Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku homologacije za zvučnoupozorne uređaje motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 203 (Izdanje 00) ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 25.3.2005 Pravilnik o postupku homologacije za zvučno-upozorne uređaje motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 203 (Izdanje 00)

DrŽavni zavod za mjeriteljstvo

780

Na temelju članka 275.L261111 stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE ZA ZVUČNO-UPOZORNE UREĐAJE MOTORNIH VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA TPV 203 (IZDANJE 00) (*)

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak homologacije zvučno-upozornih uređaja i njihove ugradbe za motorna vozila kategorije L (1).

Članak 2.

Tehnički zahtjevi u postupku homologacije navedeni su u prilogu I. koji čini sastavni dio ovoga pravilnika, a postupak homologacije u člancima 7. – 9. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača.

Članak 3.

Tijelo je za homologaciju vozila, u smislu odredaba ovoga pravilnika, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 4.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji za tip vozila s obzirom na zvučno-upozorne uređaje prema obrascu u dodatku 2. priloga I. i certifikat o homologaciji za tip zvučno-upozornog uređaja prema obrascu u dodatku 1. priloga I., ako taj tip vozila, odnosno zvučno-upozornoga uređaja zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika.

Članak 5.

Zvučno-upozorni uređaji i vozila s obzirom na zvučno-upozorne uređaje mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika.

Članak 6.

Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga pravilnika

– da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u prilogu l.

– da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a počet će se primjenjivati s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/05-03/2

Urbroj: 558-04/12-05-1

Zagreb, 18. ožujka 2005.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

______
(*) Ovaj pravilnik preuzima sadržaj Direktive Vijeća 93/30/EEC o zvučno-upozornim uređajima za motorna vozila na dva ili tri kotača.

(1) Definicija vozila i kategorizacija dani su u članku 2.L261113 Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (»Narodne novine« br. 115/04).

PRILOG I.

ZAHTJEVI KOJI SE PRIMJENJUJU ZA
HOMOLOGACIJU TIPA SASTAVNOGA
DIJELA ZVUČNO-UPOZORNIH UREĐAJA

1. DEFINICIJE

U svrhu ovoga pravilnika:

1.1. »zvučno upozorni uređaj« označava uređaj koji ispušta zvučni signal namijenjen da upozori na vozila ili pokrete vozilom u opasnoj situaciji u cestovnome prometu;

1.1.1.uređaj koji se sastoji od više otvora za ispuštanje zvuka koje aktivira jedan izvor energije smatra se jednim zvučno-upozornim uređajem;

1.1.2.zvučno-upozorni uređaj koji se sastoji od više sastavnih dijelova od kojih svaki ispušta zvučni signal i koji djeluju istodobno kao rezultat aktiviranja jednom upravljačkom napravom smatra se jednim zvučno-upozornim uređajem;

1.2. »tip zvučno-upozornog uređaja« označava zvučno-upozorne uređaje koji se međusobno bitno ne razlikuju, posebno s obzirom na sljedeće:

1.2.1.zaštitni znak ili oznaku;

1.2.2.radni postupak;

1.2.3.vrstu napajanja energijom (istosmjerna struja, naizmjenična struja, stlačeni zrak);

1.2.4.vanjski oblik kućišta;

1.2.5.oblik i dimenzije membrane (membrana);

1.2.6.oblik ili tip otvora za ispuštanje zvuka;

1.2.7.nazivne frekvencije zvuka;

1.2.8.nazivni napon napajanja;

1.2.9.u slučaju upozornih uređaja koji se izravno napajaju iz vanjskog izvora stlačenog zraka: nazivni radni tlak.

2. ZAHTJEVI

2.1. Zvučno-upozorni uređaj mora ispuštati neprekinuti ujednačeni zvuk čiji se zvučni spektar ne smije osjetno mijenjati tijekom rada. U slučaju upozornih uređaja koji se napajaju istosmjernom strujom, taj se zahtjev primjenjuje samo pri stalnoj brzini vrtnje generatora kad je ta brzina u području navedenom u točki 3.3.2.

2.2. Upozorni uređaj mora imati takva zvučna svojstva (spektralna raspodjela energije zvuka, razina zvučnoga tlaka) i mehanička svojstva da zadovoljavaju ispitivanja navedena u točkama 3. i 4. prema utvrđenom redoslijedu.

3. MJERENJA RAZINE ZVUKA

3.1. Zvučno-upozorni uređaji moraju se ispitivati po mogućnosti u okolini bez jeke. Mogu se alternativno ispitivati u polu-gluhoj komori ili u praznom vanjskom prostoru. U tome slučaju, moraju se poduzeti mjere da se izbjegnu refleksije od tla u mjernom prostoru, npr. postavljanjem više upijajućih zaslona. Treba provjeriti da sferno iskrivljenje nije veće od 1 dB unutar polukugle polumjera najmanje 5 m do najveće frekvencije koja se izmjeri, provodeći to uglavnom u smjeru mjerenja i na visini uređaja i mikrofona. Buka okoline mora biti najmanje 10 dB niža od mjerenoga zvučnoga tlaka.

Uređaj koji je dostavljen na ispitivanje i mikrofon moraju biti na istoj visini. Ta visina mora biti između 1,15 i 1,25 m. Pravac najveće osjetljivosti mikrofona mora se podudarati sa smjerom u kojem je razina zvuka upozornoga uređaja na njegovoj najvećoj razini.

Mikrofon se mora postaviti tako da je njegova membrana udaljena 2 ± 0,01 m od izlazne ravnine zvuka koji ispušta uređaj. Ista udaljenost od uređaja koji imaju više izlaza mora se odrediti u odnosu na izlaznu ravninu koja je najbliža mikrofonu.

3.2. Mjerenja razine zvučnoga tlaka moraju se obaviti uporabom mjerila zvučnoga tlaka I. razreda točnosti koje zadovoljava zahtjeve IEC Publikacije br. 651, prvo izdanje (1979.).

Sva se mjerenja moraju provesti uporabom »brze« vremenske stalnice. Krivulja vrednovanja (A) mora se upotrijebiti za mjerenje ukupnih razina zvučnoga tlaka.

Fourijerova transformacija zvučnoga signala mora se upotrijebiti za mjerenje emitiranoga zvučnog spektra. Alternativno, mogu se upotrijebiti tercni filtri koji zadovoljavaju zahtjeve utvrđene u IEC Publikaciji br. 225, prvo izdanje (1966.).

U tome slučaju, razina zvučnoga tlaka u oktavnom pojasu središnje frekvencije 2 500 Hz određuje se zbrajanjem efektivnih vrijednosti zvučnih tlakova u tercnim pojasima središnjih frekvencija 2 000, 2 500 i 3 150 Hz. U svim se slučajevima samo metoda Fourijerove transformacije smatra referentnom metodom.

3.3. Zvučno-upozorni uređaj mora se napajati strujom jednog od sljedećih napona:

3.3.1.u slučaju zvučno-upozornih uređaja koji se napajaju istosmjernom strujom ispitnog napona 6,5V, 13 V ili 26 V, mjerenim na izlazu električnog izvora i koji odgovara redom nazivnomu naponu: 6V, 12V ili 24V

3.3.2.kad se zvučno-upozorni uređaji napajaju istosmjernom strujom koju proizvodi električni generator tipa koji se uobičajeno upotrebljava s tim tipom uređaja, zvučne značajke toga tipa upozornog uređaja moraju se zapisivati pri brzinama vrtnje alternatora koje odgovaraju 50, 75 i 100 % najveće brzine prema izjavi proizvođača alternatora za neprekinuti rad. Alternator se ne smije podvrgnuti drugom električnom opterećenju tijekom ispitivanja. Ispitivanje izdržljivosti koje je opisano u točki 4. mora se obaviti pri brzini vrtnje koju je odredio proizvođač opreme i koja je odabrana iz naviše navedenoga raspona.

3.4. Ako se ispravljena struja upotrebljava na zvučno-upozornom uređaju pri ispitivanju, pulsirajuća sastavnica napona na njegovim priključcima, mjerena od vrha do vrha tijekom rada upozornih uređaja, ne smije prelaziti 0,1 V.

3.5. Otpor električnoga vodiča za zvučno-upozorne uređaje napajane istosmjernom strujom, uključujući otpor priključaka i spojeva, mora biti što je moguće bliži otporu:

– 0,05 ? za nazivni napon 6 V,

– 0,10 ? za nazivni napon 12 V,

– 0,20 ? za nazivni napon 24 V.

3.6. Upozorni uređaj mora biti čvrsto postavljen pomoću dijela ili dijelova koje je za tu svrhu naveo njihov proizvođač i to na postolje čija je masa barem deset puta veća od mase upozornog uređaja koji treba ispitati i nije manja od 30 kg. Povrh toga, postolje mora biti postavljeno na takav način da refleksija od njegovih stranica i vibracije nemaju značajan utjecaj na rezultate mjerenja.

3.7. U gore navedenim uvjetima, razina zvuka prema krivulji vrednovanja (A) ne smije prelaziti sljedeće vrijednosti:

(a) 115 dB (A) za zvučno-upozorne uređaje namijenjene uglavnom za mopede, motocikle i tricikle snage koja nije veća od 7 kW,

(b) 118 dB (A) za zvučno-upozorne uređaje namijenjene uglavnom za motocikle i tricikle snage veće od 7 kW.

3.7.1.Osim toga, razina zvučnog tlaka u frekvencijskom pojasu 1 800 – 3 550 Hz mora biti veća od one pri bilo kojoj frekvencijskoj sastavnici iznad 3 550 Hz i u svakom slučaju iznositi najmanje:

(a) 90 dB (A) za zvučno-upozorne uređaje namijenjene uglavnom za mopede;

(b) 95 dB (A) za zvučno-upozorne uređaje namijenjene uglavnom za motocikle i tricikle snage koja nije veća od 7 kW;

(c) 105 dB (A) za zvučno-upozorne uređaje namijenjene uglavnom za motocikle i tricikle snage veće od 7 kW.

3.7.2.Zvučno-upozorni uređaji sa značajkama opisanim u točki 3.7.1 (c) mogu se upotrebljavati na vozilima navedenim u točkama 3.7.1 (a) i 3.7.1 (b), dok se zvučno-upozorni uređaji sa zvučnim značajkama navedenim u točki 3.7.1 (b) mogu upotrebljavati na mopedima.

3.8. Naviše navedene značajke mora također imati svaki zvučno-upozorni uređaj koji je podvrgnut ispitivanju izdržljivosti propisanom u točki 4. Promjena napona mora biti između 115 i 95 % određene vrijednosti za zvučno-upozorne uređaje napajane istosmjernom strujom ili između 50 i 100 % najviše brzine vrtnje alternatora prema izjavi proizvođača alternatora za neprekinuti rad za zvučno-upozorne uređaje napajane istosmjernom strujom.

3.9. Vrijeme koje protekne između pokretanja i momenta kad zvuk dostigne najmanju vrijednost propisanu u točki 3.7 ne smije prekoračiti 0,2 sekunde, mjereno pri temperaturi okoline od 20 ± 5 0C. Taj se zahtjev osobito primjenjuje za zračne ili električno-zračne upozorne uređaje.

3.10. U uvjetima napajanja energijom koje je odredio njihov proizvođač, zračni ili električno-zračni upozorni uređaji moraju imati iste zvučne značajke koje se zahtijevaju za električne zvučno-upozorne uređaje.

3.11. Najmanje naviše navedene vrijednosti moraju se postići svakim pojedinačnim sastavnim dijelom višetonskog uređaja čiji sastavni dijelovi mogu neovisno ispuštati zvuk. Najveća ukupna razina zvuka mora se postići kad svi sastavni dijelovi djeluju istodobno.

4. ISPITIVANJE IZDRŽLJIVOSTI

4.1. Zvučno-upozorni uređaj mora se napajati nazivnim naponom pri otporu vodiča navedenom u točkama 3.3. do 3.5. te mora biti odgovarajuće pokrenut:

– 10 000 puta u slučaju zvučno-upozornih uređaja koji su uglavnom namijenjeni za mopede, motocikle i tricikle snage koja nije veća od 7 kW,

– 50 000 puta u slučaju zvučno-upozornih uređaja koji su uglavnom namijenjeni za mopede, motocikle i tricikle sa snagom većom od 7 kW,

svaki put radeći jednu sekundu nakon koje slijedi četiri sekunde mirovanja. U tijeku ispitivanja zvučno-upozorni uređaj mora se hladiti strujom zraka brzine otprilike 10 m/s.

4.2. Ako se ispitivanje provodi u izoliranoj komori, ta komora mora imati dovoljan obujam da osigura normalno odvođenje topline koju proizvodi uređaj tijekom ispitivanja izdržljivosti.

4.3. Temperatura okoline u ispitnoj prostoriji mora biti između +15 °C i +30 °C.

4.4. Ako se nakon propisanoga broja pokretanja značajke razine zvuka promijene u odnosu na razinu zvuka prije početka ispitivanja, zvučno-upozorni uređaj smije se ugoditi. Nakon što uređaj odradi propisani puni broj pokretanja i, po potrebi, nakon dodatnog ugađanja, zvučno-upozorni uređaj mora proći ispitivanje opisano u točki 3.

4.5. Električno-zračni zvučno-upozorni uređaji mogu se podmazivati svakih 10 000 pokretanja s uljem koje je preporučio njihov proizvođač.

5. OZNAKA HOMOLOGACIJE TIPA SASTAVNOGA DIJELA

5.1. Zvučno-upozorni uređaji koji su sukladni tipu homologiranu kao sastavni dio moraju nositi oznaku homologacije tipa sastavnoga dijela u skladu sa zahtjevima navedenima u prilogu V. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača.

Dodatak 1.

opisni dokument
s obzirom na tip zvučno-upozornog uređaja koji je namijenjen za motorna vozila na dva
ili tri kotača

(treba priložiti uz zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela kad je podnesen odvojeno od zahtjeva za homologaciju tipa vozila)

Br. narudžbe (dodjeljuje podnositelj zahtjeva):........

Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela s obzirom na tip zvučno-upozornog uređaja koji je namijenjen za motorna vozila na dva ili tri kotača mora sadržavati podatke navedene u dijelu A Priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača, točke 9.5.1 – 9.5.4.

Dodatak 2.

Naziv tijela za homologaciju

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA
SASTAVNOGA DIJELA

za tip zvučno-upozornog uređaja koji je
namijenjen za motorna vozila na dva ili tri kotača

Obrazac

Br. izvještaja:………… tehničke službe:……… datum:…………

Broj homologacije tipa sastavnoga dijela:................

Broj izmjene/dopune:.............................................

1. Proizvođač zvučno-upozornog uređaja:..............

2. Tip zvučno-upozornog uređaja i vozila za koja je namijenjen (navesti izlaznu snagu motocikala i tricikala (?7 kW ili > 7 kW):

3. Naziv i adresa proizvođača:...............................

4. Naziv i adresa proizvođačeva predstavnika (ako ga ima):

5. Datum kad je zvučno-upozorni uređaj dostavljen na ispitivanje:

6. Homologacija tipa sastavnoga dijela je dodijeljena/odbijena (1)

7. Mjesto:..............................................................

8. Datum:..............................................................

9. Potpis: ..............................................................

_______
(1)Prekrižiti što se ne primjenjuje.

PRILOG II.

ZAHTJEVI KOJI SE PRIMJENJUJU ZA UGRADBU ZVUČNO-UPOZORNIH UREĐAJA NA MOTORNA VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA

1. DEFINICIJE

U svrhu ovoga pravilnika:

1.1. »tip vozila« označava vozila koja se međusobno bitno ne razlikuju, pri čemu se takve razlike mogu odnositi na:

1.1.1.broj i tip (tipove) zvučno-upozornih uređaja koji su ugrađeni na vozilo;

1.1.2.dijelove za ugradbu zvučno-upozornih uređaja na vozilo;

1.1.3.položaj zvučno-upozornih uređaja na vozilu;

1.1.4.krutost dijelova konstrukcije na koje se zvučno-upozorni uređaj (uređaji) ugrađuje (ugrađuju);

1.1.5.oblik i materijale upotrijebljene u nadogradnji koja čini prednji dio vozila, a mogu utjecati na razinu zvukova koje ispušta (ispuštaju) zvučno-upozorni uređaj (uređaji) i prigušivati te zvukove.

2. ZAHTJEVI

2.1. Vozila moraju biti opremljena zvučno-upozornim uređajem koji je tipno homologiran kao sastavni dio prema ovom pravilniku ili Pravilniku TPV 107. Međutim, na mopede koji su opremljeni s motorom koji nema više od 0,5 kW i čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h može se ugraditi homologirani zvučno-upozorni uređaj ili mehanički upozorni uređaj koji nije homologiran. U tom drugom slučaju, proizvođač mora izjaviti da takav mehanički uređaj zadovoljava zahtjeve za taj tip uređaja u državama članicama u kojima će se moped male snage stavljati na tržište.

2.2. Ispitni napon mora biti kao što je utvrđeno u točki 3.3. priloga I.

2.3. Razine zvučnih tlakova moraju se mjeriti prema uvjetima utvrđenim u točki 3.2. priloga I.

2.4. Vrednovana razina zvučnoga tlaka (A) koji ispušta (ispuštaju) uređaj (uređaji) ugrađen (ugrađeni) na vozilo mora se mjeriti 7 m ispred vozila koje se mora postaviti na čist prostor, s tlom što je moguće više ravnim, a u slučaju zvučno-upozornih uređaja na istosmjernu struju s isključenim motorom vozila.

2.5. Mikrofon mjernog uređaja mora se postaviti približno u središnju uzdužnu ravninu vozila.

2.6. Razina tlaka buke okoline i buke koju proizvodi vjetar mora biti najmanje 10 dB(A) niža od izmjerene razine zvuka.

2.7. Najveća razina zvučnog tlaka buke okoline i buke mora se mjeriti u području između 0,5 i 1,5 m iznad razine tla.

2.8. Pri mjerenju u uvjetima koji su propisani u točkama 2.2. – 2.7. vrijednost najviše razine zvučnog tlaka (točka 2.7.) zvučno-upozornoga uređaja tijekom ispitivanja mora biti najmanje:

(a) 75 dB (A) i najviše 112 dB (A) za mopede;

(b) 80 dB (A) i najviše 112 dB (A) za motocikle i tricikle snage koja nije veća od 7 kW;

(c) 93 dB (A) i najviše 112 dB (A) za motocikle i tricikle snage veće od 7 kW.

Dodatak 1.

OPISNI DOKUMENT
s obzirom na ugradbu zvučno-upozornog uređaja na tip motornog vozila na dva ili tri kotača

(treba priložiti uz zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela kad je podnesen odvojeno od zahtjeva za homologaciju tipa vozila)

Br. narudžbe (dodjeljuje podnositelj zahtjeva):........

Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela s obzirom na ugradbu zvučno-upozornog uređaja na tip motornog vozila na dva ili tri kotača mora sadržavati podatke navedene u dijelu A priloga II. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača, u sljedećim točkama:

– 0.1

– 0.2

– 0.4 – 0.6

– 3.2.5 – 3.2.5.2.2

– 9.5.5.

Dodatak 2.

Naziv tijela za homologaciju

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI TIPA
SASTAVNOGA DIJELA

za ugradbu zvučno-upozornog uređaja na tip motornog vozila na dva ili tri kotača

Obrazac

Br. izvještaja:…… tehničke službe:…………… datum:…………

Broj homologacije tipa sastavnoga dijela:................

Broj izmjene/dopune:.............................................

1. Zaštitni znak ili oznaka vozila: ............................

2. Tip vozila: .........................................................

3. Naziv i adresa proizvođača: ..............................

4. Naziv i adresa proizvođačeva predstavnika (ako ga ima):

5. Datum kad je vozilo dostavljeno na ispitivanje: ...

6. Homologacija tipa sastavnoga dijela je dodijeljena/odbijena (1)

7. Mjesto: .............................................................

8. Datum:. ............................................................

9. Potpis: ..............................................................

______
(1) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

zatvori
Pravilnik o postupku homologacije za zvučnoupozorne uređaje motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 203 (Izdanje 00)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !