Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu buke koju osjeća vozač traktora TPV 309 (izdanje 02) ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
79 24.06.2010 Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu buke koju osjeća vozač traktora TPV 309 (izdanje 02)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2272

Na temelju članka 275.L517740 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA RAZINU BUKE KOJU OSJEĆA VOZAČ TRAKTORA TPV 309 (IZDANJE 02)[1](*)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo kategorije T(1) s najvećom konstrukcijskom brzinom od 6 do 40 km/h, s obzirom na razinu buke koju osjeća vozač traktora.

Članak 2.

Postupak homologacije naveden je u člancima 8. do 10. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo.

Najveća dopuštena razina buke koju osjeća vozač traktora je 90 dB (A) pri mjerenju u skladu s Prilogom I., odnosno 86 dB (A) pri mjerenju u skladu s Prilogom II.

U smislu ovoga Pravilnika pojam ‘kabina’ označava svaku konstrukciju izrađenu od krutih sastavnih dijelova, prozirnih ili neprozirnih, koji potpuno okružuju vozača i izoliraju ga od vanjske okoline i koja tijekom rada traktora može biti stalno zatvorena.

Prilozi I. do III. čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Tijelo nadležno za homologaciju traktora za poljoprivredu i šumarstvo u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu traktora s obzirom na razinu buke koju osjeća vozač traktora ako taj tip traktora zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Novi traktori s obzirom na razinu buke koju osjeća vozač traktora mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se od 1. listopada 2010. godine za sve nove traktore koji se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Za sve nove traktore važeće su i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 309 (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 21/09). Upućivanje na Pravilnik TPV 309 (izdanje 01) u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilozima I. do III.

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII./1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na retrovizore TPV 309 (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 21/09) prestaje važiti 1. listopada 2010. godine.

Članak 8.

Pozivanje u ovom Pravilniku na »homologaciju« će se od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije smatrati pozivanjem na »EU homologaciju«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-02/9

Urbroj: 558-04-02/1-10-2

Zagreb, 16. lipnja 2010.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG I.

UREĐAJ, UVJETI I METODA MJERENJA

1. MJERNA JEDINICA I UREĐAJ ZA MJERENJE

1.1. Mjerna jedinica

Razina buke mjeri se u dB s vrednovanjem A, izražena kao dB (A).

1.2. Uređaj za mjerenje

Razina buke koju osjeća vozač mjeri se s pomoću zvukomjera opisana u prvome izdanju publikacije 179:1965 Međunarodnoga elektrotehničkog povjerenstva.

U slučaju promjenjivoga pokazivanja, mora se uzeti prosjek najvećih vrijednosti.

2. UVJETI MJERJENJA

Mjerenja se obavljaju pod sljedećim uvjetima:

2.1. traktor mora biti neopterećen, tj. bez neobvezatne opreme, ali mora imati rashladno sredstvo, mazivo, pun spremnik goriva, alat i vozača. Vozač ne smije nositi neuobičajeno debelu odjeću, šal ili šešir. Na traktoru ne smije biti nikakav predmet koji bi mogao utjecati na razinu buke;

2.2. gume moraju biti napuhane do tlaka koji je preporučio proizvođač traktora, motor, prijenosnik snage i pogonske osovine moraju imati uobičajenu radnu temperaturu, a zasloni hladnjaka, ako su ugrađeni, tijekom mjerenja moraju biti otvoreni;

2.3. dodatna oprema koju pogoni motor ili ima vlastiti pogon, kao što su npr. brisači vjetrobranskog stakla, ventilator za topli zrak ili priključno vratilo, tijekom mjerenja ne može biti u pogonu ako bi mogla utjecati na razinu buke; dijelovi koji su uobičajeno u pogonu istodobno s motorom, kao što je npr. ventilator za hlađenje motora, moraju pri obavljanju mjerenja biti u pogonu;

2.4. ispitni poligon mora biti na otvorenu i dovoljno tihom prostoru; može imati npr. oblik otvorenoga prostora s polumjerom od 50 m, sa središnjim dijelom koji je praktično vodoravan u polumjeru od najmanje 20 m, ili vodoravnog dijela s tvrdom stazom s koliko je moguće ravnom površinom i što manje žljebova. Staza mora biti što je moguće više čista i suha (npr. bez pijeska, listova, snijega itd.). Nagibi i neravnine dopušteni su samo ako su promjene razine buke koje oni prouzročuju u dopuštenim granicama pogreške mjerne opreme;

2.5. površina staze mora biti takva da gume ne proizvode preveliku buku;

2.6. vrijeme mora biti lijepo i suho, s malo vjetra ili bez njega. Razina buke okoline od vjetra ili iz drugih izvora koju osjeća vozač, mora biti barem 10 dB (A) ispod razina buke traktora;

2.7. ako se za mjerenja upotrebljava vozilo, ono se mora vući ili voziti na dovoljnoj udaljenosti od traktora da se izbjegne svaka smetnja. Tijekom mjerenja nikakav predmet koji bi utjecao na mjerenja ili reflektirajuće površine ne smije se nalaziti unutar 20 m na svakoj strani ispitne staze ili bliže od 20 m ispred i iza traktora. Može se smatrati da je taj uvjet ispunjen ako su promjene razine tako prouzročene buke ostale u dopuštenim granicama pogreške; ako nisu, mjerenja se moraju prekinuti dok traje smetnja;

2.8. sva mjerenja u istome nizu moraju se provesti na istoj stazi.

3. METODA MJERENJA

3.1. Mikrofon mora biti postavljen 250 mm od središnje ravnine sjedala, na onoj njegovoj strani na kojoj je najviša razina buke.

Membrana mikrofona mora biti usmjerena prema naprijed, a središte mikrofona postavljeno 790 mm iznad referentne točke sjedala opisane u Prilogu III. i 150 mm ispred referentne točke sjedala opisane u Prilogu III. Pretjerano vibriranje mikrofona mora se izbjeći.

3.2. Najviša razina buke u dB (A) određuje se na sljedeći način:

3.2.1. na traktorima opremljenim serijski proizvedenom zatvorenom kabinom svi otvori (npr. vrata, prozori) moraju biti zatvoreni tijekom početnog niza mjerenja.

3.2.1.1. Tijekom drugog niza mjerenja oni moraju biti otvoreni, pod uvjetom da kad su otvoreni ne ugrožavaju sigurnost na cesti, dok preklopiva vjetrobranska stakla moraju ostati zatvorena;

3.2.2. buka se mora izmjeriti sa zvukomjerom sporog odziva pri opterećenju koje odgovara najvećoj buci u stupnju prijenosa koji omogućava brzinu vožnje u smjeru naprijed što bližu 7,5 km/h.

Upravljačka ručica regulatora mora se pomaknuti do krajnjeg položaja. Treba početi bez opterećenja motora, a nakon toga opterećenje se mora povećavati dok se ne postigne najviša razina buke. Nakon svakoga povećavanja opterećenja, a prije mjerenja mora se pričekati da se razina buke stabilizira;

3.2.3. buka se mora izmjeriti uporabom zvukomjera sporog odziva pri opterećenju koje odgovara najvećoj razini buke u bilo kojemu stupnju prijenosa osim onoga koji je naveden u točki 3.2.2., u kojemu je izmjerena razina buke najmanje 1 dB (A) iznad one koja je izmjerena u stupnju prijenosa navedenu u točki 3.2.2.

Upravljačka ručica regulatora mora se pomaknuti do krajnjega položaja. Treba početi bez opterećenja motora, a nakon toga opterećenje se mora povećavati dok se ne postigne najveća razina buke. Nakon svakoga povećavanja opterećenja, a prije obavljanja mjerenja mora se pričekati da se razina buke stabilizira;

3.2.4. buka se mora mjeriti pri najvećoj konstrukcijskoj brzini neopterećena traktora.

3.3. U izvještaju o ispitivanju moraju se navesti rezultati mjerenja razine buke koja su obavljena pod sljedećim uvjetima:

3.3.1. u stupnju prijenosa koji omogućuje brzinu vožnje što bližu 7,5 km/h.

3.3.2. u bilo kojemu stupnju prijenosa ako su ispunjeni uvjeti iz točke 3.2.3.;

3.3.3. pri najvećoj konstrukcijskoj brzini.

4. KRITERIJI ZA OCJENU

Rezultati mjerenja opisani u točkama 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3 i 3.2.4. ne smiju prelaziti vrijednosti određene u članku 2.#clanak2 ovoga Pravilnika

PRILOG II.

UREĐAJ, UVJETI I METODA MJERENJA

1. MJERNA JEDINICA I UREĐAJ ZA MJERENJE

1.1. Mjerna jedinica

Razina buke mjeri se u dB s vrednovanjem A, izražena kao dB (A).

1.2. Uređaj za mjerenje

Razina buke koju osjeća vozač mjeri se s pomoću zvukomjera opisana u prvome izdanju publikacije 179/1965 Međunarodnoga elektrotehničkog povjerenstva.

U slučaju promjenjiva pokazivanja mora se uzeti prosjek najvećih vrijednosti.

2. UVJETI MJERJENJA

Mjerenja se obavljaju pod sljedećim uvjetima:

2.1. traktor mora biti neopterećen, tj. bez neobvezatne opreme, ali mora imati rashladno sredstvo, mazivo, pun spremnik goriva, alat i vozača. Vozač ne smije nositi neuobičajeno debelu odjeću, šal ili šešir. Na traktoru ne smije biti nikakav predmet koji bi mogao utjecati na razinu buke;

2.2. gume moraju biti napuhane do tlaka koji je preporučio proizvođač traktora, motor, prijenosnik snage i pogonske osovine moraju imati uobičajenu radnu temperaturu i, ako motor ima krilca za hlađenje, tijekom mjerenja ona moraju biti potpuno otvorena;

2.3. dodatna oprema koju pogoni motor ili ima vlastiti pogon, kao što su npr. brisači vjetrobranskoga stakla, ventilator za topli zrak ili priključno vratilo, tijekom mjerenja ne smije biti u pogonu ako bi mogla utjecati na razinu buke; dijelovi koji su uobičajeno u pogonu istodobno s motorom, kao što je npr. ventilator za hlađenje motora, moraju pri mjerenju biti u pogonu;

2.4. ispitni poligon mora biti na otvorenome i dovoljno tihom prostoru; on može imati npr. oblik otvorenoga prostora s polu

2.5. površina staze mora biti takva da gume ne proizvode preveliku buku;

2.6. vrijeme mora biti lijepo i suho s malo vjetra ili bez njega.

Razina buke okoline od vjetra ili iz drugih izvora koju osjeća vozač, mora biti barem 10 dB (A) ispod razina buke traktora;

2.7. ako se za mjerenja upotrebljava vozilo, on se mora vući ili voziti na dovoljnoj udaljenosti od traktora da se izbjegne svaka smetnja. Tijekom mjerenja nikakav predmet koji bi utjecao na mjerenja ili na reflektirajuće površine ne smiju se nalaziti unutar 20 m na svakoj strani ispitne staze ili bliže od 20 m ispred i iza traktora. Može se smatrati da je taj uvjet ispunjen ako su promjene razine tako prouzročene buke ostale u dopuštenim granicama pogreške; ako nisu, mjerenja se moraju prekinuti dok traje smetnja;

2.8. sva mjerenja u istome nizu moraju se provesti na istoj stazi.

3. METODA MJERENJA

3.1. Mikrofon se mora postaviti 250 mm od središnje ravnine sjedala, na onoj njegovoj strani na kojoj je najviša razina buke.

Membrana mikrofona mora biti usmjerena prema naprijed, središte mikrofona mora biti postavljeno 790 mm iznad referentne točke sjedala opisane u Prilogu III. i 150 mm ispred referentne točke sjedala opisane u Prilogu III. Pretjerano vibriranje mikrofona mora se izbjeći.

3.2. Razina buke u dB (A) određuje se na sljedeći način:

3.2.1. traktor mora voziti po istoj stazi istom ispitnom brzinom najmanje tri puta po najmanje 10 sekunda;

3.2.2. na traktorima opremljenim serijski proizvedenom zatvorenom kabinom svi otvori (npr. vrata, prozori) moraju biti zatvoreni tijekom početnog niza mjerenja.

3.2.2.1. Tijekom drugoga niza mjerenja oni moraju biti otvoreni, pod uvjetom da kad su otvoreni ne ugrožavaju sigurnost na cesti, dok preklopiva vjetrobranska stakla moraju ostati zatvorena;

3.2.3. buka se mora izmjeriti uporabom zvukomjera sporog odziva pri najvećoj brzini vrtnje tj. u stupnju prijenosa koji omogućuje brzinu što bližu 7,5 km/h pri nazivnoj brzini vrtnje. Pri mjerenjima traktor mora biti neopterećen.

4. KRITERIJI ZA OCJENU

Rezultati mjerenja opisani u točkama 3.2.2. i 3.2.3 ne smiju prelaziti vrijednosti određene u članku 2.

PRILOG III.

ODREĐIVANJE REFERENTNE TOČKE SJEDALA

1. DEFINICIJA

1.1. Referentna točka sjedala (S) točka je na središnjoj uzdužnoj ravnini sjedala koja se nalazi na presjeku dodirne ravnine donjega dijela naslona sjedala i vodoravne ravnine koja siječe donju površinu sjedne plohe sjedala 150 mm ispred referentne točke sjedala.

2. ODREĐIVANJE REFERENTNE TOČKE SJEDALA

2.1. Referentna točka određuje se napravom koja je prikazana na slikama 1. i 2. u Dodatku ovoga Priloga, koja omogućava simulaciju opterećenja vozačem u sjedalu.

2.2. Sjedalo mora biti postavljeno u središnji položaj vertikalnog namještanja, koje je neovisno o vodoravnome namještanju. Za određivanje položaja mikrofona navedena u točki 3. priloga I. i II. sjedalo mora biti u središnjemu položaju područja vodoravnog namještanja ili što je moguće bliže tomu položaju.

3. OPIS NAPRAVE

3.1. Naprava navedena u točki 2.1. sastoji se od sjedne plohe i dviju ploha naslona.

3.2. Donji dio plohe naslona zglobno je spojen u području sjedne kosti (A) i slabinske regije (B), s mogućnošću namještanja po visini zgloba (B) (vidi sliku 2.).

4. POSTAVLJANJE NAPRAVE

Napravu treba postaviti na sljedeći način:

4.1. naprava se postavlja na sjedalo;

4.2. opterećuje se silom 550 N u točki 50 mm ispred prednjeg zgloba (A) i obje plohe naslona lagano se pritisnu da dodiruju naslon sjedala;

4.3. ako nije moguće točno odrediti tangentu na donji dio naslona sjedala, donja ploha naslona u vertikalnome položaju mora se lagano pritisnuti na naslon sjedala;

4.4. u slučaju sjedala s elastičnim oslanjanjem koje se može prilagođavati težini vozača, elastično oslanjanje treba biti namješteno tako da sjedalo bude na istoj udaljenosti od dvaju krajnjih položaja.

DODATAK

(Dimenzije u mm)

Slika 1. NAPRAVA ZA ODREĐIVANJE REFERENTNE TOČKE SJEDALA

(Dimenzije u mm)

Slika 2. METODA ZA ODREĐIVANJE REFERENTNE TOČKE SJEDALA

[1](*) Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktive 2009/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o razini buke koju osjeća vozač traktora na kotačima za poljoprivredu ili šumarstvo.

(1) Definicija traktora dana je u točki 11. članka 4. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09), a kategorizacija u Prilogu II.A istoga Pravilnika.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu buke koju osjeća vozač traktora TPV 309 (izdanje 02)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !