Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova odnosno privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti ("Narodne novine", br. XX/05, XX/06, XX/07, XX/07, XX/08, XX/09, XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 1.8.2005 Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1882

Na osnovi članka 44.L266117 stavka 4., članka 139.L266118 stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03. i 48/05.) i članka 19.L266120 Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 21. sjednici održanoj 21. srpnja 2005. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupak, način i potrebna dokumentacija za davanje mišljenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove/privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnostiL266122 (»Narodne novine« broj 188/04., u daljnjem tekstu: Mreža), odnosno o opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove u Mreži.

II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Članak 2.

Osnivač zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnik koji u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonima i podzakonskim aktima ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje zdravstvene djelatnosti, zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja (u daljnjem tekstu: zahtjev) zdravstvene ustanove/privatne prakse u Mreži podnose Direkciji Zavoda, Margaretska 3, Zagreb.

O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Direkcija Zavoda daje mišljenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mišljenje iz stavka 2. ovog članka sadrži kratku i jasnu odredbu o opravdanosti, odnosno neopravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove/privatne prakse u Mreži, odnosno o opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove u Mreži, te kratko obrazloženje o činjeničnom stanju glede popunjenosti Mreže u vrijeme donošenja mišljenja.

Postupak davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove/privatne prakse u Mreži propisan ovim Pravilnikom na odgovarajući način primjenjuje se i pri davanju mišljenja opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove u Mreži.

Članak 3.

Zahtjev za davanje mišljenja podnosi se u pisanom obliku, uz naznaku da će se djelatnost zdravstvene ustanove/privatne prakse obavljati u Mreži, a mora sadržavati podatke:

– naziv i adresu (mjesto, ulica, kućni broj, kat) zdravstvene ustanove/privatne prakse

– naziv zdravstvene djelatnosti/zdravstvenih djelatnosti koju će obavljati zdravstvena ustanova/privatna praksa

– naziv djelatnosti za koju se traži proširenje ili promjena djelatnost.

Uz zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove obvezno se mora priložiti i fotokopiju rješenja ministra nadležnog za zdravstvo iz kojeg je vidljiva dosadašnja djelatnost zdravstvene ustanove.

Članak 4.

Ako zahtjev za izdavanje ne sadrži sve podatke propisane člankom 3.#clanak3 ovog Pravilnika, Zavod će zatražiti dopunu potonjeg s rokom dostave od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

Ako podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 1. ovog članka ne dopuni zahtjev traženim podacima, Zavod će vratiti podneseni zahtjev bez donošenja mišljenja.

III. DAVANJE MIŠLJENJA

Članak 5.

Kada je Mreža zdravstvene djelatnosti nepopunjena za zdravstvenu djelatnost za koju se traži izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove, odnosno osnivanja privatne prakse, a pod pretpostavkom ispunjenja svih uvjeta iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika Zavod daje pozitivno mišljenje, a u suprotnom, odnosno kada je Mreža popunjena za tu zdravstvenu djelatnost Zavod daje negativno mišljenje.

Za ljekarničku djelatnost Zavod daje pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja ljekarne, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarna.

Zavod ima pravo iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka dati pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove, odnosno osnivanja privatne prakse u Mreži u pojedinoj jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i kada je Mreža popunjena za zdravstvenu djelatnost za koju se traži osnivanje, proširenje ili promjena, uz uvjet da unutar te jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave postoje određena područja/naselja na kojima je iskazana potreba za osnivanjem tražene djelatnosti i uz uvjet da se tako osigura odgovarajuća dostupnost ostvarivanja zdravstvene zaštite.

IV. EVIDENCIJA O IZDANIM MIŠLJENJIMA

Članak 6.

O izdanim mišljenjima Direkcija Zavoda obvezna je voditi evidenciju prema datumu davanja mišljenja, područjima županije, grada i općina, odnosno prema zdravstvenoj ustanovi/privatnoj praksi ovisno o kojoj se zdravstvenoj djelatnosti radi.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/05-01/196

Urbroj: 338-01-05-02-1

Zagreb, 21. srpnja 2005.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova odnosno privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !