U slučaju zahtjeva s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i, ako je primjenjivo, njihove naslone za glavu, sve prije navedene točke, osim točke 9.10.3.4.5. moraju biti popunjene.
U slučaju zahtjeva s obzirom na sidrišta sjedala vozila kategorije M2 ili M3, točke 0. do 0.8, 1, 1.1, 9. do 9.2, 9.10.3.4. i 9.10.3.4.5. moraju biti popunjene.
_______
* Broj točaka i napomene, upotrijebljene u ovom opisnom dokumentu, odgovaraju točkama i napomenama navedenima u prilogu l. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozilaL400327 (»Narodne novine« br. 115/04). Točke u ovom pravilniku koje se ne primjenjuju, su ispuštene.

DODATAK 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac
(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

                                                                                        Naziv
                                                                                      tijela za homologaciju
 

Izjava o:
– homologaciji(1)
– izmjeni/dopuni homologacije (1)
– odbijanju homologacije (1)
– povlačenju homologacije (1)
tipa vozila/sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice (1) – Direktiva 74/408/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Direktive 96/37/EC.
Broj homologacije:
Razlog za izmjenu/dopunu:

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): .................................................
0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi): ..........................................................
0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom
dijelu/ /zasebnoj tehničkoj jedinici (1)(2): .....................................................
0.3.1. Mjesto te oznake: ............................................................................
0.4. Kategorija vozila(3): ............................................................................
0.5. Naziv i adresa proizvođača: ................................................................
0.7. Mjesto i način postavljanja oznake homologacije na sastavnim
dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama: .................................................
0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ..................................................

DIO II.

1. Dodatni podaci (kada je primjenjivo) (vidi dodatak)
2. Tehnička služba koja je odgovorna za provedbu ispitivanja: .......................
3. Datum izvještaja o ispitivanju: ....................................................................
4. Broj izvještaja o ispitivanju: ........................................................................
5. Napomene (ako ih ima) (vidi dodatak): ......................................................
6. Mjesto: ......................................................................................................
7. Datum: .......................................................................................................
8. Potpis: .......................................................................................................
9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju, koja je pohranjena u tijelu za homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev

DOPUNA
certifikatu o homologaciji br. …….

koji se odnosi na homologaciju tipa vozila s obzirom na Direktivu 74/408/EEZ prema zadnjim izmjenama i dopunama Direktive 96/37/EZ

1. Dodatni podaci
1.1. Marka i tip sjedala koja imaju homologaciju tipa kao sastavni
dijelovi (ako postoje): ..................................................................................
1.2. Za svaki red sjedala: pojedinačno/klupa, pričvršćen/prilagodljiv,
pričvršćen naslon/prilagodljiv naslon, prilagodljiv kut naslona/kosi naslon(1).
1.3. Položaj i raspored sjedala (sjedala koja imaju homologaciju tipa
 i ostala sjedala): .........................................................................................
1.4. Sjedala, ako postoje, u koja su uključena sidrišta sigurnosnih
pojaseva: ....................................................................................................
1.5. Za svako sjedalo: tip naslona za glavu, ako postoje, integrirani/odvojivi/zasebni (1).
1.6. Sažet opis tipa vozila s obzirom na sidrišta sjedala i najmanji razmak
između sidrišta (u slučaju homologacija izdanih s obzirom na sjedala
vozila kategorije M2 i M3): .........................................................................
5. Napomene: ...........................................................................................

_______
(1) Prekriži što se ne primjenjuje.
(2) Ako identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koju se odnosi certifikat o homologaciji, tada takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom«?« (npr. ABC??123??).
(3) Kako je određeno u prilogu II. A Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

DODATAK 3.

Opisni dokument br....

koji se odnosi na homologaciju tipa sjedala kao sastavnih dijelova (Pravilnik TPV 115)

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene, fotografije moraju prikazivati potrebne pojedinosti.
Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s elektroničkim upravljanjem, podaci o njihovim značajkama moraju biti dodani

0. OPĆI PODACI
0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): .....................................................
0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi): ..............................................................
0.5. Naziv i adresa proizvođača: ...................................................................
0.7. Mjesto i način postavljanja oznake homologacije na sastavnim dijelovima
i zasebnim tehničkim jedinicama: ....................................................................
0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ....................................................
1. OPIS NAPRAVE
1.1. Značajke: opis i nacrti ............................................................................
1.1.1. sjedala i njegovih dijelova (elemenata) za pričvršćenje: .........................
1.1.2. sustava za namještanje: .......................................................................
1.1.3. sustava za pomicanje i učvršćenje (blokiranje položaja): .......................
1.1.4. sidrišta sigurnosnih pojaseva (ako su uključeni u konstrukciju sjedala): ..
1.1.5. najmanjega razmaka između točaka pričvršćenja: ................................
1.1.6. naslona za glavu, ako postoje: ..............................................j..............
1.2. Koordinate ili crtež R točke (x): .......................................................jj....
1.3. Raspon namještanja sjedala: ..................................................................
Datum, predmet: ..........................................................................................

DODATAK 4.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Obrazac
(najveći format: A4 (210 x 297 mm)

                                                                                     Naziv
                                                                                    tijela za homologaciju

Izjava o:
– homologaciji,(1)
– izmjeni/dopuni homologacije(1)
– odbijanju homologacije(1)
– povlačenju homologacije(1)
tipa vozila/sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice(1) – Direktiva 74/408/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Direktive 96/37/EC.
Broj homologacije: ......................................................................................
Razlog za izmjenu/dopunu: ...........................................................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): ....................................................
0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi): .............................................................
0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnom dijelu/ /
zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2): ....................................................................
0.3.1. Mjesto te oznake: ................................................................................
0.4. Kategorija vozila(3): ................................................................................
0.5. Naziv i adresa proizvođača: ....................................................................
0.7. Mjesto i način postavljanja oznake homologacije na sastavnim dijelovima
i zasebnim tehničkim jedinicama: .....................................................................
0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ......................................................

DIO II.

1. Dodatni podaci (kada je primjenjivo) (vidi dodatak)
2. Tehnička služba koja je odgovorna za provedbu ispitivanja: ..........................
3. Datum izvještaja o ispitivanju: .......................................................................
4. Broj izvještaja o ispitivanju: ..........................................................................
5. Napomene (ako ih ima) (vidi dodatak) .........................................................
6. Mjesto: ........................................................................................................
7. Datum: .........................................................................................................
8. Potpis: .........................................................................................................
9. Priložen je popis dokumenata koji čine opisnu dokumentaciju, koja je
pohranjena u tijelu za homologaciju, i koji se mogu dobiti na zahtjev
 

DOPUNA
certifikatu o homologaciji br. …….

koji se odnosi na homologaciju tipa sjedala kao sastavnoga dijela – Direktiva 74/408/EEC prema zadnjim izmjenama i dopunama Direktive 96/37/EC

1. Dodatni podaci
1.1. Sažet opis tipa sjedala, njegovih dijelova (elemenata) za pričvršćenje te njegovih sustava za namještanje, pomicanje i učvršćenje (blokiranje položaja) uključujući najmanji razmak između točaka pričvršćenja:
1.3. Položaj i raspored sjedala: ........................................................................
1.4. Sjedala, ako postoje, u koja su uključena sidrišta sigurnosnih pojaseva: .....
1.5. Tip naslona za glavu, ako postoji: integrirani/odvojivi/zasebni(1)
5. Napomene: .................................................................................................
5.1. Ispitivanje apsorpcije energije stražnjega dijela naslona sjedala: da/ne (1)
5.1.2. Nacrti koji prikazuju područje stražnjega dijela naslona sjedala provjerenog
za rasipanje energije: .......................................................................................
5.2. Sjedalo homologirano u skladu sa točkom 3.2.1. priloga III. (dinamičko ispitivanje): da/ne (1)
5.2.1. 1. ispitivanje: da/ne (1)
5.2.2. 2. ispitivanje: da/ne (1)
5.2.3. Opis pojaseva i sidrišta upotrijebljenih za 2. ispitivanje: ..........................
5.2.4. Tip pomoćnog sjedala upotrebljenog za 2. ispitivanje (ako je različit od
homologiranog tipa): .......................................................................................
5.3. Sjedalo homologirano u skladu sa točkom 3.2.2. priloga III. (statičko ispitivanje): da/ne (1)
5.3.1. Ispitivanje u skladu s dodatkom 5: da/ne(1)
5.3.2. Ispitivanje u skladu s dodatkom 6: da/ne(1)
_______
(3) Kako je određeno u Prilogu II.A Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
(1) Prekriži što se ne primjenjuje

DODATAK 5.

PRIMJER OZNAKE HOMOLOGACIJE TIPA

Sjedalo označeno gornjom oznakom homologacije tipa jest naprava koja je homologirana u Španjolskoj (e9) pod osnovnim homologacijskim brojem 0148 na temelju Direktive 96/37/EZ (00). Upotrijebljene brojke služe samo kao primjer.

PRILOG II.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE I ZAHTJEVI ZA VOZILA KATEGORIJE M1

1. PODRUČJE PRIMJENE
1.0. Zahtjevi iz ovoga priloga primjenjuju se na vozila kategorije M1.
1.1. Zahtjevi iz ovoga priloga ne primjenjuju se na sjedala okrenuta natrag ili na bilo koji naslon za glavu postavljen na takva sjedala.
1.2. Naslone za glavu homologirane u skladu sa zahtjevima Pravilnika TPV 138 treba smatrati usklađenim s primjenjivim zahtjevima ovog pravilnika.
1.3. Stražnje dijelove sjedala smještene u području 1 ili stražnje dijelove naslona za glavu koji zadovoljavaju zahtjeve iz točke 5.7. priloga I. Pravilnika TPV 112 koja se odnosi na unutarnju opremu) treba smatrati usklađenim s odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.
2. DEFINICIJE
Za potrebe ovoga priloga
2.1. »Homologacija vozila« znači homologaciju tipa vozila s obzirom na čvrstoću sjedala i njihovih sidrišta, izvedbu stražnjih dijelova naslona sjedala i značajke naslona za glavu;
2.2. »Tip vozila« znači motorna vozila koja se međusobno bitno ne razlikuju u odnosu na:
2.2.1. strukturu, oblik, dimenzije, gradiva i mase sjedala, pri čemu se sjedala smiju razlikovati u presvlaci i boji; razlike do 5% u masi homologiranog tipa sjedala ne smatraju se značajnima;
2.2.2. tip i dimenzije sustava za namještanje, pomicanje i učvršćenje naslona sjedala, sjedala i njihovih dijelova;
2.2.3. tip i dimenzije sidrišta sjedala;
2.2.4. dimenzije, okvir, gradivo i ispunu naslona za glavu, pri čemu se smiju razlikovati u boji i presvlaci;
2.2.5. tip i dimenzije dijelova za pričvršćenje naslona za glavu te značajke dijela vozila za koji je naslon za glavu pričvršćen – u slučaju zasebnoga naslona za glavu;
2.3. »Sjedalo« znači strukturu koja može ili ne mora biti cjelovita sa strukturom vozila, zajedno s opremom, namijenjenu za sjedenje jedne odrasle osobe. Ovaj pojam obuhvaća pojedinačno sjedalo ili dio klupe za sjedenje namijenjen za sjedenje jedne osobe;
Ovisno o svojoj usmjerenosti, sjedalo se definira prema sljedećem:
2.3.1. »sjedalo okrenuto naprijed« znači sjedalo koje se može upotrebljavati dok je vozilo u vožnji i koje je okrenuto prema prednjoj strani vozila tako da vertikalna ravnina simetrije sjedala čini kut manji od +10° ili –10° u odnosu na vertikalna ravnina simetrije vozila;
2.3.2. »sjedalo okrenuto natrag« znači sjedalo koje se može upotrebljavati dok je vozilo u vožnji i koje je okrenuto prema prednjoj strani vozila tako da vertikalna ravnina simetrije sjedala čini kut manji od +10° ili –10° u odnosu na vertikalna ravnina simetrije vozila;
2.3.3. »sjedalo okrenuto bočno« znači sjedalo koje s obzirom na svoje usmjerenost u odnosu na vertikalnu ravninu simetrije vozila ne zadovoljava nijednu od definicija u točkama 2.3.1. ili 2.3.2.
2.4. »Klupa za sjedenje« znači strukturu zajedno s opremom, namijenjenu za sjedenje više od jedne odrasle osobe;
2.5. »Sidrište« znači sustav kojim je sklop sjedala učvršćen za strukturu vozila, uključujući i pripadne dijelove strukture vozila;
2.6. »Sustav za namještanje« znači napravu pomoću koje se sjedalo ili njegovi dijelovi mogu namjestiti u položaj koji odgovara morfologiji (tjelesnoj građi) korisnika sjedala. Ta naprava posebno treba omogućiti:
2.6.1. uzdužno namještanje (pomicanje);
2.6.2. namještanje (pomicanje) po visini;
2.6.3. kutno namještanje (pomicanje);
2.7. »Sustav za pomicanje« znači napravu koja omogućuje da se sjedalo ili jedan od njegovih dijelova pomakne ili zakrene, bez čvrsta međupoložaja, dopuštajući lak pristup prostoru iza sjedala;
2.8. »Sustav za učvršćenje« znači napravu koja osigurava da sjedalo i njegovi dijelovi ostanu u položaju uporabe;
2.10. »Poprečna ravnina« znači uspravnu ravninu okomitu na srednju uzdužnu ravninu vozila;
2.11. »Uzdužna ravnina« znači ravninu usporednu sa srednjom uzdužnom ravninom vozila;
2.12. »Naslon za glavu« znači napravu kojoj je svrha ograničiti pomak prema natrag glave odrasle osobe u vozilu u odnosu na njegov torzo (trup) kako bi se u slučaju nesreće smanjila opasnost od ozljede vratnih kralježaka;
2.12.1. »Integrirani naslon za glavu« znači naslon za glavu oblikovan od gornjega dijela naslona sjedala. Nasloni za glavu koji zadovoljavaju odredbe u točkama 2.12.2. i 2.12.3. dolje navedenim, ali koji se mogu odvojiti od sjedala ili strukture vozila samo uz uporabu alata ili djelomičnim ili potpunim skidanjem navlake sjedala, zadovoljavaju ovdje navedene zahtjeve;
2.12.2. »Odvojivi naslon za glavu« znači naslon za glavu koji se sastoji od dijela odvojivog od sjedala, oblikovanog i izvedenog za umetanje i sigurno učvršćenje u strukturu naslona sjedala;
2.12.3. »Zasebni naslon za glavu« znači naslon za glavu koji se sastoji od dijela zasebnog od sjedala, oblikovanog i izvedenog za umetanje i/ili sigurno učvršćenje u strukturu vozila;
2.13. »R točka« znači referencijsku točku sjedala određenu u prilogu III. Pravilnika TPV 132;
2.14. »Referencijska crta« znači crtu na lutki koja je načinjena prema slici 1.
3. ZAHTJEVI
3.1. Naslon za glavu mora biti ugrađen na svako prednje vanjsko sjedalo svakoga vozila kategorije M1. (Sjedala opremljena naslonima za glavu, koja su namijenjena za postavljanje na drugim sjedištima (pozicijama za sjedenje) i u drugim kategorijama vozila, mogu biti homologirana prema ovome prilogu).
3.2. Opći zahtjevi koji se primjenjuju na sva sjedala
3.2.1. Svaki predviđeni sustav za namještanje i pomicanje mora sadržavati i sustav za učvršćenje, koji mora djelovati automatski. Sustavi za učvršćenje naslona za ruke ili drugih naprava za povećanje udobnosti nisu potrebni osim ako prisutnost takvih naprava ne povećava rizik od ozljede osoba u vozilu u slučaju sudara.
3.2.2. Uređaj za upravljanje otpuštanjem naprave navedene u točki 2.7. mora biti smješten s vanjske strane sjedala blizu vrata. Taj uređaj mora biti lako dostupan čak i osobi u vozilu na sjedalu neposredno iza tog sjedala.
3.2.3. Stražnji dijelovi sjedala smješteni u području 1, koje je određeno u točki 8.1.1. dodatka 1, moraju zadovoljiti ispitivanje rasipanja energije u skladu sa zahtjevima dodatka 2.(1)
3.2.3.1. Smatrat će se da je ovaj zahtjev zadovoljen ako tijekom ispitivanja prema postupku navedenom u dodatku 2. veličina usporenja modela glave (ispitne glave) ne prelazi iznos od 80 g
u neprekidnom trajanju duljem od 3 ms. Osim toga, tijekom ispitivanja ne smiju se pojaviti nikakvi opasni bridovi, a oni ne smiju ostati ni nakon ispitivanja.
3.2.3.2. Zahtjevi iz točke 3.2.3. ne primjenjuju se na zadnja sjedala ili na sjedala okrenuta leđima jedno drugome.
3.2.4. Površine stražnjih dijelova sjedala ne smiju imati opasne neravnine ili oštre bridove koji mogu povećati rizik od ozljede ili težinu ozljede osoba u vozilu(1). Ovaj zahtjev smatrat će se zadovoljenim ako površine stražnjih dijelova sjedala, ispitanih u skladu s odredbama navedenim u dodatku 1, imaju polumjer zakrivljenosti ne manji od:
– 2,5 mm u području 1
– 5,0 mm u području 2
– 3,2 mm u području 3.
Ta područja određena su u točki 8.1. dodatka 1.
3.2.4.1. Ovaj zahtjev ne primjenjuje se na:
– dijelove pojedinih područja koji imaju izbočine manje od 3,2 mm u odnosu na okolnu površinu, a koje moraju imati zaobljene bridove, osiguravajući da visina izbočina nije veća od polovine njezine širine,
– zadnja sjedala i sjedala okrenuta leđima jedno drugome,
– stražnje dijelove sjedala koji se nalaze ispod vodoravne ravnine koja prolazi kroz najnižu R točku u svakome redu sjedala. (Ako se redovi sjedala nalaze na različitim visinama, tada ravnina, počevši od stražnjega reda prema naprijed, treba biti zakrenuta prema gore ili dolje tvoreći uspravnu stubu koja prolazi kroz R točku reda sjedala neposredno ispred),
– dijelove kao što su »savitljiva žičana mreža«.
3.2.4.2. U području 2, određenom u točki 8.1.2. dodatka 1, površine smiju imati polumjer zakrivljenosti manji od 5 mm, ali ne manji od 2,5 mm, ako zadovoljavaju ispitivanje rasipanja energije propisano u dodatku 2. Osim toga, te površine moraju biti obložene i podstavljene da bi se izbjegao izravni dodir glave sa strukturom okvira sjedala.
3.2.4.3. Ako gore navedena područja sadrže dijelove koji su obloženi materijalom mekšim od 50 Shore A tvrdoće, prethodni zahtjevi, osim onih koji se odnose na ispitivanje rasipanja energije u skladu sa zahtjevima iz dodatka 2, smiju se primijeniti samo na krute dijelove.
3.2.5. Tijekom ispitivanja ili nakon ispitivanja propisanih u točkama 2. i 3. dodatka 1. ne smiju se pojaviti nikakva oštećenja na okviru sjedala ili na sidrištu sjedala, na sustavima za namještanje i pomicanje ili na njihovim napravama za učvršćenje. Trajne deformacije, uključujući lomove, smiju biti prihvaćene ako ne povećavaju rizik od ozljede u slučaju sudara i mogu izdržati propisana opterećenja.
3.2.6. Tijekom ispitivanja propisanih u točki 3. dodatka 1. ne smije doći do otpuštanja sustava za učvršćenje.
3.2.7. Nakon ispitivanja, sustavi za pomicanje namijenjeni omogućavanju ili olakšavanju ulaska osobama u vozilo moraju biti u radnom stanju; mora ih biti moguće otpustiti najmanje jednom i moraju dopustiti pomicanje sjedala ili dijela sjedala za koji su namijenjeni.
3.2.8. Za sve druge sustave za pomicanje, kao i za sustave za namještanje te njihove sustave za učvršćenje ne zahtijeva se da budu u radnom stanju.
3.2.9. U slučaju sjedala s naslonima za glavu smatrat će se da su u vezi sa čvrstoćom naslona sjedala i njegovih naprava za učvršćenje zadovoljeni zahtjevi navedeni u točki 2. ako se, nakon ispitivanja u skladu sa točkom 4.3.6, ne pojavi ni jedan lom na sjedalu ili naslonu sjedala; u protivnome, mora biti dokazano da je sjedalo sposobno zadovoljiti zahtjeve navedene u točki 2.
3.2.10. U slučaju sjedala (klupa za sjedenje) s više sjedećih mjesta nego je naslona za glavu, mora se obaviti ispitivanje opisano u točki 2.
3.3. Posebni zahtjevi za sjedala koja su opremljena ili koja su pripravljena za opremanje s naslonima za glavu.
3.3.1. Prisutnost naslona za glavu ne smije biti dodatni izvor opasnosti za osobe u vozilu. Posebno, naslon za glavu ne smije ni u jednom položaju uporabe imati bilo kakvu opasnu neravninu ili oštar brid koji povećava rizik od ozljede ili ozbiljnost ozljede osoba u vozilu.
3.3.2. Dijelovi prednje i stražnje strane (lica i naličja) naslona za glavu smješteni u području 1, kako je određeno u točki 8.1.1.3. dodatka 1, moraju zadovoljiti zahtjeve ispitivanja apsorpcije (preuzimanja) energije.
3.3.2.1. Smatrat će se da je ovaj zahtjev zadovoljen ako tijekom ispitivanja prema postupku navedenom u dodatku 2. veličina usporenja modela glave ne prelazi iznos od 80 g u neprekidnom trajanju duljem od 3 ms. Osim toga, tijekom ispitivanja ne smiju se pojaviti nikakvi opasni bridovi, a ne smiju ostati ni nakon ispitivanja.
3.3.3. Dijelovi prednje i stražnje strane (lica i naličja) naslona za glavu smješteni u području 2, kako je određeno u točki 8.1.2. Dodatka 1, moraju biti tako obloženi i podstavljeni da je onemogućen bilo kakav izravan dodir glave s dijelovima strukture te da zadovoljavaju zahtjeve iz točke 3.2.4, koji se primjenjuju za stražnje dijelove sjedala koji se nalaze u području 2.
3.3.4. Zahtjevi iz točaka 3.3.2. i 3.3.3. ne primjenjuju se na dijelove stražnjih strana naslona za glavu namijenjenih postavljanju na sjedala iza kojih nije predviđeno ni jedno sjedalo.
3.3.5. Naslon za glavu mora biti tako pričvršćen za sjedalo ili za strukturu sjedala da ni jedan kruti i opasni dio ne izađe iz navlake naslona za glavu ili iz njegova pričvršćenja za naslon sjedala pod pritiskom modela glave tijekom ispitivanja.
3.3.6. U slučaju sjedala s naslonom za glavu, odredbe iz točke 3.2.3. mogu se, nakon suglasnosti tehničke službe, smatrati ispunjenima ako sjedalo s naslonom za glavu zadovoljava odredbe iz točke 3.3.2.
3.4. Visina naslona za glavu
3.4.1. Visina naslona za glavu mora biti mjerena kako je opisano u točki 5. dodatka 1.
3.4.2. Za naslone za glavu koji se ne mogu namještati po visini, visina ne smije biti manja od 800 mm za prednja sjedala i ne manja od 750 mm za ostala sjedeća mjesta.
3.4.3. Za naslone za glavu koji se mogu namještati po visini:
3.4.3.1. visina ne smije biti manja od 800 mm za prednja sjedala i ne manja od 750 mm za ostala sjedala; ta vrijednost mora biti ostvarena u položaju između najvišega i najnižega mogućega položaja namještanja;
3.4.3.2. ne smije postojati položaj uporabe koji ima visinu manju od 750 mm;
3.4.3.3. u slučaju sjedala koja nisu prednja sjedala, nasloni za glavu smiju biti takvi da mogu biti postavljeni u položaj koji ima visinu manju od 750 mm, ako je takav položaj jasno prepoznatljiv osobama u vozilu kao položaj koji nije za uporabu naslona za glavu;
3.4.3.4. u slučaju prednjih sjedala, nasloni za glavu smiju biti takvi da se automatski postavljaju, ako sjedalo nije zauzeto, u položaj koji ima visinu manju od 750 mm, ako je osigurano da se nasloni za glavu automatski vrate u položaj uporabe čim sjedalo bude zauzeto.
3.4.4. Dimenzije navedene gore u točkama 3.4.2. i 3.4.3.1. smiju biti smanjene da bi se osigurao odgovarajući slobodan prostor između naslona za glavu i unutarnje površine krova, prozora ili bilo kojega dijela strukture vozila; međutim, taj slobodni prostor ne smije biti veći od 25 mm. U slučaju sjedala opremljenih sustavima za pomicanje i/ili namještanje, ova se odredba mora primijeniti za sve položaje sjedala. Nadalje, iznimno od odredbe iz točke 3.4.3.2, ne smije postojati ni jedan položaj uporabe koji ima visinu manju od 700 mm.
3.4.5. Iznimno od zahtjeva za visinu navedenih u točkama 3.4.2, 3.4.3.1. i 3.4.3.2, visina bilo kojega naslona za glavu urađenoga za postavljanje na stražnja središnja sjedala ili stražnja središnja sjedišta ne smije biti manja od 700 mm.
3.5. U slučaju sjedala koje je moguće opremiti naslonom za glavu, odredbe iz točaka 3.2.3. i 3.3.2. moraju biti provjerene.
3.5.1. Visina dijela naprave na koji se glava naslanja, mjerena kako je opisano u točki 5. dodatka 1, ne smije biti manja od 100 mm u slučaju naslona za glavu koji se mogu namještati po visini.
3.6. U slučaju naprave koja se ne može namještati po visini, otvor između naslona sjedala i naslona za glavu ne smije biti veći od 60 mm. Ako se naslon za glavu može namještati po visini, tada on, u svojem najnižem položaju, mora biti na razmaku ne većem od 25 mm od vrha naslona sjedala. U slučaju sjedala ili klupa za sjedenje koji se mogu namještati po visini i koji su opremljeni sa zasebnim naslonima za glavu, ovaj zahtjev mora biti provjeren za sve položaje sjedala ili klupe za sjedenje.
3.7. U slučaju naslona za glavu integriranog u naslon sjedala, područje koje treba razmatrati jest:
– iznad ravnine okomite na referencijsku crtu na visini 540 mm od R točke;
– između dviju uspravnih uzdužnih ravnina koje prolaze na 85 mm sa svake strane referencijske crte. U tome području dopušteno je jedan ili više otvora koji, bez obzira na njihov oblik, mogu imati razmak »a« veći od 60 mm kad ih se mjeri kako je opisano u točki 7. dodatka 1, pod uvjetom da su nakon dodatnog ispitivanja prema točki 4.3.3.2. dodatka 1. zahtjevi iz točke 3.10. još uvijek zadovoljeni.
3.8. U slučaju naslona za glavu koji se mogu namještati po visini, dopušteni su jedan ili više otvora, koji bez obzira na njihov oblik mogu prikazati razmak »a« veći od 60 mm kad ih se mjeri kako je opisano u točki 7. dodatka 1, na dijelu naprave koji služi kao naslon za glavu, pod uvjetom da su zahtjevi iz točke 3.10. još uvijek zadovoljeni nakon dodatnog ispitivanja prema točki 4.3.3.2. dodatka 1.
3.9. Širina naslona za glavu mora biti takva da osigurava prikladan oslonac za glavu osobe koja normalno sjedi. Kako je određeno prema postupku opisanom u točki 6. dodatka 1, naslon za glavu mora pokriti područje koje se proteže do ne manje od 85 mm na svaku stranu od uspravne srednje ravnine sjedala za koje je naslon za glavu namijenjen.
3.10. Naslon za glavu i njegovo sidrište moraju biti takvi da je najveći pomak glave prema natrag »X« koji dopušta naslon za glavu i koji je mjeren u skladu sa statičkim postupkom navedenim u točki 4.3. dodatka 1 manji od 102 mm.
3.11. Naslon za glavu i njegovo sidrište moraju biti dovoljno čvrsti da bez loma podnesu opterećenje navedeno u točki 4.3.6. dodatka 1. U slučaju naslona za glavu integriranog u naslon sjedala, zahtjevi iz ove točke moraju se primijeniti na dijelove strukture naslona sjedala smještene iznad ravnine okomite na referencijsku crtu na visini 540 mm od R točke.
3.12. Ako se naslon za glavu može namještati, ne smije biti moguće podignuti ga iznad najveće visine namještanja, osim postupkom oslobađanja od strane korisnika izrazito drugačijim od bilo kojega zahvata potrebnog za njegovo namještanje.
3.13. Smatrat će se da čvrstoća naslona sjedala i njegovih naprava za učvršćenje zadovoljava zahtjeve navedene u točki 2. dodatka 1. ako se, nakon ispitivanja u skladu sa točkom 4.3.6. dodatka 1, ne pojavi ni jedan lom na sjedalu ili naslonu sjedala; u protivnom, mora biti dokazano da sjedalo može zadovoljiti zahtjeve ispitivanja navedene u točki 2. dodatka 1.
_______
(1)
Vozila kategorije M1 smatraju se da zadovoljavaju odredbe iz točaka 3.2.3. i 3.2.4. ovoga priloga ako zadovoljavaju odredbe Pravilnika TPV 112.

DODATAK 1.

ISPITIVANJA I UPUTE ZA UPORABU

1. OPĆE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA SVA ISPITIVANJA
1.1. Naslon sjedala, ako se može namještati, mora biti učvršćen u položaju koji odgovara nagibu prema natrag i to tako da referencijska crta torza lutke prikazane na slici 1 tvori s vertikalom kut koji je što je moguće bliži iznosu od 25°, ako proizvođač nije drugačije naveo.
1.2. Ako su sjedalo, njegov mehanizam za učvršćenje i njegova ugradba istovjetni ili simetrični u odnosu na drugo sjedalo u vozilu, tehnička služba može ispitati samo jedno takvo sjedalo.
1.3. U slučaju sjedala s naslonima za glavu koji se mogu namještati, ispitivanja moraju biti dovršena s naslonima za glavu postavljenim u najnepovoljniji položaj (općenito u najviši položaj) dopušten njihovim sustavima za namještanje.
2. ISPITIVANJE ČVRSTOĆE NASLONA SJEDALA I NJEGOVIH SUSTAVA ZA NAMJEŠTANJE
2.1. Sila koja daje moment od 530 Nm u odnosu na R točku mora se primijeniti, uzdužno i prema natrag, na gornji dio okvira naslona sjedala preko sastavnoga dijela koji oponaša leđa lutke. U slučaju klupe za sjedenje, kada je dio ili čitav noseći okvir (uključujući i onaj naslona za glavu) zajednički za više od jednog sjedišta, ispitivanje se mora obaviti istodobno za sva ta sjedišta.
3. ISPITIVANJE ČVRSTOĆE SIDRIŠTA SJEDALA TE SUSTAVA ZA NAMJEŠTANJE, UČVRŠĆENJE I POMICANJE
3.1. Uzdužno vodoravno usporenje u iznosu ne manjem od 20 g u trajanju od 30 ms i u smjeru prema naprijed mora se primijeniti na cijelu karoseriju ili reprezentativni dio karoserije vozila u skladu sa zahtjevima iz točke 1. dodatka 3.
3.2. Uzdužno usporenje u skladu sa zahtjevima iz točke 3.1. mora se primijeniti u smjeru prema natrag.
3.3. Zahtjevi iz točaka 3.1. i 3.2. moraju biti provjereni za sve položaje sjedala. U slučaju sjedala opremljenih naslonom za glavu koji se može namještati, ispitivanje mora biti obavljeno s naslonima za glavu postavljenim u najnepovoljniji položaj (općenito u najviši položaj) dopušten njihovim sustavima za namještanje. Tijekom ispitivanja sjedalo mora biti tako postavljeno da ni jedan vanjski čimbenik ne može spriječiti otpuštanje sustava za učvršćenje.
Ovi će se uvjeti smatrati zadovoljenima ako je sjedalo ispitano nakon što je namješteno u sljedeće položaje:
– uzdužno namještanje je učvršćeno jedan urez ili 10 mm prema natrag od najizbočenijega prednjeg uobičajenog položaja za vožnju ili položaja uporabe kako ga je odredio proizvođač (za sjedala s neovisnim namještanjem po visini, jastuk sjedišta mora biti postavljen u svoj najviši položaj);
– uzdužno namještanje je učvršćeno jedan urez ili 10 mm prema naprijed od najizbočenijega stražnjeg uobičajenog položaja za vožnju ili položaja uporabe kako ga je odredio proizvođač (za sjedala s neovisnim namještanjem po visini, jastuk sjedišta mora biti postavljen u svoj najniži položaj) i, po potrebi, u skladu sa zahtjevima iz točke 3.4.
3.4. U slučajevima kada je raspored sustava za učvršćenje takav da bi, u položaju sjedala drugačijem od onih određenih u točki 3.3, raspodjela sila na naprave za učvršćenje i sidrišta sjedala mogla biti manje povoljna od one kod konfiguracije određene u točki 3.3, ispitivanja se moraju obaviti za manje povoljnu poziciju sjedišta.
3.5. Uvjeti ispitivanja iz točke 3.1. smatrat će se zadovoljenima ako su, na zahtjev proizvođača, oni zamijenjeni ispitivanjem sudarom s čvrstom zaprekom kompletnoga vozila u voznome stanju, kako je navedeno u točki 2. dodatka 3. ovoga priloga. U ovom slučaju, sjedalo mora biti namješteno za najnepovoljnije uvjete raspodjele naprezanja u sustavu sidrenja kako je to predviđeno u točkama 1.1, 3.3. i 3.4.
4. ISPITIVANJE ZNAČAJKI NASLONA ZA GLAVU
4.1. Ako se naslon za glavu može namještati, on mora biti postavljen u najnepovoljniji položaj (općenito u najviši položaj) dopušten njegovim sustavom za namještanje.
4.2. U slučaju klupe za sjedenje, kada je dio ili čitavi noseći okvir (uključujući i onaj naslona za glavu) zajednički za više od jednog sjedišta, ispitivanje se mora obaviti istodobno za sva ta sjedišta.
4.3. Ispitivanje
4.3.1. Sve crte, uključujući projekcije referencijske crte, moraju biti nacrtane u uspravnoj srednjoj ravnini sjedala ili sjedećeg mjesta koje se razmatra (vidi sliku 2).
4.3.2. Pomaknuta referencijska crta određena je primjenom – na dijelu koji oponaša leđa lutke, prikazanom na slici 2 – početne sile koja daje moment prema natrag oko R točke u iznosu od 373 Nm.
4.3.3. Pomoću kuglastoga modela glave promjera 165 mm uspostavlja se početna sila koja daje moment od 373 Nm oko R točke, a ta sila djeluje pod pravim kutom na pomaknutu referencijsku crtu na udaljenosti od 65 mm ispod vrha naslona za glavu; referencijska se crta zadržava u njezinom pomaknutom položaju na način određen u skladu sa zahtjevima iz točke 4.3.2.
4.3.3.1. Ako postojanje otvora sprečava primjenu sile propisane u točki 4.3.3. na udaljenosti od 65 mm od vrha naslona za glavu, udaljenost se može smanjiti tako da os sile prolazi kroz središnju crtu sastavnog dijela okvira koji je najbliži otvoru.
4.3.3.2. U slučaju opisanom u točkama 3.7. i 3.8. priloga II, ispitivanje mora biti ponovljeno za svaki otvor, uporabom kugle promjera od 165 mm, primjenjujući silu:
– koja prolazi kroz težište najmanjega presjeka otvora, uzduž poprečnih ravnina usporednih s referencijskom crtom,
i
– koja daje moment od 373 Nm oko R točke.
4.3.4. Određuje se tangenta Y na kuglastu formu modela glave, paralelna s pomaknutom referencijskom crtom.
4.3.5. Mjeri se udaljenost X, navedena u točki 3.10. priloga II, između tangente Y i pomaknute referencijske crte.
4.3.6 Za provjeru učinkovitosti naslona za glavu, početno opterećenje određeno u točkama 4.3.3. i 4.3.3.2. povećano je do 890 N ako se lom sjedala ili naslona sjedala ne pojavi prije.
5. ODREĐIVANJE VISINE NASLONA GLAVE
5.1. Sve crte, uključujući projekcije referencijske crte, moraju biti nacrtane u uspravnoj srednjoj ravnini sjedala ili sjedećeg mjesta koje se razmatra; presjek te ravnine sa sjedalom određuje obris naslona za glavu i obris naslona sjedala (vidi sliku 1a).
5.2. Lutka opisana u prilogu III. Pravilnika TPV 132 mora biti smještena u uobičajeni položaj na sjedalu.
5.3. Projekcija referencijske crte lutke je potom, na sjedalu koje se razmatra, nacrtana u ravnini određenoj u točki 4.3.1.
Tangenta S na vrh naslona za glavu je nacrtana okomito na referencijsku crtu.
5.4. Udaljenost »h« od R točke do tangente S jest visina koja mora biti uzeta u obzir pri primjeni zahtjeva iz točke 3.4. priloga II.
6. ODREĐIVANJE ŠIRINE NASLONA ZA GLAVU (VIDI SLIKU 1B)
6.1. Ravnina S1, okomita na referencijsku crtu i smještena 65 mm ispod tangente S određene u točki 5.3, određuje presjek naslona za glavu omeđen rubnom crtom C.
6.2. Širina naslona za glavu koju treba uzeti u obzir pri primjeni zahtjeva iz točke 3.9. priloga II. jest razmak »L« izmjeren u ravnini S1 između vertikalnih uzdužnih ravnina p i p´.
6.3. Širinu naslona za glavu treba, ako je potrebno, također odrediti i u ravnini okomitoj na referencijsku crtu 635 mm iznad R točke sjedala; ova udaljenost se mjeri uzduž referencijske crte.
7. ODREĐIVANJE DIMENZIJE »A« OTVORA NASLONA ZA GLAVU (VIDI SLIKU 3)
7.1. Dimenzija »a« mora biti određena za svaki otvor i u odnosu na prednju stranu naslona za glavu pomoću kugle promjera 165 mm.
7.2. Kugla mora dodirivati otvor u točki površine otvora koja dopušta najveće ulaženje kugle, pri čemu nije primijenjeno opterećenje.
7.3. Razmak između dviju točaka dodira kugle s otvorom predstavlja veličinu »a« koja će se uzeti u obzir pri ocjenjivanju odredbi iz točaka 3.7. i 3.8. priloga II.
8. ISPITIVANJA ZA PROVJERU RASIPANJA ENERGIJE NA NASLONU SJEDALA I NASLONU ZA GLAVU
8.1. Površine stražnjih dijelova sjedala koje treba ispitati su one smještene u područjima određenim dolje koja mogu biti dodirivana kuglom promjera 165 mm kad je sjedalo ugrađeno u vozilo.
8.1.1. Područje 1
8.1.1.1. U slučaju zasebnih sjedala bez naslona za glavu, ovo područje uključuje stražnji dio naslona sjedala između uzdužnih uspravnih ravnina smještenih na 100 mm sa svake strane uzdužne srednje ravnine svakoga označenoga vanjskog sjedišta (sjedećega mjesta) određenoga od proizvođača i iznad ravnine okomite na referencijsku crtu 100 mm ispod vrha naslona sjedala.
8.1.1.2. U slučaju klupa za sjedenje bez naslona za glavu, ovo područje se proteže između uzdužnih uspravnih ravnina smještenih na 100 mm sa svake strane uzdužne srednje ravnine svakoga označenoga vanjskog sjedećega mjesta određenoga od proizvođača i iznad ravnine okomite na referencijsku crtu 100 mm ispod vrha naslona sjedala.
8.1.1.3. U slučaju sjedala ili klupa za sjedenje s naslonima za glavu, ovo područje se proteže između uzdužnih uspravnih ravnina koje su na udaljenosti od 70 mm sa svake strane uzdužne srednje ravnine sjedala ili sjedećega mjesta koje se razmatra a smješteno je iznad ravnine okomite na referencijsku crtu koja je na 635 mm od R točke. Za svrhu ispitivanja, naslon za glavu, ako se može namještati, mora biti postavljen u najnepovoljniji položaj (općenito najviši položaj) dopušten njegovim sustavom za namještanje.
8.1.2. Područje 2
8.1.2.1. U slučaju sjedala ili klupa za sjedenje bez naslona za glavu te sjedala ili klupa za sjedenje s odvojivim ili zasebnim naslonima za glavu, područje 2 se proteže iznad ravnine okomite na referencijsku crtu 100 mm udaljenu od vrha naslona sjedala, uz iznimku dijelova područja 1.
8.1.2.2. U slučaju sjedala ili klupa za sjedenje s integriranim naslonima za glavu, područje 2 se proteže iznad ravnine okomite na referencijsku crtu 440 mm udaljenu od R točke sjedala ili sjedećega mjesta koje se razmatra, uz iznimku dijelova područja 1.
8.1.3. Područje 3
8.1.3.1. Područje 3 je određeno kao dio naslona sjedala ili klupe za sjedenje smješteno iznad vodoravnih ravnina određenih u trećem stavku točke 3.2.4.1. ovoga priloga, isključujući dijelove smještene u području 1 i području 2.
9. ISTOVRIJEDNE METODE ISPITIVANJA
Ako se upotrebljava metoda ispitivanja drugačija od one određene gore u točkama 2, 3. i 4. te u dodatku 2, njezina istovrijednost mora biti dokazana.
UPUTE ZA UPORABU
Za sjedala opremljena naslonima za glavu koji se mogu namještati, proizvođači moraju osigurati upute kako rukovati, namještati, učvrstiti i, po potrebi, ukloniti naslone za glavu.

DODATAK 2.

POSTUPAK ISPITIVANJA ZA PROVJERU RASIPANJA ENERGIJE

1. INSTALACIJA, ISPITNA NAPRAVA, ZAPISNI UREĐAJI I POSTUPAK
1.1. Postavljanje
1.1.1. Sjedalo, kakvo je ugrađeno u vozilo, mora biti čvrsto vezano za ispitni stol pomoću dijelova za pričvršćenje dostavljenih od proizvođača, tako da ostane u mirnome stanju tijekom udarca.
1.1.2. Naslon sjedala, ako se može namještati, mora biti učvršćen kako je određeno u točki 1.1. dodatka 1.
1.1.3. Ako je sjedalo opremljeno naslonom za glavu, tada naslon za glavu mora biti ugrađen na naslon sjedala na isti način kao i u vozilu. Kad je naslon za glavu zaseban, on mora biti pričvršćen za dio strukture vozila za koji je uobičajeno pričvršćen.
1.1.4. Ako se naslon za glavu može namještati, on mora biti postavljen u najnepovoljniji položaj koji dopušta naprava za namještanje.
1.2. Ispitna naprava
1.2.1. Ova naprava se sastoji od njihala čija je osovina njihanja uležištena u kuglične ležajeve i čija reducirana masa(1) u njegovu središtu udarca iznosi 6,8 kg. Donji se kraj njihala sastoji od krutoga modela glave promjera 165 mm, središte kojega je identično sa središtem udarca njihala.
1.2.2. Model glave mora biti opremljen sa dva akcelerometra i napravom za mjerenje brzine, koji su sposobni mjeriti zahtijevane vrijednosti u smjeru udarca.
1.3. Zapisni uređaji
Zapisni uređaji koji se upotrebljavaju moraju biti takvi da se mjerenja mogu obavljati sa sljedećim stupnjevima točnosti:
1.3.1. Ubrzanje (akceleracija)
točnost: ± 5% od stvarne vrijednosti
frekvencijski razred kanala podataka: razred 600 koji odgovara normi ISO 6487 (1987)
osjetljivost unakrsne osi (»cross-axis«): ? 5% od najniže točke ljestvice.
1.3.2. Brzina
točnost: ± 2,5% od realne (stvarne) vrijednosti
osjetljivost: 0,5 km/h.
1.3.3. Zapisivanje vremena
Uređaji moraju omogućiti zapisivanje djelovanja tijekom njegova trajanja s mogućnošću očitavanja zapisanih vrijednosti unutar jedne tisućinke sekunde;
početak udarca u trenutku prvog dodira između modela glave i uzorka koji se ispituje mora se navesti na zapisima koji se upotrebljavaju za analizu ispitivanja.
1.4. Postupak ispitivanja
1.4.1. Ispitivanja na naslonima sjedala
Sa sjedalom postavljenim kako je naznačeno u točki 1.1. ovoga dodatka, smjer udarca odostrag prema naprijed mora biti postavljen u uzdužnoj ravnini pod kutom od 45° od vertikale.
Udarne točke moraju biti odabrane od strane ispitnog laboratorija u području 1 kako je određeno u točki 8.1.2. dodatka 1. ili, ako je potrebno, u području 2 kako je određeno u točki 8.1.2. dodatka 1, na površinama koje imaju polumjer zakrivljenosti manji od 5 mm.
1.4.2. Ispitivanja na naslonima za glavu
Naslon za glavu mora biti opremljen i namješten kako je naznačeno u točki 1.1. ovoga dodatka. Udarci se moraju izvesti na točkama odabranim od strane ispitnog laboratorija u području 1 kako je određeno u točki 8.1.1. dodatka 1. i, po mogućnosti, u području 2 kako je određeno u točki 8.1.2. dodatka 1, na površinama koje imaju polumjer zakrivljenosti manji od 5 mm.
1.4.2.1. Za stražnju stranu (naličje), smjer udarca odostrag prema naprijed mora biti u uzdužnoj ravnini pod kutom od 45° od vertikale.
1.4.2.2. Za prednju stranu (lice) smjer udarca sprijeda prema natrag mora biti vodoravan u uzdužnoj ravnini.
1.4.2.3. Prednje odnosno stražnje zone su omeđene vodoravnom ravninom koja je tangencijalna na vrh naslona za glavu kako je određeno u točki 5. dodatka 1.
1.4.3. Model glave mora udarati ispitni uzorak brzinom od 24,1 km/h; ova se brzina postiže gravitacijskim ubrzanjem modela ili korištenjem dodatne pogonske naprave.
2. REZULTATI
Stupanj usporenja određuje se kao srednja vrijednost očitanja sa zapisa dvaju decelerometara.
3. ISTOVRIJEDNI POSTUPCI
(vidi točku 9. dodatka 1. ovoga priloga).

_______
(1) Odnos reducirane mase »mr« njihala i ukupne mase »m« njihala na razmaku »a« između središta udarca i osi okretanja (njihanja) te na razmaku »l« između težišta i osi okretanja dan je jednadžbom: mr = m . l/a.

DODATAK 3.

METODA ZA ISPITIVANJE ČVRSTOĆE SIDRIŠTA SJEDALA I NJIHOVIH SUSTAVA ZA NAMJEŠTANJE, UČVRŠĆENJE (BLOKIRANJE POLOŽAJA) I POMICANJE

1. ISPITIVANJE OTPORNOSTI NA UČINKE TROMOSTI (INERCIJE)
1.1. Sjedala koja se ispituju moraju biti ugrađena u nadogradnju vozila za koju su konstruirana. Nadogradnja vozila mora biti čvrsto pričvršćena na ispitnim kolicima kako je propisano u sljedećim stavcima.
1.2. Upotrijebljeni način pričvršćenja nadogradnje vozila na ispitnim kolicima ne smije kao posljedicu imati pojačavanje sidrišta sjedala.
1.3. Sjedala i njihovi dijelovi moraju biti namješteni i učvršćeni kako je propisano u točki 1.1, i u jednom od položaja opisanih u točkama 3.3. ili 3.4. dodatka 1. ovoga priloga.
1.4. Ako sjedala u skupini nemaju bitnih međusobnih razlika u smislu točke 2.2. ovoga priloga, tada se ispitivanja propisana u točkama 3.1. i 3.2. priloga 1. mogu obaviti s jednim sjedalom namještenim u njegovom najizbočenijem prednjem položaju i s drugim sjedalom namještenim u njegovom najizbočenijem stražnjem položaju.
1.5. Usporenje ispitnih kolica mjeri se s kanalima podataka frekvencijskoga razreda (CFC) 60 koji odgovara značajkama međunarodne norme ISO 6487 (1980).
2. ISPITIVANJE SUDARA KOMPLETNOGA VOZILA S ČVRSTOM ZAPREKOM
2.1. Zapreka se mora sastojati od bloka armiranoga betona dimenzija najmanje 3 m širine, najmanje 1,5 m visine i najmanje 0,6 m debljine. Prednja strana mora biti okomita na završni dio ispitne staze (po kojoj se gibaju ispitna kolica) i mora biti pokrivena šperpločama debljine 19 ± 1 mm. Najmanje 90 tona zemlje mora biti nabijeno iza bloka od armiranog betona. Zapreka od armiranog betona i zemlje može biti zamijenjena zaprekama koje imaju jednaku prednju površinu, osiguravajući da one daju istovrijedne rezultate.
2.2. U trenutku sudara vozilo se mora gibati slobodno. Ono mora prići zapreci u smjeru okomitom na sudarni zid; najveće dopušteno bočno odstupanje između uspravne središnje crte prednje strane vozila i uspravne središnje crte sudarnog zida smije biti ± 30 cm; u trenutku sudara vozilo više ne smije biti izloženo djelovanju bilo kakve dodatne naprave za upravljanje ili pogon. Brzina sudara mora biti između 48,3 km/h i 53,1 km/h.
2.3. Sustav napajanja gorivom mora biti napunjen vodom do mase koja je jednaka masi 90% punoga spremnika s gorivom kako je odredio proizvođač.
2.3.1. Svi ostali sustavi (kočenja, hlađenja, itd.) mogu biti prazni; u tom slučaju mase tekućina moraju biti nadoknađene.
 

Slika 1a

Slika 1b

Slika 2

početni položaj
položaj pod opterećenjem
r: referencijska crta
r1: pomaknuta referencijska crta
moment sile F u odnosu na R = 373 Nm

Slika 3

ODREĐIVANJE DIMENZIJE »A« OTVORA NASLONA ZA GLAVU

 

Primjer vodoravnih otvora

Napomena: Presjek A-A treba biti načinjen u točki područja otvora koja dopušta najveće ulaženje kugle bez primjene bilo kakva opterećenja.

Primjer uspravnih otvora

Napomena: Presjek A-A treba biti načinjen u točki područja otvora koja dopušta najveće ulaženje kugle bez primjene bilo kakva opterećenja.
 

PRILOG III.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE I ZAHTJEVI ZA ODREĐENA VOZILA KATEGORIJA M2 I M3

1. PODRUČJE PRIMJENE
1.1. Ovaj se prilog primjenjuje na sjedala vozila kategorija M2 i M3, izuzevši vozila tih kategorija koja su konstruirana za gradsku uporabu i stajaće putnike, s obzirom na:
1.1.1. svako putničko sjedalo namijenjeno za ugradnju okrenuto prema naprijed;
1.1.2. sidrišta sjedala predviđena u vozilu i namijenjena za opremanje sa sjedalima naznačenim u točki 1.1. ili s drugim tipom sjedala koji bi mogao biti postavljen na ta sidrišta.
1.2. Vozila kategorije M2 mogu biti homologirana prema prilogu II. kao alternativa ovome prilogu.
1.3. Vozila kod kojih su za neka sjedala primijenjena odstupanja predviđena u točki 5.5.4. priloga I. Pravilnika TPV 119 moraju biti homologirana prema ovom prilogu.
1.4. Ispitivanja opisana u ovom prilogu mogu se primijeniti i na druge dijelove vozila (uključujući sjedala okrenuta prema natrag), kako je navedeno u točki 3.1.10. priloga I. Pravilnika TPV 131 i točki 4.3.7. priloga I. Pravilnika TPV 119.
2. DEFINICIJE
Za potrebe ovoga priloga:
2.1. »Homologacija sjedala« znači homologaciju tipa sjedala kao sastavnoga dijela u svezi sa zaštitom osoba na sjedalima okrenutima prema naprijed s obzirom na njihovu čvrstoću i konstrukciju naslona sjedala;
2.2. »Homologacija vozila« znači homologaciju tipa vozila s obzirom na čvrstoću dijelova strukture vozila za koja se sjedala pričvršćuju te s obzirom na ugradnju sjedala;
2.3. »Tip sjedala« znači sjedala koja se međusobno bitno ne razlikuju u odnosu na sljedeće značajke koje bi mogle utjecati na njihovu čvrstoću i njihovu agresivnost:
2.3.1. Struktura, oblik, dimenzije i materijal dijelova koji podnose opterećenje;
2.3.2. Tipovi i dimenzije sustava za namještanje i učvršćenje naslona sjedala;
2.3.3. Dimenzije, struktura i materijal dijelova za pričvršćenje i podupiranje (npr. noge);
2.4. »Tip vozila« znači vozila koja se međusobno bitno ne razlikuju u odnosu na:
– konstrukcijske značajke koje su u vezi s ovim pravilnikom i
– tip ili tipove sjedala koji imaju homologaciju tipa sjedala kao sastavnih dijelova koji su postavljeni u vozilo, ako postoje.
2.5. »Sjedalo« znači strukturu koja se može učvrstiti na strukturu vozila, uključujući svoju opremu i elemente za pričvršćivanje, a koja je predviđena za uporabu u vozilu i za sjedenje jedne ili više odraslih osoba.
Ovisno o svojoj usmjerenosti, sjedalo se definira prema sljedećem:
2.5.1. »sjedalo okrenuto naprijed« znači sjedalo koje se može upotrebljavati dok je vozilo u vožnji i koje je okrenuto prema prednjoj strani vozila tako da vertikalna ravnina simetrije sjedala čini kut manji od + 10° ili – 10° u odnosu na vertikalna ravnina simetrije vozila;
2.5.2. »sjedalo okrenuto natrag« znači sjedalo koje se može upotrebljavati dok je vozilo u vožnji i koje je okrenuto prema prednjoj strani vozila tako da vertikalna ravnina simetrije sjedala čini kut manji od + 10° ili – 10° u odnosu na vertikalna ravnina simetrije vozila;
2.5.3. »sjedalo okrenuto bočno« znači sjedalo koje s obzirom na svoje usmjerenost u odnosu na vertikalnu ravninu simetrije vozila ne zadovoljava nijednu od definicija u točkama 2.5.1. ili 2.5.2.
2.6. »Pojedinačno sjedalo« znači sjedalo koje je oblikovano i konstruirano za smještaj jednoga sjedećeg putnika;
2.7. »Dvostruko sjedalo« znači sjedalo oblikovano i konstruirano za smještaj dva sjedeća putnika jedan uz drugoga; dva sjedala jedno uz drugo, koja nisu međusobno povezana, treba smatrati kao dva pojedinačna sjedala;
2.8. »Red sjedala« znači sjedalo oblikovano i konstruirano za smještaj tri ili više sjedećih putnika jedan uz drugoga; nekoliko pojedinačnih ili dvostrukih sjedala poredanih jedno uz drugo ne treba smatrati kao red sjedala;
2.9. »Jastuk sjedala« znači dio sjedala koji je postavljen gotovo vodoravno i koji je oblikovan za podupiranje sjedećega putnika;
2.10. »Naslon sjedala« znači dio sjedala koji je gotovo uspravan, oblikovan za podupiranje leđa, ramena i, moguće, glave putnika;
2.11. »Sustav za namještanje« znači napravu pomoću koje se sjedalo ili njegovi dijelovi mogu namjestiti u položaj koji odgovara korisniku sjedala;
2.12. »Sustav za pomicanje« znači napravu koja omogućuje da se kut sjedala ili jednog od njegovih dijelova može pomaknuti bočno ili uzdužno, bez čvrsta međupoložaja sjedala ili jednoga od njegovih dijelova, da bi se olakšao pristup putnicima;
2.13. »Sustav za učvršćenje (blokiranje položaja)« znači napravu koja osigurava da sjedalo i njegovi dijelovi ostanu u položaju uporabe;
2.14. »Sidrište« znači dio poda ili karoserije (školjke) vozila za koji sjedalo može biti učvršćeno;
2.15. »Dijelovi za pričvršćenje« znači vijke i druge sastavne dijelove koji se upotrebljavaju za pričvršćenje sjedala za vozilo;
2.16. »Kolica« znači ispitnu opremu urađenu i upotrijebljenu za dinamičku reprodukciju cestovne nesreće koja uključuje frontalni sudar;
2.17. »Pomoćno sjedalo« znači sjedalo za lutku ugrađeno na kolica iza sjedala koje se ispituje. Ovo sjedalo mora biti reprezentativni uzorak sjedala koje će se upotrijebiti u vozilu iza sjedala koje se ispituje;
2.18. »Referencijska ravnina« znači ravninu koja prolazi kroz točke dodira peta lutke, upotrijebljenu za određivanje H-točke i stvarnoga kuta torza za sjedeći položaj u motornim vozilima;
2.19. »Referencijska visina« znači visinu vrha sjedala iznad referencijske ravnine;
2.20. »Lutka« jest lutka koja odgovara specifikacijama za Hybrid II ili III(1);
2.21. »Referencijsko područje« znači prostor između dviju uspravnih uzdužnih ravnina 400 mm međusobno udaljenih i simetričnih s obzirom na H-točku, koji je određen zakretanjem iz uspravnog u vodoravni položaj naprave, opisane u prilogu II. Pravilnika TPV 112. Naprava mora biti smještena kako je opisano u tom prilogu i postavljena na najveću duljinu od 840 mm;
2.22. »Pojas s tri točke« za potrebe ovog pravilnika uključuje i pojaseve s više od tri točke sidrenja;
2.23. »Razmaknutost sjedala« znači vodoravni razmak između uzastopnih sjedala u nizu, mjeren od prednje strane naslona sjedala na jednom sjedalu do stražnje strane (leđa) naslona sjedala ispred njega, na visini 620 mm iznad poda.
3. ZAHTJEVI ZA SJEDALA
3.1. Svaki tip sjedala mora biti podvrgnut ispitnim zahtjevima iz dodatka 1. (dinamičko ispitivanje) ili iz dodataka 5. i 6. (statičko ispitivanje) ovisno o traženju proizvođača.
3.2. Ispitivanja koja je tip sjedala zadovoljio moraju biti upisana u dodatku potvrdi o homologaciji tipa (dodatak 4. priloga 1).
3.3. Svaki predviđeni sustav za namještanje i pomicanje mora sadržavati (uključivati) i sustav za učvršćenje (blokiranje položaja), koji mora djelovati automatski.
3.4. Za sustave za namještanje i učvršćenje ne zahtijeva se da budu u punom (ispravnom) radnom stanju nakon ispitivanja.
3.5. Naslon za glavu mora biti ugrađen na svako prednje vanjsko sjedalo svakoga vozila kategorije M2 s najvećom masom koja ne prelazi 3500 kg; nasloni za glavu ugrađeni u takva vozila moraju zadovoljiti zahtjeve iz ovoga priloga ili iz Pravilnika TPV 138.
4. ZAHTJEVI ZA SIDRIŠTA SJEDALA TIPA VOZILA
4.1. Sidrišta sjedala u vozilu moraju biti u stanju izdržati:
4.1.1. ispitivanje opisano u dodatku 2;
4.1.2. ili, ako je sjedalo ugrađeno na dio strukture vozila koji se ispituje, ispitivanja propisana u dodatku 1. Sjedalo ne mora biti homologirano sjedalo ako je osigurano da ono zadovoljava zahtjeve točke 3.2.1. gore navedenoga dodatka.
4.2. Trajna deformacija, uključujući lom, sidrišta ili okolnoga područja je dopuštena ako je propisana sila bila izdržana tijekom propisanoga vremena (vremenskoga razdoblja).
4.3. Ako postoji više od jednoga tipa sidrišta u vozilu, svaka inačica sidrišta mora biti ispitana da bi se dobila homologacija vozila.
4.4. Jedno ispitivanje može biti upotrijebljeno da bi se istodobno homologiralo i sjedalo i vozilo.
4.5. U slučaju vozila kategorije M3, za sidrišta sjedala će se smatrati da zadovoljavaju zahtjeve iz točaka 4.1. i 4.2. ako su sidrišta sigurnosnih pojaseva odgovarajućih sjedećih mjesta postavljena izravno na sjedala koja će se ugraditi i ako ta sidrišta pojaseva zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika TPV 119, ako je potrebno i s odstupanjem predviđenim u točki 5.5.4. njegovog priloga.
5. ZAHTJEVI ZA UGRADBU SJEDALA U TIP VOZILA
5.1. Sva ugrađena sjedala okrenuta prema naprijed moraju biti homologirana prema zahtjevima iz točke 3. ovoga priloga pod sljedećim uvjetima:
5.1.1. sjedalo mora imati referencijsku visinu od najmanje 1 m;
5.1.2. sjedalo koje je neposredno iza smije imati H-točku najviše 72 mm iznad H-točke razmatranog sjedala. Ako je H-točka sjedala koje je neposredno iza više od 72 mm iznad H-točke razmatranog sjedala, tada sjedalo mora biti ispitano i homologirano za ugradbu na tom položaju.
5.2. Ako je sjedalo homologirano prema dodatku 1, primjenjivat će se 1. i 2. ispitivanje osim kako slijedi:
5.2.1. 1. ispitivanje se ne primjenjuje ako u stražnju stranu sjedala ne može udariti nevezani putnik (tj. ako nema prema naprijed okrenutog sjedala neposredno iza sjedala koje se ispituje).
5.2.2. 2. ispitivanje se ne primjenjuje
5.2.2.1. ako stražnja strana sjedala ne može biti udarena od nevezanog putnika; ili
5.2.2.2. ako je sjedalo iza opremljeno pojasom s tri točke sa sidrištima koja u cijelosti zadovoljavaju Pravilnik TPV 119 (bez odstupanja); ili
5.2.2.3. ako sjedalo ispunjava zahtjeve iz dodatka 6. ovoga priloga.
5.3. Ako je sjedalo homologirano prema dodacima 5. i 6, primjenjivat će se sva ispitivanja osim kako slijedi:
5.3.1. Ispitivanje iz dodatka 5. se ne primjenjuje ako u stražnju stranu sjedala ne može udariti nevezani putnik (tj. ako nema prema naprijed okrenutog sjedala neposredno iza sjedala koje se ispituje).
5.3.2. Ispitivanje iz dodatka 6. se ne primjenjuje
5.3.2.1. ako u stražnju stranu sjedala ne može udariti nevezani putnik; ili
5.3.2.2. ako je sjedalo iza opremljeno pojasom s tri točke sa sidrištima koja u cijelosti zadovoljavaju Pravilnik TPV 119 (bez odstupanja).
_______
(1) Tehničke specifikacije i podrobni nacrti Hybrida II i III, koji odgovaraju glavnim dimenzijama pedesetoga centila muške populacije Sjedinjenih Američkih Država, a specifikacije za njeno podešavanje za ovo ispitivanje su pohranjene kod Glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda i mogu biti dobivene na uvid na zahtjev u tajništvu Gospodarske komisije za Europu, Palača naroda, Ženeva, Švicarska.

DODATAK 1.

POSTUPCI ISPITIVANJA ZA SJEDALA U SKLADU S TOČKOM 3. I/ILI SIDRIŠTA U SKLADU SA TOČKOM 4.1.2.

1. ZAHTJEVI
1.1. Ispitivanjima se utvrđuje:
1.1.1. je li sjedalo (sjedala) ispred osobe (osoba) i/ili uporaba sigurnosnog pojasa ispravno zadržavaju osobu (osobe) na sjedalu.
1.1.1.1. Ovaj će se zahtjev smatrati zadovoljenim ako gibanje prema naprijed bilo kojega dijela trupa i glave lutke ne prelazi preko poprečne uspravne ravnine smještene 1,6 m od R točke pomoćnoga sjedala;
1.1.2. da osoba (osobe) na sjedalu nije (nisu) ozbiljno ozlijeđena (ozlijeđene).
1.1.2.1. Ovaj će se zahtjev smatrati zadovoljenim ako su ispunjeni dolje navedeni biomehanički kriteriji prihvatljivosti za lutku opremljenu instrumentima određeni u skladu s dodatkom 4, to jest:
1.1.2.1.1. kriterij prihvatljivosti za glavu HAC je manji od 500;
1.1.2.1.2. kriterij prihvatljivosti za toraks (prsni koš) ThAC je manji od 30 g izuzevši za periode koji su ukupno zbrojeni kraći od 3 ms (g = 9,81 m/s2);
1.1.2.1.3. kriterij prihvatljivosti za bedrenu kost FAC je manji od 10 kN te da vrijednost od 8 kN nije prekoračena za periode koji su ukupno zbrojeni duži od 20 ms.
1.1.3. Jesu li sjedalo i dijelovi za ugradbu sjedala dovoljno čvrsti. Ovaj će se zahtjev smatrati zadovoljenim ako:
1.1.3.1. ni jedan dio sjedala, dijelova za ugradbu sjedala ili pribora sjedala ne bude potpuno odvojen tijekom ispitivanja;
1.1.3.2. sjedalo ostane čvrsto držano, čak ako su jedno ili više sidrišta djelomično odvojeni, te ako svi sustavi za učvršćenje ostanu zabravljeni tijekom cijeloga trajanja ispitivanja;
1.1.3.3. nakon ispitivanja ni jedan strukturni dio sjedala ili pribora sjedala nema bilo kakav lom odnosno oštre ili šiljate rubove ili uglove koji bi vjerojatno mogli prouzročiti bilo kakvu tjelesnu ozljedu.
1.2. Svi dijelovi opreme koji čine dio naslona sjedala ili njegov pribor moraju biti takvi da nije vjerojatno da bi mogli prouzročiti bilo kakvu tjelesnu ozljedu putnika tijekom sudara. Ovaj će se zahtjev smatrati zadovoljenim ako bilo koji dio koji se može dodirnuti kuglom promjera 165 mm ima polumjer zakrivljenosti od najmanje 5 mm.
1.2.1. Ako je bilo koji gore spomenuti dio opreme i pribora izrađen od materijala tvrdoće manje od 50 Shore A na krutoj podlozi, zahtjevi navedeni u točki 3.3. primjenjuju se samo na krutoj podlozi.
1.2.2. Dijelovi naslona sjedala kao što su naprave za namještanje sjedala i pribora ne podliježu ni jednom zahtjevu iz točke 3.3, ako se u položaju mirovanja nalaze ispod vodoravne ravnine koja je 400 mm iznad referencijske ravnine, čak ako korisnik sjedala može doći u dodir s njima.
2. PRIPREMA SJEDALA KOJE SE ISPITUJE
2.1. Sjedalo koje se ispituje mora biti ugrađeno:
2.1.1. na ispitnu platformu koja je reprezentativni uzorak karoserije vozila, ili
2.1.2. na krutu ispitnu platformu.
2.2. Sidrište na ispitnoj platformi predviđeno za ispitno sjedalo (sjedala) mora biti istovjetno ili imati jednake značajke kao i sidrište upotrijebljeno u vozilu (vozilima) za koje je sjedalo namijenjeno.
2.3. Sjedalo koje se ispituje mora biti kompletno sa svom ispunom i presvlakom te sa svim priborom. Ako sjedalo ima stol, on mora biti u složenom položaju.
2.4. Ako se može namještati bočno, sjedalo mora biti postavljeno u položaj najveće bočne razmaknutosti.
2.5. Ako se može namještati, naslon sjedala mora biti namješten tako da rezultirajući nagib torza lutke upotrijebljene za određivanje H-točke i stvarnoga kuta torza za sjedeći položaj u motornim vozilima bude što je moguće bliže nagibu preporučenom od proizvođača za normalnu uporabu ili, ako takva određena preporuka proizvođača ne postoji, što je moguće bliže 25° prema natrag u odnosu na vertikalu.
2.6. Ako je naslon sjedala opremljen naslonom za glavu koji se može namještati po visini, tada naslon za glavu mora biti u svojemu najnižem položaju.
2.7. Sigurnosni pojasevi homologiranog tipa u skladu s Pravilnikom TPV 131 i montirani na sidrišta ugrađena prema Pravilniku TPV 119 moraju biti postavljeni na pomoćno sjedalo i na sjedalo koje se ispituje.
3. DINAMIČKA ISPITIVANJA
3.0. 1. ispitivanje
3.1. Ispitna platforma mora biti ugrađena na kolica.
3.2. Pomoćno sjedalo
Pomoćno sjedalo može biti istoga tipa kao i sjedalo koje se ispituje i mora biti postavljeno usporedno i neposredno iza sjedala koje se ispituje, oba sjedala moraju biti na istoj visini, namještena istovjetno i razmaknuta 750 mm.
3.2.1. Ako se upotrebljava pomoćno sjedalo različitoga tipa, tada to treba biti navedeno u dodatku certifikata o homologaciji tipa (dodatak 4. priloga I).
3.3. Lutka
Lutka mora biti postavljena iza svakoga sjedećega mjesta sjedala koje se ispituje kako slijedi:
3.3.1. Lutka mora biti smještena nevezano na pomoćnom sjedalu tako da njezina ravnina simetrije odgovara ravnini simetrije dotičnoga sjedećega mjesta.
3.3.2. Ruke lutke moraju ležati na njezinim bedrima s laktovima koji dodiruju naslon sjedala; noge moraju biti maksimalno protegnute i moraju, ako je moguće, biti usporedne; pete moraju dodirivati pod.
3.3.3. Svaka lutka mora biti postavljena na sjedalo prema sljedećem postupku:
3.3.3.1. lutka mora biti smještena na sjedalo što je moguće bliže željenom položaju;
3.3.3.2. ravna kruta površina veličine 76 x 76 mm mora biti smještena što je moguće niže nasuprot prednje strane torza lutke;
3.3.3.3. ravna površina mora biti pritisnuta vodoravno na torzo lutke silom između 25 i 35 daN;
3.3.3.3.1. torzo se treba povući za ramena prema naprijed do uspravnoga položaja, potom položiti natrag uz naslon sjedala. Ovaj postupak mora se obaviti dvaput;
3.3.3.3.2. bez micanja torza, glava lutke mora biti smještena u takav položaj da platforma koja nosi mjerne instrumente postavljene u glavi bude vodoravna i da je središnja ravnina simetrije glave usporedna s uzdužnom ravninom simetrije vozila;
3.3.3.4. ravnu površinu treba pažljivo otkloniti;
3.3.3.5. lutka mora biti pomaknuta prema naprijed na sjedalu i postupak postavljanja opisan gore treba ponoviti;
3.3.3.6. ako je potrebno, položaj donjih udova treba ispraviti;
3.3.3.7. postavljeni mjerni instrumenti ne smiju ni na koji način utjecati na gibanje lutke tijekom sudara;
3.3.3.8. temperatura sustava mjernih instrumenata treba se stabilizirati prije ispitivanja i održavati koliko je god moguće unutar područja između 19 °C i 26 °C.
3.4. Simulacija sudara
3.4.1. Brzina sudara ispitnih kolica mora biti između 30 i 32 km/h.
3.4.2. Usporavanje ispitnih kolica tijekom ispitivanja sudara mora biti u skladu s odredbama prikazanim na slici 1 dolje. Izuzevši za periode koji su ukupno zbrojeni kraći od 3 ms, interval usporavanja kolica mora ostati između graničnih krivulja prikazanih na slici 1.
3.4.3. Nadalje, prosječno usporavanje treba se održavati između 6,5 i 8,5 g.
3.5. 2. ispitivanje
3.5.1. 1. ispitivanje se mora ponoviti s lutkom koja sjedi u pomoćnom sjedalu; lutka se treba zadržati pomoću sigurnosnih pojaseva opremljenih i namještenih u skladu s uputama proizvođača. Broj točaka sidrenja sigurnosnoga pojasa za potrebe 2. ispitivanja mora biti upisan u certifikat o homologaciji tipa sjedala (dodatak 4. priloga I).
3.5.2. Pomoćno sjedalo mora biti istoga tipa kao i sjedalo koje se ispituje ili različitoga tipa, pojedinosti kojega moraju biti upisane u dodatku certifikata o homologaciji tipa (dodatak 4. priloga I).
3.5.3. 2. ispitivanje može se primijeniti i na dijelove vozila koji nisu sjedalo, kako je navedeno u točki 3.1.10. Pravilnika TPV 131 i točki 4.3.7. Pravilnika TPV 119.
3.5.4. U slučaju kad se 2. ispitivanje obavlja s lutkom držanom pomoću pojasa s tri točke a kriteriji ozljeđivanja nisu premašeni, smatrat će se da je pomoćno sjedalo zadovoljilo zahtjeve koji se odnose na, pri statičkom ispitivanju, opterećenja i gibanje gornjega sidrišta tijekom ispitivanja određenoga u Pravilnika TPV 119 s obzirom na ovu ugradbu.
 

Slika 1

DODATAK 2.

POSTUPAK ISPITIVANJA ZA SIDRIŠTA VOZILA PREMA ZAHTJEVIMA TOČKE 4.1.1.

1. ISPITNA NAPRAVA
1.1. Kruta struktura dostatno reprezentativna za sjedalo namijenjeno za uporabu u vozilu pričvršćena je sredstvima za pričvršćenje (svornjaci, vijci, itd.) dostavljenim od proizvođača.
1.2. Ako se različiti tipovi sjedala koji se međusobno razlikuju s obzirom na razmak između krajeva prednjih i stražnjih oslonaca mogu ugraditi na ista sidrišta, ispitivanje se mora obaviti s najkraćim podnožjem. Ovo podnožje mora biti upisano u certifikat o homologaciji tipa.
2. POSTUPAK ISPITIVANJA
2.1. Sila F mora se primijeniti:
2.1.1. na visini od 750 mm iznad referencijske ravnine i na uspravnoj crti na kojoj se nalazi geometrijsko središte površine omeđene poligonom koji kao vrhove ima različite točke sidrenja ili, ako je primjenjivo, krajnja sidrišta sjedala, krutom strukturom kako je određeno u točki 1.1;
2.1.2. u vodoravnom pravcu usmjereno prema prednjoj strani vozila;
2.1.3. sa što je moguće kraćim zastojem i u trajanju od najmanje 0,2 s.
2.2. Sila F mora biti određena
2.2.1. pomoću formule: F = (5000 ± 50) × i
gdje je: F dano u N a i predstavlja broj sjedećih mjesta sjedala za koje se ispitivana sidrišta homologiraju; ili, ako je zatraženo, od proizvođača,
2.2.2. u skladu s reprezentativnim opterećenjima izmjerenim tijekom dinamičkih ispitivanja kako je opisano u dodatku 1.
 

DODATAK 3.

POTREBNA MJERENJA

1. Sva potrebna mjerenja moraju se obaviti mjernim sustavima koji odgovaraju specifikacijama međunarodne norme ISO 6487 naziva »Tehnika mjerenja u ispitivanjima sudara: Instrumentacija«, koja je objavljena 1987. godine.
2. DINAMIČKO ISPITIVANJE
2.1. Mjerenja koja treba obaviti na ispitnim kolicima
Značajke usporavanja kolica trebaju se izmjeriti iz ubrzanja mjerenih na krutom okviru kolica, s mjernim sustavima s kanalima podataka frekvencijskoga razreda (CFC) 60.
2.2. Mjerenja koja treba obaviti na lutkama
Očitanja mjernih naprava moraju biti zapisana pomoću nezavisnih kanala podataka sljedećega frekvencijskoga razreda (CFC):
2.2.1. Mjerenja u glavi lutke
Rezultanta troosnog ubrzanja koje se odnosi na težište (?r) (1)
mora biti mjerena s kanalima podataka frekvencijskoga razreda (CFC) 600.
2.2.2. Mjerenja u toraksu (prsnom košu) lutke
Rezultanta ubrzanja u težištu mora biti mjerena s kanalima podataka frekvencijskoga razreda (CFC) 180.
2.2.3. Mjerenja u bedrenoj kosti lutke
Uzdužna tlačna sila treba se izmjeriti s kanalima podataka frekvencijskoga razreda (CFC) 600.
_______
(1) Iskazano u g ( = 9,81 m/s2) je skalarna vrijednost koja je izračunana u skladu sa sljedećom formulom: ?r2 = ?l2 + ?v2 + ?t2
gdje je: ?l = vrijednost trenutačnoga uzdužnog ubrzanja,
?v = vrijednost trenutačnoga vertikalnog ubrzanja,
?t = vrijednost trenutačnoga poprečnog ubrzanja.
 

DODATAK 4.

ODREĐIVANJE KRITERIJA PRIHVATLJIVOSTI

1. KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI ZA GLAVU (HAC)
1.1. Ovaj kriterij prihvatljivosti (HAC) izračunan je na osnovi rezultante troosnog ubrzanja izmjerenog u skladu s dodatkom 3, točka 2.2.1. pomoću sljedećega izraza:u kojem su t1 i t2 bilo koje vrijednosti vremena tijekom ispitivanja, HAC je najveća vrijednost za vremensko razdoblje t1 i t2. Vrijednosti t1 i t2 iskazane su u sekundama (s).
2. KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI ZA PRSNI KOŠ (THAC)
2.1. Ovaj je kriterij određen pomoću apsolutne vrijednosti rezultante ubrzanja, iskazanog u g i mjerenog u skladu s dodatkom 3, točka 2.2.2. i pomoću vremena ubrzanja, iskazanog u milisekundama (ms).
3. KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI ZA BEDRENU KOST (FAC)
3.1. Ovaj je kriterij određen pomoću tlačnog opterećenja iskazanog u kN, koje se prenosi uzdužno na svaku bedrenu kost lutke i koje je mjereno u skladu s dodatkom 3, točka 2.2.3. te pomoću trajanja tlačnog opterećenja, iskazanog u milisekundama (ms).

DODATAK 5.

ZAHTJEVI STATIČKOG ISPITIVANJA I POSTUPAK

1. ZAHTJEVI
1.1. Zahtjevima za sjedala koja se ispituju u skladu s ovim dodatkom utvrđuje se:
1.1.1. da li sjedala ispred ispravno zadržavaju osobe na sjedalu iza;
1.1.2. da korisnici sjedala nisu ozbiljno ozlijeđeni; te
1.1.3. da li su sjedalo i sidrišta sjedala dovoljno čvrsti.
1.2. Zahtjevi iz točke 1.1.1. smatrat će se zadovoljenim ako najveći pomak središnje točke primjene svake sile propisane u točki 2.2.1, mjeren u vodoravnoj ravnini i u uzdužnoj srednjoj ravnini relevantnoga sjedećega mjesta, ne premašuje iznos od 400 mm.
1.3. Zahtjevi iz točke 1.1.2. smatrat će se zadovoljenim ako su postignute sljedeće značajke:
1.3.1. Najveći pomak središnje točke primjene svake od sila propisanih u točki 2.2.1, mjeren kako je opisano u točki 1.2, nije manji od 100 mm.
1.3.2. Najveći pomak središnje točke primjene svake od sila propisanih u točki 2.2.2, mjeren kako je opisano u točki 1.2, nije manji od 50 mm.
1.3.3. Svi dijelovi opreme koji čine dio naslona sjedala ili njegov pribor moraju biti takvi da nije vjerojatno da bi mogli prouzročiti bilo kakvu tjelesnu ozljedu putnika tijekom sudara. Ovaj će se zahtjev smatrati zadovoljenim ako bilo koji dio koji se može dodirnuti kuglom promjera 165 mm ima polumjer zakrivljenosti od najmanje 5 mm.
1.3.4. Ako je bilo koji gore spomenuti dio opreme i pribora izrađen od materijala tvrdoće manje od 50 Shore A na krutoj podlozi, zahtjevi navedeni u točki 1.3.3. primjenjuju se samo na krutoj podlozi.
1.3.5. Dijelovi naslona sjedala kao što su naprave za namještanje sjedala i pribora ne podliježu ni jednom zahtjevu iz točke 1.3.3, ako se u položaju mirovanja nalaze ispod vodoravne ravnine koja je 400 mm iznad referencijske ravnine, čak ako korisnik sjedala može doći u dodir s njima.
1.4. Zahtjevi iz točke 1.1.3. smatrat će se zadovoljenim ako:
1.4.1. ni jedan dio sjedala, dijelova za ugradbu sjedala ili pribora sjedala ne postane potpuno odvojen tijekom ispitivanja;
1.4.2. sjedalo ostane čvrsto zadržano, čak ako su jedno ili više sidrišta djelomično odvojeni, te ako svi sustavi za učvršćenje (blokiranje položaja) ostanu zabrtvljeni tijekom cijeloga trajanja ispitivanja;
1.4.3. nakon ispitivanja ni jedan strukturni dio sjedala ili pribora sjedala nema bilo kakav lom odnosno oštre ili šiljate rubove ili uglove koji bi vjerojatno mogli prouzročiti bilo kakvu tjelesnu ozljedu.
2. STATIČKA ISPITIVANJA
2.1. Ispitna naprava
2.1.1. Ispitna se naprava sastoji od cilindričnih površina s polumjerom zakrivljenosti jednakim 82 (± 3) mm i širine:
2.1.1.1. najmanje jednake širini naslona svakoga sjedećega mjesta sjedala koje se ispituje za gornji oblik;
2.1.1.2. jednake 320 (- 0 + 10) mm za donji oblik prikazan na slici 1 ovoga dodatka.
2.1.2. Površina koja se nalazi nasuprot dijelovima sjedala mora biti izrađena od materijala tvrdoće ne manje od 80 Shore A.
2.1.3. Svaka cilindrična površina mora biti opremljena s najmanje jednim pretvornikom sile sposobnim mjeriti sile koje djeluju u smjeru određenom u točki 2.2.1.1.
2.2. Postupak ispitivanja
2.2.1. Sila ispitivanja domora se uspostaviti uporabom naprave, u skladu sa točkom 2.1, na stražnju stranu sjedala odgovarajuće svakom sjedećem mjestu sjedala.
2.2.1.1. Smjer djelovanja sile mora biti položen u uspravnoj srednjoj ravnini dotičnoga sjedećeg mjesta; on mora biti vodoravan i od stražnjega prema prednjemu dijelu sjedala.
2.2.1.2. Ovaj smjer mora biti smješten na visini H1, koja mora biti između 0,70 m i 0,80 m iznad referencijske ravnine. Točnu visinu treba odrediti proizvođač.
2.2.2. Sila ispitivanja domora se uspostaviti istodobno na stražnji dio sjedala koji odgovara svakom sjedećem mjestu sjedala u istoj uspravnoj ravnini i u istom smjeru na visini H2, koja mora biti između 0,45 m i 0,55 m iznad referencijske ravnine, uz uporabu naprave u skladu sa točkom 2.1. Točnu visinu treba odrediti proizvođač.
2.2.3. Ispitni oblici (uzorci) moraju biti, koliko god je moguće, držani u dodiru sa stražnjom stranom sjedala tijekom djelovanja sila određenih u točkama 2.2.1. i 2.2.2. Mora biti moguće okretati ih u vodoravnoj ravnini.
2.2.4. Ako se sjedalo sastoji od više od jednoga sjedećega mjesta sile koje odgovaraju svakom sjedištu moraju djelovati istovremeno i mora biti toliko gornjih i donjih oblika koliko je i sjedišta.
2.2.5. Početni položaj svakoga sjedišta svakoga od oblika mora biti određen dovođenjem ispitnih naprava u dodir sa sjedalom sa silom koja je veličine od najmanje 20 N.
2.2.6. Sile navedene u točkama 2.2.1. i 2.2.2. moraju se uspostaviti što je brže moguće i trebaju se održavati zajedno na utvrđenim vrijednostima, bez obzira na deformaciju, u trajanju od najmanje 0,2 sekunde.
2.2.7. Ako se ispitivanje obavlja s jednom ili više sila, ali ne sa svim silama većim od onih utvrđenih u točkama 2.2.1. i 2.2.2. i ako sjedalo zadovoljava zahtjeve, ispitivanje će se smatrati zadovoljavajućim.

Slika 1


 

DODATAK 6.

ZNAČAJKE APSORBCIJE ENERGIJE STRAŽNJE STRANE NASLONA SJEDALA VOZILA KATEGORIJA M2 I M3

1. Dijelovi stražnje strane naslona sjedala koji se nalaze u referencijskoj zoni, kako je određeno u točki 2.2.1. ovoga priloga, moraju biti provjereni na zahtjev proizvođača u skladu sa svim zahtjevima apsorpcije energije navedenim u prilogu III. Pravilnika TPV 112. U tu svrhu, sav postavljeni pribor sjedala mora biti ispitan u svim položajima uporabe, osim izvlačivih ploča (stolova) koji moraju biti u složenom (uvučenom) položaju.
2. Ovo ispitivanje mora se navesti u dodatku certifikata o homologaciji tipa sjedala (dodatak 4. priloga I). Moraju biti priloženi nacrti koji prikazuju područje stražnje strane naslona sjedala koje je provjereno ispitivanjem rasipanja energije.
3. Ovo ispitivanje može se primijeniti i na dijelove vozila koji nisu sjedalo (točka 3.5.3. priloga I).

PRILOG IV.

OPĆE SPECIFIKACIJE ZA VOZILA KOJA NISU OBUHVAĆENA PRILOZIMA II. I III.

1. OPĆENITO
1.1.? Zahtjevi navedeni u ovom prilogu primjenjuju se na vozila kategorija N1, N2 ili N3 te na vozila kategorija M2 i M3 koja nisu obuhvaćena područjem primjene priloga III. S iznimkom odredbi iz točke 2.5., zahtjevi se također primjenjuju na bočno okrenuta sjedala za sve kategorije vozila.
2. OPĆI ZAHTJEVI
2.1. Sjedala i klupe za sjedenje moraju biti čvrsto vezana (pričvršćena) za vozilo.
2.2. Klizna sjedala i klupe za sjedenje moraju se automatski zabraviti u svim predviđenim položajima.
2.3. Nasloni sjedala koji se mogu namještati moraju se moći zabraviti u svim predviđenim položajima.
2.4. Sva sjedala koja se mogu nakrenuti prema naprijed ili koja imaju preklopive naslone moraju se automatski zabraviti u uobičajenom položaju. Taj se zahtjev ne primjenjuje na sjedala ugrađena u prostorima za invalidska kolica u vozilima kategorija M2 ili M3 razreda I., II ili A.
2.5. Naslon za glavu mora biti ugrađen na svako prednje vanjsko sjedalo svakoga vozila kategorije M2 s najvećom masom koja ne prelazi 3500 kg te svakoga vozila kategorije N1; nasloni za glavu ugrađeni u takva vozila moraju zadovoljiti zahtjeve priloga II. ili Pravilnika TPV 138.
 

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije tipa vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu TPV 115 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !