Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica, spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni sustav TPV 301 (izdanje 02) ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 02.04.2010 Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica, spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni sustav TPV 301 (izdanje 02)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1032

Na temelju članka 275.L502086 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU DOPUŠTENU UKUPNU MASU, POLOŽAJ I PRIČVRŠĆIVANJE STRAŽNJIH REGISTARSKIH PLOČICA, SPREMNIKE GORIVA, DODATNE UTEGE, ZVUČNO UPOZORNE UREĐAJE, DOPUŠTENU RAZINU BUKE I ISPUŠNI SUSTAV TPV 301 (IZDANJE 02)[1](*)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo kategorije T[2](1) s najvećom konstrukcijskom brzinom od 6 do 40 km/h, s obzirom na najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica, spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni sustav.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije propisani su u prilozima I. do VI. koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika, a postupak homologacije u člancima 8. do 10. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvoL502088 (»Narodne novine« br. 16/09).

Članak 3.

Tijelo nadležno za homologaciju traktora u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu traktora s obzirom na najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica, spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni sustav ako taj tip vozila zadovoljava zahtjeve iz priloga I. do VI., ovisno o tome što je primjenjivo.

Članak 5.

Novi traktori s obzirom na najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica, spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni sustav mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se od 1. listopada 2010. godine za sve nove traktore koji se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Za sve nove traktore važeće su i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 301 (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 21/09 i 64/09). Upućivanje na Pravilnik TPV 301 (izdanje 01) u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako:

– zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika,

– može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih prilozima I. do VI.,

– ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera.

Članak 7.

Danom 1. listopada 2010. godine prestaje važiti Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica, spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni sustav TPV 301 (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 21/09 i 64/09).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/06

Urbroj: 558-04-02/1-10-3

Zagreb, 29. ožujka 2010.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG I.

NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA

1. Nadležno tijelo treba prihvatiti tehnički najveću dopuštenu masu prema podatcima proizvođača kao najveću dopuštenu ukupnu masu pod uvjetom:

1.1. da zadovoljava rezultate ispitivanja koja provodi to nadležno tijelo, posebno s obzirom na kočenje i upravljanje

1.2. da najveća dopuštena ukupna masa i da najveća dopuštena masa po osovini ovisno o kategoriji vozila ne prelazi vrijednosti dane u tablici 1.

Tablica 1. Najveća dopuštena ukupna masa i najveća dopuštena masa po osovini ovisno o kategoriji vozila

Kategorija vozila

Broj
osovina

Najveća dopuštena masa

(t)

Najveća dopuštena masa po osovini

Pogonska osovina

(t)

Osovina bez pogona

(t)

T1, T2, T4.1

2

18 (s opterećenjem)

11,5

10

3

24 (s opterećenjem)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (bez opterećenja)

(a)

(a)

T4.3

2, 3, 4

10 (s opterećenjem)

(a)

(a)

(a) Za vozila kategorija T3 i T4.3 nije potrebno propisati granične vrijednosti za osovinu budući ona imaju, po definiciji, ograničenja za najveću dopuštenu ukupnu masu, s opterećenjem i/ili bez opterećenja.

2. Bez obzira na opterećenje traktora, masa koja se prenosi na cestu preko kotača na prednjoj osovini ne smije biti manja od 20 % mase neopterećenoga traktora.

PRILOG II.

1. OBLIK I DIMENZIJE PROSTORA ZA UGRADBU STRAŽNJIH REGISTARSKIH PLOČICA

Prostor za ugradbu treba biti potpuno ili gotovo ravna pravokutna površina sa sljedećim najmanjim dimenzijama:

– duljina: 255 ili 520 mm;

– širina: 165 ili 120 mm.

Pri izboru moraju se uzeti u obzir dimenzije koje su propisane u odredišnim državama članicama.

2. POLOŽAJ PROSTORA ZA POSTAVLJANJE I PRIČVRŠĆIVAJE PLOČICA

Prostor za postavljanje treba biti takav da pločice nakon ispravnog pričvršćivanja imaju sljedeće značajke:

2.1. Poprečni položaj pločice:

Središte pločice ne smije prelaziti udesno ravninu simetrije traktora.

Lijevi bočni rub pločice ne smije prelaziti ulijevo vertikalnu ravninu usporednu s ravninom simetrije traktora i koja dodiruje točku u kojoj je poprečni presjek traktora najširi.

2.2. Položaj pločice u odnosu na uzdužnu ravninu simetrije traktora

Pločica treba biti okomita ili gotovo okomita u odnosu na ravninu simetrije traktora.

2.3. Položaj pločice u odnosu na vertikalnu ravninu

Pločica mora biti vertikalna s dopuštenim odstupanjem od 5°. Međutim ona može biti nagnuta u odnosu na vertikalu kad to uvjetuje oblik traktora:

2.3.1. najviše za 30° kad je površina s registracijskim brojem nagnuta prema gore, pod uvjetom da gornji rub pločice nije više od 1,20 m iznad tla;

2.3.2. najviše za 15° kad je površina s registracijskim brojem nagnuta prema dolje, pod uvjetom da je gornji rub pločice više od 1,20 m iznad tla.

2.4. Visina pločice od tla

Visina od tla donjeg ruba pločice ne smije biti manja od 0,3 m; visina gornjeg ruba pločice od tla ne smije prelaziti 4,0 m.

2.5. Određivanje visine pločice od tla

Visine koje su navedene u točkama 2.3. i 2.4. mjere se na neopterećenu traktoru.

PRILOG III.

SPREMNICI TEKUĆEGA GORIVA

1. Spremnici tekućega goriva moraju biti izrađeni tako da budu otporni na koroziju. Oni moraju zadovoljiti ispitivanja na propuštanje, koje obavlja proizvođač, pri tlaku koji je jednak dvostrukomu relativnom radnom tlaku, ali ni u kojemu slučaju, nije manji od 0,3 bara. Svaki prekomjerni tlak ili svaki tlak koji je veći od radnog tlaka mora se automatski izjednačiti s pomoću prikladnih uređaja (otvora za odzračivanje, sigurnosnih ventila itd.). Otvori za odzračivanje moraju biti konstruirani tako da se spriječi svaka opasnost od požara. Gorivo ne smije izlaziti ni kroz poklopac spremnika goriva ni kroz uređaje predviđene za izjednačivanje prekomjernoga tlaka, čak i kad se spremnik potpuno okrene; kapanje je dopušteno.

2. Spremnici goriva moraju biti ugrađeni tako da budu zaštićeni od posljedica udarca u prednji ili u stražnji dio traktora. U blizini spremnika ne smije biti nikakvih stršećih dijelova, oštrih rubova itd. Cijev za dovod goriva i otvor za punjenje moraju biti ugrađeni izvan kabine.

PRILOG IV.

DODATNI UTEZI

Ako traktor treba biti opremljen dodatnim utezima da bi zadovoljavao zahtjeve homologacije, te dodatne utege mora isporučiti proizvođač traktora. Oni moraju biti namijenjeni za ugradbu i nositi oznaku proizvođača i podatak o njihovoj masi u kilogramima s točnošću od ± 5 %. Prednji dodatni utezi koji su konstruirani za često skidanje i postavljanje moraju imati najmanje 25 mm sigurnosnog razmaka za prihvatne ručke. Način postavljanja dodatnih utega mora biti takav da nije moguće nenamjerno odvajanje (npr. u slučaju prevrtanja traktora).

PRILOG V.

ZVUČNO UPOZORNI UREĐAJ

1. Upozorni uređaj mora nositi oznaku homologacije propisanu u Pravilniku TPV 107 o zvučno upozornim uređajima za motorna vozila

2. Značajke zvučno upozornog uređaja kad je ugrađen na traktor

2.1. Akustična ispitivanja

Kad je tip traktora homologiran, značajke upozornog uređaja koji se ugrađen na taj tip traktora ispituju na sljedeći način:

2.1.1. razina zvučnoga tlaka uređaja ugrađena na traktor mjeri se u točki 7 m ispred traktora, na otvorenome i što je više moguće ravnome prostoru. Motor traktora treba biti isključen. Efektivni napon treba odgovarati naponu propisanu u točki 1.2.1. Priloga I. Pravilnika navedena u točki 1.

2.1.2. Mjerenja se obavljaju po krivulji vrednovanja »A« norme IEC-a (Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo).

2.1.3. Najviša razina zvučnoga tlaka određuje se na visini između 0,5 i 1,5 m iznad razine tla.

2.1.4. Najveća vrijednost razine zvučnog tlaka mora biti najmanje 93 dB (A), a najviše 112 dB (A).

PRILOG VI.

I. DOPUŠTENA RAZINA BUKE

I.1. Granične vrijednosti

Granična vrijednost buke za traktore navedene u članku 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, kad se mjeri pod uvjetima određenim u ovom Prilogu, ne smije prelaziti sljedeće granične vrijednosti:

89 dB (A) za traktore čija masa u neopterećenu stanju prelazi 1,5 tona;

85 dB (A) za traktore čija masa u neopterećenom stanju ne prelazi 1,5 tona.

I.2. Mjerna oprema

Buka koju proizvode traktori mjeri sa zvukomjerom tipa opisana u publikaciji Međunarodnoga elektrotehničkog povjerenstva (IEC) 179, prvo izdaje (1965.).

I.3. Postupak mjerenja

Mjerenja se obavljaju na neopterećenim traktorima na dovoljno tihome i otvorenome području (okolna buka i buka od vjetra moraju biti najmanje 10 dB (A) ispod mjerene buke).

To područje može biti npr. otvoreni prostor s polumjerom 50 m čiji je središnji dio s polumjerom 20 m gotovo ravan. Površinski sloj može biti od betona, asfalta ili sličnog materijala i ne smije biti prekriven snijegom – pršićem, visokom travom, rahlom zemljom ili pepelom.

Površina ispitne staze mora biti takva da gume ne prouzročuju preveliku buku. Taj se uvjet primjenjuje samo za mjerenje buke koju proizvode traktori u vožnji.

Mjerenja se provode po lijepom vremenu s malo vjetra. U blizini traktora ili mikrofona ne smije biti niti jedna druga osoba osim mjeritelja koji s uređaja očitava vrijednosti, s obzirom na to da prisutnost promatrača u blizini traktora ili mikrofona može znatno utjecati na pokazivanja mjernog uređaja. Uočljiva pomicanja kazaljke za koja je očito da nisu povezana sa značajkama osnovne razine zvuka zanemaruju se pri očitavanju.

I.4. Metoda mjerenja

I.4.1. Mjerenje buke traktora u vožnji (za homologaciju tipa)

Najmanje dva mjerenja obavljaju se za svaku stranu traktora. Za prilagođivanje mjerne opreme mogu se obaviti prethodna mjerenja, ali se ona ne uzimaju u obzir.

Mikrofon treba biti postavljen 1,2 m iznad tla na razmaku od 7,5 m od središnje osi putanje traktora CC, mjereno na okomici PP’na tu os (slika 1.)

Na ispitnoj stazi treba označiti dvije crte, AA’ i BB’, usporedne s crtom PP’ i postavljene jedna 10 m ispred i druga 10 m iza nje. Traktori trebaju prilaziti crti AA’ s ustaljenom brzinom koja je niže navedena. Nakon toga treba što je moguće brže potpuno otvoriti zaklopku za snagu i držati je u tome položaju dok stražnji kraj traktora[3](1) ne prijeđe crtu BB’. Nakon toga zaklopku za snagu treba što je moguće brže zatvoriti.

Najviša izmjerena razina buke predstavlja rezultat mjerenja.

I.4.1.1. Ispitna je brzina tri četvrtine najveće brzine koja se može postići u najvišemu stupnju prijenosa koji se upotrebljava za vožnju po cesti.

I.4.1.2. Tumačenje rezultata

I.4.1.2.1. Da bi se uzela u obzir mjerna nesigurnost mjerne opreme, rezultat svakog mjerenja određuje tako da se od očitane vrijednosti na mjernome uređaju oduzme 1 dB (A).

I.4.1.2.2. Mjerenja se smatraju valjanim ako razlika između dva uzastopna mjerenja na istoj strani traktora nije veća od 2 dB (A).

I.4.1.2.3. Najveća izmjerena razina buke predstavlja rezultat ispitivanja. Ako bi taj rezultat prekoračio najveću dopuštenu razinu buke za kategoriju ispitivanoga traktora za 1 dB (A), moraju se provesti dva dodatna mjerenja. Tri od četiri tako dobivena rezultata mjerenja moraju biti u propisanim granicama.

Mjerni položaji za traktore u vožnji

Slika 1.

I.4.2. Mjerenje buke traktora u mirovanju (ne zahtijeva se za homologaciju tipa, ali se mora zapisati)

I.4.2.1. Položaj zvukomjera

Mjerenja se obavljaju na točki X (prikazana na slici 2.) na udaljenosti od 7 m od najbliže površine traktora.

Mikrofon treba biti postavljen 1,2 m iznad razine tla.

I.4.2.2. Broj mjerenja

Obavljaju se najmanje dva mjerenja.

I.4.2.3. Uvjeti za ispitivanje traktora

Motor traktora bez regulatora brzine treba raditi s tri četvrtine brzine vrtnje pri kojoj, prema podatcima proizvođača traktora, on postiže svoju najveću snagu. Brzina vrtnje motora treba biti mjerena s pomoću neovisnog uređaja, npr. na ispitnim valjcima s mjerilom brzine (tahometrom). Kad je motor opremljen regulatorom brzine koji sprječava da motor prekorači brzinu vrtnje pri kojoj postiže svoju najveću snagu, on mora raditi na najvećoj brzini vrtnje koju dopušta regulator.

Prije obavljanja bilo kojih mjerenja, motor se mora dovesti na svoju uobičajenu radnu temperaturu.

I.4.2.4. Tumačenje rezultata

Sva zapisana očitanja razine buke trebaju se navesti u izvještaju.

Upotrijebljena metoda za izračunavanje snage motora, kad je moguće, također treba biti prikazana. Treba također biti navedeno stanje opterećenja traktora.

Mjerenja se smatraju valjanim ako razlika između dva uzastopna mjerenja na istoj strani traktora nije veća od 2 dB (A).

Najveća zabilježena vrijednost predstavlja rezultat mjerenja.

Mjerni položaji za traktore u mirovanju

Slika 2.

2. ISPUŠNI SUSTAV (PRIGUŠNIK ZVUKA)

2.1. Ako je traktor opremljen uređajem konstruiranim za smanjivanje buke ispuha (prigušnik zvuka), primjenjuju se zahtjevi točke II. Ako je usisni sustav motora opremljen zračnim filtrom, koji je potreban da se osigura zadovoljavanje dopuštene razine buke, filtar se smatra dijelom prigušnika zvuka te se ova točke II. također primjenjuju za taj filtar. Krajnji dio ispušne cijevi mora biti postavljen tako da ispušni plinovi ne mogu prodirati u kabinu.

2.2. Crtež ispušnog sustava mora biti priložen certifikatu o homologaciji tipa traktora.

2.3. Prigušnik zvuka mora biti označen jasno čitljivom i neizbrisivom oznakom proizvođača i tipa.

2.4. Dopuštena je uporaba vlaknastih apsorpcijskih materijala u proizvodnji prigušivača buke jedino ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.4.1. vlaknasti apsorpcijski materijal ne smije se nalaziti u dijelovima prigušnika zvuka kroz koje prolaze ispušni plinovi;

2.4.2. odgovarajuće naprave moraju osigurati da vlaknasti apsorpcijski materijal ostane na mjestu cijelo vrijeme dok se prigušnik upotrebljava;

2.4.3. vlaknasti apsorpcijski materijal mora biti otporan na temperaturu koja je najmanje 20 % viša od radne temperature (stupnjevi C) koja se može pojaviti u dijelu prigušnika zvuka u kojemu se nalaze vlaknasti apsorpcijski materijali.

[1](*) Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2009/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o određenim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu ili šumarstvo.

[2](1) Definicija traktora dana je u točki 11. članka 4. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09), a kategorizacija u Prilogu II. A istoga Pravilnika.

[3](1) Ako traktor ima prikolicu, ona se ne uzima u obzir kod određivanja trenutka prolaska preko crte BB’.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica, spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni sustav TPV 301 (izdanje 02)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !