Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim vozilima i njihovim prikolicama TPV 136 (izdanje 01) ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 7.10.2008 Pravilnik o postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim vozilima i njihovim prikolicama TPV 136 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

3327

Temeljem članka 275.L415942 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA SUSTAVE ZA GRIJANJE U MOTORNIM VOZILIMA I NJIHOVIM PRIKOLICAMA TPV 136 (IZDANJE 01)*

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje homologacija za sustave za grijanje u vozilima kategorija M, N i O1.

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije za sustave za grijanje dani su u točki 3. Priloga II. i Prilogu III., a postupak homologacije u Prilogu I. Prilozi: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII i IX. čine sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 3.

Tijelo za homologaciju vozila u smislu odredaba ovoga pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji sastavnoga dijela, odnosno certifikat o homologaciji tipa vozila s obzirom sustav za grijanje vozila ako taj sustav za grijanje zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika.
Obrazac certifikata o homologaciji sustava za grijanje kao sastavnoga dijela dan je Dodatku 4. Priloga I., a certifikat o homologaciji tipa vozila s obzirom na sustav za grijanje dan je u Dodatku 2. Priloga I. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Sustavi za grijanje vozila mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.
Vozila se mogu homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako su opremljena sustavima za grijanje koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:
– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima iz ovoga pravilnika
– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja iz Priloga II. ovoga pravilnika
– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera

Članak 7.

Odredbe članka 5.#clanak5 ovoga pravilnika primjenjivat će se od 1. travnja 2009. godine za homologaciju novih tipova vozila s obzirom na sustave grijanja i grijače za takve sustave, a od 1. listopada 2009. godine za sva nova vozila i grijače.
Za sva nova vozila koji u sustavima grijanja upotrebljavaju ukapljeni naftni plin te za sve nove grijače koji za izgaranje upotrebljavaju ukapljeni naftni plin, tipova homologiranih do 1. travnja 2009. godine prihvaćaju se i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 136 (izdanje 00).

Članak 8.

Od 1. travnja 2009. godine prestaje važiti Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim vozilima i njihovim prikolicama TPV 136L415944 (»Narodne novine« 169/04).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-02/31
Urbroj: 558-04/2-08-1
Zagreb, 23. rujna 2008.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

_____
* Ovaj pravilnik preuzima sadržaj Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2001/56/EZ. o sustavima za grijanje u motornim vozilima i njihovim prikolicama, s uključenim izmjenama i dopunama u direktivama Komisije 2004/78/EZ i 2006/119/EZ.
1 Definicija vozila dana je u članku 4.L415945 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila (»Narodne novine« br. 115/04), a kategorizacija u prilogu II. A istoga pravilnika.

PRILOG I.

OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU

1. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA
1.1. Zahtjev za homologaciju tipa u skladu s člankom 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na njegov sustav grijanja podnosi proizvođač.
1.2. Obrazac opisnoga dokumenta dan je u Dodatku ovoga priloga.
1.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provođenje homologacijskih ispitivanja treba dostaviti sljedeće:
1.3.1. uzorak tipa vozila koji se homologira.
2. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA
2.1. Ako su zadovoljeni postavljeni zahtjevi, dodijelit će se homologacija tipa vozila u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
2.2. Obrazac certifikata o homologaciji tipa vozila dan je u Dodatku 2.
2.3. Svakomu homologiranom tipu vozila dodijelit će se homologacijski broj u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Isti broj ne smije se dodijeliti drugomu tipu vozila.
2. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA ZA TIP GRIJAČA KOJI RADI NA PRINCIPU IZGARANJA
2.1. Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela u skladu s člankom 6. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila za tip grijača koji radi na principu izgaranja podnosi proizvođač
2.2. Model obrasca s podatcima je dan u Dodatku 3.
2.3. Tehničkoj službi odgovornoj za provođenje ispitivanja homologacije tipa mora se podnijeti sljedeće:
2.3.1. uzorak grijača koji se homologira.
3. DODJELJIVANJE HOMOLOGACIJE ZA TIP GRIJAČA KOJI RADI NA PRINCIPU IZGARANJA
3.1. Ako su zadovoljeni postavljeni zahtjevi, dodijelit će se homologacija tipa sastavnoga dijela u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
3.2. Obrazac certifikata o homologaciji tipa grijača dan je u Dodatku 4.
3.3. Svakomu homologiranom tipu grijača dodijelit će se homologacijski broj u skladu s člankom 8. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Isti homologacijski broj ne smije se dodijeliti drugom tipu grijača.
3.4. Svakomu grijaču koji zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika dodijelit će se homologacijski broj u skladu s Dodatkom 5.
4. PREINAKE TIPA I IZMJENE ILI DOPUNE HOMOLOGACIJE
4.1. U slučaju preinaka tipa vozila ili tipa grijača odobrena temeljem ovoga pravilnika primjenjuju se odredbe članaka 16. i 17. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
5. SUKLADNOST PROIZVODNJE
5.1. Radi osiguravanja usklađenosti proizvodnje poduzet će se mjere u skladu s odredbama predviđenim točkama 29. – 32. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

DODATAK 1.

OPISNI DOKUMENT br….

na temelju Priloga I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila(*) koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na sustave za grijanje(**) (Pravilnik TPV 136 – Direktiva 2001/56/EEZ)

Sljedeći podatci, ako se primjenjuju, moraju se priložiti u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju se dostaviti u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.
Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, trebaju se navesti podatci o njihovim značajkama


0.

OPĆI PODATCI

0.1. Marka (proizvođačev trgovački naziv): ................................
0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi):. .........................................
0.3. Način identifikacije tipa, ako je označeno na vozilu: .............
0.3.1. Mjesto oznake: ...............................................................
0.4. Kategorija vozila: ...............................................................
0.5. Naziv i adresa proizvođača: ...............................................
0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ...............................

1. 

OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1. Fotografije i/ili crteži vozila uzorka: ..................................
3. POGONSKI MOTOR
3.1.1. Proizvođačeva oznaka motora: .....................................
          (kako je označeno na motoru, ili drugo sredstvo identifi-
          kacije)
1.1.1.1. Radni postupak: vanjski izvor paljenja/ kompresijsko
             paljenje, četverotaktni/dvotaktni(1)
1.1.1.2. Broj i raspored cilindara: ...........................................
8.8.8.8. Najveća netosnaga ........ kW pri .............. min-1 (pre-
             ma podatcima proizvođača) ......................................
7.7.7. Sustav hlađenja (tekućina/zrak)(1)
7.7.7.1. Nazivni položaj regulatora temperature motora:
1.1.1.1. Kompresor: da/ne(1)
3.2.8.1.2. Tip (tipovi): ...........................................................
3.2.8.1.3. Opis sustava (npr. najveći tlak punjenja ..... kPa,
                preljevni ventil, ako postoji)

9.

NADOGRADNJA

9.10.5.       Sustav grijanja za putnički prostor
9.10.5.1.    Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja ako
                  takav sustav upotrebljava tekućine za hlađenje motora:                      
                  ...................................................................................
9.10.5.2.    Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja ako
                  se zrak za hlađenje ili ispušni plinovi motora upotrebljava-
                  ju kao izvor topline, uključujući: ...................................
9.10.5.2.1. nacrt sustava za grijanje gdje je prikazan njegov položaj
                  unutar vozila: ...............................................................
9.10.5.2.2. nacrt izmjenjivača topline za sustave grijanja koji upotreb-
                  ljavaju ispušne plinove za grijanje ili nacrt dijelova gdje se
                  odvija izmjena topline (za sustave grijanja koji upotreblja-
                  vaju rashladni zrak motora): ...........................................
9.10.5.2.3. nacrt izmjenjivača topline u presjeku, ili dijelova, gdje se
                  odvija izmjena topline, navodeći debljinu stjenka, upotrije-
                  bljene materijale i značajke površine: ..............................
9.10.5.2.4. Prilažu se i podatci za ostale važne sastavne dijelove susta-
                  va grijanja, kao što je npr. ventilator grijača, s obzirom na
                  njihovu konstrukciju i tehničke podatke.
9.10.5.3.    Kratak opis tipa vozila s obzirom na sustav grijanja na prin-
                  cipu izgaranja i automatsko upravljanje: ............................
9.10.5.3.1. nacrt grijača koji radi na principu izgaranja, sustava usisa zra-
                  ka, ispušnog sustava, spremnika goriva, sustava napajanja go-
                  rivom (uključujući ventile) i električnih veza, s prikazom njiho-
                  vih položaja u vozilu.
3.10.5.4.    Najveća potrošnja električne energije: kW

______
(*) Brojevi točaka i napomena primijenjeni u ovome opisnom dokumentu odgovaraju onima navedenim u Prilogu I. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila. Ispuštene su točke koje su nebitne u smislu ovoga pravilnika.
(**) Za sustave grijanja u kojima se upotrebljava toplina od rashladnog sredstva motora primjenjuju se samo točke 0. do 0.8., 3.2.7. i 9.10.5.1.

DODATAK 2.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

OBRAZAC
(najveći format: A4 (210 × 297 mm)

                                                              Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:
– homologaciji (1)
– izmjeni/dopuni homologacije (1)
– odbijanju homologacije (1)
– povlačenju homologacije (1)
tipa vozila/sastavnoga dijela/zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Direktivu 2001/56/EZ
Broj homologacije tipa: ..........................................................................
Razlog za izmjenu/dopunu: ...................................................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): ............................................
0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi): ....................................................
0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnome
        dijelu/ zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2):
0.3.1. Mjesto te oznake: .....................................................................
0.4. Kategorija vozila (1) (3): ................................................................
0.5. Naziv i adresa proizvođača: .........................................................
0.7. Mjesto i način postavljanja homologacijske oznake na sastav-
       nim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama: ...........................
0.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ........................................

DIO II.

1. Dodatni podatci (kada je to primjenjivo): vidi Dodatak
2. Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja: ........................
3. Datum izvještaja o ispitivanju ..........................................................
4. Broj izvještaja o ispitivanju: .............................................................
5. Napomene (ako ih ima): vidi Dodatak
6. Mjesto: ..........................................................................................
7. Datum: ..........................................................................................
8. Potpis: ..........................................................................................
9. Priložen je popis opisne dokumentacije pohranjene u tijelu za homo-
    logaciju, koja se može dobiti na zahtjev.
_______________
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.
(2) Ako identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice koji su obuhvaćeni ovom potvrdom o homologaciji tipa, tada takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom »?« (npr. ABC??123??).
(3) Kako je određeno u Prilogu II. A Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
 

Dopuna certifikatu o homologaciji tipa br....
koja se odnosi na homologaciju tipa vozila su skladu s Direktivom 2001/56/EZ

1. Dodatni podatci: ..........................................................................
1.1. Sustav grijanja koji upotrebljava toplinu tekućine za hlađenje
       motora/ispušnih plinova/zraka za hlađenje motora(1): ..................
1.2. Grijači koji rade na principu izgaranja, ako postoje: ...................
1.2.1. Marka i tip: ...........................................................................
1.2.2. Sastavni dio i homologacijski broj, ako postoje: .....................
5. Napomene: .................................................................................

______
(1) Kako je određeno u Prilogu II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.

DODATAK 3.

OPISNI DOKUMENT br. ...

koji se odnosi na homologacijiu tipa za sastavni dio, grijač koji radi na principu izgaranja
(Pravilnik TPV 136 – Direktiva 2001/56/EZ)

Sljedeći podatci, ako se primjenjuju, moraju se priložiti u tri primjerka s popisom dokumenata. Svi crteži moraju se dostaviti u prikladnu mjerilu i dovoljno podrobni na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazati potrebne pojedinosti.
Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, trebaju se navesti podatci o njihovim značajkama
0. OPĆI PODATCI
1.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): .......................................
0.2. Tip: .........................................................................................
0.2.1. Trgovačka oznaka (oznake) ako postoji ................................
5.5. Naziv i adresa proizvođača: .....................................................
7.7. Mjesto i način postavljanja homologacijske oznake na sastavnim
       dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama:
7.8. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ........................................
1.0. GRIJAČ KOJI RADI NA PRINCIPU IZGARANJA
1.1. Ispitni tlak (kod grijača koji rade na principu izgaranja) koji kao
       gorivo upotrebljava naftni plin ili slično, tlak na priključku plina na
        grijaču: ....................................................................................
1.2. Detaljan opis, nacrti i opis ugradbe grijača koji radi na principu iz-
        garanja i svih njegovih sastavnih dijelova:

DODATAK 4.

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

OBRAZAC
(najveći format: A4 (210 × 297 mm)

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:
– homologaciji(1)
– izmjeni/dopuni homologacije(1)
– odbijanju homologacije(1)
– povlačenju homologacije(1)
tipa vozila/sastavnoga dijela/zasebne tehničke jedinice (1) s obzirom na Direktivu 2001/56/EZ
Broj homologacije tipa: ..........................................................................
Razlog za izmjenu/dopunu: .....................................................................

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača): .............................................
0.2. Tip i opći trgovački opis (opisi): ......................................................
0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu/sastavnome
       dijelu/ /zasebnoj tehničkoj jedinici (1) (2): .........................................
0.4. Kategorija vozila(1) (3): ...................................................................
0.5. Naziv i adresa proizvođača: ...........................................................
0.6. Mjesto i način postavljanja homologacijske oznake na sastavnim
       dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama: ....................................
0.7. Adresa (adrese) pogona za sklapanje: ...........................................

DIO II.

1. Dodatni podatci (kada je to primjenjivo): vidi Dopunu
2. Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja: ..........................
3. Datum izvještaja o ispitivanju ............................................................
4. Broj izvještaja o ispitivanju: ..............................................................
5. Napomene (ako ih ima): vidi Dodatak
6. Mjesto: ...........................................................................................
7. Datum: ............................................................................................
8. Potpis: ............................................................................................
9. Priložen je popis opisne dokumentacije pohranjene u tijelu za homologaciju, koja se može dobiti na zahtjev.
____________
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.
(2) Ako identifikacijska oznaka tipa sadrži znakove koji nisu bitni za opis vozila, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice koji su obuhvaćeni ovom potvrdom o homologaciji tipa, takve znakove treba u dokumentaciji prikazati simbolom »?« (npr. ABC??123??).
(3) Kako je određeno u Prilogu II. A Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila.
 

Dopuna certifikatu o homologaciji br. ...

za tip grijača koji radi na principu izgaranja s obzirom na Direktivu 2001/56/EC

1. Dodatni podatci:
1.1. Opis tipa grijača koji radi na principu izgaranja:
5. Napomene:
 

DODATAK 5.

1. OPĆENITO
1.1. Oznaka homologacije tipa sastavnoga dijela se sastoji od:
1.1.1. pravokutnika unutar kojega se nalazi malo slovo »e«, iza kojega slijedi broj ‘25’ (razlikovni broj za Republiku Hrvatsku).
2.2.2. u blizini pravokutnika, osnovnoga homologacijskog broja koji se nalazi u 4. dijelu broja homologacije tipa navedena u Prilogu VII. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila kojemu prethodi dvoznamenkasti redoslijedni broj dodijeljen najnovijim većim tehničkim izmjenama i dopunama Direktive 2001/56/EC u trenutku dodjeljivanja homologacija tipa. U ovome pravilniku taj je redoslijedni broj izmjena i dopuna 00.
1.2. Homologacijska oznaka mora biti jasno čitljiva i neizbrisiva.
2.1. PRIMJER HOMOLOGACIJSKE OZNAKE TIPA SASTAVNOGA DIJELAGornja oznaka homologacije tipa pokazuje da je predmetni grijač koji radi na principu izgaranja homologiran u Njemačkoj (e1) pod homologacijskim brojem 2439. Prve dvije znamenke (00) pokazuju da je taj sastavni dio bio homologiranu skladu s Direktivom 2001/56/EZ.
 

PRILOG II.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE I ZAHTJEVI

1. PODRUČJE PRIMJENE
1.1. Ova se direktiva primjenjuje na vozila kategorija M, N i O u koje se ugrađuje sustav grijanja.
2. DEFINICIJE
Za potrebe ovog pravilnika:
2.1. »Sustav grijanja« označava bilo koji tip uređaja koji je konstruiran radi podizanja temperature u unutrašnjosti vozila, uključujući i prostor za teret.
2.2. »Grijač koji radi na principu izgaranja« označava uređaj koji upotrebljava tekuće ili plinsko gorivo, a ne otpadnu toplinu motora upotrijebljenu za pokretanje vozila.
2.3. »Tip vozila s obzirom na sustav grijanja« označava vozila koja se ne razlikuju u bitnim pitanjima kao što su:
– princip (principi) funkcioniranja sustava za grijanje,
– tip grijača koji radi na principu izgaranja, ako ih ima.
2.4. »Tip grijača koji radi na principu izgaranja« označava uređaje koji se ne razlikuju u bitnim obilježjima kao što su:
2.5. – vrsta goriva (npr. tekuće ili plinovito)
2.6. – medij prijenosa (npr. zrak ili voda)
2.7. – položaj unutar vozila (npr. putnički prostor ili prostor za teret).
2.8. »Sustav grijanja otpadnom toplinom« označava bilo koji tip uređaja koji upotrebljava otpadnu toplinu iz motora koji pokreće vozilo kako bi podigao temperaturu unutrašnjosti vozila, gdje se kao medij prijenosa upotrebljavaju vodu, ulje ili zrak.
2.9. »Unutrašnjost« označava unutrašnjost vozila koja se upotrebljava za smještaj putnika i/ili tereta.
2.10. »Sustav grijanja za putnički prostor« označava bilo koji tip uređaja konstruiran da podigne temperaturu u putničkom prostoru.
2.11. »Sustav grijanja za teretni prostor« označava bilo koji tip uređaja konstruiran da podigne temperaturu prostora za teret.
2.12. »Putnički prostor« označava unutrašnji dio vozila koji se upotrebljava za smještaj vozača i putnika.
2.13. »Plinovito gorivo« uključuje goriva koja su pri normalnoj temperaturi i tlaku (288,2 K i 101,33 kPa) plinovita, kao što je ukapljeni naftni plin (UNP) i stlačeni prirodni plin (SPP).
2.14. »Pregrijavanje« označava stanje koje nastaje kada je otvor za ulaz zraka prema grijaču potpuno blokiran.
3. ZAHTJEVI ZA SUSTAVE GRIJANJA
3.1. Putnički prostor u svakome vozilu kategorija M i N treba biti opremljen sustavom grijanja.
Opći uvjeti za sustave grijanja su sljedeći:
– zagrijani zrak koji ulazi u prostor za putnike ne smije biti zagađeniji od zraka pri ulasku u otvor vozila;
– tijekom vožnje vozač i putnici ne smiju doći u dodir s dijelovima vozila ili zagrijanim zrakom koji bi mogao prouzročiti opekline;
– emisije ispušnih plinova iz grijača koji radi na principu izgaranja moraju biti unutar prihvatljivih vrijednosti.
Postupci ispitivanja za provjeru svakog od tih uvjeta navedeni su u prilozima IV., V. i VI.
3.2.1. Sljedeća tablica pokazuje koji se prilozi odnose na koji tip sustava grijanja unutar svake kategorije vozila:

Sustav grijanja

Kategorija vozila

Prilog IV.
Kakvoća zraka

Prilog V.
Temperatura

Prilog VI.
Ispust

Prilog VIII.
Sigurnost UNP

Otpadna toplina motora – voda

M

 

 

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 

 

Otpadna toplina motora – zrak
Vidi napomenu 1

M

1

1

 

 

N

1

1

 

 

O

 

 

 

 

Otpadna toplina motora – ulje

M

1

1

 

 

N

1

1

 

 

O

 

 

 

 

Grijač na plinsko gorivo
Vidi napomenu 3

M

 

1

1

1

N

1

1

1

1

O

1

1

1

1

Grijač na tekuće gorivo
Vidi napomenu 3

M

1

1

1

 

N

1

1

1

 

O

1

1

1

 

3.3. Ostali uvjeti za grijače koji rade na principu izgaranja i njihovo ugrađivanje u vozila predviđeni dani su Prilogom VII.
Napomena 1.: Vozila koja su u skladu s uvjetima iz Priloga III. izuzeta su od tih uvjeta za ispitivanje.
Napomena 3.: Za grijače koji rade na principu izgaranja, a nalaze se izvan putničkoga prostora i koriste vodu kao prijenosni medij, smatra se da su usklađeni s prilozima IV. i V.
 

PRILOG III.

ZAHTJEVI ZA SUSTAVE GRIJANJA KOJI UPOTREBLJAVAJU OTPADNU TOPLINU – ZRAK

1. Smatra se da su zahtjevi navedeni u točki 3.2 Priloga II., s obzirom na sustave grijanja koji uključuju izmjenjivač topline čijim primarnim krugom prolaze ispušni plinovi ili zagađeni zrak ispunjeni ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
2. stijenke primarnoga kruga izmjenjivača topline moraju biti nepropusne pod tlakom koji je manji ili jednak 2 bara;
3. stijenke primarnoga kruga izmjenjivača topline ne smiju sadržavati bilo kakve sastavne dijelove koje je moguće odvojiti;
4. ako su izrađene od nelegiranog čelika, debljina stijenki izmjenjivača topline na mjestu gdje se odvija izmjenjivanje topline mora biti najmanje 2 mm;
4.1. u slučajevima gdje se upotrebljavaju drugi materijali (uključujući složene ili obložene materijale), debljina stijenke mora biti takva da osigura da izmjenjivač topline ima vijek trajanja kao i u slučaju pod točkom 4;
4.2. ako je stijenka izmjenjivača topline na mjestu gdje se odvija izmjenjivanje topline emajlirana, mora biti debela najmanje 1 mm, a emajlirani sloj mora biti postojan, nepropustan i neporozan;
5. cijev koja vodi ispušne plinove mora imati područje za ispitivanje korozije dužine (najmanje) 30 mm, smješteno neposredno uz izmjenjivač topline u smjeru ispuštanja plinova, nepokriveno i lako dostupno;
5.1. stijenka toga područja za ispitivanje korozije ne smije biti deblja od cijevi za ispuštanje plinova smještene unutar izmjenjivača topline, a materijal i svojstva površine toga dijela moraju biti usporedivi s materijalima i svojstvima površine tih cijevi;
5.2. ako izmjenjivač topline čini jednu cjelinu s prigušivačem ispuha vozila, vanjska stijenka prigušivača treba se smatrati područjem navedenim u točki 5.1 gdje se pojavljuje korozija.
6. Kod sustava grijanja koji rade na principu otpadne topline i upotrebljavaju rashladni zrak iz motora u svrhu grijanja uvjeti navedeni u točki 3.2. Priloga II. smatraju se ispunjenim bez upotrebe izmjenjivača topline ako zadovoljavaju sljedeće:
– rashladni zrak koji se upotrebljava za grijanje dolazi u dodir samo s površinama motora koje ne sadržavaju nijedan odvojivi dio, i
– spojevi između stijenki toga kruga rashladnog zraka i površina koje se upotrebljavaju za prijenos topline plinonepropusne su i otporne na ulje.
Ti uvjeti smatraju se ispunjenima npr.:
ako obloga oko svake svjećice za paljenje izvlači moguće propuštanje plina iz kruga grijanog zraka;
6.3. ako je spoj između glave cilindra i ispušnog kolektora smješten izvan kruga grijanog zraka;
6.4. ako postoji dvostruka zaštita protiv propuštanja između glave cilindra i cilindra, i da se bilo kakvo propuštanje iz tog spoja izvlači iz kruga grijanog zraka, ili
ako zaštita protiv propuštanja između glave cilindra i cilindra, u slučaju da su matice glave cilindra u hladnome stanju zategnute jednom trećinom nazivnoga steznog momenta koji propisuje proizvođač, još uvijek drži (ne propušta), ili
ako je područje gdje se glava cilindra spaja s cilindrom smješteno izvan kruga grijanog zraka.

PRILOG IV.

POSTUPAK ISPITIVANJA KAKVOĆE ZRAKA

0. Kod vozila kao cjeline treba obaviti sljedeća ispitivanja:
1.1 Grijač treba raditi jedan sat pri najvećoj snazi u uvjetima mirnog vremena (brzina vjetra ? 2 m/s) dok su svi prozori zatvoreni i, kod grijača koji rade na principu izgaranja, s isključenim pogonskim motorom. Ako se grijač nakon postavljanja na najveću snagu automatski isključi za manje od sata, mjerenja se mogu obaviti prije isključivanja.
1.2. Omjer CO u okolnome zraku mjeri se tako da se uzmu uzorci u:
(a) u točki izvan vozila koja je što je moguće bliže ulaznomu otvoru zagrijanog zraka, te
(b) u točki unutar vozila koja je manje od 1 metra od izlaznog otvora zagrijanog zrak.
1.3. Vrijednost se mora očitavati za vrijeme uzorkovanja od 10 minuta.
1.4. Vrijednost očitana na položaju (b) može imati samo do 20 ppm CO više od vrijednosti očitane na položaju (a).
2. Ispitivanje grijača koji radi na principu izgaranja kao sastavnoga dijela treba obaviti u skladu s zahtjevima iz priloga V., VI. i točke 1.3 Priloga VII.
2.1. Primarni krug izmjenjivača topline treba biti podvrgnut ispitivanju propuštanja kako bi se provjerilo da zagađeni zrak ne može ući u grijani zrak namijenjen putničkomu prostoru.
2.2. Taj se uvjet smatra ispunjenim ako pri tlaku od 0,5 hPa na mjerilu tlaka brzina propuštanja iz izmjenjivača topline iznosi ? 30 dm3/h.

PRILOG V.

POSTUPAK ISPITIVANJA TEMPERATURE

1. Grijač treba raditi jedan sat pri najvećoj snazi u uvjetima mirnog vremena (brzina vjetra ? 2 m/s) dok su svi prozori zatvoreni i, kod grijača koji rade na principu izgaranja, s isključenim pogonskim motorom. Ako se grijač nakon postavljanja na najveću snagu automatski isključi za manje od sata, mjerenja se mogu obaviti prije isključivanja. Ako se zrak za grijanje usisava izvana, ispitivanje se mora obavljati pri okolnoj temperaturi okoliša većoj od 15 °C.
1.1. Temperatura površine bilo kojega dijela sustava grijanja koja može doći u doticaj s vozačem vozila tijekom uobičajene uporabe na cesti mora se mjeriti kontaktnim toplomjerom. Temperatura takvoga dijela ili dijelova ne smije prelaziti 70 °C kod neobloženog metala ili 80 °C kod ostalih materijala.
2.1. Što se tiče dijela ili dijelova sustava grijanja iza vozačeva sjedala, kod pregrijavanja temperatura ne smije prijeći 110 °C.
3.1. Kod vozila kategorija M1 i N temperatura dijela sustava koji može doći u dodir s putnicima koji sjede tijekom uobičajene uporabe vozila na cesti, osim rešetke izlaznog otvora, ne smije prijeći 110 °C.
3.2. Kod vozila kategorije M2 i M3 temperatura dijela sustava koji može doći u dodir s putnicima koji sjede tijekom uobičajene uporabe vozila na cesti ne smije prijeći 70 °C kod neobloženog metala ili 80 °C kod ostalih materijala.
4. Temperatura zagrijanog zraka koji ulazi u prostor za putnike ne smije prijeći 150 °C pri mjerenju u središtu otvora.

PRILOG VI.

POSTUPAK ISPITIVANJA ZA ISPUŠNE PLINOVE

1. Grijač treba raditi jedan sat pri najvećoj snazi u uvjetima mirnog vremena (brzina vjetra ? 2 m/s) i pri okolnoj temperaturi od 20 ± 10 °C. Ako se grijač nakon postavljanja na najveću snagu automatski isključi za manje od 1 sata, mjerenja se mogu obaviti prije isključivanja.
2. Vrijednosti suhih i nerazrijeđenih ispušnih plinova, izmjerene uz uporabu prikladnoga mjernog instrumenta, ne smiju prijeći vrijednosti navedene u sljedećoj tablici:

Parametar

Grijači na plinovita goriva

Grijači na tekuća goriva

CO

? 0,1% vol.

? 0,1% vol.

NOx

? 200 ppm

? 200 ppm

HC

? 100 ppm

? 100 ppm

referentna jedinica Bacharach(*)

? 1

? 4

(*) Upotrebljava se referentna jedinica Bacharach ASTM D 2156.

3. Ispitivanje treba ponavljati u uvjetima koji odgovaraju brzini vozila od 100 km/h. U tim uvjetima vrijednost CO ne smije prelaziti 0,2 % vol. Ako je ispitivanje učinjeno na grijaču kao sastavnome dijelu, nije ga potrebno ponavljati na tipu vozila u koje je grijač ugrađen.

PRILOG VII.

ZAHTJEVI ZA GRIJAČE KOJI RADE NA PRINCIPU IZGARANJA I NJIHOVA UGRADBA

1. OPĆI UVJETI
1.1. Upute za rad i održavanje treba priložiti uz svaki grijač, a kod grijača namijenjenih tržištu dijelova za naknadnu ugradnju treba priložiti i upute za ugradbu.
1.2. Zbog upravljanja grijačem u hitnim slučajevima (bilo kao dio grijača koji radi na principu izgaranja ili dio vozila) treba ugraditi sigurnosni uređaj. On mora biti konstruiran tako da ako se kod paljenja ne pojavi plamen ili se plamen ugasi tijekom rada, vrijeme paljenja i isključivanja dovoda goriva ne smije prijeći: četiri minute kod grijača na tekuće ili plinovito gorivo, jednu minutu ako je uređaj za upravljanje plamenom termoelektričnog tipa i 10 sekunda ako je automatski.
1.3. Komora za izgaranje i izmjenjivač topline kod grijača koji kao medij prijenosa upotrebljava vodu treba moći podnijeti tlak dvostruko veći od uobičajenoga tlaka pri radu ili tlak od 2 bara (manometar), odnosno veći od ta dva. Ispitivanje tlaka treba biti navedeno u obrascu s podatcima.
1.4. Grijač mora imati proizvođačev natpis s istaknutim imenom proizvođača, brojem i tipom modela zajedno s procijenjenom snagom u kilovatima. Također se mora navesti i tip goriva i, gdje je to važno, radni napon i tlak plina.
1.5. Isključivanje upuhivača zraka za izgaranje s odgodom
1.5.1. Ako je upuhivač zraka za izgaranje ugrađen, mora biti osigurano odgođeno isključivanje u slučaju pregrijavanja i u slučaju prekida dovoda goriva.
1.5.2. Mogu se primijeniti i druge mjere za sprječavanje štete od zapaljenja i korozije ispuha ako proizvođač tijelu koji izdaje odobrenja.osigura dokaze o njihovu jednako vrijednom učinku
1.6. Zahtjevi za električnu opremu
1.6.1. Svi tehnički zahtjevi na koje utječe napon moraju biti unutar napona koji odstupa za ± 16 % od radnog napona. Ako postoji zaštita od premalog i/ili prevelikog napona, ti zahtjevi moraju biti zadovoljeni kod radnog napona i u neposrednoj blizini mjesta isključenja.
1.7. Upozorno svjetlo
1.7.1. Jasno vidljivo upozorna svjetiljka u vidnome polju osobe koja upravlja vozilom pokazuje kada je grijač uključen ili isključen.
2. ZAHTJEVI KOD UGRADBE U VOZILO
2.2. Područje primjene
2.2.1. Sukladno točki 2.1.2 grijači koji rade na principu izgaranja moraju se ugrađivati prema uvjetima navedenim u ovome prilogu.
2.2.2. Smatra se da vozila kategorije O koja imaju grijače na tekuće gorivo zadovoljavaju zahtjeve ovoga priloga.
2.2. Položaj grijača
2.2.1. Dijelovi nadogradnje i drugi sastavni dijelovi u blizini grijača moraju biti zaštićeni od prevelike topline i od mogućnosti onečišćenja gorivom ili uljem.
2.2.2. Grijač koji radi na principu unutarnjeg izgaranja čak i u slučaju pregrijavanja ne smije predstavljati opasnost od požara. Taj se zahtjev smatra zadovoljenim ako je ugradba takva da je grijač dovoljno udaljen od svih dijelova, ako postoji odgovarajuće prozračivanje i ako se upotrebljavaju materijali otporni na vatru ili toplinska zaštita.
2.2.3. Kod vozila kategorije M2 i M3 grijač ne smije biti smješten u putničkome prostoru. Može se upotrijebiti i tijesni omotač instalacije izveden u skladu s zahtjevima točke 2.2.2.
2.3.4. Natpis naveden u točki 1.4, ili njegova kopija, mora biti postavljen tako da se može lako pročitati kad je grijač ugrađen u vozilo.
2.2.5. Pri namještanju grijača treba poduzeti sve potrebno kako bi se rizik od ozljeđivanja ili oštećivanja osoba ili stvari sveo na najmanju mjeru.
2.3. Dovod goriva
2.3.1. Otvor cijevi za punjenje gorivom ne smije biti smješten u prostoru za putnike mora imati djelotvoran poklopac kako bi se spriječilo prolijevanje.
2.3.2. Kod grijača na tekuće gorivo, gdje postoji dovod odvojen od onog za napajanje vozila, mora biti jasno označena vrsta goriva i otvor za punjenje.
2.3.3. Uz otvor za punjenje goriva moraju se postaviti upute o tome da grijač mora biti isključen prije punjenja gorivom. K tomu proizvođač mora priložiti i odgovarajuće upute za upotrebu.
2.4. Ispušni sustav
2.4.1. Ispušni otvor mora biti smješten tako da spriječi ulazak ispušnih plinova u vozilo kroz ventilatore, otvore za zagrijani zrak ili otvorene prozore.
2.5. Ulazni otvor zraka za izgaranje
2.5.1. Zrak za komoru za izgaranje grijača ne smije se usisavati iz putničkoga prostora.
2.5.2. Otvor za zrak mora biti smješten ili zaštićen tako da ga nije moguće zatvoriti otpacima ili prtljagom.
2.6. Ulazni otvor zraka za grijanje
2.6.1. Zrak koji se upotrebljava za zagrijavanje mora biti svjež ili zrak koji kruži unutar vozila te mora biti usisan iz čistog okružja gdje nema mogućnosti da bude onečišćen ispušnim plinovima iz pogonskog motora, grijača koji radi na principu izgaranja ili drugog izvora unutar vozila.
2.6.2. Cijev za dovod zraka mora biti zaštićena mrežom ili drugim prikladnim sredstvima.
2.7. Izlazni otvor zraka za grijanje
2.7.1. Vodovi kojima se vrući zrak vodi kroz vozilo moraju biti smješteni tako da ne mogu prouzročiti ozljede ili oštećenje ako ih se dotakne.
2.7.2. Otvor za izlaz zraka mora biti smješten ili zaštićen tako da ga nije moguće zatvoriti otpacima ili prtljagom.
2.8. Automatsko upravljanje sustavom grijanja
Sustav za grijanje mora se automatski isključiti, a dovod goriva mora se zaustaviti u roku od pet sekundi nakon što motor vozila prestane raditi. Ako je ručni uređaj već aktiviran, sustav grijanja može nastaviti raditi.

PRILOG VIII.

SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA GRIJAČE KOJI ZA IZGARANJE UPOTREBLJAVAJU UNP I ZA SUSTAVE GRIJANJA NA UNP

1. SUSTAVI GRIJANJA NA UNP ZA CESTOVNU UPORABU U MOTORNIM VOZILIMA
1.1. Ako se sustav grijanja na UNP u motornom vozilu može također upotrebljavati kad je vozilo u vožnji, grijač koji za izgaranje upotrebljava UNP i njegov sustav napajanja moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
1.1.1. Grijač koji za izgaranje upotrebljava ukapljeni naftni plin mora zadovoljavati zahtjeve usklađene norme HRN EN 624:2004 Odredbe za uređaje na ukapljeni naftni plin – Uređaji (oprema) za grijanje na ukapljeni naftni plin za primjenu u vozilima i čamcima (EN 624:2000)*.
1.1.2. Kad je spremnik ukapljenog naftnog plina ugrađen trajno, svi sastavni dijelovi sustava koji su u dodiru s tekućom fazom ukapljenog naftnog plina (svi sastavni dijelovi od priključka za punjenje do isparivača/regulatora tlaka) i sva pridružena instalacija tekuće faze moraju zadovoljavati tehničke zahtjeve UN/ECE Pravilnika br. 67.01, Dio I. i II. te dodatci 3. do 10., 13. i 15. do 17**.
1.1.3. Instalacija plinovite faze sustava grijanja na ukapljeni naftni plin u vozilu mora zadovoljavati zahtjeve usklađene norme HRN EN 1949:2004 Odredbe za instalacije u sustavima pogona na ukapljeni naftni plin za namjene stanovanja u vozilu za odmor (kamp-vozilo) i drugim cestovnim vozilima (EN 1949:2004)***.
1.1.4. Sustav napajanja za UNP mora biti konstruiran tako da se ukapljeni naftni plin dobavlja sa zahtijevanim tlakom i fazom koja odgovara za ugrađeni grijač koji za izgaranje upotrebljava UNP. Dopušteno je dobava ukapljenog naftnog plina u plinovitoj ili tekućoj fazi iz trajno ugrađenog spremnika za ukapljeni naftni plin.
1.1.5. Izlazni priključak za tekuću fazu na trajno ugrađenom spremniku ukapljenog naftnog plina za napajanje grijača mora biti opremljen daljinski upravljanim servisnim ventilom s ventilom za ograničenje protoka kao što je propisan u točki 17.6.1.1. UN/ECE Pravilnika br. 67.01. Daljinski upravljani servisni ventil s ventilom za ograničenje protoka mora biti upravljan tako da se automatski zatvara u roku od pet sekunda od zaustavljanja rada motora vozila, bez obzira na položaj prekidača za paljenje motora. Ako se u tih pet sekunda sklopka grijača ili sustava napajanja ukapljenim naftnim plinom postavi u položaj ‘uključeno’, sustav grijanja može nastaviti raditi. Grijanje se uvijek može ponovno uključiti.
1.1.6. Ako se UNP doprema u plinovitoj fazi iz trajno ugrađenog spremnika ukapljenog naftnog plina ili jednog ili više zasebnih prijenosnih spremnika ukapljenog naftnog plina, moraju se oduzeti sljedeće mjere da se osigura:
1.1.6.1. da tekući UNP ne može ući u regulator tlaka ili u grijač koji za izgaranje upotrebljava UNP
1.1.6.2. da se ne može pojaviti nekontrolirano ispuštanje zbog slučajnog prekida veze. Mora biti predviđen način za zaustavljanje protoka UNP-a ugradbom uređaja izravno iza ili u regulatoru koji je ugrađen na boci ili na spremniku ili, ako regulator nije ugrađen na boci ili na spremniku, uređaj mora biti ugrađen izravno ispred crijeva ili cijevi koja vodi iz boce ili spremnika te dodatni uređaj u ili iza regulatora.
1.1.7. Ako se UNP doprema u tekućoj fazi, isparivač i regulator protoka moraju biti ogovarajuće grijani prikladnim izvorom topline.
1.1.8. U motornim vozilima koja upotrebljavaju UNP kao pogonsko gorivo, grijač koji za izgaranje upotrebljava UNP može biti povezan s istim trajno ugrađenim spremnikom iz kojeg se UNP doprema u motor, pod uvjetom da su zadovoljeni sigurnosni zahtjevi za pogonski sustav. Ako se za grijanje upotrebljava zasebni spremnik za UNP, taj spremnik mora biti opremljen vlastitim priključkom za punjenje.
2. SUSTAVI GRIJANJA NA UNP SAMO ZA STACIONARNU UPORABU U MOTORNIM VOZILIMA
2.1. Grijač koji za izgaranje upotrebljava UNP i njegov sustav napajanja, koji čine dio sustava grijanja na UNP koji je predviđen za uporabu samo kad vozilo nije u vožnji, moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
2.1.1 Trajni natpisi moraju biti postavljeni u prostoru u kojem su smještene prijenosne boce ukapljenog naftnog plina, a sasvim blizu upravljačkog uređaja za sustav grijanja, s navedenim podatcima da grijač na UNP ne smije biti radu i da ventil prijenosne boce ukapljenog naftnog plina mora biti zatvoren kad je vozilo u vožnji.
2.1.2. Grijač koji za izgaranje upotrebljava UNP mora zadovoljavati zahtjeve točke 1.1.1.
2.1.2. Instalacija plinovite faze sustava grijanja na UNP mora zadovoljavati zahtjeve točke 1.1.3.
_____
* Izjava Komisije koja se odnosi na primjenu Direktive Vijeća 90/396/EZ od 29. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnosi na uređaje s izgaranjem plinovitih goriva, SL C 202, 18.7.2001., str. 5.
** UN/ECE Pravilnik br. 67:
Jednake odredbe koje se odnose na:
I. homologaciju posebne opreme motornih vozila koja upotrebljavaju ukapljeni naftni plin kao pogonsko gorivo
II. homologaciju vozila opremljenih posebnom opremom za uporabu ukapljenih naftnih plinova kao pogonsko gorivo s obzirom na ugradbu takve opreme
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add.66/Rev.1
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add.66/Rev.1/Amend.1
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add.66/Rev.1/Corr.1
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add.66/Rev.1/Corr.2
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add.66/Rev.1/Amend.1
*** EN 1949:2002 pripremila Europska komisija za normizaciju (CEN). EN 624:2000 upućuje na EN 1949:2002 (vidi točku 1.1.1.).

PRILOG IX.

DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA ODREĐENA VOZILA PREMA DEFINICIJI U TOČKI 2. OVOGA PRILOGA

1. PODRUČJE PRIMJENE
Ovaj se prilog primjenjuje na vozila za koja se primjenjuju posebni zahtjevi o grijačima koji rade na principu izgaranja i njihovoj ugradbi koji su propisani u Pravilniku o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometuL415947 (»Narodne novine« br. 53/06).
2. DEFINICIJE
Za potrebe ovoga priloga primjenjuju se definicije za oznake vozila EX/II, EX/III, AT, FL i OX dane u Poglavlju 9.1 Priloga B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (»Narodne novine« – dodatak Međunarodni ugovori« br. 5/08)*.
3. TEHNIČKI ZAJTJEVI
3.1. Općenito (vozila EX/II, EX/III, AT, FL i OX)
3.1.1. Grijači koji rade na principu izgaranja i njihovi vodovi za odvod dima moraju biti konstruirani, postavljeni, zaštićeni ili obloženi tako da je izbjegnut svaki neprihvatljivi rizik od grijanja ili zapaljenja tereta. Smatra se da je taj zahtjev ispunjen ako spremnik goriva i sustav odvoda uređaja zadovoljava odredbe iz točaka 3.1.1.1. i 3.1.1.2. Zadovoljavanje tih odredbi mora se provjeriti na dovršenom vozilu.
3.1.1.1. Spremnici goriva za napajanju uređaja moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
(a) u slučaju bilo kakvog propuštanja, gorivo mora otjecati na tlo ne dolazeći u dodir s vrućim dijelovima vozila ili tereta;
(b) spremnici goriva koji sadrže benzin moraju biti opremljeni učinkovitim uređajem za gašenjem postavljenim na otvoru za punjenje ili uređajem koji omogućuje nepropusno brtvljenje otvora.
3.1.1.2. Ispušni sustav kao i ispušne cijevi moraju biti usmjerene ili zaštićene tako da se izbjegne svaka opasnost grijanja ili zapaljenja tereta. Dijelovi ispušnog sustava koji polaze izravno ispod spremnika goriva (dizelskog) moraju biti udaljeni od njega najmanje 100 mm ili biti zaštićeni toplinskom oblogom.
3.1.2. Grijač koji radi na principu izgaranja mora se uključivati ručno. Zabranjeni su uređaji s programiranjem.
3.2. Vozila EX/II i EX/III
Zabranjeni su grijači koji rade na principu izgaranja koji upotrebljavaju plinovito gorivo.
3.3. Vozila FL
3.3.1. Grijači koji rade na principu izgaranja moraju se moći isključivati najmanje sljedećim postupcima:
(a) namjernim ručnim isključivanjem iz vozačeve kabine
(b) zaustavljanjem rada motora vozila; u tom slučaju vozač može ponovno uključiti uređaj ručno;
(c) uključivanjem dobavne pumpe motornog vozila za opasne tvari koje prevozi.
3.3.2. Grijači koji rade na principu izgaranja mogu nastaviti raditi nakon što su bili isključeni. Ako su bili isključeni postupcima iz podtočaka (b) i (c) točke 3.3.1., dovod zraka za izgaranje mora se prekinuti prikladnim načinima u razdoblju od 40 sekunda najviše. Moraju se upotrebljavati samo grijači za koje je predočen dokaz da izmjenjivač topline izdržava bez oštećenja to razdoblje od 40 sekunda, za vrijeme njihovog uobičajenog životnog vijeka.
____
* Istovjetno definicijama u Poglavlju 9.1 Priloga B Direktive 94/55/EZ.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim vozilima i njihovim prikolicama TPV 136 (izdanje 01)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !