Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla TPV 304 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 04.05.2009 Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla TPV 304 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1236

Temeljem članka 275.L447327 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA VIDNO POLJE I BRISAČE VJETROBRANSKOG STAKLA TPV 304 (IZDANJE 01)[1](*)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak homologacije vozila za poljoprivredu i šumarstvo kategorije T[2](1) s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije navedeni su u točki 2. Priloga koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika, a postupak homologacije u člancima 8. – 10. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo.

Članak 3.

Tijelo nadležno za homologaciju traktora u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji tipu traktora s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla ako taj tip vozila zadovoljava zahtjeve iz Priloga.

Članak 5.

Novi traktori s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i njegova Priloga.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih u Prilogu

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera.

Članak 7.

Odredbe članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. listopada 2009. godine za homologaciju novih tipova vozila, a 1. travnja 2010. godine za sva nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Za nova vozila tipova homologiranih do 1. listopada 2009. godine prihvaćaju se i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 304 (izdanje 00).

Članak 8.

Od 1. travnja 2010. godine prestaje važiti Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla TPV 304 (izdanje 00)L447331 (»Narodne novine« br. 71/07).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/11

Urbroj: 558-04/2-09-1

Zagreb, 27. travnja 2009.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

PRILOG

1. DEFINICIJE

1.1. Vidno polje

»Vidno polje« označava sve prednje i bočne smjerove u kojima može gledati vozač traktora.

1.2. Referentna točka

»Referentna točka« označava dogovorno utvrđen položaj očiju vozača traktora, teoretski smještenih u jednu točku. Referentna je točka je smještena u ravnini usporednoj sa središnjom uzdužnom ravninom traktora koja prolazi kroz središte sjedala, 700 mm vertikalno iznad crte sjecišta te ravnine i površine sjedala, a udaljena je 270 mm u smjeru oslonca zdjelice od vertikalne ravnine koja prolazi kroz prednji rub površine sjedala okomito na središnju uzdužnu ravninu traktora (Slika 1.). Tako određena referentna točka odnosi se na nezaposjednuto sjedalo ugrađeno u središnjemu položaju kako ga je odredio proizvođač traktora.

1.3. Polukrug vidnoga polja

»Polukrug vidnoga polja« označava polukrug koji luk polumjera od 12 m opiše oko točke koja se nalazi na vodoravnoj ravnini ceste okomito ispod referentne točke, tako da je luk polukruga, gledano u smjeru kretanja, ispred traktora, a promjer, koji povezuje polukrug, pravokutan na uzdužnu os traktora (Slika 2.).

1.4. Učinak zakrivanja

»Učinak zakrivanja« označava tetive odsjeka polukruga vidnoga polja koje nije moguće vidjeti zbog dijelova konstrukcije, kao što su stupovi krova, usisnici zraka ili ispušne cijevi i okvir vjetrobranskog stakla.

1.5. Odsječak vidnoga područja

»Odsječak vidnoga područja« označava dio vidnoga područja koji je ograničen:

1.5.1. s gornje strane

vodoravnom ravninom koja prolazi kroz referentnu točku

1.5.2. u ravnini ceste

područjem koje leži izvan vidnoga područja i čini nastavak odsječka polukruga vidnoga polja, čije su tetive duljine 9,5 m i okomite na ravninu usporednu sa središnjom uzdužnom ravninom traktora koja prolazi kroz središte vozačkog sjedala i ta je ravnina raspolavljuje.

1.6. Područje brisanja brisača vjetrobranskog stakla

»Područje brisanja brisača vjetrobranskog stakla« označava područje vanjske površine vjetrobranskog stakla koje brišu brisači vjetrobranskog stakla.

2. ZAHTJEVI

2.1. Općenito

Traktor treba biti izrađen i opremljen na takav način da vozač ima odgovarajuće vidno polje u cestovnom prometu i pri radu na polju i šumi, u svim uobičajenim uvjetima pri uporabi na cesti i radovima na polju i u šumi. Vidno se polje smatra odgovarajućim kad vozač vidi, koliko je moguće, dio svakoga prednjeg kotača i kada su ispunjeni sljedeći zahtjevi.

2.2. Provjera vidnoga polja

2.2.1. Postupak za određivanje učinaka zakrivanja

2.2.1.1. Traktor mora biti postavljen na vodoravnu površinu kako je prikazano na Slici 2. U razini s referentnom točkom moraju biti postavljena na vodoravnome nosaču dva točkasta izvora svjetlosti, npr. 2 x 150 W, 12 V, razmaknuta 65 mm i postavljena simetrično u odnosu na referentnu točku. Nosač se mora moći zakretati u svojemu središtu oko vertikalne osi koja prolazi kroz referentnu točku. U svrhu mjerenja učinka zakrivanja nosač se mora postaviti tako da crta koja povezuje dva izvora svjetlosti bude okomita na crtu koja povezuje zakrivajući dio i referentnu točku.

Prekrivanja obrisa (najdublja sjena) koje zakrivajući dio projicira na polukrug vidnoga polja zbog istodobnog ili naizmjeničnog uključivanja izvora svjetlosti potrebno je mjeriti u skladu s točkom 1.4 (Slika 3.).

2.2.1.2. Učinci zakrivanja ne smiju biti veći od 700 mm.

2.2.1.3. Učinci zakrivanja koja nastaju zbog susjednih dijelova konstrukcije koji su širi od 80 mm moraju biti raspoređena tako da između središta dva zakrivanja interval ne bude manji od 2 200 mm, mjereno kao tetiva polukruga vidnoga polja.

2.2.1.4. U polukrugu vidnoga polja ne smije biti više od šest zakrivanja, a u odsjeku vidnoga polja određenog u točki 1.5. ne više od dva zakrivanja.

2.2.1.5. Izvan odsječka vidnoga polja dopuštena su zakrivanja veća od od 700 mm, ali ne veća od 1500 mm, ako sastavni dijelovi koji ih prouzročuju ne mogu biti preoblikovani ili premješteni. Na svakoj strani može biti ukupno dva takva zakrivanja, od kojih jedno ne prelazi 700 mm a drugo ne prelazi 1500 mm, ili dva zakrivanja od kojih niti jedno ne prelazi 1200 mm.

2.2.1.6. Slijepe točke koje prouzročuju homologirani retrovizori mogu se zanemariti ako je konstrukcija tih retrovizora takva da ih nije moguće ugraditi na bilo koji drugi način.

2.2.2. Matematičko određivanje zakrivanja za binokularni pogled:

2.2.2.1. kao alternativa postupku određenu u točki 2.2.1., prihvatljivost pojedinačnih zakrivanja moguće je odrediti matematički. Zahtjevi iz točaka 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4., 2.2.1.5. i 2.2.1.6. primjenjuju se s obzirom na veličinu, raspored i broj zakrivanja.

2.2.2.2. za binokularni pogled s razmakom između očiju od 65 mm zakrivanje izraženo u mm dano je formulom:

pri čemu je:

a u milimetrima izražen razmak između sastavnog dijela koji zaklanja pogled i referentne točke, mjeren uzduž vizualnog polumjera koji povezuje referentnu točku, središte sastavnog dijela i obod polukruga vidnoga polja,

b u milimetrima izražena širina sastavnog dijela koji zaklanja pogled, mjerena vodoravno i okomito na vizualni polumjer.

2.3. Ispitne postupke iz točke 2.2. moguće je zamijeniti drugima, ako je moguće dokazati da su istovrijedni.

2.4. Prozirno područje vjetrobranskog stakla

U svrhu određivanja učinka zakrivanja u odsječku vidnoga polja mogu se zakrivanja zbog okvira vjetrobranskog stakla i zbog bilo koje druge prepreke, u skladu s odredbama iz točke 2.2.1.4., smatrati kao samo jedno zakrivanje, uz uvjet da razmak između vanjskih točaka tog zakrivanja ne bude veći od 700 mm.

2.5. Brisači vjetrobranskog stakla

2.5.1. Traktori opremljeni vjetrobranskim staklima moraju također biti opremljeni brisačima vjetrobranskog stakla s motornim pogonom. Područje koje ti brisači brišu mora osiguravati nesmetan pogled prema naprijed, koji odgovara tetivi polukruga vidnoga polja duljine od najmanje 8 m u odsječku vidnoga polja.

2.5.2. Učestalost brisanja brisača vjetrobranskog stakla mora biti najmanje 20 ciklusa u minuti.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

[1](*) Pravilnik preuzima sadržaj Direktive Vijeća 2008/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o vidnom polju i brisačima vjetrobranskog stakla traktora na kotačima za poljoprivredu ili šumarstvo.

[2](1) Definicija vozila dana je u točki 4. članka 4.L447329 Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (»Narodne novine« br. 15/06), a kategorizacija u Prilogu II. A istoga pravilnika.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla TPV 304 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !