Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ("Narodne novine", br. XX/10, XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 01.07.2010 Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2337

Na temelju članka 63.aL518034 stavka 3. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj: 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra nadležnog za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost i ministra nadležnog za zdravstvo i socijalnu skrb, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju: postupak i način ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom, primjerice most, tunel, vijadukt i sl. (u daljnjem tekstu: cestarina); isprave kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine; oblik i sadržaj naljepnice kojom se označava osobni automobil ovlaštenika prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade te oblik i sadržaj potvrde/smart kartice ovlaštenika prava na oslobađanje plaćanja cestarine.

Članak 2.

(1) Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka.

(2) Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine imaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja.

(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu: osobe s invaliditetom) pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine ostvaruju na temelju rješenja o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja, koje donosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili drugo nadležno tijelo, sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

Osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na neplaćanje godišnje naknade i cestarine samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini.

II. OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE

Članak 4.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade podnosi se stručnoj organizaciji koja, na temelju propisa o sigurnosti prometa na cestama, obavlja stručno-tehničke poslove vezane uz rad stanica za redovne i preventivne tehničke preglede vozila kao javne ovlasti.

(2) Zahtjevu za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade prilaže se:

– preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),

– rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata.

(3) Ukoliko se iz rješenja iz stavka 2. podstavka 1. 2. i 3. ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju od 60% ili više postotaka, koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta, osoba s invaliditetom dužna je zahtjevu priložiti:

– nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili

– nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.

Članak 5.

(1) Stručna organizacija iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: stručna organizacija) osobi s invaliditetom koja ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade izdaje naljepnicu za označavanje osobnog automobila kojega ima u vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu.

(2) Osoba s invaliditetom plaća stručnoj organizaciji cijenu tiskanja i izdavanja naljepnice u iznosu od 17,00 kuna.

Članak 6.

(1) Naljepnica je okruglog oblika promjera 6 cm. Plave je boje s obrubom bijele boje širine 5 mm, a u sredini je ucrtan međunarodni simbol pristupačnosti, ispod kojeg se nalazi serijski/jedinstveni broj naljepnice.

(2) Naljepnicu postavlja ovlaštena osoba stanice za tehnički pregled vozila lijepljenjem u donji lijevi kut unutarnje strane vjetrobranskog stakla osobnog automobila.

(3) Naljepnica je jedinstvena za cijelo područje Republike Hrvatske i mora imati zaštitni kod i serijski broj.

(4) Izgled i sadržaj naljepnice prikazan je na crtežu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

Članak 7.

Ukoliko se prilikom postupka tehničkog pregleda utvrdi da je osobni automobil označen naljepnicom, a vlasnik nema pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade, stanica za tehnički pregled dužna je ukloniti naljepnicu.

Članak 8.

Stručna organizacija vodi upisnik o izdanim naljepnicama.

III. OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA CESTARINE

Članak 9.

(1) Osoba iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika može ostvariti pravo na oslobađanje plaćanja cestarine samo uz predočenje potvrde/smart kartice i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu, odnosno kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu.

(2) Potvrdu/smart karticu iz stavka 1. ovoga članka izdaju Hrvatske autoceste d.o.o., na zahtjev osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevu za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja cestarine prilažu se, uz isprave iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga Pravilnika, fotografija i preslika osobne iskaznice.

(4) Osoba iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Pravilnika plaća Hrvatskim autocestama d.o.o. cijenu izrade i izdavanja potvrde/smart kartice u iznosu od 20,00 kuna kada osobno preuzima potvrdu/smart karticu, odnosno u iznosu 37,50 kuna kod dostave potvrde/smart kartice putem pošte.

Članak 10.

(1) Potvrda/smart kartica iz članka 9.#clanak9 stavka 1. ovoga Pravilnika ima pravokutni oblik, dimenzija 85×55 mm i plave je boje.

(2) Prednja strana potvrde/smart kartice na gornjem dijelu ima upisan tekst »POTVRDA OSOBE S INVALIDITETOM«. Na lijevoj strani otisnuta je fotografija osobe s invaliditetom dimenzije 2.5×3.0 cm, ime i prezime osobe s invaliditetom, registracijska oznaka osobnog automobila i jedinstveni broj potvrde/smart kartice. U donjem dijelu upisani su puni nazivi koncesionara.

(3) Na poleđini potvrde/smart kartice u sredini se nalazi međunarodni znak pristupačnosti, ispod kojeg je upisan tekst »Smart card«, te serijski broj smart kartice, a u sva četiri kuta nalaze se simboli koncesionara.

(4) Potvrda/smart kartica jedinstvena je za cijelo područje Republike Hrvatske.

(5) Izgled i sadržaj potvrde/smart kartice prikazan je na crtežu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 11.

Hrvatske autoceste d.o.o. vode upisnik o izdanim potvrdama/smart karticama.

Članak 12.

(1) Potvrda/smart kartica vrijedi samo uz prometnu dozvolu.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe vozač je dužan dati na uvid potvrdu/smart karticu i prometnu dozvolu.

(3) Potvrde/smart kartice koje su neispravne ili kojima je istekao rok oduzet će se odmah na naplatnim postajama, a korisnik će snositi odgovornost sukladno posebnom propisu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Osoba s invaliditetom dužna je obavijestiti stručnu organizaciju i/ili Hrvatske autoceste d.o.o. o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje prava iz ovoga Pravilnika, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 14.

Osobe koje sukladno Zakonu o javnim cestamaL518036 (»Narodne novine«, broj: 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10) imaju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine, od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o javnim cestamaL518037 (»Narodne novine«, broj: 73/10) do 31. prosinca 2010. navedeno pravo ostvaruju na temelju rješenja tijela iz članka 4.#clanak4 stavka 2. podstavka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, a nakon 31. prosinca 2010. na temelju rješenja drugog nadležnog tijela.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarineL518038 («Narodne novine«, broj: 143/06., 66/07. i 20/09).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/51
Urbroj: 530-07-10-6
Zagreb, 28. lipnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1

NALJEPNICA

PRILOG 2

POTVRDA/SMART KARTICA

zatvori
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !