Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku i kriterijima za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprave društava za osiguranje i društava za reosiguranje – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 27.1.2000 Pravilnik o postupku i kriterijima za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprave društava za osiguranje i društava za reosiguranje

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 16.L66617 Zakona o osiguranju ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst, 116/99) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i kriteriji za izdavanje prethodne suglasnosti ministra financija za imenovanje predsjednika i članova uprave društava za osiguranje i društava za reosiguranje (u daljnjem tekstu: društvo).

Članak 2.

Prije donošenja odluke o imenovanju predsjednika ili člana uprave društva, nadzorni odbor društva dužan je zatražiti prethodnu suglasnost koju na prijedlog Direkcije za nadzor društava za osiguranje daje ministar financija. Uz zahtjev koji se podnosi Direkciji za nadzor društava za osiguranje (u daljnjem tekstu: Direkcija za nadzor) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. ovjereni preslik domovnice (za strane državljane ovjereni preslik putovnice),

2. ovjereni preslik diplome (odnosno prijevoda diplome stranog fakulteta ovjerenog od stalnog sudskog tumača i njezina nostrifikacija od strane nadležne institucije),

3. uvjerenje o nekažnjavanju,

4. ispunjeni upitnik za kandidate za predsjednika ili člana uprave društva koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,

5. kandidati za predsjednika uprave društva dužni su dostaviti svoj program razvoja društva i način ostvarenja tog programa.

Direkcija za nadzor može od društva ili od kandidata zatražiti i druge dokumente koje ocijeni neophodnima za odlučivanje.

Direkcija za nadzor može pozvati kandidata za predsjednika uprave društva da osobno obrazloži svoj program razvoja društva i način ostvarenja tog programa.

Članak 3.

Direkcija za nadzor zatražit će od nadzornog odbora društva koji je dostavio nepotpunu dokumentaciju da istu upotpuni u roku od 8 dana. Ukoliko nadzorni odbor to ne učini u ostavljenom roku ili u istom roku ne opravda kašnjenje dostave dokumenata, Direkcija za nadzor će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti odbaciti kao nepotpun.

Članak 4.

Nakon što Direkcija za nadzor ocijeni da je dokumentacija iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika potpuna, obavijestit će kandidata da može pristupiti polaganju stručnog ispita pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za predsjednika i člana uprave društva za osiguranje, koju imenuje ministar financija (u daljnjem tekstu: Komisija).

Stručni ispit iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: stručni ispit) obuhvaća provjeru poznavanja pravnih propisa, organizacije i upravljanja, ekonomije osiguranja i financijskog poslovanja društava za osiguranje.

Program i način polaganja stručnog ispita, pobliže će utvrditi Komisija.

Stručni ispit se polaže na hrvatskom jeziku.

Komisija izdaje Uvjerenje o uspješno položenom stručnom ispitu koje kandidat dostavlja Direkciji za nadzor.

Članak 5.

Nakon dostave Uvjerenja o uspješno položenom stručnom ispitu, Direkcija za nadzor predložit će ministru financija izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave društva.

Članak 6.

Direkcija za nadzor neće predložiti ministru financija davanje prethodne suglasnosti za predsjednika ili člana uprave društva, ukoliko je kandidat bio član uprave ili je na drugi način bio odgovoran za poslovanje društva za osiguranje ili reosiguranje ili drugog trgovačkog društva koje je učestalo postupalo suprotno zakonskim i drugim propisima pa su prema društvu od strane nadležnih tijela poduzimane mjere u cilju uspostavljanja zakonitosti poslovanja ili u slučaju pokretanja postupka stečaja, sanacije, oduzimanja odobrenja za rad ili ukoliko ne ispunjava neki od uvjeta propisanih Zakonom o osiguranju ili ovim Pravilnikom i o tome će izvijestiti nadzorni odbor društva.

Članak 7.

Komisija iz članka 4. stavka 1. sastoji se od predsjednika i dva člana i imenuje se na rok od četiri godine. Tajnika Komisije imenuje ministar financija.

Predsjednik, članovi i tajnik Komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad čiji iznos utvrđuje ministar financija.

Članak 8.

Prijavu za polaganje ispita kandidati podnose Ministarstvu financija - Komisija za polaganje stručnog ispita za predsjednika i člana uprave društva za osiguranje, Zagreb, Katančićeva 5.

Uz prijavu iz prethodnog stavka kandidat Komisiji podnosi obavijest Direkcije za nadzor da može pristupiti polaganju stručnog ispita i dokaz o uplaćenom iznosu za pokriće troškova ispita kojeg utvrđuje ministar financija.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-01/00-01/26
Urbroj: 513-11/00-1
Zagreb, 19. siječnja 2000.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.
________________________________________________________PRIVITAK

UPITNIK
ZA KANDIDATE ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

(Podaci dani u Upitniku su strogo povjerljivi i bit će dostupni samo Direkciji za nadzor društava za osiguranje i ministru financija koji izdaje suglasnost za imenovanje)

1. Naziv i adresa društva za osiguranje (u daljnjem tekstu: Društvo).

2. Ime i prezime kandidata, mjesto i godina rođenja, jedinstveni matični broj građana, državljanstvo i adresa stanovanja.

3. Životopis s težištem na stečenoj naobrazbi (trajanje naobrazbe, naziv ustanove ili stručnih seminara koje ste pohađali, specijalizacija, objavljeni znanstveni radovi). Priložite i dokumente koji dokazuju stjecanje navedene naobrazbe.

4. Navedite imena i adrese dviju osoba koje mogu dati reference o Vašim stručnim sposobnostima i čestitosti.

5. Opišite potanje sadašnje radno mjesto kao i sva vaša prijašnja radna mjesta (naziv ustanove ili trgovačkog društva, trajanje zaposlenja, položaj, vrsta obavljenih poslova, ovlasti, broj podređenih osoba. Navedite jesu li te ustanove ili trgovačka društva bili, ili se nalaze, u bilo kakvom odnosu s Društvom.

6. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge financijske odnose (kredite i sl.) s Društvom? Ako da, navedite pojedinosti.

7. Da li ste vlasnik, suvlasnik ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom društvu za osiguranje ili u bilo kojem drugom trgovačkom društvu? Jeste li član uprave, nadzornog odbora, prokurist ili na neki drugi način sudjelujete u stvaranju i provedbi poslovne politike društva za osiguranje, drugog trgovačkog društva ili neke druge ustanove? Ako da, navedite pojedinosti.

8. Da li su društva za osiguranje ili druga trgovačka društva ili financijske institucije u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike) imale financijske poteškoće koje su ta trgovačka društva ili financijske institucije dovele do pokretanja postupka sanacije ili stečaja? Ako da, navedite pojedinosti.

9. Da li ste bili kažnjeni zbog nekih počinjenih djela navedenih u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima? Ako ste strani državljanin ili ste kao hrvatski državljanin živjeli izvan Republike Hrvatske: Jeste li ikada bili krivično osuđivani u inozemstvu zbog djela usporedivih s djelima navedenim u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima? Ako da, navedite pojedinosti.

10. Da li je društvu za osiguranje ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike) bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih tijela odgovornih za nadzor banaka, društava za osiguranje i drugih financijskih institucija? Ako da, navedite pojedinosti.

11. Da li su u društvu za osiguranje ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike) nadležna državna tijela utvrdila veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad društava za osiguranje, drugih financijskih institucija ili Zakona o trgovačkim društvima? Ako da, navedite pojedinosti.

12. Da li je od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor društava za osiguranje ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost? Je li Vam neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela suglasnost za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području? Ako da, navedite pojedinosti.

13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave Društva (npr. činjenica ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće te sukob interesa)? Ako da, navedite pojedinosti.

Potvrđujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u okvirima mojih spoznaja te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Direkcije za nadzor društava za osiguranje i Ministarstva financija.

Obvezujem se da ću Direkciju za nadzor društava za osiguranje neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje suglasnosti.

Mjesto i datum: _________________ Potpis kandidata:

zatvori
Pravilnik o postupku i kriterijima za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprave društava za osiguranje i društava za reosiguranje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !