Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na priključna vratila TPV 318 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/11, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 08.03.2011 Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na priključna vratila TPV 318 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

587

Na temelju članka 275.L653772 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA S OBZIROM NA PRIKLJUČNA VRATILA TPV 318 (IZDANJE 01)(*)[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak homologacije traktora s obzirom na priključna vratila i njihovu zaštitu.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na traktore kategorija T i C prema definiciji traktora u točki 11. članka 4. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09), a kategorizacije u Prilogu II. A toga Pravilnika.

Članak 2.

Postupak homologacije za traktore s obzirom na priključna vratila i njihovu zaštitu provodi se sukladno odredbama Priloga I. ovoga Pravilnika i članaka 8. – 10. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01).

Članak 3.

Novi traktori s obzirom na priključna vratila i njihovu zaštitu mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka stupaju na snagu za homologaciju novih tipova traktora kako slijedi:

– 1. listopada 2011. godine za traktore kategorija T1, T2 i T3,

– 29. rujna 2013. godine za traktore kategorije T4.3 i

– u skladu s odredbama prve alineje stavka 2. članka 34. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) za homologaciju novih tipova traktora kategorija T4.1, T4.2, T5 i C.

Odredbe stavka 1. ovoga članka stupaju na snagu za nove traktore kako slijedi:

– 29. rujna 2012. godine za nove traktora kategorija T1, T2 i T3,

– 29. rujna 2016. godine za nove traktora kategorije T4.3 i

– u skladu s odredbama druge alineje stavka 2. članka 34. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) za nove traktore kategorija T4.1, T4.2, T5 i C.

Članak 4.

Tijelo nadležno za homologaciju traktora u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 5.

Poslove ispitivanja u postupku homologacije za traktore iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01).

Članak 6.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu traktora s obzirom na priključna vratila i njihovu zaštitu koji sadrži podatke propisane u obrascu iz Priloga II. ako taj tip traktora zadovoljava zahtjeve iz Priloga I.

Članak 7.

Pozivanje u ovom Pravilniku na »homologaciju«, od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, smatrat će se pozivanjem na »EU homologaciju«.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na priključna vratila TPV 318 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 100/07.)

Homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na priključna vratila TPV 318 (izdanje 00) za nove traktore važe do 29. rujna 2012. godine. Upućivanje na taj Pravilnik u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/05
Urbroj: 558-04-02-02/1-11-7
Zagreb, 28. veljače 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG I

OPĆE ODREDBE I ZAHTJEVI ZA PRIKLJUČNA VRATILA

1. Definicije i područje primjene

1.1. »Priključno vratilo« označava vanjski dio traktorskog vratila namijenjena za prijenos gibanja na priključni stroj.

1.2. Odredbe ovoga Pravilnika se odnose samo na priključna vratila definirana u točki 1.1. i smještena u stražnjem ili prednjem dijelu traktora.

2. Zahtjev za homologaciju

2.1. Zahtjev za homologaciju tipa traktora s obzirom na priključno vratilo i njegovu zaštitu mora podnijeti proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik koristeći opisni dokument prema obrascu prikazanom u dijelu 1. Priloga II.

2.2. Uz zahtjev moraju se priložiti tri primjerka crteža u odgovarajućem i dovoljno prikladnom mjerilu onih traktorskih dijelova na koje se odnose zahtjevi ovoga Pravilnika

2.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provođenje homologacijskih ispitivanja mora se dostaviti traktor koji je predstavnik tipa traktora za koji je podnesen zahtjev za homologaciju, ili dio (dijelovi) koji se smatra da je (su) bitan (bitni) za provođenje ispitivanja zahtijevanih u ovom Pravilniku.

3. Certifikat o homologaciji

3.1 Certifikat, koji odgovara uzorku iz dijela 2. Priloga II, mora se priložiti za svaku dodijeljenu ili odbijenu homologaciju.

4. Opće odredbe

Kada su traktori opremljeni priključnim vratilima, ona moraju biti u skladu sa zahtjevima ovoga Priloga.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se norme na koje se upućuje u točkama 4.1 i 4.2,

4.1. Odredbe za stražnja priključna vratila

Specifikacije u ISO 500-1:2004 uključujući Tehnički ispravak 1:2005 ISO 500-2:2004 primjenjuju se na traktore sa stražnjim priključnim vratilima u skladu s tablicom 1.

Tablica 1

Primjena norma za stražnja priključna vratila različitih kategorija traktora

Primjenjiva norma

T1 C1

T2 C2

T3 C3

T4.1 C4.1

T4.2 C4.2

T4.3 C4.3

T5 C5

ISO 500-1:2004(*) (***)

X

-

X1)

X1)

X1)

X

X1)

ISO 500-2:2004(**)

-

X

X2)

X2)

X2)

-

X2)

X Norma se primjenjuje.

– Norma se ne primjenjuje.

X1) Norma se primjenjuje za traktore s razmakom kotača većim od 1150 mm.

X2) Norma se primjenjuje za traktore s razmakom kotača 1150 mm, ili manjim.

(*) Ne primjenjuje se zadnja rečenica u točki 6.2 norme ISO 500-1:2004.

(**) Za potrebe ovoga Pravilnika, ta se norma primjenjuje također za traktore s priključnim vratilom, čija snaga izmjerena u skladu s normom HRN ISO 789-1:2001 prelazi 20 kW.

(***) Za s priključna vratila tipa 3 i kada je moguće smanjiti dimenzije prostora zaštitnog pokrova radi prilagođavanja priključnim elementima koji će se upotrebljavati, korisnički priručnik mora sadržavati sljedeće elemente:

– upozorenje na posljedice i opasnosti prouzročene smanjenim dimenzijama zaštitnog pokrova,

– upute i specifična upozorenja koja se odnose na spajanje, priključivanje na priključno vratilo i odspajanje,

– upute i specifična upozorenja koja se odnose na uporabu oruđa ili strojeva priključenih na priključno vratilo.

4.2. Odredbe za prednja priključna vratila

Specifikacije u ISO 8759-1:1998 primjenjuju se na traktore s prednjim priključnim vratilima u skladu s tablicom 2.

Tablica 2.

Primjena norma za prednja priključna vratila različitih kategorija traktora

Primjenjiva norma

T1 C1

T2 C2

T3 C3

T4.1 C4.1

T4.2 C4.2

T4.3 C4.3

T5 C5

ISO 8759-1:1998(**)

X

X

X3)

X4)

X

X4)

X

X Norma se primjenjuje.

X3) Norma se primjenjuje kada je traktor opremljen priključnim vratilima koja su specificirana u toj normi.

X4) Norma se primjenjuje, osim točke 4.2.

PRILOG II

Dio 1.
OPISNI DOKUMENT br. [...]

u skladu s Prilogom I. Direktive 2003/37/EZ o homologaciji traktora s obzirom na priključna vratila traktora

Sljedeći podaci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

0. OPĆI PODACI

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2 Tip (navesti sve inačice i izvedbe):

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.3 Identifikaciji oznaka tipa, ako je označen na vozilu:

0.3.1 Proizvođačeva pločica (položaj i način pričvršćenja):

0.4 Kategorija vozila:(1)[2]

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.8 Adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

4.1.2 Priključno vratilo (priključna vratila) (broj okretaja u minuti i omjer u odnosu na motor) (broj, tip i položaj):

4.1.2.1 glavno (glavna):

4.1.2.2 drugo (druga):

4.1.2.3 zaštitni pokrov (pokrovi) priključno (priključnih) vratila (opis, dimenzije, fotografije)

Dio 2.
HOMOLOGACIJSKA DOKUMENTACIJA

Obrazac
(najveći format: A4 (210×297 mm)
CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Naziv tijela nadležnog za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji(1)[3]

– proširenju homologacije(1)

– odbijanju homologacije(1)

– povlačenju homologacije(1)

za tip vozila s obzirom na Direktivu 86/297/EEZ.

Broj homologacije:

Razlog za proširenje:

Dio I.

0.1 Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2 Tip traktora:

0.2.1 Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.3 Identifikacijska oznaka tipa traktora, ako je označen na traktoru:(2)[4]

0.4 Kategorija vozila:3[5]

0.5 Naziv i adresa proizvođača:

0.8 Naziv (nazivi) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

Dio II.

1. Dodatni podaci (kad je potrebno): vidi Dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:

4. Broj izvještaja o ispitivanju.

5. Napomene (ako ih ima) (vidi Dopunu):

6. Mjesto:

7. Datum:

8. Potpis:

9. Priložen je sadržaj opisne dokumentacije pohranjene kod tijela za homologaciju koja se može dobiti na zahtjev.

[1](*) Pravilnik preuzima sadržaj Direktive Vijeća 86/297/EEZ od 26. svibnja 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica koje se odnosi na priključna vratila traktora i njihovu zaštitu, s uključenim izmjenama i dopunama u direktivama 97/54/EZ i 2010/62/EU.

[2](1) Prema definiciji u Prilogu II. A Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01).

[3](1) Precrtati što se ne primjenjuje

[4](2) Ako podaci za oznaku tipa traktora sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipova traktora na koji se odnosi ovaj certifikat o homologaciji, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom ‘?’ (npr. ABC??123???).

[5](3) Prema definiciji u Prilogu II. A Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01).

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na priključna vratila TPV 318 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !